صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی ادبیات فارسی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي

پست سازماني

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

سال اخذ مدرك

ايميل

1 اسراء السادات احمدي علون آبادي تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 1392

khu.asraahmadi@yahoo.com

2 زينب چوقادي تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 1392

khu.zeynabchoghadi@yahoo.com

3 اكرم هراتيان تمام وقت
استاديار

مديرگروه ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 1395

aharatian@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal