گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی نظارت-مهار قراردادهای نفتی در پرتواصول ذاتی نظارت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : حقوق اداری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود خسروی فارسانی - فرامرز عطریان - محمدشریف شاهی -
:: • چالش های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 37
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیدمحمدصادق احمدی - محمدشمعی - محمدشریف شاهی -
:: خدمت سربازی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : اخلاق زیستی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 107
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدشریف شاهی - قدرت الله نوروزی - محسن محمدی فارسانی - آمنه دهشیری -
:: • نقش سازمان های غیردولتی حقوق بشر در توسعه حقوق بین الملل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های حقوق تطبیقی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 76
صفحه شروع : 99
صفحه پایان : 126
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدشریف شاهی - محمود جلالی -
:: نقش مسئولیت مدنی پزشکان در تامین سلامت جامعه و رعایت مصلحت اجتماع

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت اطلاعات سلامت
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : قدرت الله نوروزی - محمد شریف شاهی -

1