"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اهداف

اهداف

 

 1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه تحقيقات بنيادي و كاربردي در فيلدهاي پرستاري و مراقبت‌ سالمندي

2- انجام پژوهشهاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور جوابگويي به نيازهاي جامعه اسلامي در زمينه مديريت پرستاري و مراقبت هاي سالمندي

3- انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در فيلدهاي آموزش پرستاري و مراقبت‌ هاي سالمندي

4- توسعه دانش پرستاري به منظور ارتقاء كيفيت ارائه خدمات پرستاري و مراقبت‌ هاي سالمندي  

5- توسعه راهكارهاي به كارگيري يافته هاي تحقيقات حرفه در ارائه خدمات پرستاري و مراقبت‌ هاي سالمندي

6- توسعه دانش خدمات پرستاري و مراقبت‌ هاي سالمندي مبتني بر شواهد

7- توسعه دانش روش شناسي تحقيقات حرفه اي در بين پرستاران با تأكيد بر پژوهش در جنبه هاي مختلف پيشگيري و مراقبت، با هدف ارتقاء سلامت سالمندان جامعه

8- انتشار اطلاعات به دست آمده از تحقيقات انجام شده در زمينه فعاليت هاي مختلف پرستاري و مراقبت‌ هاي سالمندي  

9-  ارائه اطلاعات و راهكارهاي علمي و عملي و خط مشي هاي لازم جهت ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري و مراقبت‌ هاي سالمندي   

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal