صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول

گروه آموزشی ادبیات فارسی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي

پست سازماني

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

سال اخذ مدرك

ايميل

1 اسراء السادات احمدي علون آبادي تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 1392

khu.asraahmadi@yahoo.com

2 زينب چوقادي تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 1392

khu.zeynabchoghadi@yahoo.com

3 اكرم هراتيان تمام وقت
استاديار

مديرگروه ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 1395

aharatian@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal