akse rooz
تاريخ و زمان فعاليتهاي انجمن
انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
اولين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در قالب بحث در موضوع travel با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روز چهارشنبه مورخ 21 بهمن ماه راس ساعت 12:15  به مدت 30 دقيقه  در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشد  موجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
دومين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در قالب بحث در موضوع  .....money .... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روز سه شنبه مورخ 27 بهمن ماه راس ساعت 12   به مدت 45 دقيقه  در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشد  موجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي مترجمي زبان انگليسي برگزار ميكند 
🎉🎉🎉🎉نمايش فيلم هاي كوتاه و مفرح زبان انگليسي به همراه بحث و بررسي🎉🎉🎉
برنامه نمايش فيلم كوتاه زبان اصلي به همراه جلسه free discussion در مورد فيلم پخش شده روز يك شنبه مورخ 12/2 راس ساعت 12:00 به مدت 30 دقيقه، در كلاس 120 طبقه همكف ساختمان علوم تربيتي برگزار ميگردد .
فيلم هاي اين هفته :
Ted/did you here the one about the Iranian-american???😂
And ted ...... 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
سومين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در قالب بحث در موضوع  .....marriage  .... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روز دو شنبه مورخ سوم اسفند  ماه راس ساعت 12   به مدت 45 دقيقه  در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشد  موجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در قالب بحث در موضوع  .....divorce.... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روز سه شنبه مورخ11 اسفند ماه راس ساعت 12   به مدت 45 دقيقه  در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشد  موجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي مترجمي زبان انگليسي برگزار ميكند 
🎉🎉🎉🎉نمايش فيلم هاي كوتاه و مفرح زبان انگليسي به همراه بحث و بررسي🎉🎉🎉
برنامه نمايش فيلم كوتاه زبان اصلي به همراه جلسه free discussion در مورد فيلم پخش شده روز يك شنبه مورخ 12/9 راس ساعت 12:00 به مدت 45 دقيقه، در كلاس 120 طبقه همكف ساختمان علوم تربيتي برگزار ميگردد .
فيلم هاي اين هفته با موضوع 
Marriage 👰👱
And 
Relationship💑 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
پنجمين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در قالب بحث در موضوع  .....studying in another country...... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزچهار شنبه مورخ12 اسفند ماه راس ساعت 12   به مدت 45 دقيقه  در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشد  موجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي مترجمي زبان انگليسي برگزار ميكند 
🎉🎉🎉🎉نمايش فيلم هاي كوتاه و مفرح زبان انگليسي به همراه بحث و بررسي🎉🎉🎉
برنامه نمايش فيلم كوتاه زبان اصلي به همراه جلسه free discussion در مورد فيلم پخش شده روز دوشنبه مورخ12/17 راس ساعت 12:00 به مدت 45 دقيقه، در كلاس 113 طبقه همكف ساختمان علوم تربيتي برگزار ميگردد .
فيلم هاي اين هفته با موضوع 
Wishes😍 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
اخرين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 94 در قالب بحث در موضوع  ..... New year festivals ...... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزسه شنبه مورخ18اسفند ماه راس ساعت 12   به مدت 45 دقيقه  در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشد  موجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
اولين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 95 در قالب بحث در موضوع  ......The past New year ...... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزسه شنبه مورخ17فروردين ماه راس ساعت 12:15  به مدت يك ساعت در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشدوموجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
دومين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 95 در قالب بحث در موضوع  .....sexual segregation ..... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزچهار شنبه مورخ18فروردين ماه راس ساعت 12:15  به مدت يك ساعت در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشدوموجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
سومين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 95 در قالب بحث در موضوع  .....death ..... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزيكشنبه مورخ22فروردين ماه راس ساعت 12:15  به مدت يك ساعت در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشدوموجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي مترجمي زبان انگليسي برگزار ميكند 
🎉🎉🎉🎉نمايش فيلم هاي كوتاه و مفرح زبان انگليسي به همراه بحث و بررسي🎉🎉🎉
برنامه نمايش فيلم كوتاه زبان اصلي به همراه جلسه free discussion در مورد فيلم پخش شده روز دوشنبه مورخ1/23 راس ساعت 12:15 به مدت  يك ساعت، در كلاس 113 طبقه همكف ساختمان علوم تربيتي برگزار ميگردد .
فيلم هاي اين هفته با موضوع............
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 95 در قالب بحث در موضوع  ...clothes and fashion.... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزچهار شنبه مورخ25فروردين ماه راس ساعت 12:15  به مدت يك ساعت در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشدوموجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي زبان انگليسي برگزار مي كند
كارگاه داستان نويسي و عناصر داستان به زبان انگليسي
به اطلاع دانشجوياني كه براي شركت در اين گارگاه ثبت نام كرده اند مي رساند اين كارگاه از روز شنبه مورخ 28 فروردين به مدت دوهفته با تدريس استاد مسعود رستمي برگزار مي گردد.اين كارگاه در روزهاي شنبه، سه شنبه و چهارشنبه رأس ساعت 11:45 به مدت يك ساعت و نيم برگزار مي گردد. دانشجوياني كه موفق به ثبت نام در اين كارگاه نشده اند مي توانند در دوره هاي بعدي كارگاه كه پس از پايان اين دوره آغاز خواهد شد، ثبت نام نمايند. براي اطلاعات بيشتر مي توانيد از طريق ايميل انجمن، با انجمن مكاتبه داشته باشيد.
Email: el.association.khuisf@gmail.com
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
پنجمين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 95 در قالب بحث در موضوع  ....Health.... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزيك شنبه مورخ29فروردين ماه راس ساعت 12:15  به مدت يك ساعت در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشدوموجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤انجمن علمي مترجمي زبان انگليسي 
دومين جلسه از سلسله نشست هاي 
📘📘📘Hot seat📖📖📖
در روز دوشنبه مورخ 1/30  راس ساعت 12:15در ساختمان علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد.
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 انجمن علمي دانشجويي‌مترجمي زبان انگليسي
 
ششمين جلسه از سلسله نشست هاي گفتگوي ازاد (free discussion) در سال 95 در قالب بحث در موضوع ...food and eating... با همكاري و مديريت دانشجويان (محمد شيرواني ،شبنم مناني و فاطمه كاظمي پور) در روزچهار شنبه مورخ1فروردين ماه راس ساعت 12:15  به مدت يك ساعت در دانشكده علوم تربيتي كلاس 120 برگزار ميگردد 
حضور  و فعاليت   در اينگونه نشست ها و گفتگو ها كه به دور از فضاي رسمي و شاگرد و استادگونه اكثر كلاس ها و دوره ها ميباشدوموجب افزايش سطح علمي ،قدرت سخنوري و اعتماد بنفس دانشجويان زبان انگليسي ميشود.
به اميد شركت تمامي دانشجويان زبان انگليسي با هرسطح تحصيلي و توانايي سخنوري به منظور كمك به يك ديگر به اميد ساختن رشته اي پويا و سرشار از موفقيت علمي براي‌تمامي علاقمندان.
تاریخ به روز رسانی:
1395/02/04
تعداد بازدید:
1294
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
Powered by DorsaPortal