"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
هيات موسس

 

ماده 6-رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يكبار منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

تبصره 1: رئيس مركز از بين يكي از اعضاي مركز كه بطور مستقيم سابقه فعاليت در هر دو حوزه سلولهاي بنيادي و درمان را داشته باشند، انتخاب مي شود

تبصره 2: در انتخاب به عنوان رئيس مركز ، اولويت با اعضاي هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) مي باشد

ماده 7- وظايف رئيس مركز:

رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است و درحدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي‌نمايد.

ماده 8- اعضا مركز:

مركز داراي دو نوع اعضا  به شرح زير است:

الف) اعضا پيوسته: كه اعضا هيأت علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.

ب) اعضا وابسته: كه اعضا هيأت علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هستند.

ماده 9- منابع مالي مركز:

الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني.

ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج كشور.

ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص.

با توجه به مصوبه مورخ ........................ شوراي …………………….، اين اساسنامه در 9 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد.

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal