/ /
جوامع دانشگاهی
1دانشكده علوم انساني

رييس دانشكده: دكتر محمد عليمرادي

معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده: دكتر مهناز گودرزي

 

رييس اداره امور آموزشي و دانشجويي دانشكده: عباس عليزاده

شماره داخلي: 2605

كارشناس آموزش رشته دكتري و ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و علوم اقتصادي: مسعود لطيفي خوراسگاني

شماره داخلي: 2668

كارشناس آموزش رشته دكتري و ارشد حقوق خصوصي: مهندس محمدمهدي شهري

شماره داخلي: 2669

كارشناس آموزش رشته دكتري و ارشد و كارشناسي ناپيوسته حسابداري: مهندس امير عسكري نژاد

شماره داخلي: 2605

آموزش رشته كارشناسي حقوق: عسگر ملكوتي خواه

شماره داخلي: 2669

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal