یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
 
 
گزارش ماهانه مربوط به آبان ماه 1392اداره فارغ التحصيلي به شرح ذيل مي باشد:
 
تعدادكل پرونده دريافتي ازاداره آموزش دانشگاه:207
تعدادگواهينامه موقت صادره:207
تعدادمدارك دايم صادره:207
تعدادتاييديه صادرشده جهت استخدام فارغ التحصيلان درسازمانها وارگانها:113
تعدادتاييديه صادرشده جهت ادامه تحصيل فارغ التحصيلان:404
تعدادريزنمرات صادره جهت تحصيل درخارج ازكشور:17
تعدادفرم فراغت ازتحصيل صادرشده جهت دانش آموختگان گروه پزشكي:68
تعداددرخواست صدورمدرك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي:16
پيگيري اعلام مفقودي مدارك تحصيلي:3مورد
تكميل اطلاعات فارغ التحصيلان گذشته:200مورد
دريافت مدارك دايم ازسازمان مركزي وثبت درسيستم سيدا:231
تعدادپاسخگويي به مراجعه كنندگان جهت تحويل مدارك وريزنمرات جهت ثبت نام دردانشگاه ها:500مورد
تعدادمحوله ارسال به سازمان مركزي:9محموله
 
گزارش ماهانه مربوط به مهر ماه 1392اداره فارغ التحصيلي به شرح ذيل مي باشد:
 
تعدادكل پرونده دريافتي ازاداره آموزش دانشگاه:410
تعدادگواهينامه موقت صادره:410
تعدادمدارك دايم صادره:410
تعدادتاييديه صادرشده جهت استخدام فارغ التحصيلان درسازمانها وارگانها:99
تعدادتاييديه صادرشده جهت ادامه تحصيل فارغ التحصيلان:179
تعدادريزنمرات صادره جهت تحصيل درخارج ازكشور:18
تعدادفرم فراغت ازتحصيل صادرشده جهت دانش آموختگان گروه پزشكي:31
تعداددرخواست صدورمدرك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي:35
پيگيري اعلام مفقودي مدارك تحصيلي:4مورد
تكميل اطلاعات فارغ التحصيلان گذشته:100مورد
دريافت مدارك دايم ازسازمان مركزي وثبت درسيستم سيدا:190
تعدادپاسخگويي به مراجعه كنندگان جهت تحويل مدارك وريزنمرات جهت ثبت نام دردانشگاه ها:800مورد
تعدادمحوله ارسال به سازمان مركزي:20محموله
 
درمهرماه 92تعدادكل فارغ التحصيلان واحدازمرز50000نفرعبوركرد.
 
 
 
 
گزارش ماهانه مربوط به آبان ماه 1392اداره فارغ التحصيلي به شرح ذيل مي باشد:
 
تعدادكل پرونده دريافتي ازاداره آموزش دانشگاه:207
تعدادگواهينامه موقت صادره:207
تعدادمدارك دايم صادره:207
تعدادتاييديه صادرشده جهت استخدام فارغ التحصيلان درسازمانها وارگانها:113
تعدادتاييديه صادرشده جهت ادامه تحصيل فارغ التحصيلان:404
تعدادريزنمرات صادره جهت تحصيل درخارج ازكشور:17
تعدادفرم فراغت ازتحصيل صادرشده جهت دانش آموختگان گروه پزشكي:68
تعداددرخواست صدورمدرك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي:16
پيگيري اعلام مفقودي مدارك تحصيلي:3مورد
تكميل اطلاعات فارغ التحصيلان گذشته:200مورد
دريافت مدارك دايم ازسازمان مركزي وثبت درسيستم سيدا:231
تعدادپاسخگويي به مراجعه كنندگان جهت تحويل مدارك وريزنمرات جهت ثبت نام دردانشگاه ها:500مورد
تعدادمحوله ارسال به سازمان مركزي:9محموله
 
گزارش ماهانه مربوط به مهر ماه 1392اداره فارغ التحصيلي به شرح ذيل مي باشد:
 
تعدادكل پرونده دريافتي ازاداره آموزش دانشگاه:410
تعدادگواهينامه موقت صادره:410
تعدادمدارك دايم صادره:410
تعدادتاييديه صادرشده جهت استخدام فارغ التحصيلان درسازمانها وارگانها:99
تعدادتاييديه صادرشده جهت ادامه تحصيل فارغ التحصيلان:179
تعدادريزنمرات صادره جهت تحصيل درخارج ازكشور:18
تعدادفرم فراغت ازتحصيل صادرشده جهت دانش آموختگان گروه پزشكي:31
تعداددرخواست صدورمدرك تحصيلي دانش آموختگان گروه پزشكي:35
پيگيري اعلام مفقودي مدارك تحصيلي:4مورد
تكميل اطلاعات فارغ التحصيلان گذشته:100مورد
دريافت مدارك دايم ازسازمان مركزي وثبت درسيستم سيدا:190
تعدادپاسخگويي به مراجعه كنندگان جهت تحويل مدارك وريزنمرات جهت ثبت نام دردانشگاه ها:800مورد
تعدادمحوله ارسال به سازمان مركزي:20محموله
 
درمهرماه 92تعدادكل فارغ التحصيلان واحدازمرز50000نفرعبوركرد.
 
 
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
Powered by DorsaPortal