صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي زبان انگليسي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 عزيزه چالاك تمام وقت دانشيار
آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان 1390

achalak@khuisf.ac.ir

2 حسين حيدري تبريزي تمام وقت دانشيار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتري زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه شيراز 1387

heidaritabrizi@khuisf.ac.ir

3 
مسعود
 
رستمي
 
تمام وقت
 
استاديار
 
مديرگروه كارشناسي و عمومي زبان انگليسي
 
زبان و ادبيات انگليسي
 
دانشگاه شهيد بهشتي
 
1394
 
rostami.masoud@gmail.com
 
4
 
احسان
 
رضواني سيچاني
 
تمام وقت
 
استاديار
  آموزش زبان انگليسي 
دانشگاه اصفهان
 
1393
rezvani_ehsan_1982@yahoo.com
5 امير روح الامين بورسيه
مربي
آموزش زبان انگليسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
1395

 

6 الهه    صادقي تمام وقت مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389

el-sdg2004@yahoo.com

7 فاطمه كريمي بورسيه مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه تربيت معلم 1386

fkarimi@khuisf.ac.ir

8 احمدرضا لطفي تمام وقت استاديار
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1375

lotfi@khuisf.ac.ir

9 سندس منصوري تمام وقت مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377

s.mansouri@khuisf.ac.ir

10 عاطفه السادات ميرسعيدي تمام وقت استاديار
زبانشناسي همگاني دانشگاه اصفهان 1390

a.mirsaeedi@khuisf.ac.ir

11 سحر نجارزادگان بورسيه
مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1379

snajarzadegan@khuisf.ac.ir

12 مهدي واعظ دليلي تمام وقت استاديار
آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان 1393

dalili@gmail.com

13 بهرام هاديان تمام وقت استاديار
زبانشناسي همگاني دانشگاه اصفهان

bah_hadian@uni.isf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
20492
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal