صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي علوم تربيتي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مريم براتعلي تمام وقت استاديار
ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1392

m.baratali@khuisf.ac.ir

2 مهدي دهباشي تمام وقت استاد
فلسفه دانشگاه فورهام 1981

mdehbashi2002@yahoo.com

3 جهانبخش رحماني تمام وقت استاديار

مدير گروه علوم تربيتي
فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1384

rahmani@khuisf.ac.ir

4 زهره سعادتمند تمام وقت دانشيار
علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

saadatmand@khuisf.ac.ir

5 نرگس سعيديان خوراسگاني تمام وقت استاديارمديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

nsaeidian@khuisf.ac.ir

6 بدري شاه طالبي حسين آبادي تمام وقت دانشيار
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

b.shahtalebi@khuisf.ac.ir

 
7
 
محبوبه سادات
 
فدوي
 
تمام وقت
 
استاديار
 


 
مديريت
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1387
 
mahboube.fadavi@gmail.com
8 فريبا كريمي تمام وقت دانشيار
معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

faribakarimi@khuisf.ac.ir

9 نرگس كشتي آراي تمام وقت دانشيار
فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1387

n_keshtiara@khuisf.ac.ir

10 زهرا كياني پيكاني تمام وقت مربي
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1379

kiani@khuisf.ac.ir

11 محمد علي نادي خوراسگاني تمام وقت دانشيار   مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

mnadi@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/29
تعداد بازدید:
13047
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal