"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
رسالت

ماده 5- وظايف شورايعالي مركز به شرح زير مي‌باشد:

تصويب خط مشي پژوهشي مركز .

تصويب طرحهاي همكاري با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور و سازمانهاي بين‌المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه.

بررسي و تصويب گزارش ساليانه فعاليتهاي مركز.

بررسي و تصويب بودجه ساليانه مركز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني.

تصويب دستورالعملهاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعمل‌هاي اجرائي مركز تحقيقات.

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal