صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول


 
فرم ورود اطلاعات اعضاي هيأت علمي

گروه آموزشي علوم تربيتي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مريم براتعلي تمام وقت استاديار
مدير گروه آموزشي علوم تربيتي
ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1392

m.baratali@khuisf.ac.ir

2 نگار بهادر تمام وقت مربي
اقتصاد دانشگاه اصفهان 1372

nbahador@khuisf.ac.ir

3 مهدي دهباشي تمام وقت استاد
فلسفه دانشگاه فورهام 1981

mdehbashi2002@yahoo.com

4 جهانبخش رحماني تمام وقت استاديار


فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1384

rahmani@khuisf.ac.ir

5 زهره سعادتمند تمام وقت دانشيار
علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

saadatmand@khuisf.ac.ir

6 نرگس سعيديان خوراسگاني تمام وقت استاديارمديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

nsaeidian@khuisf.ac.ir

 7 
ايرج
 
سلطاني
 
نيمه وقت
 
استاديار
  
مديريت آموزشي
 
دانشگاه شهيد بهشتي
 
1367
 
iso@mobarake_stell.ir
8 بدري شاه طالبي حسين آبادي تمام وقت دانشيار
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

b.shahtalebi@khuisf.ac.ir

 
9
 
محبوبه سادات
 
فدوي
 
تمام وقت
 
استاديار
 


 
مديريت
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1387
 
mahboube.fadavi@gmail.com
10 فريبا كريمي تمام وقت دانشيار
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

faribakarimi@khuisf.ac.ir

11 نرگس كشتي آراي تمام وقت دانشيار
فلسفه تعليم و تربيت و برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1387

n_keshtiara@khuisf.ac.ir

12 زهرا كياني پيكاني تمام وقت مربي
مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) 1379

kiani@khuisf.ac.ir

13 محمد علي نادي خوراسگاني تمام وقت دانشيار سرپرست حوزه معاونت اداري و مالي و رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

mnadi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal