/dorsapax/userfiles/file/stu/Moshaver-Amin/gorat.pdf
 ویژه نامه شماره 1 - ورزش و تندرستی
 ویژه نامه شماره 2 -راههای مقابله باافسردگی
 ویژه نامه شماره  3-شکر گزاری
 ویژه نامه شماره  4-خواب وتندرستی
 ویژه نامه شماره5-تکنیک هایی برای پرورش صبر
 ویژه نامه شماره6-موفقیت
 ویژه نامه شماره 7-کرونا،استرس وراههای مقابله
 ویژه نامه شماره 8-راهکارهای کاهش استرس واضطراب امتحان
 ویژه نامه شماره 9-برنامه ریزی
 ویژه نامه شماره10-راز خوشبختی
 ویژه نامه شماره 11-فرزند پروری
 ویژه نامه شماره 12-اضطراب چگونه راه رابرای کرونا باز می کند؟
 ویژه نامه شماره 13-راز های موفقیت در مصاحبه
  ویژه نامه شماره 14-هوش هیجانی
  ویژه نامه شماره 15-شخصیت
  ویژه نامه شماره 16-قرآن وتربیت شخصیت انسان
  ویژه نامه شماره 17-کودک بیش فعال وکم توجه
  ویژه نامه شماره 18-شخصیت شناسی از روی حرکت دست
  ویژه نامه شماره 19-خود مراقبتی ومدیریت ذهن
  ویژه نامه شماره 20-جرأت ورزی
 
 ویژه نامه شماره 21-کودک چسبنده
  ویژه نامه شماره 22-ارتباط دانشجو واستاد در شرایط قرنطینه ناشی از کرونا
    
    
    
۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
دفتر فروغ سبز
شیوه ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی
Powered by DorsaPortal