شوراي راهبردي زنان فرهيخته با نظر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر حميد ميرزاده در تاريخ 92/7/21 تشكيل گرديد.

اين شورا در حال حاضر متشكل از 14 عضو ثابت مي باشد كه با حكم رييس محترم دانشگاه منصوب گرديدند. رياست شورا را خانم دكتر فاطمه طباطبايي به عهده دارند.نايب رييس خانم دكتر خديجه آرين و دبير شورا خانم دكتر متينه پاكيده ميباشند.

شوراي راهبردي در‌صدد است تا با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، فرصت‌هاي لازم را جهت رشد و توسعه كمي و كيفي مشاركت زنان دانشگاه آزاد اسلامي و دستيابي زنان به فرصت‌هاي برابر در عرصه‌هاي مختلف علمي و جايگاه‌هاي مديريتي فراهم كرده و در اين راه گامي مؤثر و سازنده در جهت توسعه پايدار بردارد.

 
 


Powered by DorsaPortal