"
پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1
اصطلاحات قلب
اصطلاحات مربوط به
بيماري هاي سيستم قلبي عروقي

⭕️Acrocyanosis
سيانوز انتهاي اندامها
⭕️Angina pectoris
درد در ناحيۀ سينه
⭕️Arrhythmia
بي نظمي . آريتمي .
⭕️Blood pressure ( BP)
فشار خون . فشارخون اعمال شده بر ديواره عروق خوني كه به صورت سيستوليك ، دياستوليك بيان مي شود
⭕️Bradycardia
ضربان آهسته قلب
⭕️Cardiac output
برون ده قلبي . مقدارخوني كه در هر دقيقه توسط قلب به بيرون رانده مي شود
⭕️Cardiomegaly
بزرگي قلب
⭕️Echymosis
اكيموز .خون مردگي . ريختن خون از رگ به داخل بافت
⭕️Edema
ادم . به دليل تجمع و انباشتگي مايعات در بيرون از رگ ها
⭕️Fibrillation
فيبريلاسيون . انقباض غيرقابل كنترل رشته هاي عضله قلب
⭕️Tachycardia
ضربان سريع قلب
⭕️Vasodilation
انبساط عروقي
⭕️Aneurism
اتساع و گشادشدن عروق خوني
⭕️Arteriosclerosis
تصلب شرائين . سفت و سخت شدن ديواره عروق
⭕️Cardiomyopathy
ناتواني ناگهاني سيستم گردش خون و سيستم تنفسي كه منجر به شوك شديد مي شود
⭕️Congestive heart failure (CHF)
نارسائي احتقاني قلب
⭕️Embolus
آمبولي .گوي خون لخته شده و يا مواد ديگر در داخل جريان خون حركت مي كند
⭕️Heart attack
حمله قلبي
⭕️Hematoma
هماتوم . آماسي كه محتوي خون باشد .
⭕️Hypertension (HTN)
هيپرتانسيون . افزايش فشار خون
⭕️Hypotension
هيپوتانسيون . كمي فشار خون
⭕️Myocardial infarction
انفاركتوس ميوكارد .سكته قلبي
⭕️Myocardial ischemia
ايسكمي ميوكارد . كاهش جريان خون به عضله قلب
⭕️Phlebitis
فلبيت . تورم وريد
⭕️Shock
شوك . ناتواني عملكرد گردش خون
⭕️Anaphylactic shock
شوك آنافيلاكتيك . شوك ناشي از حساسيت به مواد پروتئيني
⭕️Cardiogenic Shock
شوك كارديوژنيك . شوك ناشي از ناتواني قلب
⭕️Neurogenic Shock
شوك نوروژنيك . شوك ناشي از ناتواني سيستم عصبي
⭕️Hypovolemic Shock
شوك هيپوولميك
⭕️Thrombus
چسبيدن لخته خوني به ديواره داخلي رگ
⭕️Cardio pulmonary resuscitation(CPR)
احيا قلبي ريوي
⭕️Defibrillation
توقف انقباض غيرقابل كنترل قلب دراثرجريان الكتريكي يا دارو

۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
تعداد بازدیدکنندگان امروز 23
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 8
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 103969
تعداد کاربران بر خط 280
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal