صفحه نخست |صفحه اصلی دانشگاه | ارتباط با حوزه فرهنگی |  

موضوعات طرحهای پژوهشی
 

 

اولويت هاي پژوهشي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1.        

 بررسي شيوه هاي برنامه ريزي و جذب دانشجويان به مسجد يا نماز هاي جماعت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

2.      

بررسي شيوه هاي برنامه ريزي و جذب كاركنان به مسجد يا نماز هاي جماعت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

3.     

 بررسي شيوه هاي برنامه ريزي و جذب اعضاي هيأت علمي به مسجد يا نماز هاي جماعت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

4.      

نگرش دانشجويان نسبت به رفتارهاي ديني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

5.      

 رابطه دينداري و سلامت رواني در دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

6.      

.بررسي نظارت‌ همگاني و سالم سازي اجتماعي و فرهنگي دانشگاه ( امر به معروف و نهي از منكر) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

7.     

 بررسي نگرش دانشجويان نسبت به مدهاي لباس( پوشش هاي رايج) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

8.     

 شيوه هاي تأثير جنگ نرم در تخريب فرهنگ و ارزشهاي ديني و انساني

9.      

 بررسي نقش‌تشكل هاي ديني دانشجويي در گسترش ارزش‌هاي اخلاقي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

10.    

 .راهكارهاي نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد واحد خوراسگان

11.    

 بايسته‌هاي فرهنگي واجتماعي توسعه وترويج فرهنگ عفاف وحجاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

12.  

آسيب شناسي عملكرد بخش‌هاي پژوهشي،آموزشي وفرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان درزمينه ي توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف14.  

 بررسي راه كارهاي آموزش مهارت هاي زندگي  وتأثيرآن در تربيت ديني و اخلاقي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

15.  

 بررسي علل و عوامل مؤثر در رعايت حجاب دانشجويان‌دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

16.  

 بررسي آسيب هاي رواني، اجتماعي و فرهنگي تهاجم فرهنگي بر دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

17.  

بررسي وارزيابي كلاس‌هاي آموزش قرآن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

18.  

آسيب شناسي تبليغات ديني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان بررسي

19.  

بررسي آسيب هاي رواني،اجتماعي و فرهنگي تهاجم فرهنگي بر دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

20.  

بررسي راهكار هاي غني سازي اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

21.  

 بررسي عوامل موثربرفرهنگ بومي حجاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و ارائه الگوي مناسب آن

22. 

 بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت تشكل هاي سياسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

23.                        

 بررسي عوامل موثر برآسيب پذيري فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

24.                         

 راه هاي گسترش فرهنگ كتابخواني و مطالعه در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

25.                         

 بررسي چالش هاي فرهنگي ومتغيرهاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

26. 

 آسيب شناسي اوقات فراغت دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و تاثير گذاري آن بر سلامت رواني آنها

27.                        

 بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده فعاليت تشكل هاي مذهبي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

28.                        

 بررسي راه كارهاي فرهنگي جهت غني سازي اوقات فراغت دانشجويان در خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

29. 

 بررسي تنوع نيازهاي دانشجويان در بخش موضوعات و عناوين‌كتب غيردرسي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

30. 

 بررسي راه كار هاي ترويج و توسعه آموزه هاي قرآن در بخش اخلاق و ارائه الگوي مناسب دردانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

31.  

بررسي فرهنگ ازدواج و ترويج ازدواج آسان(مباني و رويكردهاي جامعه شناختي و روانشناختي) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

32.                        

بررسي نگرش دانشجويان نسبت به مد هاي رايج (پوشش) در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

33.                       

راهكارهاي ارتقاي مؤلفه‌هاي فرهنگي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

34.                        

پايش وضعيت سنجي فرهنگي و ديني محيط‌هاي دانشگاهي و خوابگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

35.                        

سنجش نگرش ديني و فرهنگي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

36.                        

نيازسنجي فرهنگي جامعه دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

37.                       

نقش دانشگاه در تحكيم وحدت اسلامي

38.                       

آينده پژوهشي فرهنگي حوزه آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

39.                        

دانشگاه اسلامي؛ مفاهيم ، راهبردها و رويكردها

40.  

كار آفريني فرهنگي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

41.  

فرصت ها و تهديدهاي فرهنگي رسانه نوين( فضاي مجازي ، تلفن‌همراه و ماهواره و...) در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

42.                         

سنجش نگرش دانشجويان نسبت به دفاع مقدس ، ايثار و شهادت، امر به معروف و نهي از منكر و ديگر ارزشهاي اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

43.                        

بررسي فرهنگ سازماني و تاثير آن بر تعامل كاركنان و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

44.                        

ارايه مدل فرهنگ دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

45.                        

فضاي مجازي و هويت ملي با تاكيد بر دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

46.                         

بررسي نقش اقوام ايراني در تقويت وتحكيم هويت ايراني- اسلامي

47.                        

بررسي مسائل قومي- مذهبي دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

48.                        

آسيب هاي فرهنگي دختران دانشجو (شناسايي، تحليل، برنامه ريزي و پايش) دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

49.                         

بررسي مسايل فرهنگي خوابگاه هاي دختران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (فرصت ها ، چالش ها وسياستگزاري)

50.  

  فرصت ها و تهديد هاي فرهنگي خوابگاه هاي خصوصي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

51.  

بررسي تاثير تعامل « خانواده و دانشگاه ها » بر شاخص هاي ‌فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

52.                         

سنجش نگرش دانشجويان دختر نسبت به وضعيت فرهنگي، اجتماعي و حقوقي زنان جامعه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

53.                        

بررسي راهكار هاي مناسب جهت تسهيل و ترغيب به ازدواج دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

54.                        

بررسي راه‌كار‌هاي توانمند سازي و ارتقاء مهارت هاي زندگي يا شغلي دختران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1397/01/27
۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
 
namaz
quran
کانون فوق برنامه
 
Powered by DorsaPortal