صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي پرستاري
م
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 الهام داوري دولت آبادي تمام وقت مربي
مديرگروه كارشناسي پرستاري

پرستاري-مراقبتهاي ويژه دانشگاه علوم پزشكي همدان 1390

nurse.davari@yahoo.com

 2 
مريم
 
بخشنده باورساد
 
تمام وقت
 
مربي
  
پرستاري
 
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
 
1390
 
bavarsad.maryam@yahoo.com
 3 
الهه
 
پورصدرا
 
تمام وقت
 
مربي
  
پرستاري
 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
1389
 
e.baloochestani@gmail.com
 4 رؤيا 
تركاشوند
 
تمام وقت
 
مربي
  
آموزش پرستاري
 
دانشگاه تربيت مدرس تهران
 
1380
 
roya.torkashvand@yahoo.com
5 
آسيه
 
دهقاني
 
تمام وقت
 
مربي
  
آموزش پرستاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1394
 
adehghani364@gmail.com
 6 
مريم
 
رادمهر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
پرستاري
 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  
7 
زهرا
 
راعي
 
تمام وقت
 
مربي
  
آموزش پرستاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1392
 
z.raee89@gmail.com
8 
ليدا
 
ساساني
 
تمام وقت
 
مربي
  
پرستاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1391
 
l.sasani_79@yahoo.com
9 
زهره سادات
 
شهبا
 
تمام وقت
 
مربي
  
آموزش پرستاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1392
 
zohrehshahba@yahoo.com
10 نرگس صادقي تمام وقت استاديار
رئيس مركز تحقيقات سلامت جامعه و رئيس اداره امور پژوهش دانشكده پرستاري و مامايي
پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1394

n.sadeghi@khuisf.ac.ir

11 شايسته صالحي تمام وقت دانشيار معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده پرستاري ومامايي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1377

sh.salehi@khuisf.ac.ir

12 مرضيه ضيائي راد تمام وقت
استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد پرستاري
پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1381

m.ziaeirad@khuisf.ac.ir

13 حيدرعلي عابدي تمام وقت استاد
پرستاري دانشگاه ولز 1374

habedi@khuisf.ac.ir

14 غلامحسين عبديزدان تمام وقت مربي رئيس دانشكده پرستاري و مامائي
پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1372

 

15 
شهره السادات
 
فيلسوف
 
تمام وقت
 
مربي
  
آموزش پرستاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1394
 
filsoof.sh@gmail.com
16 آرش قدوسي تمام وقت دانشيار معاون علوم پزشكي دانشگاه پزشكي قانوني دانشگاه علوم پزشكي تهران 1381

ghodousi@khuisf.ac.ir

 
17
 
فهيمه
 
كاشاني
 
بورسيه
 
مربي
  
پرستاري
 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
1390
f_kashani@nm.mui.ac.ir
18 
مريم
 
لعلي
 
تمام وقت
 
مربي
  
آموزش پرستاري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 
1392
 
www.maryamlali198@gmail.com
19 
فردين
 
مرداني
 
نيمه وقت
 
استاديار
  
پزشكي قانوني
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
1385
 
fardinrz76@gmail.com
20 مينو متقي  تمام وقت
استاديار
پرستاري
دانشگاه علوم پزشكي كرمان 1394

M.MOTAGHI@KHUISF.AC.IR

21 مينا محمدي دستجردي تمام وقت مربي
پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389

nurse_mohammady@yahoo.com

22
مرتضي
ملكيان
تمام وقت
استاديار
 
پرستاري
دانشگاه علوم پزشكي تهران
1394

23 رضا مناني تمام وقت استاديار
داروشناسي دانشگاه مارسي 1368

rmanani@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/01
تعداد بازدید:
7379
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal