جدول برگزاری دوره های آموزشی واحد توسعه کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

ردیف

نام دوره

برگزار کننده

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره

نوع شرکت کنندگان

مدت دوره به ساعت

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری دوره

همکار در اجرای دوره

1

پرورش قارچ خوراکی

واحد توسعه کارآفرینی

05/12/87

19/12/87

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

10نظری

14عملی

15 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

2

آشنایی با مدیریت کارآفرینی

واحد توسعه کارآفرینی

20/8/87

20/8/87

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

8نظری

15 نفر

8الی16

مرکز رشد واحدهای فناوری

3

مدیریت کارآفرینی ویژه رؤسا و معاونین منطقه 4 دانشگاه آزاد سلامی

واحد توسعه کارآفرینی

تابستان 87

تابستان 87

رؤسا و معاونین منطقه 4 دانشگاه آزاد سلامی

24 نظری

20 نفر

8الی16

مرکز رشد واحدهای فناوری

4

طرح کسب و کار(BP)

واحد توسعه کارآفرینی

24/09/87

12/10/87

دانشجویان نخبه جهت شرکت در جشنواره کسب و کار دانشگاه های استان

20 نظری

و عملی

10 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

5

طرح توجیهی کشاورزی

واحد توسعه کارآفرینی

04/03/88

04/04/88

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

32نظری و تئوری

17 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

6

مهندسی رفتار

واحد توسعه کارآفرینی

07/05/88

28/05/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

16

17 نفر

00/8 الی 00/12

مرکز رشد واحدهای فناوری

7

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

24/05/88

26/06/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

30/8 الی 30/12

مرکز رشد واحدهای فناوری

8

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

24/05/88

26/06/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

30/14 الی 30/18

مرکز رشد واحدهای فناوری

9

مهندسی برنامه نویسی C#

Web Application

واحد توسعه کارآفرینی

06/05/88

08/07/88

دانشجویان کارشناسی

40نظری

120عملی

80کارورزی

80پروژه

15 نفر

16 الی 20

مرکز رشد واحدهای فناوری

10

حسابداری کاربردی تکمیلی

واحد توسعه کارآفرینی

13/5/88

13/06/88

دانشجویان کارشناسی

70

10 نفر

00/8 الی 00/12

مرکز رشد واحدهای فناوری

11

ISO-22000

واحد توسعه کارآفرینی

07/04/88

09/04/88

دانشجویان رشته صنایع غذایی

24 نظری

54 نفر

8 الی 00/16

انجمن علمی صنایع غذایی

12

دستیاری تحقیق سطح یک

گروه یک

واحد توسعه کارآفرینی

20/04/88

27/05/88

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

20 نظری

20 عملی

19 نفر

30/8 الی 00/16

مرکز رشد واحدهای فناوری

1.3

دستیاری تحقیق سطح یک

گروه دو

واحد توسعه کارآفرینی

20/04/88

27/05/88

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

20 نظری

20 عملی

24 نفر

30/8 الی 00/16

واحد توسعه کارآفرینی

14

دستیاری تحقیق سطح یک

گروه سه

واحد توسعه کارآفرینی

20/04/88

27/05/88

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

20 نظری

20 عملی

22 نفر

30/8 الی 00/16

مرکز رشد واحدهای فناوری

15

کارورز GPS

واحد توسعه کارآفرینی

5/6/88

5/8/88

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 

15 نفر

14 الی18

مرکز رشد واحدهای فناوری

16

مهندسی برنامه نویسی C#

Web Application

واحد توسعه کارآفرینی

28/08/88

30/10/88

دانشجویان کارشناسی

30 عملی و نظری

17 نفر

17 الی 20

مرکز رشد واحدهای فناوری

17

رزومه نویسی و مکاتبات اداری

واحد توسعه کارآفرینی

23/06/88

23/06/88

 

داتشجویان و فارغ التحصیلان

5 تئوری

8 نفر

12 الی17

مرکز رشد واحدهای فناوری

18

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

16/07/88

19/09/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

19

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

16/07/88

19/09/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

20

GIS

واحد توسعه کارآفرینی

24/08/88

30/10/88

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

20 نظری

25 عملی

15 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

21

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

20/09/88

19/11/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

22

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

20/09/88

19/11/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

23

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

20/09/88

19/11/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

24

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

20/09/88

19/11/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

25

تلقین به نفس

واحد توسعه کارآفرینی

3/12/88

3/12/88

داتشجویان و فارغ التحصیلان

8نظری

50 نفر

8 الی16

-

26

کارگاه اظهارنامه مالیاتی

واحد توسعه کارآفرینی

16/03/89

21/03/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

16نظری

16 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

27

کارگاه اظهارنامه مالیاتی

واحد توسعه کارآفرینی

23/03/89

26/03/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

16نظری

16 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

28

کارگاه اظهارنامه مالیاتی

واحد توسعه کارآفرینی

15/04/89

17/04/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

16نظری

15 نفر

8 الی 16

مرکز رشد واحدهای فناوری

29

آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی و نحوه استفاده از معافیتهای مالیاتی

واحد توسعه کارآفرینی

18/04/89

22/04/89

دانشجویان و فارغ التحصیلانرشته حسابداری،صاحبان اصناف، مدیران مالی و حسابداران شرکتها

8عملی

8 نظری

50 نفر

14 الی 18

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان- مرکز رشد و فناوری

30

3DMAX

واحد توسعه کارآفرینی

06/02/89

25/05/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

80نظری و عملی

15 نفر

8 الی15

مرکز رشد واحدهای فناوری

31

ASP

واحد توسعه کارآفرینی

13/04/89

14/05/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

45نظری و عملی

15 نفر

14 الی 19

مرکز رشد واحدهای فناوری

32

GIS

واحد توسعه کارآفرینی

14/04/89

01/06/89

دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

20 نظری

25 عملی

15 نفر

15 الی 19

مرکز رشد واحدهای فناوری

33

مهندسی برنامه نویسی C#

Web Application

واحد توسعه کارآفرینی

28/3/89

14/5/89

دانشجویان کارشناسی

30 عملی و نظری

17 نفر

17 الی 19

مرکز رشد واحدهای فناوری

34

ICDLسطح 1

واحد توسعه کارآفرینی

22/01/89

14/04/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

60نظری و عملی

19 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

35

ICDLسطح 1و2

واحد توسعه کارآفرینی

21/01/89

13/04/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

60نظری و عملی

18 نفر

14 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

36

ACCESS

واحد توسعه کارآفرینی

16/4/89

16/4/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

7 عملی

8 نفر

8 الی15

مرکز رشد واحدهای فناوری

37

ACCESS

واحد توسعه کارآفرینی

23/4/89

23/4/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

7 عملی

8 نفر

8 الی15

مرکز رشد واحدهای فناوری

38

طراحی داخلی

واحد توسعه کارآفرینی

15/4/89

16/06/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

45 نظری و عملی

10 نفر

9 الی13

مرکز رشد واحدهای فناوری

39

MBA سطح یک

واحد توسعه کارآفرینی

10/04/89

20/07/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

25 نفر

15 الی 19

مرکز رشد واحدهای فناوری

40

MBA سطح دو

واحد توسعه کارآفرینی

10/4/89

20/07/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

15 نفر

14 الی19

مرکز رشد واحدهای فناوری

41

MBA سطح دو

واحد توسعه کارآفرینی

10/4/89

20/07/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

40نظری

80عملی

15 نفر

9 الی13

مرکز رشد واحدهای فناوری

42

آموزش کارآفرینی و
کسب و کار
(BP)

واحد توسعه کارآفرینی

09/05/89

27/05/89

اعضای هیأت علمی مدیران و کارشناسان مراکز رشد و کارآفرینیمنطقه 4

52 نظری

20عملی

30 نفر

8:30 الی16:30

اداره کل کار و امور اجتماعی

43

پروتل

واحد توسعه کارآفرینی

21/05/89

22/07/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان رشته برق

10 نظری

35عملی

6 نفر

10 الی16

مرکز رشد واحدهای فناوری

44

فتوشاپ

واحد توسعه کارآفرینی

25/05/89

29/06/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

16 عملی

8 نفر

15 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

45

اکسل در حسابداری

واحد توسعه کارآفرینی

29/05/89

12/06/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

18 عملی

12 نفر

9 الی 13

مرکز رشد واحدهای فناوری

46

کارور MATLAB

واحد توسعه کارآفرینی

01/06/89

15/09/89

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته برق و الکترونیک

50 نظری

100 عملی

20 پروژه

12 نفر

8 الی 12

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

47

گل آرایی

واحد توسعه کارآفرینی

13/06/89

13/08/89

دانشجویان و فارغ التحصیلان

45 عملی

8 نفر

15 الی 18

-

48

GISمتوسطه

واحد توسعه کارآفرینی

14/06/89

06/07/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

20 نظری

25 عملی

5 نفر

12 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

49

تکنیکهای حرفهای فتوشاپ

واحد توسعه کارآفرینی

31/06/89

19/07/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

8 عملی

8 نفر

15 الی 18

مرکز رشد واحدهای فناوری

50

Free Hand

واحد توسعه کارآفرینی

20/07/89

05/08/89

داتشجویان و فارغ التحصیلان

10عملی

8 نفر

14 الی16

مرکز رشد واحدهای فناوری

51

گرافیک رایانه

واحد توسعه کارآفرینی

در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

داتشجویان و فارغ التحصیلان

48 عملی

در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

مرکز رشد واحدهای فناوری

52

طراحی صفحات وب

واحد توسعه کارآفرینی

در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

داتشجویان و فارغ التحصیلان

260 عملی

در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

مرکز رشد واحدهای فناوری

53

SQL SERVER 2008

واحد توسعه کارآفرینی

در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

داتشجویان و فارغ التحصیلان

30 عملی

در حال ثبت نام

در حال ثبت نام

مرکز رشد واحدهای فناوری

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
لینک ها
*دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
*اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
*مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه خوراسگان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان
*مرکز توسعه آموزش و تحقیق و مرکز مشاوره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
*مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان
*اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
*وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - تلفن تماس 5354069-0311 و یا 9-5354001 - 0311 داخلی 2492
Powered by DorsaPortal