Farsi
 
Site Statistic
 
 
Today Viewers 0 Yesterday Viewers 0 Total Viewers 16987 Online Users 152 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
 
   
 
 

15:00

-

17:30

List of workshops (held in parallel)

Workshop - 2012.10.17

 لیست کارگاهها (که همه موازی هم برگزار میگردند.)

26 مهرماه  1391

15:00

-

17:30

Supervision group for the treatment of psychosomatic disorders (psychoanalytic/lacanian approach)

Dr. Raymond Borens

Translator: Dipl.-Psych. Soheila Kiani-Dorff,

گروه سوپرویزیون برای درمان بیمارهای روان تنی -  دکتر بورنز

W01 – 26Mehr

 

 

15:00

-

17:30

The psychology of physical symptoms

(especially in psychosomatic disorders)

Prof. Dr. Winfried Rief
Department of Psychology, Philipps-University Marburg,
Institute for Psychotherapy Training

Translator: Dipl.-Psych. Gholamreza Yeganeh,

روانشناسی علائم جسمی در بیماران روان تنی -  پروفسور ریف

W02 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Working with relatives of patients

(with examples from the field of addiction and psychosomatic medicine, methods like family sculpture will be presented)

Dr. Maryam Zokaii & Dipl.-Psych. Isabel Hiss

 

کاربا خانواده های بیماران – روان تنی و اعتیاد

(کار با متدهای خانواده درمانی)

W03 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

How to lead an effective therapy session with patients with psychosomatic disorders

(the magic words and phrases in the treatment)

Dr. Farid Mosharaf Dehkordy

Gesundheitszentrum Wittgenstein, Bad Laasphe

چگونه یک نشست درمانی موثر با بیماران روان تنی داشته باشیم

 (نقش جادویی کلمات و جملات در درمان)

W04 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

(will be announced)

Prof. Dr. Mehran Zarghami

Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services

Translator: Dr. Kambiz Madjidian

 

W05 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

How to impart bad news

Dr. Forouzan Elyasi

Psychiatry and behavioral research center, Zare Hospital, Sari, Iran

چگونگی اطلاع رسانی خبر بد

W06 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Psychosomatic aspects in gynecology: experience with BALINT work

Dr. med. Thomas Sattler, gynecologist with own practice

Translator: Dr. Maryam Zokaii oder Dr. Kambiz Madjidian

جنبه های روان تنی در بیماریهای زنان

W08 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Psychosomatic in the context of positive psychotherapy

Dr. Mohammad Tabatabai, WIAP, Wiesbaden

بیماریهای روان تنی از دیدگاه روان درمانی مثبت

W09 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Balint group

Dr. Norbert Günzel

Translator: Dipl.-Psych. Soheila Heidray,

گروه بالینت

W10 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Cultural issues in anxiety disorders: some particularities of Iranian culture

Azadeh Malekian, M.D, Psychiatrist, Psycho-Somatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences

مسائل فرهنگی در اختلالات اضطرابی: برخی از ویژگیهای فرهنگ ایرانی

W11 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Somatoform disorders

Dr. Marufi, University of Isfahan

 

اختلالات شبه جسمی

W12 – 26Mehr

 

15:00

-

17:30

Biopsychosocial Model & Clinical Reasoning

(Managing psychosomatic patients)

Dr. Hamid Afshar, Dr. Alireza Monajemi, Dr. Farzad Goli

Isfahan University; Psychosomatic research center, IUMS, Isfan, Iran

 

 

 

 

W13 – 26Mehr

 

18:00

-

19:00

Meeting of participants interested in research

Prof. Rief and Prof. Moshref und Prof. Zarghami

نشست علاقمندان به کارهای تحقیقاتی

با حضورپروفسور ریف، پروفسور مشرف ،پروفسور شرودر ،پروفسور ولفلینگ، پروفسور لاربیگ

M02 – 26Mehr

 

 

 

15:00

-

17:30

List of workshops (held in parallel)

Workshop-2012.10.18

 لیست کارگاهها (که همه موازی هم برگزار میگردند.)

27 مهرماه 1391 

15:00

-

17:30

The treatment of non-drug addictions, for example gaming addiction

Dr. sc. hum. Dipl.-Psych. Klaus Wölfling

Clinic and Policlinic for Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, University Mainz

Translator: Dipl.-Psych. Gholamreza Yeganeh

درمان اعتیاد به مواد غیر مخدر مانند بازیهای کامپیوتری

W14 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Medical treatments of addictions

Dr. Mehrdad Salehi

Isfahan University

کاهش آسیب و درمانهای نگهدارنده

W15 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Motivational Interviewing

Dr. Ahmad Khatib, psychological director salus klinik, director CBT institute AWKV, Friedrichsdorf, Germany

Translator: Dr. Maryam Zokaii

مصاحبه ی انگیزشی

W16 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Psychoanalytic techniques for the treatment of patients with psychosomatic disorders

Dipl.-Psych. Soheila Kiani-Dorff, psychoanalyst in Offenbach

تکنیک های معالجه بیماران روان تنی از دیدگاه روانکاوی و بررسی سایکودینامیک آن

W17 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Forensic psychiatry: instruments for assessment of  Risk Of Relapse in offenders

(Instrumente zu Einschätzung von Rückfall risiko bei Straftäter)

Dr. Kambiz Madjidian, vitos klinik Giessen, Germany

کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای پیش آگهی روانپزشکی قانونی

HCR 20 و PCL-R

W18 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Hypnotherapy and psychosomatic disorders

Dr. Mehdi Pourasghar

Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services

استفاده از هیپنوتیزم در درمان بیماریهای روان تنی

W19 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Balint group

Dr. Abbas Abtahi

Gesundheitszentrum Wittgenstein, Bad Laasphe

گروه بالینت

W20 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Balint group

Dr. Norbert Günzel

Translator: Dipl.-Psych. Soheila Heidray,

گروه بالینت

W21 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Prevention of addiction in Germany

Dr. Wilfried Köhler & Dr. Hamid Zokaii,

 

برنامه های پیشگیری اعتیاد در آلمان

W22 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Crisis management after loss of one sense or occurrence of a disability

Dipl.-Päd. Mohsen Mariany, Gestalt therapist, legal counsellor

افسردگی عمیق یا غلبه بر بحران بعد از نقص عضو های حسی-حرکتی

W23 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Pain and hypnosis (with psychosomatic disorders)

Dr. Farid Moshref

Gesundheitszentrum Wittgenstein, Bad Laasphe

درد و هیپنوتیزم (برای بیماران روان تنی)

W24 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

دکتر افشار

 

اعلام خواهد شد

W25 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Cognitive psychotherapy for drug addicts

Dr. Amrollah Ebrahimi

University of Isfahan

درمان شناختی-رفتاری در وابستگی مواد

W26 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Addiction and organized crime

Dipl.-Päd. Ralf Steg

Translator: Dipl.-Päd. Mohsen Mariany

 

ردپای اعتیاد و جنایات سازمان یافته

W27 – 27Mehr

 

15:00

-

17:30

Psychological and legal problems associated with side effects of drug abuse in Iran

Dr. Mehdi Saberi

University of Tehran

عوارض روانی و مشکلات قانونی مرتبط با سوء مصرف شیشه

W28 – 27Mehr

 

18:00

-

19:00

Meeting of participants interested in the Psychosomatic association in Iran and Razi association

Prof. Dr. Said Moshref, overall project coordinator/director of

Psychosomatic medicine in Iran, Philipps-University Marburg

Dipl.-Psych. Gholamreza Yeganeh, psychotherapist at salus klinik Friedberg, project coordinator Razi association

نشست اعضاء و علاقمندان به عضویت در انجمن پزشکی روان تنی و رواندرمانی ایران و انجمن رازی

M03 – 27Mehr

 

 

11:30

-

13:30

List of workshops (held in parallel) - 19.10.2012

Workshop

لیست کارگاهها (که همه موازی هم برگزار میگردند.)

28 مهرماه 1391

11:30

-

13:30

Mindfulness methods in relapse management

Dipl.-Psych. Michael Stehr, director salus klinik Friedberg & Dipl.-Psych. Gholamreza Yeganeh, psychotherapist at salus klinik Friedberg, project coordinator Razi association

مدیریت رجعت به اعتیاد با کمک متدهای تمرکزگرا

شیوه ای از سنت شرق آسیا، نویور سایکوتراپی جدید و روان درمانی مدرن برای درمان اعتیاد

W29 – 28Mehr

 

11:30

-

13:30

Diagnosis techniques in psychoanalytic children‘s and youth psychotherapy

Dipl.-Päd. Sahar Kaschani-Dorff

Translator: Dr. Kambiz Madjidian

 

تکنیکها و شیوه های درمان در روانکاوی با کودکان

W30 – 28Mehr

 

11:30

-

13:30

Family therapy for bicultural families

Familientherapie bei bikulturellen Familien 

Dipl. –Psych. Soheila Heidray

 

خانواده درمانی با خانواده های دو فرهنگی

W31 – 28Mehr

 

11:30

-

13:30

Psychosocial and educational care of children and adolescents with life-threatening conditions

Prof. Dr. Joachim Schroeder, University of Hamburg Germany

Translator: Dr. Farid Mosharaf Dehkordy

مراقبت های روانی، اجتماعی و آموزشی کودکان و نوجوانان در شرایط تهدید آمیز زندگی

W32 – 28Mehr

 


 Poster Download

Powered by DorsaPortal