صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي زبان انگليسي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 عزيزه چالاك تمام وقت دانشيار
آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان 1390

achalak@khuisf.ac.ir

2 حسين حيدري تبريزي تمام وقت دانشيار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتري زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه شيراز 1387

heidaritabrizi@khuisf.ac.ir

3 
مسعود
 
رستمي
 
تمام وقت
 
استاديار
 
مديرگروه كارشناسي و عمومي زبان انگليسي
 
زبان و ادبيات انگليسي
 
دانشگاه شهيد بهشتي
 
1394
 
rostami.masoud@gmail.com
 
4
 
احسان
 
رضواني سيچاني
 
تمام وقت
 
استاديار
  آموزش زبان انگليسي 
دانشگاه اصفهان
 
1393
rezvani_ehsan_1982@yahoo.com
5 امير روح الامين بورسيه
مربي
آموزش زبان انگليسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
1395

 

6 الهه    صادقي تمام وقت مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389

el-sdg2004@yahoo.com

7 فاطمه كريمي بورسيه مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه تربيت معلم 1386

fkarimi@khuisf.ac.ir

8 احمدرضا لطفي تمام وقت استاديار
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1375

lotfi@khuisf.ac.ir

9 سندس منصوري تمام وقت مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1377

s.mansouri@khuisf.ac.ir

10 عاطفه السادات ميرسعيدي تمام وقت استاديار
زبانشناسي همگاني دانشگاه اصفهان 1390

a.mirsaeedi@khuisf.ac.ir

11 سحر نجارزادگان بورسيه
مربي
آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1379

snajarzadegan@khuisf.ac.ir

12 مهدي واعظ دليلي تمام وقت استاديار
آموزش زبان انگليسي دانشگاه اصفهان 1393

dalili@gmail.com

13 بهرام هاديان تمام وقت استاديار
زبانشناسي همگاني دانشگاه اصفهان

bah_hadian@uni.isf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal