صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول

گروه آموزشي معماري و شهرسازي
 
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مرجان امجد  بورسيه مربي
مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1379

m.amjad@khuisf.ac.ir

2 محمد بهاروند تمام وقت استاديار
مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتراي معماري

معماري-معماري پايدار دانشگاه تكنولوژي مالزي 1393

baharvand_ar@yahoo.com

 
3
 
ليلا
 
پهلوان زاده
 
تمام وقت
 
مربي
  
مهندسي معماري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1383
 
leila.pahlevanzadeh@yahoo.com
 
4
بهاره
تدين
تمام وقت
استاديار
 
مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي
دانشگاه هنر اصفهان
1397
b.tadayon@hotmail.com
5 عبداله جبل عاملي تمام وقت استاديار
معماري دانشگاه رم 1350

a.jabalameli@khuisf.ac.ir

6 
مژده
 
جمشيدي
 
بورسيه
 
مربي
  
شهرسازي-طراحي شهري
 
دانشگاه هنر اصفهان
 
1389
 
mojdeh.jamshidi84@gmail.com
7 ناصر حسن پور كازروني  تمام وقت
استاديار مدير گروه كارشناسي معماري معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 1394

 

8 
سمر
 
حقيقي بروجني
بورسيه
 
 
مربي
  
معماري
 
دانشگاه علم و صنعت ايران
 
1387
 
haghighi_samar@iust.ac.ir
9 مقدي خدابخشيان كناركي تمام وقت استاديار


معماري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1391

meg.kh@khuisf.ac.ir

10 سيدمحمد رشتيان تمام وقت استاديار
شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران1393

sm.rashtiyan@yahoo.com

 
11
 
ساناز
 رهروي پوده 
بورسيه
 
مربي
  
معماري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز
 
1393
 
r_rahravi@yahoo.com
12 
سيده پوراندخت
 
سعادتي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
معماري اسلامي
 
دانشگاه هنر اصفهان
 
1396
 
pooran9181@yahoo.com
13 بهرام شاهدي تمام وقت استاديار

 

معماري-تاريخ در طراحي دانشگاه مالايا 1392

bshahedi@yahoo.com

14 
نگين
 
صادقي
 
تمام وقت
 
استاديار
 
مديرگروه شهرسازي
 
شهرسازي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1394
 
n.sadeghy@khuisf.ac.ir
15 مسعود ضيائي تمام وقت مربي
مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1376

mziaei@khuisf.ac.ir

16 مريم قاسمي سيچاني تمام وقت استاديار
معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

mghasemi@khuisf.ac.ir

17 گلرخ كوپايي تمام وقت
استاديار
شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1395

golrokhkopaie@yahoo.com

 
18
 
فاطمه السادات
 
مجيدي
 
بورسيه
 
مربي
  
مهندسي معماري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1390
 
m.artmies@gmail.com
19
عليرضا
نوروزي
بورسيه
مربي
  
شهرسازي-برنامه ريزي شهري و منطقه اي
دانشگاه هنر اصفهان

1389
 
alirezanoroozi@gmail.com
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal