/ /
جوامع دانشگاهی
1ليست رشته ها و دانشكده هاي تازه تاسيس
New Page 2
 

با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشي و اداره توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) رشته هاي ذيل در سال 1398 به صورت واحد علوم و تحقيقات پرديس علوم و تحقيقات اصفهان به رشته هاي اين واحد دانشگاهي اضافه شد.

1- كارشناسي ارشد مشاوره مشاوره در مدرسه

2- كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشي و اداره توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) رشته هاي ذيل در سال 1398 به رشته هاي اين واحد دانشگاهي اضافه شد.

1-    كارشناسي پيوسته زبان فرانسه مترجمي

2-    كارشناسي پيوسته مديريت بيمه

3-    كارشناسي پيوسته مديريت صنعتي

4-    كارشناسي پيوسته مديريت كسب و كارهاي كوچك

5-    كارشناسي پيوسته مديريت مالي

6-    كارشناسي پيوسته مرمت بناهاي تاريخي

7-    كارشناسي پيوسته مهندسي پزشكي

 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
 

با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشي و اداره توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) رشته هاي ذيل در سال 1397 به صورت واحد علوم و تحقيقات پرديس علوم و تحقيقات اصفهان به رشته هاي اين واحد دانشگاهي اضافه شد.

1-    دكتري پژوهش هنر

2-    دكتري مهندسي هسته اي پرتو پزشكي

3-    دكتري مهندسي پزشكي بيو الكتريك

4-    كارشناسي ارشد پژوهش  هنر

5-    كارشناسي ارشد مهندسي هسته اي - پرتو پزشكي

6-    كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي بيوالكتريك

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

دريافت مجوز تصويب  از سازمان مركزي:

1 - رياضي كاربردي در مقطع كارشناسي ارشد دركليه گرايش ها – طبق نامه شماره 89992/ص/93 مورخ 9/10/93 سازمان مركزي

2-  علوم دامي در مقطع كارشناسي ارشد  در كليه گرايش ها - طبق نامه شماره 92905/ص/93 مورخ 21/10/93 سازمان مركزي

 

اداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

 

مورخ 25/01/94

شماره نامه 8602/22

 اخذ مصوبه نهايي رشته هاي ذيل ازشوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري كه با پيگيريهاي مستمررياست محترم دانشگاه ، معاون آموزشي واداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه انجام پذيرفته است را به تمـــامي اساتيد ، كاركنـان ودانشجويان محترم تبريك عرض مي نمائيم.

1 – دكتري علوم اقتصادي – اقتصاد بين الملل

2 – دكتري مديريت آموزشي

3 – دكتري روانشناسي عمومي

4 – دكتري ريا ضي كاربردي

5 – دكتري اصلاح نباتات

6 – دكتري تغذيه دام

7 – دكتري حشره شناسي كشاورزي

8 – كارشناسي ارشد علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي

9 – كارشناسي ارشد زمين شناسي زيست محيطي

10- كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي – مديريت مناطق بياباني گرايش خاكشناسي شماره نامه 176810/22/2 موخ 24/09/93

  94/1/26

اداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

 

مورخ 31/03/94

شماره نامه 60289/2

اخذ مصوبه نهايي رشته هاي ذيل ازشوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري كه با پيگيريهاي مستمررياست محترم دانشگاه ، معاون آموزشي واداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه انجام پذيرفته است را به تمـــامي اساتيد ، كاركنـان ودانشجويان محترم تبريك عرض مي نمائيم.

1 –  دكتري معمـــاري

2 – دكتري  مهندسي برق – قدرت

3 – دكتري الهيات – فلسفه وكلام اسلامي  

4 – كارشناسي ارشد حسابداري

 

94/4/13

اداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

 

مورخ 6/5/94

شماره مجوز 1254/500

با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشي، معاونت محترم علوم پزشكي و اداره مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه و با توجه به نامه شماره 5380/86 مورخ 13/5/94 معاونت محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي طي مجوز شماره 1254/500مورخ 6/5/94 از وزارت محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي، اين واحد موفق به كسب مجوز پذيرش دستيار در رشته تخصصي پروتزهاي دنداني گرديد.

 

اداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

 

اخذ مصوبه نهايي رشته فيزيولوژي ورزشي گرايش قلب وعروق وتنفس درمقطع دكتري تخصصي كه با پيگيريهاي مستمررياست محترم دانشگاه ، معاون محترم آموزشي ، رياست محترم دانشكده تربيت بدني واداره مطالعات و برنامــه ريزي آموزشي دانشگاه طي نامه شماره 55225/30/ص/94مـورخ 3/8/94ســـــــازمان مركزي ابلاغ شده است را به تمامي اساتيد ،كاركنان ودانشجويان محترم تـبريك عرض مي نمائيم. 

 

اداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

 

اخــذ مجوز نهايي تصويب " دانشـــــكده فني ومهنــدسي " كه با پيگيريهــــــــاي مستمررياست محترم دانشگاه ،معاون آموزشي دانشگاه واداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي طي نامه شمـــــاره 64598/30/ص/94مورخ 1/9/94سرپرست محترم مركزامورآموزشــي وتحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اســـــــلامي به اين واحد ابلاغ شده است را به تمامي اساتيـــد ، كاركنان ودانشجويان محترم تبريك عرض مي نمايد.

 

 اداره مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

 

اخذ مصوبه نهايي رشته هاي ذيل از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاون آموزشي و مديريت مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه طي نامه شماره 97142/30/ص/94 مورخ 10/12/ 94 مديركل محترم امور آموزشي و گسترش دانشگاه آزاد اسلامي به اين واحد ابلاغ شده است را به تمـــامي اساتيد، كاركنـان و دانشجويان محترم تبريك عرض مي نمائيم.

 

1  دكتري حسابداري

2 دكتري  مهندسي عمران- سازه  

3 دكتري مديريت ورزشي - مديريت راهبردي درسازمانها و رويدادهاي ورزشي

4  دكتري تغذيه دام

5 كارشناسي ارشد مهندسي برق سيستم هاي قدرت

6-  كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر نرم افزار

7 كارشناسي ارشد شيمي دارويي

 

  معاون آموزشي دانشگاه

 

اخذ مصوبه نهايي رشته هاي ذيل كه با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشي و مديريت مطالعات و برنامه ريـزي آموزشـي دانشگاه طي نامه شماره 24540/30/ص/ 95مورخ 3/4/95 مديركل محترم امور آموزشي و گسترش دانشگاه آزاد اسلامي به اين واحد ابلاغ شده است را به تمـــامي اساتيد، كاركنـان و دانشجويان محترم تبريك عرض مي نمائيم.
 1  كارشناسي ارشد علوم دامي تغذيه طيور
2 كارشناسي ارشد علوم دامي مديريت دامپروري
 

                                     اداره مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه

اخذ مجوز تمديد راه اندازي رشته  پروتز هاي دنداني مقطع دستياري  (با همان ظرفيت قبلي)  از شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه با پيگيري هاي رياست محترم دانشگاه ، معاون محترم آموزشي، رياست محترم دانشكده دندان پزشكي و مديريت مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه طي نامه شماره  5492/86 مورخ 19/05/ 95 مديركل محترم توسعه آموزش و امور دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به اين واحد ابلاغ شده است را به تمـــامي استادان، كاركنـان و دانشجويان محترم تبريك عرض مي نمائيم.

 
معاون آموزشي دانشگاه
اخذ مصوبه قطعي برگزاري رشته هاي ذيل كه با پيگيريهاي مستمر رياست محترم دانشگاه و حوزه هاي معاونين محترم آموزشي ، علوم پزشكي و دانشجوئي و فرهنگي كه به استناد نامه هاي شماره 5234 ، 5235، 5236 و 5237  مورخ 16/11/95  وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شده است را به كليه اعضاء هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان اين واحد دانشگاهي تبريك عرض مي نمائيم.
1- كارشناسي ارشد ناپيوسته روان پرستاي
2- كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري سلامت جامعه
3- كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري كودكان
4- كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري داخلي جراحي

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اصفهان (خوراسگان)

اخذ مصوبه قطعي برگزاري رشته هاي ذيل از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه و حوزه معاونت آموزشي دانشگاه و به استناد نامه شماره 97342/30/ص/95 مورخ 21/12/95 مدير كل محترم امور آموزشي و گسترش دانشگاه آزاد اسلامي  به اين واحد ابلاغ شده است را به كليه اعضاء هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان تبريك عرض مي نمائيم.
1- دكتري  مهندسي برق الكترونيك
2- دكتري رفتار حركتي آموزش تربيت بدني
3- دكتري علوم اقتصادي اقتصاد مالي
4- دكتري فيزيولوژي ورزشي -  فيزيولوژي ورزشي عصبي عضلاني 
5- دكتري آموزش عالي مديريت آموزش عالي 
6- دكتري علوم اقتصادي اقتصاد اسلامي
7- كارشناسي ارشد مهندسي برق افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك
8- كارشناسي ارشد شيمي شيمي معدني
9- كارشناسي ارشد علوم تربيتي آموزش و پرورش پيش دبستاني

 

      معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اصفهان (خوراسگان)

با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاونين محترم آموزشي و علوم پزشكي و مديريت مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه و با توجه به نامه شماره 4784 / 86 مورخ 4 / 5 / 96 معاونت محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي طي مجوز شماره 1628 / 500 مورخ 28 / 4 / 96 از وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي، اين واحد موفق به اخذ مصوبه قطعي راه اندازي رشته زيست فناوري پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته گرديد. اين موفقيت را به تمامي اساتيد، كاركنان و دانشجويان محترم تبريك عرض مي نمائيم.

معاون آموزشي دانشگاه 

با پيگيري هاي مستمر رياست محترم دانشگاه، معاونين محترم آموزشي و علوم پزشكي، دانشكده محترم پرستاري و مامايي و مديريت محترم مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه و با توجه به مجوز شماره 500/5061 مورخ 96/11/25 از وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكي، اين واحد موفق به اخذ مصوبه قطعي راه اندازي رشته اتاق عمل در مقطع كارشناسي پيوسته گرديد. اين موفقيت را به تمامي اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم تبريك عرض مي نماييم.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/30
تعداد بازدید:
9333

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal