صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی حقوق
 
 
16
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
احمد
آذين
تمام وقت
استاديار
 

علوم سياسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1383

2 سيدمحمدصادق احمدي تمام وقت استاديار
حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي 1391

sms_ahmadi@khuisf.ac.ir

3 محمود اشرافي مهابادي تمام وقت
مربي
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه كاشان 1396

mahmood.ashrafy@yahoo.com

4
 
حسن

پاك طينت

استاديار
مديرگروه كارشناسي حقوق
حقوق خصوصي
دانشگاه تهران
1394

5 زينب پورخاقان شاهرضايي تمام وقت استاديار

 

حقوق بين الملل عمومي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1392

poorkhaghan@gmail.com

6 محمد جعفري فشاركي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق

حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

afesharaki60@yahoo.com

7 مسعود حيدري تمام وقت
استاديار
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم
1394

m.heydari@khuisf.ac.ir

8 علي رادان جبلي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

a.radan@khuisf.ac.ir

9 احمدرضا رفيعي فروشاني تمام وقت استاديار
الهيات و معارف-فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

a.rafie@khuisf.ac.ir

10 ليلا رئيسي دزكي تمام وقت دانشيار
حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

 

 
11
 
محمدرضا
 
شادمان فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق كيفري و جرم شناسي
 
دانشگاه تربيت مدرس
 
1387
 
mrsh23@gmail.com
12 محمدشريف شاهي تمام وقت استاديار
حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391

dr.shahi2@khuisf.ac.ir

 
13
 
اصغر
 
عالميان
 
بورسيه
 
مربي
مدير كل روابط عمومي دانشگاه
 
 
حقوق
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
 
1386
 
a.alamian@khuisf.ac.ir
14 سيدمهدي علامه تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم 1392

sm_allameh@khuisf.ac.ir

 
15
 
مريم
 
قرباني فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق خصوصي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران
 
1395
 
m290.ghorbanifar@gmail.com
16 محمدرضا قنبري بورسيه مربي
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق 1384

law.ghanbari@yahoo.com

17 مهناز گودرزي تمام وقت استاديار

معاون آموزشي و دانشجويي و رئيس اداره پژوهشي دانشكده علوم انساني و حقوق و مديرگروه علوم سياسي و روابط بين الملل

روابط بين الملل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران 1392

goodarzi_mahnaz@yahoo.com

18 محمود مالمير تمام وقت دانشيار
علوم سياسي-امنيت ملي دانشگاه علوم و فنون فارابي 1381

dr.m.malmir@yahoo.com

19 مجتبي نيك دوستي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

m.nikdoosti@khuisf.ac.ir

 20 
محمدرضا
 
يزداني زازراني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
علوم سياسي-سياست گذاري عمومي
 
دانشگاه تهران
 
1392
 
yazdani.mrz@gmail.com
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal