صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی تربیت بدنی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 رخساره بادامي تمام وقت دانشيار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتري تربيت بدني

تربيت بدني و علوم ورزشي-رشد و تكامل و يادگيري حركتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

rokhsarehbadami@yahoo.com

2 فرزانه تقيان تمام وقت دانشيار رئيس دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1384

f_taghian@yahoo.com

3 خسرو جلالي دهكردي تمام وقت استاديار رئيس اداره پژوهشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي-فيزيولوژي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1392

khosro.jalali@yahoo.com

4 قاسم رحيمي سرشبادراني تمام وقت استاديار
تربيت بدني-مديريت و برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

ghrahimi@khuisf.ac.ir

5 مهدي صباغ لنگرودي تمام وقت مربي
مديرگروه تربيت بدني عمومي
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلم 1377

msabbagh_l@yahoo.com

6 فرزاد كوهيان افضلي تمام وقت مربي
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان 1379

farzadkoohian@yahoo.com

7 زهره مشكاتي تمام وقت دانشيار

تربيت بدني و علوم ورزشي-رشد و تكامل و يادگيري حركتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

meshkati@khuisf.ac.ir

8 رضوان ميرصفائي ريزي تمام وقت مربي
مديرگروه كارشناسي تربيت بدني
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1382

r.mirsafaei@khuisf.ac.ir

 9 رسول نظري تمام وقت دانشيار  تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
 1391nazarirasool@yahoo.com
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
8081
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal