صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول


 
فرم ورود اطلاعات اعضاي هيأت علمي

گروه آموزشي روانشناسي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 سيدحميد آتش پور تمام وقت دانشيارروانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1381

atashpour@khuisf.ac.ir

2 اصغر آقايي جشوقاني تمام وقت استاد
روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

aghaeia@khiuisf.ac.ir

 
3
 
منصوره
 
بهرامي پور اصفهاني
 
تمام وقت
 
مربي
  
روانشناسي-كودكان استثنائي
 
دانشگاه اصفهان
 
1396
 
4 هاجر تركان تمام وقت استاديار
روانشناسي دانشگاه اصفهان 1391

ht_17f@yahoo.com

5 فلور خياطان تمام وقت استاديار
روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1390

f.khayatan@khuisf.ac.ir

6 ايلناز سجاديان تمام وقت استاديار
مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتري روانشناسي
روانشناسي عمومي دانشگاه اصفهان 1391

i.sajjadian@khuisf.ac.ir

7 مژگان عارفي تمام وقت استاديار
روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز 1386

marefi@khuisf.ac.ir

8 هادي فرهادي تمام وقت استاديار
مدير امور توسعه فنآوري و ارتباط با صنعت و كارآفريني

روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه ملي مالزي 1393

 farhadihadi@yahoo.com

9 محسن گل پرور تمام وقت دانشيار
روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1383

mgolparvar@khuisf.aci.ir

10 محمدرضا مصاحبي تمام وقت مربي
روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران 1368

mosaheb@khuisf.ac.ir

11 غلامرضا منشئي تمام وقت دانشيار


 رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

روانشناسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

1383

smanshaee@yahoo.com

12 علي مهداد تمام وقت استاديار
روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه ملي مالزي 1389

amahdad@khuisf.ac.ir

13 زهرا يوسفي تمام وقت استاديار
مدير گروه كارشناسي روانشناسي
مشاوره شغلي دانشگاه اصفهان 1390

zyousefi87@gmail.com

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal