"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
برنامه استراتژيك

اهداف وليست فعاليت هاي مركز تحقيقات بيو فوتونيك در دندانپزشكي:

· تجهيز و راه اندازي مركز تحقيقات بيوفوتونيك در دندانپزشكي

· تربيت نيروي متخصص و پژوهشگر، دانشجويان پژوهش محور موردنياز كشور در مقاطع كارشناسي ارشد ودكتري در رشته هاي بيوفوتونيك درعرصه هاي نوين پزشكي، پيراپزشكي، دندانپزشكي، علوم زيستي و......

· انجام پژوهش هاي بنيادي وكاربردي به منظور توليد دانش وثروت و ارائه خدمات و مشاوره هاي تخصصي به سازمان و مراكز دولتي و خصوصي

· تجهيز و راه اندازي اتاق پژوهشگران با امكان دسترسي به اينترنت

· تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي بيو حسگرها و ليزر در مركز تحقيقات

· برگزاري منظم جلسات مركز با دانشكده ها و گروههاي آموزشي براي رفع نيازهاي مربوطه

· بكارگيري اعضاي هيات علمي توانمند پژوهشگر براي پياده سازي طرح هاي علمي مختلف و تجاري سازي آنها

· تشويق و ترغيب دانشجويان و اساتيد براي تدوين طرحهاي تحقيقاتي بر اساس اولويت هاي دانشگاه با همكاري معاونت محترم تحقيقات و فن آوري دانشگاه

· همكاري نزديك با مراكز درماني براي ايجاد ارتباط علمي و پژوهشي در علوم مختلف مرتبط با علوم پزشكي و دندانپزشكي

· برگزاري سمينار ها و همايش هاي ملي

· همكاري نزديك با مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان براي تجاري سازي ايده هاي محوري

· ثبت اختراع و چاپ مقالات بين المللي

· تاليف و تدوين كتب پژوهشي و جزوات آموزشي در زمينه بيوفوتونيك پزشكي و..

· مشاوره و راهنمايي دانشجويان جهت طرح هاي مرتبط با بيوفوتونيك در دهان و دندان

· ارتباط با مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي معتبر دنيا براي همكاري وعقد قراردادهاي پژوهشي

· آموزش و سرويس دهي تجهيزات بيوفوتونيكي - ليزري به دندانپزشكان و مراكز تخصصي

· همكاري در تدريس دروس تخصصي دانشكده ها ي واحد از جمله: واحد عمومي "كليات نور و ليزر در دندانپزشكي" در كوريكولوم جديد رشته دندانپزشكي (يك واحد)، واحد اختياري "كليات كاربردهاي كلينيكي ليزر در دندانپزشكي" (2 واحد)، اپتوالكترونيك و....

· تدوين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي دندانپزشكان فارغ التحصيل

· راه اندازي دوره فلوشيپ ليزر در دهان و دندان

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal