صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي مديريت
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك گروه آموزشي ايميل
1 اكبر اعتباريان خوراسگاني تمام وقت دانشيار مدير گروه مديريت دولتي و مديريت فرهنگي مديريت دولتي-رفتار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1384 مديريت دولتي

etebarian@khuisf.ac.ir

 2 حميدرضا بهرامي تمام وقت
 استاديار  مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386 مديريت دولتيdrbahrami.328@gmail.com
 3 
منصوره
 
پورميري
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت بازرگاني-رفتار سازماني و مديريت منابع انساني
 
دانشگاه اصفهان
 
1394
 
مديريت دولتي
 
pourmiri90@gmail.com
4 
حميدرضا
 
پيكري
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت-مديريت سيستمهاي اطلاعات سلامت
 
دانشگاه ملي مالزي
 
1392
 
مديريت دولتي
 
omid726@yahoo.com
 5 
البرز
 
قيتاني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت دولتي-مديريت منابع انساني
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
 
1392
 
مديريت دولتي
 
albors_gheitani@yahoo.com
6 اميررضا نقش تمام وقت استاديار


 

 

آينده پژوهي دانشگاه تهران 1394 مديريت دولتي

ar.naghsh@khuisf.ac.ir

7 مهربان هادي پيكاني تمام وقت استاديار
مديريت دولتي-منابع انساني دانشگاه علامه طباطبايي تهران 1388 مديريت دولتي

paykani2323@gmail.com

8 رضا ابراهيم زاده دستجردي تمام وقت استاديار
مديريت-مديريت رسانه اي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1392 مديريت فرهنگي

rezaebrahimzadeh2003@yahoo.com

9 
رضا
 
اسماعيلي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
علوم اجتماعي-جامعه شناسي
 
دانشگاه اصفهان
 
1385
 
مديريت فرهنگي
 
r.esmaieili@khuisf.ac.ir
10 فائزه تقي پور تمام وقت استاديار
علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389 مديريت فرهنگي

f.taghipour@khuisf.com

11 حميد دوازده امامي تمام وقت استاديار

 

مديريت و برنامه ريزي فرهنگي-تصميم گيري و خط مشي گذاري مديريت فرهنگي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1393 مديريت فرهنگي

h.12emami@gmail.com

12 علي رشيدپور تمام وقت استاديار
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران 1387 مديريت فرهنگي

rashidpoorali@yahoo.com

13 مجتبي شاهنوشي تمام وقت استاديار
جامعه شناسي دانشگاه اصفهان 1382 مديريت فرهنگي
 
14
 
سعيد
 
شريفي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي-تصميم گيري و خط مشي گذاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان)
 
1393
 
مديريت فرهنگي
 
saeed.sharifi2003@gmail.com
15 مهرداد صادقي تمام وقت
استاديار
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي-مديريت فرهنگ سازماني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان) 1396 مديريت فرهنگي

mehrdad.sadeghi61@yahoo.com 

 
16
 
سيامك
 
كورنگ بهشتي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان)
 
1395
 
مديريت فرهنگي
 
sk.beheshti@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/26
تعداد بازدید:
18512
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal