صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي روانشناسي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 سيدحميد آتش پور تمام وقت دانشيارروانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1381

atashpour@khuisf.ac.ir

2 اصغر آقايي جشوقاني تمام وقت استاد
روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

aghaeia@khiuisf.ac.ir

 
3
 
منصوره
 
بهرامي پور اصفهاني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
روانشناسي-آموزش كودكان استثنائي
 
دانشگاه اصفهان
 
1396
 
4 هاجر تركان تمام وقت استاديار
روانشناسي دانشگاه اصفهان 1391

ht_17f@yahoo.com

5 فلور خياطان تمام وقت استاديار
روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1390

f.khayatan@khuisf.ac.ir

6 ايلناز سجاديان تمام وقت استاديار
مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتري روانشناسي
روانشناسي عمومي دانشگاه اصفهان 1391

i.sajjadian@khuisf.ac.ir

7 مژگان عارفي تمام وقت دانشيار
روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز 1386

marefi@khuisf.ac.ir

8 هادي فرهادي تمام وقت استاديار
مدير امور توسعه فنآوري و ارتباط با صنعت و كارآفريني

روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه ملي مالزي 1393

 farhadihadi@yahoo.com

9 محسن گل پرور تمام وقت دانشيار
روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1383

mgolparvar@khuisf.aci.ir

10 محمدرضا مصاحبي تمام وقت مربي
روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران 1368

mosaheb@khuisf.ac.ir

11 غلامرضا منشئي تمام وقت دانشيار


 رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

روانشناسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

1383

smanshaee@yahoo.com

12 علي مهداد تمام وقت استاديار
روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه ملي مالزي 1389

amahdad@khuisf.ac.ir

13 زهرا يوسفي تمام وقت استاديار
مدير گروه كارشناسي روانشناسي
مشاوره شغلي دانشگاه اصفهان 1390

zyousefi87@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/30
تعداد بازدید:
20913
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal