صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول


 
فرم ورود اطلاعات اعضاي هيأت علمي

گروه آموزشی حقوق
 
 
16
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
 
احمد
 
آذين
 
تمام وقت
 
استاديار
 
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و واحد اصفهان(خوراسگان)
 
علوم سياسي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1383
 
2 سيدمحمدصادق احمدي تمام وقت استاديار مديرگروه دكتراي حقوق عمومي حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي 1391

sms_ahmadi@khuisf.ac.ir

3 محمود اشرافي مهابادي تمام وقت
مربي
مديرگروه حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه كاشان 1396

mahmood.ashrafy@yahoo.com

4 سيدجواد امام جمعه زاده نيمه وقت دانشيار
علوم سياسي بروكسل 1374

javademam@yahoo.com

 
5
سيامك
 
بهارلويي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
الهيات و معارف-فقه و مباني حقوق اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان
 
1393
 
 
6
 
حسن

 
پاك طينت
  
استاديار
  
حقوق خصوصي
 
دانشگاه تهران
 
1394

7 زينب پورخاقان شاهرضايي تمام وقت استاديار

مديرگروه كارشناسي حقوق

 

حقوق بين الملل عمومي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1392

poorkhaghan@gmail.com

8 منوچهر توسلي نائيني نيمه وقت دانشيار
حقوق عمومي دانشگاه رم 1378

tavassoli2000@hotmail.com

9 محمد جعفري فشاركي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق خصوصي

حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

afesharaki60@yahoo.com

10 محمود جلالي كروه نيمه وقت دانشيار
حقوق بين الملل دانشگاه ناتينگهام 1999

dm_jalali@yahoo.com

11 مسعود حيدري تمام وقت
استاديار
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم
1394

m.heydari@khuisf.ac.ir

12 علي رادان جبلي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

a.radan@khuisf.ac.ir

13 احمدرضا رفيعي فروشاني تمام وقت استاديار
الهيات و معارف-فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

a.rafie@khuisf.ac.ir

14 ليلا رئيسي دزكي تمام وقت دانشيار مديرگروه حقوق بين الملل عمومي حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

 

15 محمدشريف شاهي تمام وقت استاديار
حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391

dr.shahi2@khuisf.ac.ir

 
ياسين
 
صعيدي
 
تمام وقت
 
مربي
  
حقوق جزا و جرم شناسي
   
yasinsaeedi@yahoo.com
 
17
 
اصغر
 
عالميان
 
تمام وقت
 
مربي
  
حقوق
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
 
1386
 
a.alamian@khuisf.ac.ir
18 سيدمهدي علامه تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم 1392

sm_allameh@khuisf.ac.ir

 
19
 
مريم
 
قرباني فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق خصوصي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران
 
1395
 
m290.ghorbanifar@gmail.com
20 محمدرضا قنبري بورسيه مربي
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق 1384

law.ghanbari@yahoo.com

21 مهناز گودرزي تمام وقت استاديار

رئيس اداره پژوهشي دانشكده علوم انساني و حقوق

روابط بين الملل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران 1392

goodarzi_mahnaz@yahoo.com

22 محمود مالمير تمام وقت دانشيار
علوم سياسي-امنيت ملي دانشگاه علوم و فنون فارابي 1381

dr.m.malmir@yahoo.com

23 مجيد ميرحسيني خرزوقي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه علوم قضائي 1390

futur1359@yahoo.com

24 مجتبي نيك دوستي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

m.nikdoosti@khuisf.ac.ir

 
25
 
محمدرضا
 
يزداني زازراني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
علوم سياسي-سياست گذاري عمومي
 
دانشگاه تهران
 
1392
 
yazdani.mrz@gmail.com
26 علي يوسف زاده نيمه وقت استاديار
حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان 1392

ali.yosef146@yahoo.com

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal