/ /
جوامع دانشگاهی
1شماره كلاس دانشكده‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده علوم‌ انساني دانشكده مديريت دانشكده پرستاري و مامايي دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي‌ دانشكده فني و مهندسي دانشكده معماري و شهرسازي دانشكده دندانپزشكي دانشكده تربيت بدني ‌و علوم ورزشي
11 51 80 101 112 412 601 711 800
12 52 81 102 113 413 606 712 801
13 53 82 103 114 414 607   802
14 54 83 104 116 416 608   803
15 55 85 105 118(A) 417 609   804
16 56 86 106 118(B) 418 612   805
17 57 87 107 120 421 613   806
18 58 88 108 121 422 آتليه 1   808
19 59 91 109 122 423 آتليه 2   809
21 60 92 110 124 428 آتليه 3    
22 61 93 111
128 429 آتليه 4    
23 62 94   129 430 آتليه 5    
24 63 96   130 431 آتليه 6    
25 64 97   132 432 آتليه 7    
26 65 98   212(A) 433 آتليه 8    
27 66     212(B) 434 آتليه 9    
28 67     213(A) 435 آتليه 10    
29 68     213(B) 436 آتليه 11    
30 69     214 437 آتليه 12    
31 70     215 438 آتليه 13    
32 71     216   آتليه 14    
33       217   آتليه 15    
34       219   آتليه 16    
41       220(A)   آتليه 17    
42       220(B)   آتليه 18    
43       222   آتليه 19    
44       223   آتليه 20    
45       224   آتليه 21    
46       226   آتليه 22    
        230   آتليه 23    
        232   آتليه 24    
        233   آتليه 25    
        234   آتليه 26    
        313   آتليه 27    
        318(A)        
        318(B)        
        319(A)        
        319(B)        
        320(A)        
        320(B)        
        322        
        323        
        324        
        325        
        326        
        330        
98/11/07

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal