صفحه نخست |صفحه اصلی دانشگاه | ارتباط با حوزه فرهنگی |  

فرم پروپوزال
 

 

 

باسمه تعالی

پژوهشکده مطالعات        

میان فرهنگی                                                                                                                                                                                

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

 

 

فرم طرح تحقیقاتی

 

عنوان طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه دهنده طرح:

 

 

 

منطقه :......................واحد..................................تاریخ.......................

 

 

عنوان طرح پژوهشی

 

 

 

 

رویکردطرح :

بنیادی                             کاربردی                           مقایسه ای

 

حوزه تحقیقاتی طرح :

فرهنگی                 سیاسی                اجتماعی                      دینی  

واحد مجری :

زمان :                      شروع :                            خاتمه :

نام ونام خانوادگی مجری طرح :

آدرس :

تلفن :

آدرس الکترونیکی :

مشخصات مدیروهمکاران اصلی :

خدمت

شغل

مدرک ورشته تحصیلی

نام ونام خانوادگی

مسئولیت درطرح

ردیف

 

 

 

 

مدیرطرح (مجری طرح)

 

1

 

 

 

 

 

مشاورعلمی

2

 

 

 

 

 

مشاورآمار

3

 

 

 

 

 

 

4

امضاء مجری :

 

1) طرح مسئله

الف :بیان موضوع (چیستی وماهیت موضوع پژوهش )

ب:اهمیت مسئله وضرورت پاسخگویی به آن

ج:تعیین حدودوقلمرومسئله (موضوع ، زمان ومکان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

2)ادبیات موضوع :

الف: بررسی متون یامطالعات اکتشافی

ب: ارائه راهکارهای موجوددرزمینه موضوع موردتحقیق

ج: سوابق تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع موردتحقیق ونقدآن(وجوه تمایزاین پژوهش باتحقیقات مشابه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء

 

3-اهداف طرح :(آنچه که درانتهای پروژه بدست خواهدآمد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-چارچوب نظری تحقیق (سوال اصلی ،سوالات فرعی پژوهش،مفروضات وفرضیه های تحقیق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء                                                     

5- متغیرهای شاخص های پژوهش :تعیین متغیرهاوشاخص ها-تعریف نظری وعملیاتی متغیرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- مفاهیم اصلی وکلیدواژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مجری :

7-روش تحقیق

الف-نوع مطالعه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-نحوه گردآوری داده های پژوهش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج-روش اندازه گیری متغیرهای موردنظر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مجری

                                                                                    

د-جامعه آماری جمعیت نمونه نحوه انتخاب آن (باذکراستدلال منطقی درعلت نوع انتخاب روش نمونه گیری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه روش تجزیه وتحلیل داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- کاربردونتایج طرح :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مجری :

 

9-سازماندهی تحقیق (فصل بندی باذکرعناوین سرفصل ها ، زیرفصل ها وعناوین جزیی) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مجری :

 

 

10-منابع وماخذ :(فارسی ولاتین )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مجری

 

11-مشکلات احتمالی وراه کارهای پیشنهادی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء مجری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-هزینه ها الف )هزینه های پژوهشگران

جمع حق الزحمه

حق الزحمه به ساعت

کل ساعت به نفر

تعداد(نفر)

تحصیلات

نوع مسئولیت وهمکاری

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه های پرسنلی به ریال

 

ب)هزینه مسافرت ها احتمالی

هزینه به ریال

تعدادافراد

نوع وسیله نقلیه

تعدادمسافرت درمدت اجرای طرح وذکرعلت ضرورت مسافرت

مقصد

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه های مسافرت به ریال

 

امضاء مجری

ج)هزینه منابع موردنیاز طرح (خریدکتب ،نشریات ،نرم افزارو......)

توضیحات

هزینه کل

قیمت واحد

تعداد

مشخصات منابع موردنیاز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

د-سایرهزینه ها

توضیحات

هزینه موردنیاز

نوع هزینه

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-جمع هزینه ها

 

الف جمع هزینه های پرسنلی (ماده الف )                                                             به عدد                                         ریال

ب- جمع هزینه های مسافرت                                                                                به عدد                                          ریال

                        پ -جمع هزینه های منابع موردنیاز(ماده 9 )                                                         به عدد                                     

                        ت جمع سایرهزینه ها                                                                                        به عدد                                         

                        جمع کل هزینه ها                                                                                           به حروف     

 

 

14- مرجع تامین هزینه ها

تامین اعتبارات پژوهش

واحد                              منطقه                        معاونت فرهنگی  

ردیف اعتبارات                         جاری                                        فرهنگی                        سایرمنابع

نام مرجع تامین کننده هزینه                                             تاریخ

                امضاء          

15- ضمائم

لازم است یک نسخه ازلیست اولیه منابع فارسی ولاتین ، پرسشنامه ها ، سوالات مصاحبه وابزارتهیه شده به منظورگردآوری داده هاهمچنین خلاصه سوابق علمی وپژوهشی مجری طرح به همراه مقالات ارائه شده توسط مجری درزمینه طرح پیوست گردد .                                                                                                     

امضاء مجری طرح :  

 

1391/01/23
۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
 
namaz
quran
کانون فوق برنامه
 
Powered by DorsaPortal