صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي علوم تربيتي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مريم براتعلي تمام وقت استاديار
ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1392

m.baratali@khuisf.ac.ir

2 مهدي دهباشي تمام وقت استاد
فلسفه دانشگاه فورهام 1981

mdehbashi2002@yahoo.com

3 جهانبخش رحماني تمام وقت استاديار

مدير گروه علوم تربيتي
فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1384

rahmani@khuisf.ac.ir

4 زهره سعادتمند تمام وقت دانشيار
علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

saadatmand@khuisf.ac.ir

5 نرگس سعيديان خوراسگاني تمام وقت استاديارمديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

nsaeidian@khuisf.ac.ir

6 بدري شاه طالبي حسين آبادي تمام وقت دانشيار
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

b.shahtalebi@khuisf.ac.ir

 
7
 
محبوبه سادات
 
فدوي
 
تمام وقت
 
استاديار
 


 
مديريت
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1387
 
mahboube.fadavi@gmail.com
8 فريبا كريمي تمام وقت دانشيار
معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

faribakarimi@khuisf.ac.ir

9 نرگس كشتي آراي تمام وقت دانشيار
فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1387

n_keshtiara@khuisf.ac.ir

10 زهرا كياني پيكاني تمام وقت مربي
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1379

kiani@khuisf.ac.ir

11 محمد علي نادي خوراسگاني تمام وقت دانشيار   مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

mnadi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal