صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی تربیت بدنی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 رخساره بادامي تمام وقت دانشيار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتري تربيت بدني

تربيت بدني و علوم ورزشي-رشد و تكامل و يادگيري حركتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

rokhsarehbadami@yahoo.com

2 فرزانه تقيان تمام وقت دانشيار رئيس دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1384

f_taghian@yahoo.com

3 خسرو جلالي دهكردي تمام وقت استاديار رئيس اداره پژوهشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1392

khosro.jalali@yahoo.com

4 قاسم رحيمي سرشبادراني تمام وقت استاديار
تربيت بدني-مديريت و برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

ghrahimi@khuisf.ac.ir

5 مهدي صباغ لنگرودي تمام وقت مربي
مديرگروه تربيت بدني عمومي
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم 1377

msabbagh_l@yahoo.com

6 فرزاد كوهيان افضلي تمام وقت مربي
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان 1379

farzadkoohian@yahoo.com

7 زهره مشكاتي تمام وقت دانشيار

تربيت بدني و علوم ورزشي-رشد و تكامل و يادگيري حركتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

meshkati@khuisf.ac.ir

8 رضوان ميرصفائي ريزي تمام وقت مربي
مديرگروه كارشناسي تربيت بدني
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1382

r.mirsafaei@khuisf.ac.ir

 9 رسول نظري تمام وقت دانشيار  تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 1391nazarirasool@yahoo.com
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal