صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول


 
فرم ورود اطلاعات اعضاي هيأت علمي

گروه آموزشی حقوق
 
 
16
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
 
احمد
 
آذين
 
تمام وقت
 
استاديار
 
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان(خوراسگان)
 
علوم سياسي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1383
 
2 سيدمحمدصادق احمدي تمام وقت استاديار مديرگروه دكتراي حقوق عمومي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي 1391

sms_ahmadi@khuisf.ac.ir

3 محمود اشرافي مهابادي تمام وقت
مربي
مديرگروه حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه كاشان 1396

mahmood.ashrafy@yahoo.com

4 سيدجواد امام جمعه زاده نيمه وقت دانشيار
علوم سياسي بروكسل 1374

javademam@yahoo.com

 
5
 
حسن

 
پاك طينت
  
استاديار
  
حقوق خصوصي
 
دانشگاه تهران
 
1394

6 زينب پورخاقان شاهرضايي تمام وقت استاديار

 

حقوق بين الملل عمومي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1392

poorkhaghan@gmail.com

7 منوچهر توسلي نائيني نيمه وقت دانشيار
حقوق عمومي دانشگاه رم 1378

tavassoli2000@hotmail.com

8 محمد جعفري فشاركي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق خصوصي

حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

afesharaki60@yahoo.com

9 مسعود حيدري تمام وقت
استاديار
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم
1394

m.heydari@khuisf.ac.ir

10 علي رادان جبلي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي حقوق
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

a.radan@khuisf.ac.ir

11 احمدرضا رفيعي فروشاني تمام وقت استاديار
الهيات و معارف-فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

a.rafie@khuisf.ac.ir

12 ليلا رئيسي دزكي تمام وقت دانشيار مديرگروه حقوق بين الملل عمومي حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

 

 
13
 
محمدرضا
 
شادمان فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق كيفري و جرم شناسي
 
دانشگاه تربيت مدرس
 
1387
 
mrsh23@gmail.com
14 محمدشريف شاهي تمام وقت استاديار
حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391

dr.shahi2@khuisf.ac.ir

 15 
ياسين
 
صعيدي
 
بورسيه
 
مربي
  
شاهي
   
yasinsaeedi@yahoo.com
 
16
 
اصغر
 
عالميان
 
بورسيه
 
مربي
مدير كل روابط عمومي دانشگاه
 
 
حقوق
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
 
1386
 
a.alamian@khuisf.ac.ir
17 سيدمهدي علامه تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم 1392

sm_allameh@khuisf.ac.ir

 
18
 
مريم
 
قرباني فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق خصوصي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران
 
1395
 
m290.ghorbanifar@gmail.com
19 محمدرضا قنبري بورسيه مربي
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق 1384

law.ghanbari@yahoo.com

20 مهناز گودرزي تمام وقت استاديار

معاون آموزشي و دانشجويي و رئيس اداره پژوهشي دانشكده علوم انساني و حقوق

روابط بين الملل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران 1392

goodarzi_mahnaz@yahoo.com

21 محمود مالمير تمام وقت دانشيار
علوم سياسي-امنيت ملي دانشگاه علوم و فنون فارابي 1381

dr.m.malmir@yahoo.com

22 مجتبي نيك دوستي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

m.nikdoosti@khuisf.ac.ir

 23 
محمدرضا
 
يزداني زازراني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
علوم سياسي-سياست گذاري عمومي
 
دانشگاه تهران
 
1392
 
yazdani.mrz@gmail.com
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal