"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
نيمه شعبان
 

بخوان دعاي فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا كبوتر عشق است و بال و پر دارد

بخوان دعاي فرج را و عـافــيــت بـطـلـــب كه روزگار بســـي فتنه زير ســـر دارد

بخوان دعاي فرج را كـه يـوسـف زهــــــرا ز پشت پرده ي غيبت به ما نظـر دارد

بخوان دعاي فرج را به ياد خيمه ي سبز كه آخرين گل سرخ از همه خبـــر دارد

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal