/ /
جوامع دانشگاهی
1نيمسال تابستان95

ثبت نام و انتخاب واحد

سه شنبه 95/04/01

الي

چهارشنبه 95/04/02

 

شروع كلاس ها

شنبه 95/04/05

پايان كلاس ها

پنجشنبه 95/05/28

امتحانات پايان ترم  

شنبه 95/05/30

 الي

پنجشنبه 95/06/04

 

نيمسال اول96-95

ثبت نام وانتخاب واحد

 

شنبه 95/06/13

الي

چهارشنبه 95/06/17

 

شروع كلاس ها

شنبه 95/06/27

حذف واضافه  

شنبه 95/07/10

الي

چهارشنبه 95/07/14

 

پايان كلاس ها جمعه 95/10/17 (رشته هاي پزشكي تا جمعه 95/10/24)
امتحانات پايان ترم  

شنبه 95/10/18

 الي

شنبه 95/11/02

 

 
نيمسال دوم 96-95
ثبت نام وانتخاب واحد  

يكشنبه 95/11/03

 الي

چهارشنبه 95/11/06

 

شروع كلاس ها

شنبه 95/11/09

حذف واضافه  

شنبه 95/11/23

الي

چهارشنبه 95/11/28

 

پايان كلاس ها

جمعه 96/03/12

امتحانات پايان ترم  

سه شنبه 96/03/16

الي

پنجشنبه 96/04/01

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal