"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اهداف

اساسنامه مركز تحقيقات

1) ماده 1- بمنظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي درماني و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات مركز تحقيقات باليني سلولهاي بنيادي كه در اين اساسنامه «مركز تحقيقات» ناميده مي‌شود براي تأمين اهداف زير تشكيل مي‌گردد:

ماده 2- اهداف:

1) ايجاد محيط پژوهشي و باليني ميان رشته اي بين دانش سلولهاي بنيادي و دانش پزشكي و دندانپزشكي

2) انجام پژوهشهاي بنيادي و باليني در جهت استفاده كلينكي از علوم سلولهاي بنيادي در جهت درمان افراد

3) طراحي و اجراي درمانهاي مبتني بر استفاده از سلولهاي بنيادي

4) كوشش در تبديل مركز به يك واحد ملي و بين المللي در زمينه سلول درماني

5) ارائه خدمات مشاوره اي و علمي به مراكز و افراد متقاضي در سطح منطقه و كشور

6) تاسيس شركتهاي دانش بنيان مرتبط

7) تربيت نيروي انساني با مهارت در دو زمينه سلولهاي بنيادي و علوم باليني

8) برگزاري دوره هاي آموزش كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در حوزه فعاليت

.

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal