صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي مديريت
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك گروه آموزشي ايميل
1 اكبر اعتباريان خوراسگاني تمام وقت دانشيار مدير گروه مديريت دولتي و مديريت فرهنگي مديريت دولتي-رفتار سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1384 مديريت دولتي

etebarian@khuisf.ac.ir

 2 حميدرضا بهرامي تمام وقت
 استاديار  مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386 مديريت دولتيdrbahrami.328@gmail.com
 3 
منصوره
 
پورميري
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت بازرگاني-رفتار سازماني و مديريت منابع انساني
 
دانشگاه اصفهان
 
1394
 
مديريت دولتي
 
pourmiri90@gmail.com
4 
حميدرضا
 
پيكري
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت-مديريت سيستمهاي اطلاعات سلامت
 
دانشگاه ملي مالزي
 
1392
 
مديريت دولتي
 
omid726@yahoo.com
 5 
البرز
 
قيتاني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت دولتي-مديريت منابع انساني
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
 
1392
 
مديريت دولتي
 
albors_gheitani@yahoo.com
6 اميررضا نقش تمام وقت استاديار


 

 

آينده پژوهي دانشگاه تهران 1394 مديريت دولتي

ar.naghsh@khuisf.ac.ir

7 مهربان هادي پيكاني تمام وقت استاديار
مديريت دولتي-منابع انساني دانشگاه علامه طباطبايي تهران 1388 مديريت دولتي

paykani2323@gmail.com

8 رضا ابراهيم زاده دستجردي تمام وقت استاديار
مديريت-مديريت رسانه اي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1392 مديريت فرهنگي

rezaebrahimzadeh2003@yahoo.com

9 
رضا
 
اسماعيلي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
علوم اجتماعي-جامعه شناسي
 
دانشگاه اصفهان
 
1385
 
مديريت فرهنگي
 
r.esmaieili@khuisf.ac.ir
10 فائزه تقي پور تمام وقت استاديار
علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389 مديريت فرهنگي

f.taghipour@khuisf.com

11 حميد دوازده امامي تمام وقت استاديار

 

مديريت و برنامه ريزي فرهنگي-تصميم گيري و خط مشي گذاري مديريت فرهنگي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1393 مديريت فرهنگي

h.12emami@gmail.com

12 علي رشيدپور تمام وقت استاديار
مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران 1387 مديريت فرهنگي

rashidpoorali@yahoo.com

13 مجتبي شاهنوشي تمام وقت استاديار
جامعه شناسي دانشگاه اصفهان 1382 مديريت فرهنگي
 
14
 
سعيد
 
شريفي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي-تصميم گيري و خط مشي گذاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان)
 
1393
 
مديريت فرهنگي
 
saeed.sharifi2003@gmail.com
15 مهرداد صادقي تمام وقت
استاديار
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي-مديريت فرهنگ سازماني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان) 1396 مديريت فرهنگي

mehrdad.sadeghi61@yahoo.com 

 
16
 
سيامك
 
كورنگ بهشتي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان)
 
1395
 
مديريت فرهنگي
 
sk.beheshti@gmail.com
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal