ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم)
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دوازده‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ و م‍ص‍رف‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ ب‍ا ع‍س‍ل‌ ب‍ر ع‍وام‍ل‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌(TNF و) IL - 6در م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
ن‍ق‍ش‌ ب‍رخ‍ي‌ ن‍ه‍اده‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ( رس‍ان‍ه‌، خ‍ان‍واده‌، م‍درس‍ه‌) ب‍ر ع‍لاي‍ق‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ ت‍وس‍ط ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ش‍ارك‍ت‌ در ورزش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ري‍دن‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍اري‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در اداره‌ ك‍ل‌ ورزش‌ و ج‍وان‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژي‌ ه‍اي‌ دان‍ش‌ ب‍ا ظرف‍ي‍ت‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ف‍ردي‌ و س‍ازم‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ م‍دارس‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ م‍رب‍ي‍ان‌ زن‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍م‍ي‌ و ان‍ف‍رادي‌ در وض‍ع‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ دش‍وار اخ‍لاق‍ي‌
ت‍دوي‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ راه‍ب‍ردي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ورزش‌ س‍اف‍ت‌ب‍ال‌ و ب‍ي‍س‌ب‍ال‌ در ك‍ش‍ور ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ SWOT
راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ و روش‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍لاس‌ آم‍وزگ‍اران‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍م‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ دوره‌ ه‍اي‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ج‍ازي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ي‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا خ‍ودك‍ارآم‍د پ‍ن‍داري‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ورزش‌ و ج‍وان‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ك‍رم‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ طن‍اب‌ زن‍ي‌ و م‍ص‍رف‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ ب‍ا ع‍س‍ل‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌(6-IL و CRP) در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ چ‍اق‌ 13- 12 س‍ال‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ و ت‍م‍ري‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ ب‍ر س‍طح‌ BDNF و ت‍ع‍ادل‌ م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌، م‍ص‍رف‌ ع‍ص‍اره‌ آل‍وئ‍ه‌ ورا وت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ازه‍ر دو ب‍رن‍ي‍م‍رخ‌ ل‍ي‍پ‍ي‍دي‌ و CRP زن‍ان‌ چ‍اق‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ اي‍روب‍ي‍ك‌، م‍ص‍رف‌ زي‍ره‌ س‍ي‍اه‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ از ه‍ر دو ب‍ر ن‍ي‍م‍رخ‌ ل‍ي‍پ‍ي‍دي‌ و ت‍وده‌ ب‍دن‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ داراي‌ اض‍اف‍ه‌ وزن‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ه‍وازي‌ ب‍ر ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ ب‍دن‌ و ن‍س‍ف‍ات‍ي‍ن‌- 1 س‍رم‌ م‍ردان‌ چ‍اق‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ص‍رف‌ ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ك‍م‍ل‌ ك‍رات‍ي‍ن‌ و گ‍ل‍وت‍ام‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ ب‍ر س‍طح‌ ALP و آل‍ب‍وم‍ي‍ن‌ م‍وش‌ ه‍اي‌ ك‍وچ‍ك‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ م‍اده‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ چ‍ه‍ار س‍ي‍س‍ت‍م‌ ت‍م‍ري‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ ب‍ر پ‍اس‍خ‌ ح‍اد ه‍ورم‍ون‌ رش‍د(GH)وف‍اك‍ت‍ور رش‍د ش‍ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ي‍ن‌(1(-IGF در م‍ردان‌ ورزش‍ك‍ار
ت‍اث‍ي‍ر 12 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ در آب‌ ب‍ر ت‍راك‍م‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ي‌ زن‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ طن‍اب‌ زن‍ي‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ داراي‌ اض‍اف‍ه‌ وزن‌ و چ‍اق‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر س‍ه‌ س‍طح‌ ب‍رگ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ال‍ت‌ اول‍ي‍ه‌ پ‍س‌ از ي‍ك‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ت‍ا ح‍د وام‍ان‍دگ‍ي‌ ب‍ر س‍طح‌ ك‍ورت‍ي‍زول‌، ت‍س‍ت‍وس‍ت‍رون‌، لاك‍ت‍ات‌ و ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ ت‍ك‍وان‍دوك‍اران‌
اس‍ت‍رات‍ژي‌ ه‍اي‌ ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ن‍ظام‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ در ب‍اش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ورزش‍ي‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ و ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ن‍ج‍ي‍ان‌ غ‍ري‍ق‌- م‍رب‍ي‍ان‌ ش‍ن‍اي‌ زن‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ص‍رف‌ 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ك‍م‍ل‌ روي‌ ه‍م‍راه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ب‍ر س‍طوح‌ IL_6 و CRP در ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ ي‌ زن‌ ك‍ارات‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ اك‍وك‍اردي‍وگ‍راف‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ س‍اب‍ق‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ب‍ا ه‍م‍ت‍اي‍ان‌ س‍ال‍م‌ غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ ب‍ر س‍طوح‌ , ALT , AST م‍ق‍ادي‍ر ان‍س‍ول‍ي‍ن‌ و گ‍ل‍وك‍ز ن‍اش‍ت‍ا در م‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ت‍ئ‍ات‍وه‍پ‍ات‍ي‍ت‌ غ‍ي‍ر ال‍ك‍ل‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر س‍طوح‌ آل‍ب‍وم‍ي‍ن‌، ب‍ي‍ل‍ي‌ روب‍ي‍ن‌ و vo2peak در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ي‍روز ك‍ب‍دي‌ ك‍لاس‌B
اث‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ت‍ن‍اوب‍ي‌ ش‍دي‍د ب‍ر م‍ي‍زان‌ ت‍وان‌ ه‍وازي‌، آس‍ت‍ان‍ه‌ لاك‍ت‍ات‌ و م‍ي‍زان‌ ه‍م‍وگ‍ل‍وب‍ي‍ن‌ م‍ردان‌ ج‍وان‌ ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌
ت‍اث‍ي‍ر چ‍ه‍ار ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ت‍ن‍اوب‍ي‌ ش‍دي‍د ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ص‍رف‌ م‍ك‍م‍ل‌ Q10 ب‍ر ك‍رات‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ن‍از، لاك‍ت‍ات‌ ده‍ي‍دروژن‍از و Vo2max ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ م‍رد
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ب‍وك‍س‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ م‍غ‍زي‌100 B - S و ع‍وام‍ل‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌ س‍رم‌ CRP ول‍ك‍وس‍ي‍ت‌ ه‍ا در ب‍وك‍س‍وره‍اي‌ ت‍ي‍م‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا راه‍ب‍رده‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ت‍ع‍ارض‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍رب‍ي‍ان‌ وال‍ي‍ب‍ال‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ در رده‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ن‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ واض‍طراب‌ ص‍ف‍ت‍ي‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ه‍ن‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ورزش‍ي‌ و اض‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ت‍ي‍م‌ م‍ل‍ي‌ ك‍ارات‍ه‌ ب‍ان‍وان‌ ك‍ش‍ور
ت‍أث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ن‍س‍ول‌ ه‍اي‌ ب‍ازي‌ اي‍ك‍س‌ ب‍اك‍س‌ و ك‍ي‍ن‍ك‍ت‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ وزن‌ ك‍ودك‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ات‍ي‍س‍ت‍ي‍ك‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍روز ب‍ي‌ ان‍ض‍ب‍اطي‌ در ك‍لاس‍ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ دول‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ردول‍ت‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ م‍دارس‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ ورزش‍ي‌ زن‍ان‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ و غ‍ي‍ر م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ اس‍ت‍ان‍ي‌ وال‍ي‍ب‍ال‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ج‍ي‍رف‍ت‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ب‍ا ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌
راب‍طه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ا اس‍ت‍ح‍ك‍ام‌ ذه‍ن‍ي‌ در ورزش‍ك‍اران‌ پ‍اراال‍م‍پ‍ي‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ح‍ت‍واي‌ ك‍ت‍ب‌ درس‍ي‌ دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ از م‍ن‍ظر ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر روش‌ ه‍اي‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ اي‍روب‍ي‍ك‌ و پ‍ي‍لات‍س‌ ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ودت‍وص‍ي‍ف‍ي‌ ب‍دن‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر 16- 18 س‍ال‌ ك‍رم‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ص‍وي‍ر س‍ازي‌ ه‍داي‍ت‌ ش‍ده‌ در ب‍از ت‍وان‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍ردي‌ ورزش‍ك‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ج‍و اخ‍لاق‍ي‌، ت‍ع‍ارض‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌، ب‍ا ت‍ع‍ه‍د ع‍اطف‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ورزش‌ و ج‍وان‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ورزش‍ي‌ ب‍ا دي‍گ‍ر گ‍راي‍ش‍ه‍اي‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ و آي‍ن‍ده‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ خ‍ود
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍م‍ي‍رخ‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ت‍ي‍م‌ م‍ل‍ي‌ ب‍وك‍س‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ و ج‍وان‍ان‌ اي‍ران‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ و ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ف‍روپ‍اش‍ي‌ ج‍م‍ع‍ي‌ در ت‍ي‍م‌ وال‍ي‍ب‍ال‌ ن‍ش‍س‍ت‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ خ‍ش‍م‌ ص‍ف‍ت‌ و ح‍ال‍ت‌ و ه‍ي‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ورزش‍ك‍اران‌ ف‍وت‍ب‍ال‌، ب‍وك‍س‌ و اف‍راد غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رع‍وام‍ل‌ روان‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍روز رف‍ت‍اره‍اي‌ ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ي‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ن‍گ‍رش‌ و م‍ي‍زان‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وال‍دي‍ن‌ اي‍ش‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ آرام‌ س‍ازي‌ پ‍ي‍ش‌ رون‍ده‌ي‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ر اض‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌ه‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ ورزش‍ك‍ار و غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ درك‌ از رف‍ت‍ار م‍رب‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ زن‍ان‌ ب‍س‍ت‍ك‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌
ت‍اث‍ي‍ر روش‌ درم‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د (ACT) ب‍ر اض‍طراب‌ ح‍ال‍ت‍ي‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌ه‍اي‌ ل‍ي‍گ‌ ب‍رت‍ر
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ي‍زان‌ و ن‍وع‌ ب‍اوره‍اي‌ غ‍ي‍رم‍ن‍طق‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ورزش‍ك‍اران‌ ت‍ي‍م‌ م‍ل‍ي‌ دو و م‍ي‍دان‍ي‌ م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌
راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ك‍م‍ال‍گ‍راي‍ي‌، ه‍ن‍ج‍ار ت‍ي‍م‍ي‌ و ج‍و اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ران‍ه‌ در ورزش‍ك‍اران‌ ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ س‍خ‍ت‌ ك‍وش‍ي‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ گ‍راي‍ي‌ و خ‍ودپ‍ي‍روي‌ در ورزش‍ك‍اران‌ ورزش‌ ه‍اي‌ گ‍روه‍ي‌ و ف‍ردي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍ح‍ك‍ام‌ ذه‍ن‍ي‌ ش‍ن‍اگ‍ران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ زن‌ و م‍رد ب‍ا س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ در رده‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از داروه‍اي‌ ن‍ي‍روزا ب‍ا پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌، اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ي‌ در ورزش‍ك‍اران‌ ق‍ه‍رم‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ورزش‌ ه‍وازي‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍طح‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ درم‍ع‍ت‍ادان‌ درح‍ال‌ درم‍ان‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ رواي‍ي‌ و پ‍اي‍اي‍ي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ي‍ن‌ ورزش‍ك‍اران‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ ت‍ي‍م‍ي‌ و ان‍ف‍رادي‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍پ‍ارك‌ ب‍ر خ‍ودپ‍ن‍داره‌ ب‍دن‍ي‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ ب‍ن‍ي‍ادي‌ دخ‍ت‍ران‌ دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ داراي‌ اض‍اف‍ه‌ وزن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍ق‍دم‌ و ت‍اخ‍ر ت‍م‍ري‍ن‌ ذه‍ن‍ي‌ و ب‍دن‍ي‌ ب‍راك‍ت‍س‍اب‌ و ي‍ادداري‌ م‍ه‍ارت‌ س‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍روج‍ن‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ر ان‍س‍ج‍ام‌ گ‍روه‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ر پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ و ن‍ش‍خ‍وار خ‍ش‍م‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ در س‍اع‍ات‌ درس‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍ح‍ك‍ام‌ ذه‍ن‍ي‌ وه‍ي‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ورزش‍ك‍ار ت‍ي‍م‍ي‌ وان‍ف‍رادي‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ان‍س‍ج‍ام‌ گ‍روه‍ي‌ ت‍ي‍م‍ه‍اي‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ل‍ي‍گ‌ ب‍رت‍ر آس‍ي‍ا وي‍ژن‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دو ف‍ض‍اي‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌:ت‍ك‍ل‍ي‍ف‌ گ‍را وخ‍ود گ‍راي‌ ورزش‍ي‌ ب‍ر ان‍گ‍ي‍زه‌ درون‍ي‌ وخ‍ود پ‍ن‍داره‌ ب‍دن‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ت‍وس‍طه‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ آرم‍ي‍دگ‍ي‌ خ‍ود گ‍ردان‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ح‍ال‍ت‍ي‌- رق‍اب‍ت‍ي‌ ب‍ازك‍ن‍ان‌ ت‍ي‍م‌ وات‍ر پ‍ل‍و
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ان‍دام‌ ب‍ر راب‍طه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ ورزش‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 2 اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌92- 93
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ س‍طح‌ اض‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ و م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ در ورزش‍ك‍اران‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ف‍ش‍ار روان‍ي‌ و خ‍ود آگ‍اه‍ي‌ ب‍ا اص‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍رب‍ي‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ك‍ش‍ور
ت‍اث‍ي‍ر ورزش‌ در آب‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍واب‌ ك‍ش‍ت‍ي‌ گ‍ي‍ران‌
راب‍طه‌ س‍خ‍ت‌ ك‍وش‍ي‌ و م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ورزش‍ي‌ در ورزش‍ك‍اران‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ و ورزش‍ك‍اران‌ غ‍ي‍ر ح‍رف‍ه‌ اي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ي‍وگ‍ا ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و رف‍ت‍اري‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌/ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌(ADHD)
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍ي‍لات‍س‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ 12 ت‍ا 17 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍س‍ا
ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ اض‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ه‍اج‍م‌ ك‍لام‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ ورزش‍ي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ورزش‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ورزش‍ك‍ار
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍ت‍رس‌ ح‍اد ك‍ش‍ت‍ي‌ گ‍ي‍ران‌ ت‍ي‍م‌ م‍ل‍ي‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر آرام‌ س‍ازي‌ پ‍ي‍ش‌ رون‍ده‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍واب‌ ك‍ارات‍ه‌ ك‍اران‌ دخ‍ت‍ر
ارت‍ب‍اط وم‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ زن‍ان‌ ك‍ارات‍ه‌ ك‍ا م‍وف‍ق‌ ون‍ام‍وف‍ق‌
راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ا خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ م‍رد ف‍وت‍ب‍ال‌ ن‍ي‍م‍ه‌ ح‍رف‍ه‌اي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌گ‍ي‍ري‌ و رش‍د اخ‍لاق‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ ل‍ي‍گ‌ ب‍رت‍ر اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :ت‍ي‍م‌ه‍اي‌ ه‍ن‍دب‍ال‌، ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‌، ف‍وت‍ب‍ال‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ (درون‌گ‍راي‍ي‌، ب‍رون‌گ‍راي‍ي‌) ب‍ا م‍ي‍زان‌ س‍خ‍ت‌ ك‍وش‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ ت‍ي‍م‌ه‍اي‌ ف‍وت‍ب‍ال‌، ه‍ن‍دب‍ال‌، ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‌ ل‍ي‍گ‌ ه‍اي‌ ب‍رت‍ر اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزش‌ ه‍اي‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د ح‍رف‍ه‌ اي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار در ب‍ي‍ن‌ دب‍ي‍ران‌ ورزش‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر دو روش‌آم‍وزش‌ ش‍ودان‌ ( راي‍ان‍ه‌اي‌ و س‍ن‍ت‍ي‌ ) ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ه‍ارت‌ ج‍ه‍ت‌ ي‍اب‍ي‌ و اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ن‍اب‍ي‍ن‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍م‍اي‍زي‍اف‍ت‍گ‍ي‌ در س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ه‍ارت‍ي‌ در ورزش‌ ه‍اي‌ ان‍ف‍رادي‌ و ت‍ي‍م‍ي‌ ش‍ه‍ر ي‍زد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍م‍ري‍ن‌ ب‍دن‍ي‌، ذه‍ن‍ي‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر ت‍وج‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ي‍ران‍دازان‌ ب‍ا ت‍ف‍ن‍گ‌ ب‍ادي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر
راب‍طه‌ ورزش‌ م‍ن‍ظم‌ ب‍ر ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍ه‍ر ي‍زد
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ اي‍م‍ن‌ س‍ازي‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ر ش‍ادك‍ام‍ي‌ واض‍طراب‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ ب‍ان‍وان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ورزش‍ك‍ار ن‍خ‍ب‍ه‌
اث‍رآم‍وزش‌ اي‍م‍ن‌ س‍ازي‌ در ب‍راب‍ر اس‍ت‍رس‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ح‍ال‍ت‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ن‍اج‍ي‍ان‌ غ‍ري‍ق‌ زن‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍رب‍ي‍ان‌ ب‍ا ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ و ت‍ع‍ه‍د ورزش‍ي‌ اس‍ك‍ي‍ت‌ ب‍ازان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ورزش‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ و س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ م‍رب‍ي‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ده‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ ب‍ر م‍ش‍ك‍لات‌ رف‍ت‍اري‌ - ع‍اطف‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ك‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ي‌ آم‍وزش‌ پ‍ذي‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اق‍ل‍ي‍د
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍رك‌ ورزش‌ اس‍ك‍ي‍ت‌ در اس‍ك‍ي‍ت‌ ب‍ازان‌ ن‍وج‍وان‌ و ج‍وان‌ پ‍س‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر دو ش‍ي‍و ت‍م‍ري‍ن‌ درآب‌ ( س‍ن‍ت‍ي‌ و ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ن‍ظري‍ه‌ خ‍ودم‍خ‍ت‍اري‌) ب‍ر خ‍ش‍ن‍ودي‌ از ن‍ي‍ازه‍اي‌ روان‍ي‌ پ‍اي‍ه‌، ان‍گ‍ي‍زش‌ درون‍ي‌ و ع‍لاق‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍داوم‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ورزش‍ي‌ در زن‍ان‌ چ‍اق‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ك‍وه‍ن‍وردي‌ و ش‍ن‍ا ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍س‍ر( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌، واح‍د زري‍ن‌ دش‍ت‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز زم‍ان‌ و ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ب‍ا اش‍ت‍ي‍اق‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ف‍وت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌ ه‍اي‌ ل‍ي‍گ‌ ب‍رت‍ر ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ اس‍ن‍ادي‌ و س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ ب‍ا ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ در ورزش‍ك‍اران‌ ان‍ف‍رادي‌ و گ‍روه‍ي‌
ت‍دوي‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژي‍ك‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ ورزش‍ي‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ك‍اش‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ swot
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ت‍ن‍اوب‍ي‌ ش‍دي‍د ب‍ر س‍طح‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ،1 - IGF، ق‍درت‌ و ت‍وان‌ ب‍ي‌ ه‍وازي‌ ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌ ه‍اي‌ ج‍وان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍ي‍لات‍س‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ع‍م‍ل‍ك‍ردي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ ب‍ر ت‍وان‍اي‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ درش‍ت‌ و ت‍ع‍ادل‌ ك‍ودك‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زي‌ اس‍پ‍اس‍ت‍ي‍ك‌
ت‍اث‍ي‍ره‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ه‍ي‍پ‍وت‍راپ‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ، ق‍درت‌ و دام‍ن‍ه‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ م‍ص‍دوم‌ ف‍وت‍ب‍ال‌
ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ه‍اي‌ اص‍لاح‍ي‌ ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ -اس‍ك‍ل‍ت‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ا م‍داخ‍ل‍ه‌ ارگ‍ون‍وم‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ره‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ در آب‌ ب‍رت‍ع‍ادل‌ وع‍م‍ل‍ك‍رد ح‍رك‍ت‍ي‌ زن‍ان‌ س‍ال‍م‌ س‍ال‍م‍ن‍د
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر دو روش‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ اص‍لاح‍ي‌ راي‍ج‌ و ب‍ازي‌ ه‍اي‌ اص‍لاح‍ي‌ ب‍ر زاوي‍ه‌ ل‍وردوز ك‍م‍ري‌ و آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ 10 ت‍ا 13 س‍ال‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ وي‍ب‍ري‍ش‍ي‍ن‌ ك‍ل‌ ب‍دن‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ، س‍رع‍ت‌ راه‌ رف‍ت‍ن‌ و آم‍ادگ‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍ردي‌ زن‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ وي‍ب‍ري‍ش‍ي‍ن‌ ك‍ل‌ ب‍دن‌ ب‍ر اج‍زاي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
ت‍اث‍ي‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ م‍اس‍اژ و ح‍رك‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر درد و ن‍ات‍وان‍ي‌ زن‍ان‌ 20 ت‍ا 35 س‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍م‍ر درد م‍زم‍ن‌
ن‍ي‍م‍رخ‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ داوران‌ ل‍ي‍گ‌ ب‍رت‍ر ف‍وت‍ب‍ال‌ اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ ع‍ض‍لات‌ ث‍ب‍ات‌ م‍رك‍زي‌ ب‍ر ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد اس‍ك‍ي‍ت‌ ب‍ازان‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍أث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍لاي‍وم‍ت‍ري‍ك‌، ت‍ع‍ادل‍ي‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ( پ‍لاي‍وم‍ت‍ري‍ك‌ و ت‍ع‍ادل‍ي‌) ب‍ر ح‍س‌ ع‍م‍ق‍ي‌ م‍چ‌ پ‍ا و ت‍ع‍ادل‌ پ‍وي‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ف‍ي‌ طب‍ي‌ و ح‍رك‍ات‌ ت‍ع‍ادل‍ي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ پ‍وس‍چ‍رال‌ دخ‍ت‍ران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍ف‌ پ‍اي‌ ص‍اف‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍ي‍ن‍اي‍ي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و ب‍ي‍ن‍اي‍ي‌ م‍ت‍م‍رك‍ز در پ‍رت‍اب‌ آزاد ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ غ‍ي‍ر م‍اه‍ر و م‍اه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍ي‍لات‍س‌ و دي‍د ورزش‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا و پ‍وي‍اي‌ زن‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ پ‍اس‍چ‍ر پ‍وي‍ا در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ داراي‌ ك‍ف‌ پ‍اي‌ ص‍اف‌ و ن‍رم‍ال‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ ان‍ج‍ام‌ دوي‌ 540 م‍ت‍ر
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ق‍درت‍ي‌ ع‍ض‍لات‌ ب‍ازك‍ن‍ن‍ده‌ و ت‍ا ك‍ن‍ن‍ده‌ زان‍و ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا، پ‍وي‍ا و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د س‍ال‍م‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍اس‍اژ ب‍ازت‍اب‍ي‌ پ‍ا و آرام‌ س‍ازي‌ ب‍ر روي‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ و ك‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ درد پ‍س‌ از ج‍راح‍ي‌ س‍زاري‍ن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ف‍ي‌ طب‍ي‌ و ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ت‍ع‍ادل‍ي‌ ب‍ر ك‍ن‍ت‍رل‌ پ‍وس‍چ‍ر پ‍س‍ران‌ 7 ت‍ا 10 س‍ال‌ داراي‌ ك‍ف‌ پ‍اي‌ ص‍اف‌
ت‍اث‍ي‍ره‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ ب‍ا ك‍ش‌ ب‍ر روي‌ ت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا و ت‍ع‍ادل‌ پ‍وي‍ا و ح‍س‌ ع‍م‍ق‍ي‌ م‍چ‌ پ‍اي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍س‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ك‍گ‍ل‌ و ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ك‍ش‍ش‍ي‌ ب‍ر درد و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ 18 ت‍ا 25 س‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍س‍م‍ن‍وره‌ اول‍ي‍ه‌
ت‍أث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ي‍وگ‍ا ب‍ر اص‍لاح‌ اس‍ك‍ول‍ي‍وز اي‍دئ‍وپ‍ات‍ي‍ك‌ و ب‍رخ‍ي‌ ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ دان‍ش‌ص‍آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ اص‍لاح‍ي‌ وي‍ژه‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ ،اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ و ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌ دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍وردوز ك‍م‍ري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍ي‍لات‍س‌ وي‍وگ‍ا ب‍ر م‍ي‍زان‌ درد و ن‍ات‍وان‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍ردي‌ و ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌ زن‍ان‌ ي‍ائ‍س‍ه‌ دچ‍ار ع‍ارض‍ه‌ ك‍م‍ردرد
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ح‍رك‍ات‌ اص‍لاح‍ي‌ ب‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ راه‌ رف‍ت‍ن‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ك‍اي‍ف‍وت‍ي‍ك‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍ض‍لات‌ ث‍ب‍ات‌ ده‍ن‍ده‌ م‍رك‍زي‌ در آب‌ ب‍ر درد، ل‍وردوز ك‍م‍ري‌ و ب‍رخ‍ي‌ از ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ وي‍ژه‌ در آب‌ ب‍ا ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍ي‍لات‍س‌ ب‍ر زاوي‍ه‌ ل‍وردوز ك‍م‍ري‌ و ق‍درت‌ ع‍ض‍لات‌ ش‍ك‍م‌ دخ‍ت‍ران‌ 11 ت‍ا 14 س‍ال‌
اث‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ر درد و ق‍درت‌ ش‍ان‍ه‌ ورزش‍ك‍اران‌ م‍ع‍ل‍ول‌ و ج‍ان‍ب‍از وي‍ل‍چ‍رران‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر روش‌ه‍اي‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ت‍ع‍ادل‍ي‌ ث‍ب‍ات‌ م‍رك‍زي‌، پ‍ل‍ي‍وم‍ت‍ري‍ك‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا و پ‍وي‍اي‌ ف‍وت‍س‍ال‍ي‍س‍ت‌ ه‍اي‌ زن‌
ن‍ي‍م‍رخ‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍ا و ن‍اه‍ن‍ج‍اري‌ ه‍اي‌ اس‍ك‍ل‍ت‍ي‌ اس‍ك‍ي‍ت‌ ب‍ازان‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌
ت‍اث‍ي‍ر ح‍رك‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ا و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍م‍ر درد
ن‍ي‍م‍رخ‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍ا و ن‍اه‍ن‍ج‍اري‍ه‍اي‌ وض‍ع‍ي‍ت‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ ووش‍و
ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ث‍ب‍ات‌ م‍رك‍زي‌ ب‍ر ام‍ت‍ي‍ازات‌ آزم‍ون‍ه‍اي‌ غ‍رب‍ال‍گ‍ري‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ح‍رك‍ت‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍س‍ر
ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ اص‍لاح‍ي‌ ب‍ر ك‍اي‍ف‍وز و ت‍ع‍ادل‌ پ‍وي‍ا درم‍ردان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ اپ‍ي‍وئ‍ي‍د پ‍س‌ از ت‍رك‌ اع‍ت‍ي‍اد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ي‍ك‌ ج‍ل‍س‍ه‌ م‍اس‍اژ ه‍م‍را ب‍ا درد ع‍ض‍لان‍ي‌ و دام‍ن‍ه‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌ ه‍اي‌ ج‍وان‌
ن‍ي‍م‌ رخ‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ ش‍ن‍اگ‍ران‌ ح‍رف‍ه‌ اي‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍ي‍لات‍س‌ و م‍اس‍اژ ب‍ر س‍ن‍دروم‌ پ‍ي‍ش‌ از ق‍اع‍دگ‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌18 - 15س‍ال‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ري‍دن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر روش‍ه‍اي‌ ت‍م‍ري‍ن‌ پ‍ي‍لات‍س‌ و م‍اس‍اژدرم‍ان‍ي‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ودرد م‍ف‍اص‍ل‌ زن‍ان‌ ي‍ائ‍س‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ري‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ت‍ع‍ادل‍ي‌ ب‍رت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا و پ‍وي‍اي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ك‍م‌ ش‍ن‍وا
ت‍اث‍ي‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ اص‍لاح‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا و پ‍وي‍اي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ك‍اي‍ف‍وت‍ي‍ك‌ 12 ت‍ا 14 س‍ال‌
ت‍اث‍ي‍ره‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر ن‍اه‍ن‍ج‍اري‌ ه‍اي‌ راس‍ت‍اي‌ زان‍و و اف‍ت‌ ن‍اوي‌ در دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌ ك‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ي‌
اث‍ر ه‍ش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ در آب‌ و ت‍م‍ري‍ن‌ ب‍ا ك‍ش‌ ب‍ر ك‍اي‍ف‍وز پ‍ش‍ت‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ 12 ت‍ا15 س‍ال‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر 8 ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ري‍ب‍ان‍دت‍راپ‍ي‌ ب‍ر ك‍ن‍ت‍رل‌ ق‍ام‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ زن‌ ن‍وروپ‍ات‍ي‌ دي‍اب‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ژي‍م‍ن‍اس‍ت‍ي‍ك‌ ب‍ر ث‍ب‍ات‌ پ‍اس‍چ‍ر ، دام‍ن‍ه‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ م‍ف‍اص‍ل‌ و ق‍درت‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ طي‍ف‌ اوت‍ي‍س‍م‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍اپ‍ي‍ن‍گ‌ ب‍ر ت‍ع‍ادل‌ اي‍س‍ت‍ا و پ‍وي‍اي‌ زن‍ان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ( ق‍درت‍ي‌ وت‍ع‍ادل‍ي‌) ، ب‍ر ت‍رس‌ از اف‍ت‍ادن‌ در م‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ارك‍ي‍ن‍س‍ون‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍ي‍لات‍س‌ در س‍ه‌ م‍اه‍ه‌ س‍وم‌ ب‍ارداري‌ ب‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌ پ‍ارگ‍ي‌ ع‍ض‍لات‌ پ‍ري‍ن‍ه‌ ح‍ي‍ن‌ زاي‍م‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍طح‌ ه‍ورم‍ون‌ ك‍ورت‍ي‍زول‌ خ‍ون‌ ك‍ش‍ت‍ي‌گ‍ي‍ران‌، ق‍ب‍ل‌ و پ‍س‌ از اج‍راي‌ ي‍ك‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ب‍ي‍ش‍ي‍ن‍ه‌
ش‍ي‍وه‌ه‍اي‌ اف‍زاي‍ش‌ ان‍گ‍ي‍زش‌ ب‍ه‌ آم‍وزش‌ از دي‍دگ‍اه‌ دب‍ي‍ران‌ (زن‌) ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دوره‌ م‍اه‍ان‍ه‌ ب‍رروي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‌ آم‍وز
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ي‍پ‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ ب‍ا غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍اران‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ وزن‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ وي‍ژه‌ اض‍اف‍ي‌ روي‌ ب‍رخ‍ي‌ از ع‍م‍ل‍ك‍رده‍اي‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ پ‍ا در ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ 16-17 س‍ال‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر دو ن‍وع‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ك‍ش‍ش‍ي‌ اي‍س‍ت‍ا و PNF ب‍ر روي‌ ان‍ع‍طاف‌پ‍ذي‍ري‌
راب‍طه‌ ك‍س‍ب‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ورزش‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ه‍وازي‌ و ب‍ي‌ ه‍وازي‌ وي‍ژه‌ ب‍ر س‍طوح‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍اي‌ رش‍د و ت‍س‍ت‍وس‍ت‍رون‌ م‍ردان‌ ج‍وان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ت‍وات‍ر ب‍ازخ‍ورده‍اي‌ دام‍ن‍ه‌اي‌ و م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ب‍ر روي‌ پ‍رت‍اب‌ اوت‌ در ف‍وت‍ب‍ال‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ي‍وگ‍ا روي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ق‍ل‍ب‍ي‌ - ت‍ن‍ف‍س‍ي‌ زن‍ان‌ ج‍وان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آگ‍اه‍ي‌ از اج‍را و آگ‍اه‍ي‌ از ن‍ت‍ي‍ج‍ه‌ م‍طل‍ق‌، خ‍لاص‍ه‌اي‌ و دام‍ن‍ه‌اي‌ ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ي‍ك‌ م‍ه‍ارت‌ پ‍رت‍اب‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ورزش‍ك‍اران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ان‍ف‍رادي‌، گ‍روه‍ي‌ و غ‍ي‍رورزش‍ك‍اران‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍وع‌ پ‍ي‍ك‍ري‌ ق‍ه‍رم‍ان‍ان‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ وزن‍ه‌ب‍رداري‌ اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ه‍م‍ردي‍ف‍ان‍ش‍ان‌ در ال‍م‍پ‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍ان‍ب‍ي‌ م‍ه‍ارت‌ آب‍ش‍ار وال‍ي‍ب‍ال‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍رخ‍ي‌ از ان‍دازه‌ه‍اي‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ري‍ك‍ي‌ و آزم‍ون‍ه‍اي‌ اي‍ف‍رد ب‍رت‍ر ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 15-14 س‍ال‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ي‌ ف‍ردوس‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ رواي‍ي‌ ه‍م‌ ع‍رض‌ روش‍ه‍اي‌ م‍ي‍دان‍ي‌ ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ چ‍رب‍ي‌ ب‍دن‌ ب‍راي‌ زن‍ان‌ 18-40 س‍ال‌ اي‍ران‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍راق‍ب‍ه‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ ورزش‍ك‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ از اج‍راي‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ه‍وازي‌ وي‍ژه‌ ب‍ر روي‌ آه‍ن‌ ، ف‍ري‍ت‍ي‍ن‌ و ظرف‍ي‍ت‌ ج‍ذب‌ آه‍ن‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ دان‍ش‍ج‍و دردان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ واح‍د ( خ‍وراس‍گ‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ ه‍وازي‌ وي‍ژه‌ ب‍ر روي‌ اض‍طراب‌ و س‍طح‌ ك‍ورت‍ي‍زول‌ خ‍ون‌
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ك‍لاس‍ه‍اي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ وي‍ژه‌ ب‍ان‍وان‌ در ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ ( پ‍لاي‍وم‍ت‍ري‍ك‌، ب‍ا وزن‍ه‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ) روي‌ ت‍وان‌ ب‍ي‌ ه‍وازي‌ پ‍س‍ران‌ وال‍ي‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ن‍ارض‍اي‍ت‍ي‌ ت‍م‍اش‍اچ‍ي‍ان‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ و واب‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ي‍دان‌ ادراك‍ي‌ ش‍م‍ش‍ي‍رب‍ازان‌ اي‍ران‍ي‌ و ج‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آم‍ادگ‍ي‌ ج‍س‍م‍ام‍ي‌ و ان‍دازه‌ه‍اي‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ري‍ك‍ي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ه‍ران‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ ج‍اگ‍ي‍ن‍گ‌ ، دوي‌ 200 م‍ت‍ر و ت‍م‍ري‍ن‌ ب‍ا وزن‍ه‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ورزش‍ه‍اي‌ ه‍وازي‌ و ب‍ي‌ ه‍وازي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ ورزش‍ي‌ ب‍ر اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ م‍دارس‌ و ان‍گ‍ي‍زش‌ ب‍ه‌ ك‍ار از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ورزش‌ (زن‌) ش‍ه‍ر ش‍ي‍راز
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ذه‍ن‍ي‍ت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ب‍رخ‍ي‌ از م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ردي‌ م‍رب‍ي‍ان‌ ورزش‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ري‍ك‍ي‌ ش‍ن‍اگ‍ران‌ دخ‍ت‍ر ن‍خ‍ب‍ه‌ در دو رش‍ت‍ه‌ پ‍روان‍ه‌ و ق‍ورب‍اغ‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍رخ‍ي‌ از ع‍وام‍ل‌ خ‍ون‍ي‌ در زن‍ان‌ ورزش‍ك‍ار اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍وع‌ پ‍ي‍ك‍ري‌ و ارت‍ب‍اط ج‍ز م‍زوم‍ورف‍ي‌ ب‍ا زم‍ان‌ ع‍ك‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ زن‍ان‌ وال‍ي‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ م‍رد رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ان‍ف‍رادي‌ و ت‍ي‍م‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر دو روش‌ ك‍اه‍ش‌ ت‍وات‍ر ب‍ازخ‍ورد ( ح‍ذف‍ي‌ و خ‍لاص‍ه‌) ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ه‍ارت‌ پ‍رت‍اب‌ ش‍وت‌ آزاد ب‍س‍ك‍ت‍ب‍ال‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ازي‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ و ورزش‌ پ‍ي‍اده‌ روي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ان‍زوا طل‍ب‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ي‍روزآب‍اد
ت‍اث‍ي‍ر ي‍وگ‍ا ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌، ض‍رب‍ان‌ ق‍ل‍ب‌ اس‍ت‍راح‍ت‌ و ف‍ش‍ار خ‍ون‌ س‍ي‍س‍ت‍ول‍ي‌ و دي‍اس‍ت‍ول‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍وان‌ ه‍وازي‌ ب‍ي‍ش‍ي‍ن‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 17 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ه‍اي‌ ش‍ي‍راز و اروم‍ي‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دوي‍دن‌ آرام‌ و ب‍ازي‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌
ب‍ررس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‍ي‍ن‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ در م‍ح‍ي‍ط س‍ازم‍ان‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍وازي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍ل‍ق‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ( 15-18 س‍ال‍ه‌ )
ت‍اث‍ي‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ادراك‍ي‌ - ح‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ي‌ چ‍ش‍م‌ و دس‍ت‌ دخ‍ت‍ران‌ 6 و 7 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ل‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍وج‍ه‌ درون‍ي‌ و ت‍وج‍ه‌ ب‍ي‍رون‍ي‌ ب‍ر ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ح‍ف‍ظ ت‍ع‍ادل‌ پ‍وي‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ري‍ك‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ( 7-11س‍ال‍ه‌) ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ي‌ رش‍د
ت‍اث‍ي‍ر ب‍رد و ب‍اخ‍ت‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ك‍ورت‍ي‍زول‌ و ك‍رات‍ي‍ن‍ي‍ن‌ ادرار ورزش‍ك‍اران‌ ن‍خ‍ب‍ه‌ ( زن‌ )
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ گ‍ام‌ ك‍ودك‍ان‌ 2 ت‍ا 5 س‍ال‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ن‍ورم‍ه‍اي‌ اس‍ت‍ان‍دارد
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ي‍وگ‍ا روي‌ ب‍رخ‍ي‌ از م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دوم‌
ت‍وص‍ي‍ف‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ي‍م‍رخ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ك‍ارات‍ه‌ ك‍اران‌ م‍رد و زن‌ اس‍ت‍ان‌ ك‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ت‍اي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍لاي‍وم‍ت‍ري‍ك‌ ب‍رچ‍اب‍ك‍ي‌ ، ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌ و ت‍وان‌ ان‍ف‍ج‍اري‌ پ‍اه‍ا
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ پ‍ل‍ي‍وم‍ت‍ري‍ك‌ ب‍ر روي‌ م‍س‍اف‍ت‌ پ‍رت‍اب‌ اوت‌ در ف‍وت‍ب‍ال‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍واز
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ن‍ا ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍اري‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍م‍ري‍ن‍ات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍وازي‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ م‍دي‍ران‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌
اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ اس‍ت‍ق‍ام‍ت‍ي‌ ، م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر ت‍رك‍ي‍ب‌ ب‍دن‌ و ح‍داك‍ث‍ر اك‍س‍ي‍ژن‌ م‍ص‍رف‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ ب‍رم‍ي‍زان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ (PTSD) دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر 15 ت‍ا 18 س‍ال‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ درج‍ه‌ ح‍رارت‌ در م‍ي‍زان‌ ح‍داك‍ث‍راك‍س‍ي‍ژن‌ م‍ص‍رف‍ي‌ و زم‍ان‌ ب‍روز خ‍س‍ت‍گ‍ي‌
پ‍اي‍گ‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و دب‍ي‍ران‌ غ‍ي‍رت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍ذن‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ ب‍ازي‍ك‍ن‍ان‌ ه‍ن‍دب‍ال‌ ب‍ي‍ن‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ا و گ‍روه‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ازي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍رب‍ي‍ان‌ ك‍ارات‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍طح‌ و ت‍رك‍ي‍ب‌ ب‍دن‌ ب‍ا خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ق‍ل‍ب‌ دخ‍ت‍ران‌ ش‍ن‍اگ‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر س‍ه‌ روش‌ ت‍م‍ري‍ن‍ي‌ پ‍لاي‍وم‍ت‍ري‍ك‌ ، ب‍اوزن‍ه‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ر رك‍ورد پ‍رش‌ طول‌ ج‍ف‍ت‍ي‌ پ‍س‍ران‌ غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اري‍ه‍اي‌ ان‍دام‌ ف‍وق‍ان‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ورزش‌ اص‍لاح‍ي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ روي‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اري‌ ك‍ي‍ف‍وز دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر 12 ت‍ا 14 س‍ال‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌
ت‍اث‍ي‍ر دو ش‍ي‍وه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ي‌ ب‍رSlm , Df ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ 18-22 س‍ال‌
Lexical Connections across the language in Multilinguals :The study of Armenian Persian Bilinguals ...
A Study of the Language Proficiency Tests used for Screening M.A Candidates for EFL program in Iran...
English language education in deprived areas : the case of Jiroft Kerman
Learner Variables and the development of collocations in iranian EFL learners
The Interactive Nature of Motivational orientations, Listening strategies and listening Comprehension
Acoustic Analysis of Persian and English pure Vowels Produced By Iranian learners of english
Measuring lexical Richness in Iranian EFL university students...
Analyzing Needs in selecting Vocabulary for Special English Courses for Dentistry Students
The Impact of English language learning on Persian Speakers' Performance in Conceptualizaing Motion Verbs
The Impact of Formulaic language Use Speaking Fluency Communication Enhancement
Teaching Vocabulary through code-mixing to Iranian EFL learners
Perception of English and Persian Vowels by Iranian EFL learners
The study of verbal and Nonverbal Techniques of Testing Receptive skills in Iranian EFL learners
(Temporality in Second Language : A Study of the aquisitonary of tense and aspect in english (L1=Persian
Avoidance Strategy by persian EFL Learners : The Case of Pharasal Verbs
A Cross-Linguistic Analysis of refusal Strategies : THe Case of Iranian EFL Learners and Native English Speakers
Demotivating Factors Affecting Reading Comprehenshion among Iranian EFL Students
A Comparative analysis of Cross-Cultural Differences and Pragmatic Transfer in English and Persian speech Act of Refusal
Anaphoric Resolution in Reading Expository Texts: EFL learner's Ability to make a coherent Mental Representation of the text content EL.Teaching
Problems and Strategies in the Translation of Literary Texts
The Functional Role of Metadiscourse Markers in Persuasive Journalism : A Contrastive Analysis of Texts Written by American and Iranian EFL Authors
The Effect of CA based vs EA based Eror Correction on Iranian EFL Intermediate Learner's writing
The Potential Relationship between English Vicabulary Knowledge and Morphological Knowledge of Iranian - University Student
Intercultural effect in Comprehension of speed acts of Indirect Request
Gender differences in using hedge/intensifier and sentence length
Writing Proficiency Development the Case of Iranian EFL Learners: Negotiated Feedback Vs Non-negotiated Feedback
The Diffential effects of different approches to the Teaching of ELT vocabulary : The Case of Marginal Gloss, Parenthetical Gloss and Dictionaruse
The role of Concept mapping on Achievement , self regulation, self - efficancy and self - esteem in students of english as a foreign language
A Comparative analysis of english webpages use across Iranian EFl Students
Implicit versus Explicit Grammar corrective Feedback for Iranian EFL Learners with different proficiency levels
A Comparative Investigation of different cultural knowledge of Metaphors and EFL learners' Metaphorical Competance
The impact of inter national clue on IranianTeenagers and young adults persian Inferencing and listening comprehension ability
The role of topic familiarity and passage sight vocabulary in reading comprehension,l2 lexical inferecing and recall of iranian EFL learners
An investigation of the effects of open Book Exams on Students long- Term Recall
A Socio-Pragmatic Study on Gender Differencesin Greeting Forms used by Persian Speakers in city of Kerman Based on Brown & Levinson
Lare'volution et L'appel ante'rieur des origines dans De'sert de Jean-Naire Gustave Le Cle'zio
The Impact of Collaborative Writing on the writing Fluency, Grammatical Complexity and Accuracy of Iranian EFL Learners
(Le dispositif e'nonciatif de "La Modification " de Michel Butor(stylistique des modalites, des de'ictiques et des...
La place de la responsibilite' et le sacrifice d'Antoine de saint -exupery dans les Euvres "vol de Nuit et Terre"
L'etude stylistique du dispisitif e'nonciatif del'oeuvre d.'Alain Robbe-Grillet
The Influence of Power Difference and Social DIstance as Indexes of Task Diffuculty on Accuracy , Fluency and Complexity of Request and Refusal speech Acts Utilized by Iranian EFL Learners
The Effect id Second Language writing ability on First Language writing Ability
Sociopragmatic analysis of methodiscourse markers in english and persian scientific texts
La place de I'homme dans le petit Prince d'Antion de Saint-Exupery
La Poe'tique de Baudelire et de Hafez
L'e'tude de la Condition Humaine Pendant la deunie'me Guerre Mondiale a' Travers (( La Gurre de Trie n'aura Pas lieu )) Les mouches et Rhinocers
Le Parcours de la Solitude Et de la Condition Humaine:(( attendant Godot)) de Samuel Backett et (( Le roise meurt )) d'Eugene lonesco
Etude de personnages et des themes essentiels
Victor Hugo et sa position politique dans la Revolution francaise et la Revolution constitutionnlle de 1830
La Nition de L'Honneur dans Mateo Falcone de Merimee et Lecid de Corneille
Les principes Pedagogiques selon Rabelaiset Montaigne Rabelais et Montaigne
Social factors in variable use of kin terms in ilam community : a sociolinguistics perspective
A Critical discourse analysis of the western english newspapers regarding egypts revolution
Analyse des impressions et sensations dans I'Autobiographie ( Enfance ) de Nathalie Sarraute
Le Formalisme des convergences,des divergences et de la circularite des evenements dans Desert de J. M. G le clezio
L'impact de l'argent dans la societe du XIX eme siecle a travers les deuxromans de Honore de Balzac : Eugenie grandet et le pere goriot
The Relationship between emotional intelligence and verbal intelligence with EFL learners' second language speaking skill
A Corpus - based comparison of comparison : native english vs. persian learners' interlanguage
Temporal dimensions of the subjunctive mood in persian : a syntactic investigation
Investigating phonological prossese in silakhori dialect within optimality theory framework
A La Recherche de l'identite dans ( rue des boutiques obscures ) de modiano
Le Cinqyieme element dans " vendredi ou les limbes du pacifique " de Michel Tournier
Compositional frames of persian metonymic constructions
An Evaluation of american english file series
Etude sur l'engement et l'humanisme chez Ahmad Shamlou et Paul Eluard
Learning metaphorical expressions by multilinguals : The case of body - part metaphors in english , german , and persian
The Effect of social class on self - confidence in relation to EFL speaking english
The Impact of Text Messaging on Idiom Learning of Iranian EFL Learners
The Relationship between Learning Experiences, Selves, and Motivated Learning Behavior in Iranian EFL Learners
Etude stylistique et comparative avancee a travers deux pieces d'Eugene Ionesco La Cantatrice chauve et Le Roi se meurt
Life and Death in Persian Poetry: A Conceptual Study of Metaphors in the Persian Language
A Study of communication among persian speaking blind people : alternatives to eye contact
(Meaning in the Qur'an: A Linguistic Analysis of the Surah Livestock (Al-An'am
The Relationship Between (Meta)cognitive Strategies and Reading Comprehension in Iranian Female L2 Learners
Implementation of the Keyword Method to Improve Foreign Language Vocabulary Recall among Iranian Learners of English
Persian Ezafe: A Formal Approach
A Formative evaluation of reading comprehention classes in high schools : deficiencies and suggestions
A Corpus - Based Analysis of Deixis in Persian: Science vs. Art
Attitudes towards Gender: A Study of texts Produced Online by Iranian Youth
Conceptual Structures of Semantic Categories in Persian
Teaching English Through Animation: The Case of Aspect
Implicatures in Persian Advertisements: A Neo - Gricean Approach
uvre de Tahar Benjelloun " L'Enfant de sable" et "La Nuit sacree"چ‌ L'image de la femme dans deux
Etudes stylistique de Caligula et du Malentendu d'Albert Camus Comparaison des proces enonciatifs
(Le monde Arabe A travers les oeuvres d'Albert Camus (l'Etranger, la Peste
Language Differences among Male and Female Esfahani Persian Speakers: A Case of Taboos and Euphemism
The Relationship between EFL Teacher's Behavioral Success, Age, Gender, and their Emotional Intelligence
La notion de la revolte a travers " Les Justes" d Albert Camus et " Durant la route" d Ebrahim Golestan
Impact of NPs Weight, Information Order, and Question Types on Iranian EFL Learners' Production of Dative Constructions
Exploring the Gender Effect on Iranian EFL Learners Beliefs About the role of Rote Learning in Vocabulary Learning Strategies
The Relationship between Emotional Intelligence and the Choice of Language Learning Strategies among Iranian EFL Learners
The Effects of Focus-on-Form(s) on Intermediate L2 Learners' Metaphorical Competence Development
la pensee d'Alissa et le renoncement de ses desirs a travers "La Porte etroite" d'Andre Gide
Etude des caracteres moraux et comportementaux des heros de Les Dieux ont soif d'Anatole France
The Relationship between Language Proficiency and Iranian EFL Learners' Knowledge of Vocabulary Depth versus Vocabulary Breadth
Cultural Variations across Academic Genres: A Generic Analysis of Intertextuality and Authorial Presence in Masters Theses Introductions
The Effect of Context on Inferencing the Meaning of Idioms in English by Iranian EFL Learners
regulation, Motivation, and Creativity and Iranian University EFL Students Writing Skill-The Relationship between Self
Structure Awareness on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners -The Effects of Text
The Effect of Vocabulary Learning Strategy Instruction on the Iranian Upper Intermediate EFL Learners' Use, Perception of Usefulness of the Strategies and Vocabulary Development
The Effect of CAPI on Teaching English Vowels and Consonants to Iranian Junior High School Students
An Evaluation of Top Notch Series
Double Object Construction in Persian Literary Texts: A Diachronic Investigation
The Role of Explicit Contrastive Analysis and Translation on Incidental Learning and Recall of Single Words and Collocation by Iranian EFL Learners
Cross - Linguistic Transfer Development and Syntactic Complication: A Reexamination of Interdependence Hypothesis
The Utility of Synthetic - based Model of Writing Among Iranian EFL Learners
A Comparative Study of Metaphorical Competence of English among Native and Nonnative Learners: The Case of Iranian and American Senior Students of English
EAP Skills Training Needs of Iranian University Teachers
Morpho-Phonological Analysis of Persian Simple Verbs within the Optimality Theoretic Framework
La Comparaison du caractere chevalersque de rostam chez shahnaeh et celui de Roland dans la chanson de Roland
La misere de l'homme sans Dieu a travers "Therese Desqueyroux" de Francois Mauriac
Satan a travers "La fin de Satan" de Victor Hugo et les six livres de "Mathnawi-i Manawi" de Mevlana
Le Mal" et "Le Bien" dans le roman "Le Noeud de Vipere" de Francois Mauriac et "La Peste" d'Albert Camus"
Interaction Between Instructional Scaffolding and Socioeconomic Status in Activating the Maxim of Relevance in Iranian Preschoolers' English Oral Performance
Gambits in Spoken Discourse: A Comparative Analysis of English and Persian Native Speakers Across Gender
A Descriptive Study of Teacher/Learner Interaction at the Graduate Level: the Case of MA Courses at the School of Foreign Languages at Islamic Azad University-Khorasgan Branch
Optimality - Theoretic Analysis of Mazandarani Syllable Structure
The Role of Using Language Learning Strategies on the Development of the Speaking Skill
monitoring in Professional Development of Esfahanian EFL Teachers - The Role of Self
The Role of Content Schema and Cultural Differences in Reading Comprehension of Iranian and American Readers
The Utility of Providing Corrective Feedback in Improving the Writing Quality of Iranian EFL Learners
L'etude de style dans une oeuvre d'Amelie Nothomb : " Stupeur et tremblements "
Use of Popular Culture (Song, Movie) For Enriching Male and Female High School EFL Learners at Dehdasht
The Relationship between EFL High School Teacher's Multiple Intelligence and Their Attitude Toward Teaching
(ESP Target Situation Needs Analysis: The Language Requirements of Aviation Professionals in Iran (Pilots, Navigators, Air Traffic Controllers and Radio Operators
The Influence of Inferential Questions versus Textually Explicit Questions on EFL Learners Reading Comprehension Test Performance at Different Proficiency Levels
A Critical - Cognitive Analysis of Unity Metaphors in Persian Editorials
L'enfant et l'espace africain a travers l'Onitsha de Jean - Marie Gustave Le Clezio
A Minimalist Analysis of Persian Noun Phrases
Interaction between Negation and Prosody in Persian Language: A Study of Negation in Persian Language
English Translation of the Simple Past and Past Progressive Tenses-Persian-A Comparative Study: Time as a Measure of Difficulty in Mental Processing of Directional English
Selection, Presentation, Practice, and Evaluation of Lexical Items in ELT Text Books: the Case of Top Notch Series
Effect of Culture on Observing Grices Maxim of Quantity in Academic Writing
La singularite stylistique de Raymond Queneau au travers du roman " Les Fleurs Bleues "
The Role of Using Blogs to Develop English Writing Skills: Attitudes and Perceptions of Iranian Students
A Study of the Linguisitic Realization of the Concept 'Love' in Persian Poetry
An Investigation of the Effect of Teacher-Induced Anxiety on Iranian Male/Female EFL Learners' Performance in English
The Relationship between the Types of Locus of Control and the Academic Achievement of Iranian English Language EFL Online Learners
The Strategies Employed by Iranian Tour Guides in Intercultural Communication: Implications for ESP and Tourism
Cross Cultural Contrastive Analysis of Emotive Verbs in English and Persian Narrative Texts
Relationship between EFL Learners' Multiple Intelligence Scores, Gender and Their Vocabulary Knowledge
Les Contraintes de La Separation Dans "Le Petit Prince "
Les Aspects Tragiques et Melancoliques chez Moliqre a travers Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope
(L'enfant dans la litterature francaise du XXe siecle a travers Les Enfants terribles (de Jean Cocteau) et Le Sagouin (de Francois Mauriac
Retour sur le passe dans "L'Horizon" et "Dans le cafe de la jeunesse perdue" de Patrick Modiano
L'anticolonisation dans Allah n'est pas oblige d'Ahmadou Kourouma
Etude stylistique et enonciatif dans "Enfance" de Nathalie Sarraute
Francois Villon : Modernite et Romantisme
L'?Etude de l'homme au miroir du soi a travers "Le Journal " de Julien Green
Sequences of Facts and Sentences in Persian Oral Narratives: A Study of Sensitivity to Perceptual and Epistemic Focusing Among Children and Adults
Analysis of Rhetorical Figures in Iranian Television Advertisements
The Superiority of Using Multimodal Texts Over Traditional Print-Based Texts for Teaching Reading Comprehension to Iranian High School Third Graders
A Cross-cultural Investigation on the use of Apology Strategies by Native Persian Speakers, Native English Speakers and Iranian Intermediate/ Advanced EFL Learners
A Comparative Study of Metaphors in English in Economics and Literary Texts Supervisor
The Relationship between Risk-Taking and Reading Comprehension of Iranian EFL Learners with Different Language Proficiency Levels
L'Etude comparative des traces de la guerre dans " la petite fille de monsieur Linh " de Philippe Claudel et " La ou la neige ne se fonde pas " de Kamran Mohammadi
(L'Etude stylistique et syntaxique dans " La vie devant soi " de Romain Gary (Emile Ajar
La Notion de la Verite Dans le Roman de La Route des Flandres de Claude Simon
Influence of Social Distance and Gender on the Email Writing of Student / Teacher and Student / Student Interactions of Iranian High School Students in Isfahan
The Effects of English Songs on Young Learners' Listening Comprehension and Pronunciation
A Comparison between the Translation Method and the Pictorial Method in Learning and Retention of Vocabulary by Iranian EFL Learners
The Relationship between Learning Strategies Active /Passive Vocabulary Knowledge and Its Implication for Teaching Words to Iranian EFL Learners
A Sociopragmatic Contrastive Analysis of Online Interactions and its Implications for Fostering EFL Learners' Pragmatic Awareness
The Effects of Empowerment on Iranian EFL Learners' Grammar knowledge
The Use of ICT among EFL Students at Khorasgan University
Islamic Azad University Entrance Examination of Master Program in TEFL: an Analysis of its Reliability and Validity of General English
Task Planning -based Approach to Teaching Argumentative Essays to Iranian Male and Female EFL Learners with an Intermediate Proficiency Level: The Case of Pre-Title A Task
The Relationship between Iranian Male vs. Female EFL Learners' Beliefs and Their Use of Learning Strategies
Cultural Influences and Transfer Issues Across L1 and L2 Argumentative Writing: EFL Performance in Writing
The Effect of Task-based Instruction on the Improvement of Iranian High School Learners Vocabulary for Reading Comprehension
LA RECHERCHE IDENTITAIRE DANS "LA PLACE" D'ANNIE ERNAUX ET" CEST MOI QUI ETEINS LES LUMIERES" DE ZOYA PIRZAD
La ferveur de la vie a travers Les Nourritures Terrestres et Les Faux-Monnayeurs d'Andre Gide et Les Rubaiyates d'Hakim Omar Khayyam
L 'image et representation de la femme a travers Candide, L'Ingenu et Zadig de Voltaire
L'heroisme feminin au cours de la Premiere Guerre mondiale
Requestive Strategies in English Business E-mails: A Case of Iranian Agricultural Company
The Relationship between Learners' Personality Traits and Reading Comprehension Strategies
Sentential Word order in Iranian Persian-speaking Children under the Age of School
Women in Persian Novels: A Comparative Study of Modern Literature before and After the Islamic Revolution of Iran
Interrogative Questions as a Source of Power Representation in Persian Plays: A Critical Discourse Analysis Approach
Impact of Focus Sensitive Particles on the Interpretation of Persian Information Structures
Child Language Acquisition: A Case Study of Persian Consonants
The Effect of Self-Assessment Activities along with Usual Curricula on the Self-Efficacy Beliefs of Iranian EFL Learners
A Soci-pragmatic Study of Compliment Response Strategies in Social Networks among Iranian EFL Learners
Etude du " Rouge et le Noir " en tant qu'un tableau de moeurs dans les annees 1830
Perceptual Learning Styles Preferences among Iranian Gifted Elementary EFL Learners
The Effect of Text Length on Iranian EFL Learner's Learning and Retention of New Vocabulary Items Presented Through Pictures and L1- Equivalents
Iranian EFL Teachers' and Learners' Perception o Learner Autonomy: Autonomous Activities in Focus
Impact of Recast and Uptake on Iranian EFL Learners Input Enhanced Paragraph Writing
Hedges, Boosters and Lexical Invisibility: A Comparative Study of Discussion Section of Research Articles Written by Native and Non-native Writers in Applied Linguistics
The Effect of Multimedia-Based Materials on L2 Proficiency Development of Iranian High School EFL Learners
The Impact of Pre-modified Input and Interaction on Iranian EFL Learners' Sentence Processing and Incidental Vocabulary Acquisition
A Cross Linguistic Study of Refusal Speech Act: A Rapport Management Approach
The Relationship between impulsivity / reflectivity cognitive style and EFL learners writing performance , strategy use and syntactic complexity
Computer-assisted Strategy Instruction and Its Impact on Scanning and Skimming Reading Skills of Iranian EFL Learners
A Study of Sociolinguistic Factor Blocking the Transferability of Aleshtari Lakish among Children
Blended E-Learning and its Potential in Improving the Collocational Competence of Iranian Advanced EFL Learners
The Role of Media on Iranian EFL Learners' Perception of Culture
Efficiency of Code Switching for Iranian Intermediate EFL Learners
The Difference Between Honest and Dishonest Teaching of Metaphorical Expressions to Upper-Intermediate L2 Learners
The Effect of Integration of Phonological Awareness and Corrective Feedback on Learners' Pronunciation
The Effect of Collaborative Strategic Reading on Comprehension of Iranian High School EFL Learners
The Impact of Task Performance and Explicit Instruction on Iranian EFL learners' Interlanguage Pragmatics: in the Case of Request Expressions
A Study on Iranian EFL Learners' Writing Errors in English Collocations
Enhancing Idiom Competence of Iranian EFL Learners: Idiom Etymology and Short Story in Focus
Iranian EFL Teachers' Awareness, Beliefs and Practices in Teaching and Learning Vocabulary Strategies
EXPLORING THE EFFECTS OF GRAMMATICAL AWARNESS/CONSCIOUSNESS-RAISING ON EFL LEARNERS' PERFORMANCE ON GRAMMAR AND WRITING TESTS
The Role of Focused-Unfocused Written Corrective Feedback in Enhancing Knowledge of `S` Marker in Iranian High School Students
Scrambling Complexity and Semantic Anomalous Detection in Sentence Processing and Language Learning: A case of Iranian EFL Learners
The Role of Rote Learning Versus Semantic Mapping in Vocabulary Acquisition by Iranian EFL Learners
(La correspondance des personnages feminins dans "Soundjata" ou "l'epopee Mandingue" de D.T. Niane et " Shah Nameh " de Firdousi (etude comparative
A Discourse Analysis of Print Advertisements and its Implications for Iranian EFL Learners: Coffee and Chocolate Ads in Focus
The Impact of Explicit/ Implicit Instruction of Lexical Collocations on Improving Reading Comprehension of Iranian EFL learners
A Cross Cultural Study of Violation of Gricean Maxims in the Social Networks between Iranian EFLs and Native American Students
A Contrastive Sociopragmatic Analysis of Interactional Metadiscourse Markers in Persian Texts of Soft Sciences by Native vs. Non-native Writers
The Effect of Phonological Short-Term Memory on L2 Vocabulary Development in L1 Persian Learners with Down Syndrome
Comparative Textual Analysis of Passivized Structures in Scientific and General English Genres
La recherche pragmatique et stylistique de l'apport des idees dans "Les Nourritures Terrestres" d'Andre Gide
A Textual Analysis of Gender - based Thematic Variations in Persian TV Panel Discussions
Tertiary Level non-English Major Students' Motivation and Attitudes towards English Language Learning: Focusing on Computer Engineering and Persian Literature
Language Institute Teachers' Cognition in Teaching Grammar
An Ethnographic Study on Silence in Iranian University EFL Classrooms
An Investigation of English Language Teachers' and University Professors' Perception of Culture Teaching in Esfahan, Iran
The Impact of Traditional, Blended Learning, and Task Planning on the Learning of Resumptive Pronouns by Iranian EFL Learners
Developing Iranian EFL Learners' Process Writing Through Dynamic Assessment
The Effect of Consciousness-Raising Tasks on the Acquisition of English Phrasal Verbs
The Role of Storytelling Aloud on the Accuracy of Pre -Intermediate Iranian EFL Students' Spoken Language in the Classroom
A Contrastive Analysis of Linguistic Structures and Stylistic Devices of Sport Headlines in Iranian and English Newspapers
Les themes principaux a travers les oeuvres d'Arthur Rimbaud et Sohrab Sepehri
Iranian High School EFL Teachers` Perception of Professional Obstacles in Terms of Gender, Academic Qualification, Years of Experience, and Age
The Effects of Reflective Teaching on EFL Teachers' Performance in Iranian Contexts
Pedagogical Efficiency of Process-Oriented Syllabus in Meaning-Focused Output in two Different age Groups of Iranian Intermediate-Level EFL Learners
Intonational Prosodic Structure And Information Structure In Persian News Summaries
A Pragmalinguistic Analysis of the Surah Event (al-Waqiah) on the Notions of Hell and Heaven
La liberte a travers les mains sales de J.P Sartre
Effect of Teaching Cognitive and Metacognitive Strategies on the Reading Achievement of Iranian Pre-intermediate Male L2 Learners
The Impact of Recast and Metalinguistic Corrective Feedback on the Learning of Lexical Collocations by Iranian EFL Learners
Teachers and Learners' Politeness Strategies in Iranian EFL Classroom and Persian Classroom
The Effect of Dicto-Comp and Dictation on the Writing Skill of Female Adult Iranian EFL Learners
A Cross -Cultural Study of Gender Differences in Using Speech Act of Congratulation in Social Networks by Iranian EFLs Learners vs. English natives
A comparative study of C-test vs. Cloze Test as measures of Collocational Competence: The case of Iranian EFL learners
Conversational Implicatures in Persian Movies: Neo-Grician Approach
Penetration Rate of CAT Tools among Translation Studies Graduate Students of Five Main Iranian Universities
The Study of Semantic and Grammatical Shifts in Trqanslation of English Persian
The Role of Intercultural Communication in Fidelity of Literary Translation
Strategies used in Translating Harry Potter Proper Names
Translation of four chapters of Images of Organization
A Description of translation normal in three subtitled movies
Assessment of Marked and Unmarked thematization Patterns in the two Persian translations of the Sound and the Fury
Assessment of Translation Strategies used in the Translation of Extralinguistic Culture- bound refrences in the two persian renderings of " Robinson Crusoe"
On the relationship among self-efficacy, creativity and translation ability of translation students : The case of Non-Cave words
The Impact of Ideology in Translation :A Critical Discourse Analysis of Nabokov's Laughter in the Dark and its two Persian Translations on the Basis of ...
The Analysis of class shifts in the persian translation of the sound and the fury
Assessment of culturally baised tempo - spatial deictic recourses in the persian translation of fitzgerald's the geat gastby
An Investigation of illocutionary strategies applied in three persian rendering of Shakespear's Hamlet
Translation of Slang in Two Persian Renderings of J. D. Salingers The Catcher in the Rye
Translation of News Texts in Persian Political Magazines: Vav Dijks Theory of Critical Discourse Analysis
Assessing the Quality of Persian Translation of Orwell's Nineteen Eighty-Four Based on House's Model: Overt-Covert Translation Distinction
A Study of Noun Phrase Collocations in Islamic Literature Translated from Persian into English
the Role of Domestication and Foreignization Strategies in Translating Culture - Specific Items: The Evaluation of the Translated Work: Pride and Prejudice
A Contrastive Pragmalinguistic Analysis of Theme Zone and Its Necessity in Two Different Persian Translated Versions of "Secret"
The Investigation of Audio-visual Translation of Humor in Cartoon Dubbing: A Case Study of Persian Dubbed Ice Age 2
Domestication and Foreignization Strategies in two Persian Translations of Hajji Baba Esfahani: A Case of Culture - Specific Items
A Comparative Study of Two Persian Translations of Colloquial Expressions as a Feature of Salinger's Style in The Catcher in the Rye
Persian In/Definite Determiners: A Minimalist Analysis
Assessment of Translation Education at Islamic Azad University: A Case of MA Workshop Course in Translation Studies
The Analysis of Explicitation Strategies Employed in Persian Subtitling of English Movies
The Impact of Ideology on Translation of Political Texts: A Critical Discourse Analysis Perspective
The Role of Text Genre in the Quality of Translation
A Study of Persian Translations of Cultural Terms in the Headlines of Euronews Website
A Comparative Study of Meta-discourse Markers in English Tourist Guidebooks Written by Native Authors as Opposed to Iranian Translators
The Efficacy of Teaching Translation Through Self-Directed Method to Iranian Persian-Speaking Students on Improving Translation from English to Persian
Marked and Unmarked Thematization Patterns: A Contrastive Study of Persuasive Texts Written by American Columnists and Their Persian Translations
Inadequacies of English Tourist Catalogues of Iranian Historical Places Translated From Persian: Identifying Cultural Gaps
Teaching Translation of Children's Literature in Undergraduate English Translation Program in Iranian Universities through Delphi Method
A Comparative Study of Verbo-Pictorial Advertisement Metaphors in English and Persian
An Investigation Into the Effect of Personality Type on the Quality of Literary Translation
The Translation Quality Assessment of Persian Translation of The Sound and the Fury in Terms of Strategies Employed for Performative Verbs
Adequacy of Strategies Employed for Translating Deictic Expressions: A Case of Persian Translations of The Sound and the Fury
Using a Sociopragmatic Model for Evaluating Refusal Speech Act in the Two Translated Versions of "Death of a Salesman" by Arthur Miller
A Study on Needs Analysis of English Translation B.A Students in Islamic Azad University of Khorasgan
Genre-Based Evaluation of Persian Translated Version of Carranza's Clinical Periodontology: The Case of Recipients' Attitude
Critical Discourse Analysis of Two Translated Versions of the Novel "Coming Up for Air" by George Orwell:Fairclough Ideological Framework
The Role of Stative Verbs in Translatability
The Role of Interpretive Errors in Aviation Disasters: The Case of Pilots and ATCs at Esfahan Shahid Beheshti International Airport
Comparative Analysis of Text Readability in Children's Literature in Two Persian Translations of "Charlie and the Chocolate Factory"
Analayzing the Appropriacy of Metaphorical Expressions in the Persian Translation of The Alchemist: A Relevance Theory Perspective
The Relationship Between ESP Instructors' Field of Study and ESP Students' Translation Performance
An Assessment of the Quality of Persian Translated Version of "White Fang" by Jack London Based on the Thematic Progression Analysis
Assessing Ideology of Translation in Two Persian Translated Versions of " A Street Car Named Desire":The Case of Domestication and Foreignizatin
A Corpus-Based Textual Analysis of First Personal Deictic Elements Used in Persian and English Hard and Soft Sciences and its Pedagogical Implications
Applied Strategies in Translating Idiomatic Expressions in Movie Subtitles
A Study of Persian Translation of Cultural Items in the Headlines of Press TV Website
Task-Based activities and learning relative clauses by persian EFL learners
Order of acquisition in terms of formal features: A minimalist approach to the study of (L1 persian) English interlanguage
Wh-Questions in (L1=persian) English interlanguage : A minimalist approach to the cross sectional study of the order of acquistion
Argument structure in Englidh(L1=Persian) interlanguage
Teachers' perception of students' likes about language learning
Word association: Evidence for mental lexicon restructuring
Hemispheric dominance & second language word processing: evidence detection relation
The effects of premodifid input, interactionally modified input,and modified output on the incidental acquisition of word meanings
A Study of the EFl teachers and students Attitudes towards the teaching profession
The effect of negative evidence on learning prepositional phrases
The Comparison of Speed in listening and Reading Comprehension Among Iranian EFL Learners
Fiqurative language Appreciation : The case of irong for EFl learners in Iran
Applicability of Subset -Superset Directionality hypothesis to the periphery of language
The Effect of using sign language on second language learning by high schols hearing -impaired students
The role of thematic structure in Iranian EFl students'reading comprehension
The Role of verb-argument structure in iranian tefl student guessing of the meaning of idiomatic expressions
Word Meaning Guessability in reading
Teaching learning strategies: Explicit vs. Implicit training
Vocabulary Acquistion: Meaningful vs. Rote learning
Polysemy & its pedagogical implications
The effect of teacher's Encouragements on EFL learners English performance
Extraction from presentational and presuppositional Constructions in Iranian L2 Learner's English interlanguage
Estimating the vocabulary size of iranian EFL university students
Genre Analysis of Introduction Section of language teaching Research Articles " Native Versus Non - native writers"
Investigating Esperienced ESL teachers pedagogical knowledge
The Role of Conceptualization of Persian nouns in the Choice of mass/Count English nouns
The influence of formal features on intonation in persian speaker's English interlanguage wh-questions
The Effect of prelistening activities as advance organizers on L2 learners listening Comprehension
The Effect of Narrow Reading on Lexical Enhancement in EFL students
Paragraph Intonation Patterns in IRIB News Summeries A study of Interlanguage oral reading
Language,Ideology and Power in Media: Native and Non-native English
Verbal IQ L2,Proficiency and the use of Communication strategies: A study of English as a Foreign language
The comparison of voice onset time in plosive stops in bilinguals of persian and english
The effects of first language on second language writing a contrastive rhetoric...
An Investigation of Cohesive Errors in different Modes of writing by Iranian EFL students
Mechanics of writing and EFL students :a study of intentional versus incidental learning
The Impact of Text Medium on Message Developing : the Case of E-mail
An investigation of the role of the mother tongue in explaning difficult grammatical points and its
The Role of Comic Reading Materials in Enhancing the Ability to Read in EFL
The Impact of Schema Activation through Mother Tongue use on the Development of Collocations in Iranian EFL learners
Impact of native / nonnative accents on Iranian EFL student s listening comprehension
Investigating the reliability of differently tailored cloze tests
Paragraph Intonation patterns in Reading short stories: A study of English (L1=Persian) Interlanguage
The utility of Extensive reading practices in reading Comprehension of Students learning English as a foreign language
Accessibility of Principle A (of the Binding Theory ) in Armenian Learners of English as a Foreign language Teachin
The impact of knowing the origin of English idioms on their acquisition by EFL Nemone High school students
Metalinguistic Awareness and EFL Learner's Performance ...
Cooperative Learning Methods and Reading Comprehension : the Case of Iranian EFL Learners
Iranian EFL learners' knowledge of Resultative participles
A Contrastive Study of Post-Nominal Modification : The Case of Texts Written by Native and Non-Native Academic Writers
The Utility of Computer Assisted Language Learning (CALL) in learning English Vocabulary by ...
The role of pre-reading Activities on Generating Appropriate semantic priming ...
The Effect of Metacognitive Instruction on the Durability of Vocabulary Learning
Critical Analysis of Moves in Argumentation : A Cross - Linguistics study of English and Persian
The Relationship between language Aptitude ...
The relation between EFL learner's grammatical Knowledge and there Processing speed in ...
Feild Dependence- Independence as a Source of Systematic variation in EFl Learner's Writing performance
Auditory Perception of English Vowel length Contrasts Iranian EFL learners TESOl
An Assessment of the in-service EFL teacher education programs in isfahan
Gender and identification of metaphor A study of feminist texts ...
The relationship between self-efficacy motivation language proficiency and age of Iranina EFL students
Pedagogical utility of input Enhancement Tasks in EFL Learners rate of Vocabulary learning and recall
Incidental Vocabulary Learning : Marginal Glosses Vs. Dictionary use
Interlanguage pliteness
An Analysis of the university English professors spoken vocabulary profile in EFL classes
The effect of listening practice on the speaking skill development of iranin EFL learners
The relationship between inductive reasoning aptitude and reading comprehension of iranian EFL students
Subjectivity in English Dialogues: A Comparative study of Authenticity in Iranian and American English Textbook
Pedagogical vtility of using literature in Teaching reading Comprehension to EFL learners
The effect of music on second language vocabulary aquisition .the case of Junior high school learners
The Impact of Exposure to Literature on Vocabulary Retention
The Utility of Principled Polysemy Model for Teaching Engish Spatial Prepositions to ...
Glottal Stop Insertion in English (L1=Persian) Interlanguage
The effect of Different types of Indirect feedback on EFL learners grammatical Errors in writing
A study of Beliefs and Strategy use in an EFL setting
ت‍اث‍ي‍ر ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍وف‍ق‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ه‍م‍وف‍ي‍ل‍ي‌ ب‍رم‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ ن‍وج‍وان‌ ه‍م‍وف‍ي‍ل‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان1379
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌، رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر ي‍اس‍وج‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌ ، خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ، پ‍اي‍ب‍ن‍دي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ و ب‍خ‍ش‍ش‌ ب‍ا ب‍اوره‍اي‌ دن‍ي‍اي‌ ع‍ادلان‍ه‌ ت‍وزي‍ع‍ي‌ و روي‍ه‌ اي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ي‍وه‌ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ در ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ح‍اف‍ظه‌ ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ ، ب‍ل‍ن‍دم‍دت‌ و ك‍ل‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ داراي‌ ن‍ات‍وان‍ي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ درخ‍وان‍دن‌ و ن‍وش‍ت‍ن‌ و دان‍ش‌آم‍وزان‌ ع‍ادي‌ در م‍ق‍طع‌ دب‍س‍ت‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ - ك‍لام‍ي‌ ) (N.L.P ب‍ر ن‍ي‍م‍رخ‌ روان‍ي‌ م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ك‍لاس‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍راص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ردي‌ و ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ در زوج‍ه‍اي‌ س‍ازگ‍ار و ن‍اس‍ازگ‍ار ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ ج‍رات‌ ورزي‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍اي‌ روان‍پ‍زش‍ك‍ي‌ و غ‍ي‍رروان‍پ‍زش‍ك‍ي‌ م‍راك‍ز پ‍زش‍ك‍ي‌ ن‍ور،ف‍اراب‍ي‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ي‌ م‍درس‌
ت‍اث‍ي‍ر ق‍طع‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ر ح‍الات‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ش‍ن‍ون‍دگ‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌ س‍ب‍ك‌ اس‍ن‍اد ( م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ) در خ‍ان‍واده‌ه‍اي‌ ب‍ي‌س‍رپ‍رس‍ت‌ و ب‍اس‍رپ‍رس‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ر
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍ودپ‍ن‍داره‌ و س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ك‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - رف‍ت‍اري‌ ب‍راف‍س‍ردگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ه‍اي‌ اص‍لاح‌ رف‍ت‍ار د رك‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر 12-15 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ن‍ائ‍ي‍ن‌
راب‍طه‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ م‍ي‍دان‍ي‌ و ت‍وان‍اي‍ي‌ خ‍وان‍دن‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ك‍لاس‌ چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ اف‍راد اق‍دام‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ودك‍ش‍ي‌ ب‍ا گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - رف‍ت‍اري‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ش‍ه‍رك‍رد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي78-79
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍داج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا وال‍دي‍ن‌ داراي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ اب‍ت‍داي‍ي‌، دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ و ع‍ال‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍دي‍ران‌ ارش‍د س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ب‍اوره‍اي‌ غ‍ي‍رم‍ن‍طق‍ي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ زن‍اش‍وئ‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍وه‍ران‌ داراي‌ م‍ح‍دودي‍ت‌ و ب‍دون‌ م‍ح‍دودي‍ت‌ ج‍س‍م‍ي‌ - ح‍رك‍ت‍ي‌ ع‍ادي‌ و م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌ ج‍س‍م‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ زوج‍ه‍اي‌ ع‍ادي‌ و زوج‍ه‍اي‍ي‌ ك‍ه‌ ه‍م‍س‍ران‌ آن‍ان‌ از ف‍رزن‍دان‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزي‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍وده‌ ان‍د
ت‍اث‍ي‍ر م‍ش‍اوره‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ م‍ن‍طق‍ي‌-ع‍اطف‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ پ‍س‍ران‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ك‍ان‍ون‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) ش‍ه‍رك‍رد
ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍ك‍لات‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍رك‍ت‌ در گ‍روه‍ه‍اي‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌ (N.A) ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍ود اع‍ت‍ي‍اد در م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ م‍رك‍ز ت‍رك‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍رآم‍وزش‌ ش‍ي‍وه‌ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ازدواج‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آگ‍اه‌ س‍ازي‌ ( ع‍اطف‍ي‌، رف‍ت‍اري‌، ح‍م‍اي‍ت‍ي‌ ) م‍ادران‌ اف‍راد ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ گ‍روه‍ي‌، ب‍ر م‍ي‍زان‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ آن‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ه‍م‍وف‍ي‍ل‍ي‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ( م‍ذك‍ر و 20 س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الا) و ت‍اث‍ي‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر آن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍ا،1379
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رآم‍وزش‌ آرم‍ي‍دگ‍ي‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ دوم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 5 اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ س‍ازگ‍اري‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ م‍رك‍ز پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از طلاق‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و زوج‌ ه‍اي‌ ع‍ادي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌، م‍ش‍ك‍لات‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌، م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ن‍ش‌ زا ب‍ا ف‍ش‍ار روان‍ي‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍اي‌ ف‍وري‍ت‌ و ع‍ادي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ش‍ه‍رك‍رد
ت‍اث‍ي‍ر روش‍ه‍اي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ و اب‍راز وج‍ود ب‍ر گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍دم‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد در م‍ع‍ت‍ادان‌ داوطل‍ب‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ وي‍ژه‌ روان‍پ‍زش‍ك‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍اراب‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍ود اب‍رازي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر ن‍ائ‍ي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ي‍وع‌ اح‍س‍اس‌ ش‍وخ‌ طب‍ع‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و راه‍ب‍رده‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در زن‍ان‌ ن‍اب‍ارور و ب‍ارور اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ رف‍ت‍ار س‍ازش‍ي‌ ل‍م‍ب‍رت‌ در ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ي‌ ذه‍ن‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ 10-13 س‍ال‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دب‍س‍ت‍ان‍ه‍اي‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ب‍ارك‍ه‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي81-82
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ ن‍ظام‍ي‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر روش‌ آرام‍س‍ازي‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ب‍اردار
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ آرم‍ي‍دگ‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ ( ت‍رب‍ي‍ت‌ پ‍ذي‍ر )
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ در ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍ن‍درم‌ اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ت‍اث‍ي‍رات‌ روان‍ي‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ آن‌ در ك‍ارب‍ران‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ دارو درم‍ان‍ي‌، ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍ار درم‍ان‍ي‌ در ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از خ‍ص‍وص‍ي‌ س‍ازي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ و اخ‍ت‍لاف‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ ف‍راري‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ . س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ در دب‍ي‍ران‌ زن‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ و زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ش‍روي‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ش‍ك‍لات‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ، ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ن‍اش‍ن‍واي‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي83-84
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ در اف‍راد 20-60 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ ج‍راح‌ ع‍م‍وم‍ي‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ داخ‍ل‍ي‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ ن‍وع‌ اول‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال1383
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍ك‌ ن‍ي‍و وي‍ژه‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ درس‍ال1383
راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍اع‍م‍ل‍ك‍رد و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍ي‍م‍ه‌ ب‍ي‍ن‍ا در م‍دارس‌ خ‍اص‌ و ع‍ادي‌ ( ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌) ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي83-84
راب‍طه‌ ن‍اخ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ و خ‍دم‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ و ن‍ق‍ش‌ گ‍زاري‌ روان‍ي‌ ( پ‍س‍ي‍ك‍ودرام‌) ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي83-84
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ورزش‍ي‌ در ورزش‍ك‍اران‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ و ن‍ي‍م‍ه‌ ح‍رف‍ه‌ اي‌ ش‍ه‍ر ش‍ي‍راز
راب‍طه‌ ش‍وخ‌ طب‍ع‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ در اف‍راد 20-60 س‍ال‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ زن‍ان‌ ( ش‍اغ‍ل‌ و خ‍ان‍ه‌ دار) ب‍ا ج‍رات‌ و ب‍ي‌ ج‍رات‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍لام‍ت‌ ذه‍ن‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍ت‍ظام‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ ت‍ق‍وي‍ت‌ ن‍گ‍رش‍ه‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ ب‍رك‍اه‍ش‌ س‍طح‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر، م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رض‍ا
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر ف‍ش‍ار روان‍ي‌ م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ و ع‍ادي‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍اي‌ ج‍ن‍س‍ي‍ت‍ي‌ ( م‍ردان‍ه‌ - زن‍ان‍ه‌ - آن‍دروژن‌ و ن‍ام‍ت‍م‍اي‍ز) ب‍ا ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اس‍ت‍رس‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ رف‍ت‍ار ي‍اري‌ رس‍ان‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورام‍داد ون‍ج‍ات‌ و داوطل‍ب‍ان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور داوطل‍ب‍ي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍رس‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ص‍روع‌
ت‍اث‍ي‍رآم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - رف‍ت‍اري‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روزي‍س‌ ) ( M.s
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ج‍و ع‍اطف‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍رس‍لام‍ت‌ روان‌ م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زي‌ در ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ، ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ، ان‍گ‍ي‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ زن‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍اوره‍اي‌ دن‍ي‍اي‌ ع‍ادلان‍ه‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ - رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ - ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌ و اف‍ك‍ار خ‍ودك‍ار
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ طلاق‌ و ي‍ت‍ي‍م‌ م‍ح‍روم‌ از پ‍در و ع‍ادي‌ س‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ي‍ن‌ 15 ت‍ا 18 س‍ال‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ خ‍لاق‍ي‍ت‌ ب‍ا م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍ت‍رس‌ ، اس‍ت‍رس‌ و ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ س‍ال83-84
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ س‍ب‍ك‌ اس‍ن‍اد ب‍ر س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ب‍ا ن‍وع‌ م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ت‌ ج‍ان‍ب‍از و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ران‌ اف‍راد ع‍ادي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ ف‍ورداي‍س‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ زن‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍روج‍ن‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي84-85
م‍ي‍زان‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ ، ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و راه‍ك‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌اي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ خ‍وش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ و ب‍دب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ دراف‍راد ب‍زرگ‍س‍ال‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ازي‌ درك‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ ، ك‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ و چ‍ه‍ارم‌ دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر رژي‍م‌ غ‍ذاي‍ي‌ داگ‍لاس‌ و ام‍گ‍ا 3ب‍راخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ / ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ ( ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌)
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر س‍ازگ‍اري‌ ك‍ودك‍ان‌ 4-6 س‍ال‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ / رف‍ت‍اري‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، اح‍س‍اس‌ گ‍ن‍اه‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ زن‍ان‌ ن‍اب‍ارور
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ م‍ع‍ن‍وي‌ - م‍ذه‍ب‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و م‍ع‍ن‍اج‍وي‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍اي‍ه‌ اول‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رم‍ب‍ارك‍ه‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ اف‍راد خ‍ودزن‌ ، ب‍ا س‍اي‍ر م‍راج‍ع‍ي‍ن‌ ( ت‍ص‍ادف‍ي‌ و ن‍زاع‍ي‌) م‍رك‍ز پ‍زش‍ك‍ي‌ ق‍ان‍ون‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ ش‍اه‍د و اي‍ث‍ارگ‍ران‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ت‍اث‍ي‍ر درم‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - رف‍ت‍اري‌ ب‍رك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ اس‍ت‍رس‌ درك‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اس‍ت‍رس‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍لائ‍م‌ س‍وءه‍اض‍م‍ه‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ س‍وءه‍اض‍م‍ه‌ غ‍ي‍رزخ‍م‍ي‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ و ب‍ررس‍ي‌ رواي‍ي‌ و پ‍اي‍اي‍ي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ع‍م‍ده‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ (NEO-PI-R) و ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍م‍رخ‌ روان‍ي‌ ع‍ام‍لان‌ ت‍ص‍ادف‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اي‍ن‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌ ، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و اب‍راز وج‍ود دخ‍ت‍ران‌ ن‍اب‍ي‍ن‍اي‌ م‍رك‍ز ف‍اطم‍ه‌ زه‍را(س‌) اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ش‍دت‌ و ش‍ي‍وع‌ ت‍رس‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍وج‍وان‌ دوره‌ ه‍اي‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ و دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ م‍رب‍ي‍ان‌ ت‍ي‍م‍ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال84-85
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ارض‍ه‍اي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ زوج‍ه‍اي‌ داراي‌ ت‍ع‍ارض‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ازي‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، رش‍د اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ( 11-16 س‍ال‍ه‌) ن‍اب‍ي‍ن‍اي‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ اب‍اب‍ص‍ي‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ در دخ‍ت‍ران‌ ع‍ادي‌ و ف‍راري‌ 13 - 18 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ت‍ج‍اري‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ردم‌ ع‍ادي‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از رواب‍ط آس‍ي‍ب‌ زاي‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ب‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 86 -85
راب‍طه‌ رش‍د اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا ب‍اوره‍اي‌ دن‍ي‍اي‌ ع‍ادلان‍ه‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ آزاد خ‍وراس‍گ‍ان‌ و ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ي‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ي‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا واب‍س‍ت‍گ‍ي‌ اف‍راطي‌ ب‍ه‌ ك‍ار درزن‍ان‌ و م‍ردان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ و درآس‍ت‍ان‍ه‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ي‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ح‍اف‍ظه‌ م‍ع‍ن‍اي‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روز ) M.s ( و اف‍راد س‍ال‍م‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍دي‍ران‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ ك‍وچ‍ك‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ارت‍ب‍اط ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ف‍ردي‌ و س‍ازم‍ان‍ي‌ درم‍رب‍ي‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي85-86
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ب‍ر ش‍ادم‍ان‍ي‌ م‍راج‍ع‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راي‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ پ‍س‌ اززاي‍م‍ان‌ ادي‍ن‍ب‍ورگ‌ ) ( EPDS
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ك‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍رذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ ) (MBCT ب‍ر اف‍س‍ردگ‍ي‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ، س‍لام‍ت‌ روان‌ و س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍ردان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ ، زن‍ان‌ ي‍ائ‍س‍ه‌ ، م‍ردان‌ غ‍ي‍ر ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ و زن‍ان‌ غ‍ي‍ر ي‍ائ‍س‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ش‍ادم‍ان‍ي‌ ، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ زن‍ان‌ م‍طل‍ق‍ه‌ و غ‍ي‍ر م‍طل‍ق‍ه‌ ش‍ه‍ر ش‍ي‍راز
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ق‍ل‍ب‌ ش‍ك‍س‍ت‍ه‌ ، ح‍م‍ل‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌ ب‍ره‍م‍دل‍ي‌ و ي‍اري‌ رس‍ان‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍م‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ر پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 4 اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ ب‍ر م‍ش‍ك‍لات‌ رف‍ت‍اري‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍م‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ ب‍ادل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و اب‍ع‍اد م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ ن‍ظن‍ز
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا پ‍دي‍ده‌ س‍رري‍زش‍دن‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ و خ‍ان‍واده‌ - ك‍ار ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ و ص‍ن‍اي‍ع‌ ك‍وچ‍ك‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ائ‍ي‍ن‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ و ح‍م‍اي‍ت‌ از ن‍وآوري‌ ب‍ا اح‍س‍اس‌ ان‍رژي‌ ، خ‍لاق‍ي‍ت‌ در ك‍ار ، ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازي‌ ..
راب‍طه‌ ال‍گ‍وي‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ و راه‍ب‍رده‍اي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ خ‍ودت‍ن‍ظي‍م‍ي‌ و م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1387 -1386
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍ار در زن‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ ، رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ض‍د ش‍ه‍رون‍دي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ح‍ال‍ت‍ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ در دخ‍ت‍ران‌ ب‍زه‍ك‍ار و ع‍ادي‌ 24 ت‍ا 16 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادارك‌ ش‍ده‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ان‍ه‌ در ب‍ي‍ن‌ دارائ‍ه‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ طرح‍ه‍اي‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍ه‍رك‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ان‍واع‌ ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ ، ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ارزش‍ه‍اي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌، اخ‍لاق‍ي‌ و ره‍ب‍ري‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا ت‍ن‍ش‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ، ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌، ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ آت‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ غ‍ن‍ي‌ س‍ازي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ، پ‍ي‍چ‍ي‍دگ‍ي‌ ه‍دف‌ و ره‍ب‍ري‌ ت‍ح‍ول‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ رف‍ت‍ار م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ت‍ع‍ه‍د ع‍اطف‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ اح‍ي‍اء س‍پ‍اه‍ان‌ (1388)
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ره‍ب‍ري‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ و اخ‍لاق‍ي‌ ، ت‍ع‍ه‍دس‍ازم‍ان‍ي‌، رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ، ت‍ن‍اس‍ب‌ ف‍رد - ش‍غ‍ل‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ خ‍ش‍م‌ ب‍ر ك‍ن‍ت‍رل‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ م‍ادران‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍اش‍ن‍وا م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍ي‍اس‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ر روي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ف‍ش‍ارزاه‍اي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ان‍دن‌ در ش‍غ‍ل‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د د رك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداري‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ج‍اري‌
راب‍طه‌ آس‍ي‍ب‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ آت‍ي‌ ل‍ول‍ه‌ س‍پ‍اه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ ن‍اش‍ي‌ از آس‍ي‍ب‌ ن‍واح‍ي‌ م‍غ‍ز ت‍وس‍ط پ‍لاك‍ه‍اي‌ م‍ال‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روزي‍س‌
راب‍طه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ و ت‍ع‍ارض‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌
راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ دورود
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ آن‌ و ف‍راوان‍ي‌ ح‍وادث‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ اق‍م‍اري‌ و غ‍ي‍ر اق‍م‍اري‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ي‌ ب‍وع‍ل‍ي‌ م‍اه‍ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ي‍م‍رخ‌ ت‍وان‍ائ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ص‍روع‌ و ع‍ادي‌ در آزم‍ون‌ ه‍وش‌ دك‍ل‍ر وي‍راي‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روزي‌ و ح‍ال‍ت‍ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ارك‌ ، ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ظاه‍ري‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ ف‍روش‌ و رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ( ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ) در
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ، خ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ م‍دي‍ران‌ و دب‍ي‍ران‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وآوري‌ و ج‍و س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ س‍پ‍اه‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د
راب‍طه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د ب‍ا ف‍ش‍ارزاه‍اي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ع‍م‍ده‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ درم‍ي‍ان‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ راه‌آه‍ن‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‌ و ش‍راي‍ط م‍ح‍ي‍ط ب‍ا اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ گ‍ل‍س‍ار ف‍ارس‌ ( ش‍ي‍راز
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ن‍رم‌ اف‍زار ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ح‍اف‍ظه‌ خ‍ودپ‍ن‍داره‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ م‍ي‍ان‍س‍الان‌
ت‍اث‍ي‍رات‌ خ‍ل‍ق‍ي‌ دو دس‍ت‍گ‍اه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ م‍اه‍ور و ه‍م‍اي‍ون‌ ب‍ردان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ ان‍س‍ان‍گ‍را- وظي‍ف‍ه‌ گ‍را ب‍ا وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌ و رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ (OCB) ك‍ارك‍ن‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ئ‍وري‌ ذه‍ن‌ و ب‍اوره‍اي‌ م‍اك‍ي‍اول‍ي‍س‍ت‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ر آش‍ك‍ار، ارت‍ب‍اطي‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍س‍ن‍د پ‍اي‍ه‌ ه‍اي‌ چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ اع‍ض‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍اب‍ل‌
راب‍طه‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ ب‍روز خ‍ش‍ون‍ت‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍رآت‌ پ‍ولاد
راب‍طه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍روش‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ج‍از اي‍ران‌ خ‍ودرو ب‍ا رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ح‍وادث‌ ن‍اش‍ي‌ از ك‍ار
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ش‍وخ‌ طب‍ع‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‌ درج‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ 17 -SNAP ج‍ه‍ت‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ك‍ودك‍ان‌ 6-10 س‍ال‍ه‌ ب‍ا اخ‍ت‍لالات‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ و ن‍اف‍رم‍ان‍ي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ي‍م‍رخ‌ روان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ داراي‌ آزم‍ون‌ ورودي‌ و م‍دارس‌ درون‌ آزم‍ون‌ ورودي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ش‍ادي‌ ب‍ه‌ روش‌ ف‍ورداي‍س‌ ب‍ر ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طرب‌ ف‍راگ‍ي‍ر ب‍ا اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ وس‍واس‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر اس‍ت‍ان‌ آذرب‍اي‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وي‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ي‍زان‌ س‍ازگ‍اري‌ ف‍رزن‍دان‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر خ‍ان‍واده‌ ش‍اه‍د و اي‍ث‍ارگ‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ي‍اس‍وج‌ در س‍ال1388
راب‍طه‌ اب‍ع‍اد خ‍ش‍ون‍ت‌ آش‍ك‍ار و پ‍ن‍ه‍ان‌ ب‍ا ك‍ارك‍رد خ‍ان‍واده‌ ، رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ زوج‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ازي‍ه‍اي‌ ت‍وج‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍وج‍ه‌ /ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ره‍ب‍ري‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زار ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ آن‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر راه‍ب‍رده‍اي‌ ش‍ادي‌ ل‍ي‍وب‍وم‍ي‍رس‍ك‍ي‌ و آم‍وزش‌ ف‍ورد اي‍ن‌ ب‍ر ش‍ادي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ م‍راج‍ع‍ان‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ي‍گ‍ي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍ش‌ م‍اه‍ه‌ ش‍دت‌ ع‍لاي‍م‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد روان‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ اس‍ك‍ي‍زوف‍رن‍ي‍او دوق‍طب‍ي‌ I
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ال‍گ‍وي‌ ارت‍ب‍اطي‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍اف‍رم‍ان‍ي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ك‍ودك‍ان‌ (پ‍س‍ر) اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال88-89
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ دخ‍ت‍ر خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ ت‍ك‌ ف‍رزن‍د و چ‍ن‍د ف‍رزن‍د 5 و 7 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ زوج‍ي‍ن‌ در دوره‌ 5 س‍ال‌ اول‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ خ‍ان‍واده‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ن‍رم‌ اف‍زار ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍ك‍ان‍ش‍گ‍ري‌ ك‍ودك‍ان‌ 7-12 س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ - ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‍ان‌ در س‍ال1389
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ش‍اه‍د و غ‍ي‍ر ش‍اه‍د ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ج‍و اخ‍لاق‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ - س‍ازم‍ان‍ي‌ و ان‍ح‍راف‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ م‍ع‍دن‍ي‌ پ‍ي‍رت‍اك‌ ( س‍ه‍ام‍ي‌ خ‍اص‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍ش‌ ب‍ا خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ن‍اب‍ي‍ن‍اي‍ان‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ق‍رارداد روان‍ي‌ ت‍ب‍ادل‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ - س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ غ‍ن‍ي‌ س‍ازي‌ زن‍دگ‍ي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ اع‍ص‍اب‌ و روان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ - واب‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ي‍دان‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ س‍اك‍ن‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ه‍اي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اب‍ع‍اد آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ، م‍ح‍ي‍ط ك‍ار و وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ ه‍م‍گ‍ن‌ ن‍س‍اج‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اب‍ع‍اد ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ ب‍ازار و اب‍ع‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وآوري‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ ه‍م‍گ‍ن‌ ن‍س‍اج‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍لام‍ت‌ روان‌، ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ روان‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ و ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ك‍ان‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ، ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ه‍وش‌ م‍ن‍طق‍ي‌ زن‍دان‍ي‍ان‌ 18-25 س‍ال‌ زن‍دان‌ م‍رك‍زي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادي‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ ت‍ح‍ول‍ي‌ ت‍ب‍ادل‍ي‌ ب‍ا خ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ . رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ دوره‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ م‍ن‍ظم‌ ورزش‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ س‍ازش‍ي‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ك‍ودك‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ آم‍وزش‌ پ‍ذي‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ م‍ع‍ل‍ول‌ و س‍ال‍م‌ م‍رد ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در ان‍واع‌ ازدواج‌ زن‍ان‌ وم‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ س‍اك‍ن‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍ق‍اض‍اه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ان‍ح‍راف‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ك‍ن‍ت‍رل‌ ش‍غ‍ل‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ اض‍طراب‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ اول‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ اس‍ت‍رس‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍ارض‌ ب‍ا س‍رپ‍رس‍ت‌ و ه‍م‍ك‍اران‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ و اب‍ع‍اد س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ري‍ع‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال1389
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ان‍واع‌ ك‍ودك‌ آزاري‌ در اف‍راد م‍ع‍ت‍اد و ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ج‍و آم‍وزش‍ي‌ ب‍ا اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ س‍ازم‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ي‌ و اف‍ك‍ار خ‍ودك‍ش‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ل‍ردگ‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ خ‍ودآگ‍اه‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رض‍ا
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ر رف‍ت‍اري‍اري‌ رس‍ان‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رض‍ا در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي89-90
راب‍طه‌ خ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ آن‌ و اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ گ‍از اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ا رم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌ دخ‍ت‍ران‌ م‍ص‍روع‌ 14 ت‍ا 18 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ران‍ن‍دگ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دار ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ ژان‍وراف‍ي‍ل‍ي‍پ‍و ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد ح‍ا م‍س‍ال‍ه‌ و دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا ن‍ات‍وان‍ي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ غ‍ي‍رم‍ن‍طق‍ي‌ و ت‍ك‍ان‍ش‍گ‍ر زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ي‌ - اج‍ب‍اري‌ و زن‍ان‌ ب‍ه‍ن‍ج‍ار در اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍لام‍ت‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار و رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ي‍ر پ‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ خ‍وش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍رخ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ت‍ص‍وري‌ ، ان‍گ‍ي‍زه‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ اس‍ن‍ادي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر س‍ال‌ س‍وم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رض‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ خ‍ودپ‍ن‍داره‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ زن‍ان‌ ج‍راح‍ي‌ ه‍ي‍س‍ت‍رك‍ت‍وم‍ي‌ و زن‍ان‌ ع‍ادي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ري‍ت‍س‍ان‍ي‌ ب‍ا ه‍ي‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ي‌ ب‍الا و پ‍اي‍ي‍ن‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ ش‍ه‍دا، ج‍ان‍ب‍ازان‌ ، آزادگ‍ان‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال1390
راب‍طه‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍اب‍وك‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ان‍س‍ان‍گ‍راي‍ي‌ ب‍ر ب‍اوره‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌ ، رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ روان‍ي‌ دوران‌ ن‍وج‍وان‍ي‌ و ت‍رس‍ي‍م‌ ن‍ي‍م‍رخ‌ آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ دي‍دگ‍اه‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ، وال‍دي‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ در س‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ، ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ و ش‍ه‍رك‍رد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ي‌ رف‍ت‍اري‌ - ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و رف‍ت‍اري‌ - ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍رس‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍اي‌ م‍غ‍زي‌ - رف‍ت‍اري‌ ب‍ي‍م‍اران‌ داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌ ف‍ك‍ري‌ - ع‍م‍ل‍ي‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ اس‍ن‍ادي‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ وان‍م‍ودگ‍راي‍ي‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ اب‍ع‍اد وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ و ج‍و س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ك‍ار ت‍ي‍م‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ زي‍ر م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍طح‌ س‍لام‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ اع‍ت‍م‍اد و ت‍ع‍ه‍د ك‍ارك‍ن‍ان‌ در ش‍رك‍ت‌ پ‍الاي‍ش‌ گ‍از س‍رخ‍ون‌ و ق‍ش‍م‌
راب‍طه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ك‍ان‍ون‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ و ام‍ي‍دواري‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ي‍زد
ت‍اث‍ي‍ر روش‌ درم‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د درم‍ان‍ي‌ ) ACT ( ب‍ر اف‍س‍ردگ‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ ت‍ي‍پ‌ 2
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ه‍ي‍پ‍ن‍وت‍راپ‍ي‌ و دارودرم‍ان‍ي‌ روي‌ ع‍لائ‍م‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ پ‍ذي‍ر (IBS)
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ر اس‍اس‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ و ش‍غ‍ل‍ي‌ ، خ‍ودارزي‍اب‍ي‌ م‍ح‍وري‌ (م‍رك‍زي‌) و خ‍وداب‍رازي‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ان‍ه‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍طح‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍ل‍ي‌ اك‍ري‍ل‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍دون‌ وال‍دي‍ن‌ ، ت‍ك‌ وال‍دي‍ن‌ و ع‍ادي‌ در م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ و راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر ل‍ردگ‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ س‍لام‍ت‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ر راب‍طه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداري‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ي‍رال‍دي‍ن‌ طوس‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ره‍ب‍ري‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا پ‍اي‍ب‍ن‍دي‌ ب‍ه‌ ق‍رارداده‍اي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ت‍ع‍اون‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ارم‍ن‍دي‌ و ك‍ارگ‍ري‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌، خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا اش‍ت‍ي‍اق‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍ارخ‍ان‍ه‌ گ‍وه‍رب‍اف‍ان‌
راب‍طه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ح‍م‍اي‍ت‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ان‍دن‌ در س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ا ك‍ارك‍رد خ‍ان‍واده‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ دار و ش‍اغ‍ل‌ ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ ب‍ا وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ 13-16 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي90-91
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ادي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌، خ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ رس‍م‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ي‌ ب‍وع‍ل‍ي‌ س‍ي‍ن‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اه‍ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ث‍ب‍ات‌ ع‍اطف‍ي‌ ، ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ه‍وش‍ب‍ه‍ر دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ي‍زه‍وش‌ و ع‍ادي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 2 آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
رض‍اي‍ت‌ س‍ن‍ج‍ي‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ - درم‍ان‍ي‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍وع‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ اب‍ع‍اد س‍ازم‍ان‌ خ‍واب‌ ب‍ي‍دار در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ ت‍ع‍اون‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار ي‍اري‌ رس‍ان‍ي‌، وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر ب‍ا اف‍راد ع‍ادي‌ در ش‍ه‍رك‍رد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ع‍ص‍ب‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌/ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ و ك‍ودك‍ان‌ ب‍ا ن‍اف‍رم‍ان‍ي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ دورة اب‍ت‍داي‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ درب‍ي‍ن‌ ف‍رزن‍دان‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ و ف‍رزن‍دان‌ اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍م‍دل‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ع‍اطف‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ ي‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ي‍ن‌ دو گ‍روه‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ ارت‍ب‍اطي‌ و آش‍ك‍ار
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اه‍م‍ال‌ ك‍اري‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ا س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال1390
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍م‍دل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ وال‍دي‍ن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ خ‍ودش‍ك‍وف‍اي‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1389
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ارت‍ب‍اط م‍ف‍ه‍وم‌ خ‍ود، س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ل‍وازم‌ آراي‍ش‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ آزاد خ‍وراس‍گ‍ان‌ و دول‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ه‍م‍دل‍ي‌ و ب‍خ‍ش‍ودن‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ( زوج‍ي‍ن‌ ) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر ع‍اطف‍ه‌ ي‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌، رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍خ‍رب‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اح‍س‍اس‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ روان‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ و م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ارت‍ب‍اط وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ذخ‍ي‍ره‌اي‌ ( اح‍ت‍ك‍ار وس‍واس‍ي‌ ) در م‍ي‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌، م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ش‍ك‍اي‍ات‌ روان‌ ت‍ن‍ي‌ در دب‍ي‍ران‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ زن‌ و م‍رد آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍ج‍ف‌آب‍اد
ت‍أث‍ي‍ر خ‍وداف‍ش‍اگ‍ري‌ م‍ش‍اور ب‍ر ادراك‌ و رض‍اي‍ت‌ م‍راج‍ع‌ در م‍ش‍اور ژن‍ت‍ي‍ك‌ ت‍الاس‍م‍ي‌ در زوج‍ه‍اي‌ درآس‍ت‍ان‍ه‌ ازدواج‌
راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌،رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌،ع‍م‍ل‍ك‍رد زم‍ي‍ن‍ه‌ اي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ن‍ق‍ش‌ در م‍ي‍ان‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ و م‍ج‍رد داراي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ وال‍دي‍ن‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ در ب‍ي‍ن‌ دخ‍ت‍ران‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍م‍دل‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - ع‍اطف‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ ب‍ا ت‍ئ‍وري‌ ذه‍ن‌ و ب‍اوره‍اي‌ م‍اك‍ي‍اول‍ي‍س‍ت‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍اي‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان90-91
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌،رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ، س‍لام‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ي‌ خ‍ارگ‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ و ج‍و س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ات‍لاف‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ در اف‍راد داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍رزي‌، دو ق‍طب‍ي‌ و ع‍ادي‌
راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌، ت‍ع‍ه‍د و دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د در ن‍ي‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍ي‍د م‍ن‍ت‍ظري‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ آس‍ي‍ب‌پ‍ذي‍ر و ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ خ‍ودش‍ي‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ا ق‍ل‍دري‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌
راب‍طه‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و پ‍اي‍ب‍ن‍دي‌ ب‍ه‌ ق‍رارداده‍اي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ چ‍ي‍ن‍ي‌ زري‍ن‌ اي‍ران‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و ه‍وي‍ت‌ ب‍ا ه‍م‍دل‍ي‌ و پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍رك‍رد
راب‍طه‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌ - روان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍اي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ي‌ ب‍ن‍در ام‍ام‌
راب‍طه‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍اي‌ ك‍ارك‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ا گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ ارت‍ب‍اط ق‍ب‍ل‌ از ازدواج‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، ت‍ق‍اض‍اه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌
راب‍طه‌ خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ وح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ب‍ا ام‍ي‍د ب‍ه‌ درم‍ان‌ در م‍ع‍ت‍ادان‌ خ‍ودم‍ع‍رف‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز درم‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان1391
راب‍طه‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ م‍رد ب‍ا ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌،ج‍رأت‌ ورزي‌ وخ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ف‍رزن‍دان‌ آن‍ه‍ا در دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، اش‍ت‍ي‍اق‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ادراك‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ دخ‍ان‍ي‍ات‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ادراك‌ ع‍دال‍ت‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‌ ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ ت‍س‍ت‌ س‍خ‍ت‍ي‌ پ‍ذي‍ري‌ و ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ي‍دت‍ي‌ و س‍ي‍اس‍ي‌ ارت‍ش‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ب‍ا ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌، س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ چ‍ه‍ارم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در ه‍م‍س‍ران‌ اي‍ث‍ارگ‍ران‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اف‍ك‍ار خ‍ودك‍ش‍ي‌، ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ اس‍ن‍ادي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍اس‍ازگ‍ار و ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر ل‍ردگ‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ اي‍م‍ن‌ س‍ازي‌ در ب‍راب‍ر اس‍ت‍رس‌ ب‍ر ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و م‍ي‍زان‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ اس‍اس‍ي‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و ت‍ع‍ال‍ي‌ ي‍اب‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍راي‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، اح‍س‍اس‌ ان‍رژي‌ در ك‍ار و م‍ع‍ن‍ا درك‍ار ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ خ‍ودپ‍ائ‍ي‌ ب‍ر راب‍طه‌ اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ام‌ ت‍ج‍اري‌، وف‍اداري‌ م‍ش‍ت‍ري‌ و م‍ي‍زان‌ خ‍ري‍د م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ پ‍گ‍اه‌ در ش‍ه‍ر اه‍واز
س‍اخ‍ت‌ و اع‍ت‍ب‍اري‍اب‍ي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ق‍ل‍دري‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ( در ش‍رك‍ت‌ پ‍الاي‍ش‌ ن‍ف‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ رف‍ت‍ار ه‍اي‌ اج‍ب‍اري‌ م‍دن‍ي‌ - س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ه‍اي‌ م‍دن‍ي‌- س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ك‍ل‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ و س‍رري‍ز ش‍دگ‍ي‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ش‍ك‍اي‍ات‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ واس‍طه‌ اي‌ خ‍ود ك‍ارآم‍دي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و اض‍طراب‌ ك‍اري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ئ‍وري‌ ذه‍ن‌ در ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ زب‍ان‍ي‌ و ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌- رف‍ت‍اري‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌، ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ ( اص‍ف‍ه‍ان‌)
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ ، س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ زوج‍ي‍ن‌ واب‍س‍ت‍ه‌ و غ‍ي‍رواب‍س‍ت‍ه‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ اخ‍لاق‍ي‌، ح‍م‍اي‍ت‍ي‌، س‍ت‍م‍گ‍ران‍ه‌ ب‍ا س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ م‍غ‍زي‌ /رف‍ت‍اري‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ دو ق‍طب‍ي‌ II ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ، ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ : ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ گ‍راي‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ن‍ي‍اد ش‍ه‍ي‍د و ام‍ور اي‍ث‍ارگ‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍اوره‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ب‍ر راب‍طه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌
راب‍طه‌ ك‍ي‍ن‍ه‌ ت‍وزي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌- س‍ازم‍ان‍ي‌ و ج‍ذاب‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ درك‍ارك‍ن‍ان‌ ي‍ك‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ادي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍روج‍ن‌
راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ا و م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ش‍ادك‍ام‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍اطف‍ه‌ي‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ وال‍دي‍ن‌ م‍ب‍ت‍لاي‍ان‌ ب‍ه‌ وس‍واس‌ ف‍ك‍ري‌-ع‍م‍ل‍ي‌، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و گ‍روه‌ غ‍ي‍رب‍ال‍ي‍ن‍ي‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ت‍ئ‍وري‌ ذه‍ن‌ و ب‍اوره‍اي‌ م‍اك‍ي‍اول‍ي‍س‍ت‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان90-91
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍اب‌ آوري‌ ،خ‍وش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ش‍دت‌ و م‍دت‌ اع‍ت‍ي‍اد در ش‍اغ‍لان‌ م‍ع‍ت‍اد ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌، س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ازي‌ ه‍اي‌ ري‍ت‍م‍ي‍ك‌ ب‍ر ت‍وج‍ه‌ و ت‍م‍رك‍ز، ك‍ارك‍رده‍اي‌ اج‍راي‍ي‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ADHD در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌،ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ طلاق‌ ،ازدواج‌ م‍ج‍دد و ع‍ادي‌ پ‍س‍ر دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
راب‍طه‌ ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ع‍ش‍ق‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ و گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ ارت‍ب‍اط پ‍ي‍ش‌ از ازدواج‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌- رف‍ت‍اري‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ا م‍اس‍اژ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌- روان‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ال‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روزي‍س‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
راب‍طه‌ طلاق‌ ع‍اطف‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ي‌ ،اض‍طراب‌ وپ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌،ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ام‍ي‍دواري‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ردب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ي‌ س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ق‍ل‍دري‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ وزارت‌ ن‍ي‍رو اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌، ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌( اص‍ف‍ه‍ان‌)
راب‍طه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ا پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ :ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار، ان‍گ‍ي‍زه‌ درون‍ي‌ و اش‍ت‍ي‍اق‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر رش‍ت‍ه‌ ي‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رض‍ا
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ا ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ي‌، ام‍ي‍دواري‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ي‌
راب‍طه‌ ه‍م‌ واب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا دش‍واري‌ ه‍اي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌، س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ع‍ش‍ق‌ و ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا در زن‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ و س‍رري‍زش‍دگ‍ي‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ج‍ذاب‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و رواب‍ط رم‍ان‍ت‍ي‍ك‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر درم‍ان‌ گ‍روه‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د (ACT) ب‍ر س‍رزن‍دگ‍ي‌ و ت‍اب‌ آوري‌ ب‍ي‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وري‍ازي‍س‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ان‍واع‌ ازدواج‌ زن‍ان‌ و م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ س‍اك‍ن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ع‍ه‍د و پ‍ذي‍رش‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌، س‍رك‍وب‌ ف‍ك‍ر، ك‍ن‍ت‍رل‌، ف‍ك‍ر، ان‍ع‍طاف‌ ن‍اپ‍ذي‍ري‌ و ارزش‍م‍ن‍دي‌ زن‍دگ‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ ع‍روق‍ي‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ رم‍ان‍ت‍ي‍ك‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د ه‍وي‍ت‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ده‍اق‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ و س‍رري‍زش‍دگ‍ي‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ع‍اطف‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‌، ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ي‌ و ش‍ك‍اي‍ات‌ ج‍س‍م‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ زن‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ و ش‍ادي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار- خ‍ان‍واده‌ و ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌
راب‍طه‌ ك‍ي‍ن‍ه‌ ت‍وزي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ش‍ادم‍ان‍ي‌ ك‍اري‌، ع‍م‍ل‍ك‍رد در ن‍ق‍ش‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا ازخ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ع‍اطف‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ س‍راي‍ش‌
راب‍طه‌ ج‍و اخ‍لاق‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍دل‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌،س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍ق‍ي‍د م‍ذه‍ب‍ي‌، ت‍م‍اي‍ز خ‍ود، ارت‍ب‍اطات‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ و ت‍اب‌آوري‌ در ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ ن‍اب‍ارور وب‍ارور ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ ب‍ر راب‍طه‌ س‍لام‍ت‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ (CBT) گ‍روه‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ت‍ع‍ه‍د و پ‍ذي‍رش‌ ب‍رك‍اه‍ش‌ ه‍وي‍ت‌ پ‍راك‍ن‍ده‌ در دخ‍ت‍ران‌ س‍ن‍ي‍ن‌ 15 ت‍ا 30 س‍ال‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ب‍ا ش‍ك‍اي‍ات‌ روان‌ ت‍ن‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در دب‍ي‍ران‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ گ‍راي‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌ ن‍خ‍اع‍ي‌، ب‍ي‍ن‍ا و ش‍ن‍وا
ن‍ق‍ش‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ در راب‍طه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ه‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار
اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ر راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ ب‍روز خ‍ش‍ون‍ت‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ارس‌ خ‍ودرو
اع‍ت‍ب‍اري‍اب‍ي‌ اب‍زار س‍ن‍ج‍ش‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د ازطري‍ق‌ داده‌ ه‍اي‌ آرش‍ي‍وي‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ع‍دم‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ار در م‍ي‍ان‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ س‍ن‍گ‍ب‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ح‍لات‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ه‍وش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار، اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ر رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ و م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ان‍طب‍اق‍ي‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍ث‍ب‍ت‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ه‍ن‍ج‍اري‌،ب‍ي‌ ه‍ن‍ج‍اري‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ال‍ي‌ ي‍اب‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌،ش‍ادم‍ان‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌ و ف‍ش‍ار روان‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار خ‍ان‍واده‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ ه‍م‍دل‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ ع‍واطف‌ و اح‍س‍اس‍ات‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ ق‍ل‍دري‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا ش‍ك‍اي‍ات‌ روان‌ ت‍ن‍ي‌، ع‍اطف‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‌، ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ي‌ و م‍ع‍ن‍وي‌
راب‍طه‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ و م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ ب‍ا ان‍گ‍ي‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍اش‍ي‌ س‍ازان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ و اب‍ع‍ادش‌ ب‍ا خ‍ودك‍ارآم‍دي‌، رف‍ت‍ار ي‍اري‌ رس‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍ار ن‍وع‌ دوس‍ت‍ان‍ه‌ در ام‍دادگ‍ران‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا خ‍لاق‍ي‍ت‌، ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ ت‍ج‍ارت‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - ه‍ي‍ج‍ان‌ و ي‍ادگ‍ي‍ري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ - ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ / ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ (ADHD) و ك‍ودك‍ان‌ ب‍ه‍ن‍ج‍ار م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ درش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا خ‍ودش‍ك‍وف‍اي‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍رد و زن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍رج‍ي‍ح‍ات‌ رف‍ت‍اري‌ - ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ ت‍م‍اش‍اگ‍ر خ‍ي‍ال‍ي‌ و اف‍س‍ان‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ي‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ال‍گ‍وه‍اي‌ ارت‍ب‍اط خ‍ان‍واده‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ س‍وم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ راه‍ب‍رده‍اي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ك‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ ه‍وي‍ت‍ي‌ ب‍ا ان‍گ‍ي‍زش‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ر راه‍ب‍رده‍اي‌ خ‍ود ت‍ن‍ظي‍م‍ي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد خ‍وراس‍گ‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ري‍ك‌ دوره‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ ب‍ر ش‍ادك‍ام‍ي‌، م‍ه‍ارت‌ در ارت‍ب‍اط اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ در زن‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
رواب‍ط ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ - س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ت‍ادي‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍دل‌ س‍ازي‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ وال‍دي‍ن‌، س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌، ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اق‍ل‍ي‍د
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ خ‍وان‍دن‌ داس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود خ‍وان‍دن‌ و م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍رزي‌ ش‍ه‍ر س‍م‍ي‍رم‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ق‍دردان‍ي‌ ب‍ر ب‍ار روان‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ه‍م‍س‍ران‌ اف‍راد م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍رك‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رض‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ رژي‍م‌ درم‍ان‍ي‌ و رژي‍م‌ درم‍ان‍ي‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آم‍وزش‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ وزن‌ و ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍اف‍ه‌ وزن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ي‌، م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارم‍ن‍دان‌ ادارات‌ ف‍ولادش‍ه‍ر
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ از طري‍ق‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ادراك‍ات‌ ف‍ض‍اي‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ در راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ادراك‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ ض‍ري‍ب‌ س‍خ‍ت‍ي‌ پ‍ذي‍ري‌ در راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ي‌ ع‍دال‍ت‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ادراك‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ق‍ل‍دري‌ س‍اي‍ب‍ري‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌، طرح‍واره‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ر و ك‍ن‍ت‍رل‌ ع‍واطف‌ ب‍ا ع‍لاي‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍ار م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر 12 ت‍ا 14 س‍ال‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍رق‍راري‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا ن‍وج‍وان‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ و روش‌ ه‍اي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍وج‍وان‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و م‍ادران‌ در ش‍ه‍ر اش‍ك‍ن‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌، وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ا ج‍رات‌ ورزي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍لاورج‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ه‍اي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، س‍رم‍اي‍ه‌ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ س‍اك‍ن‌ س‍راي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ و س‍اك‍ن‌ در م‍ن‍زل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌، ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ ي‍ادآوري‌ خ‍اص‌ در آزم‍ون‌ ح‍اف‍ظه‌ س‍رگ‍ذش‍ت‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ق‍طع‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و آل‍ك‍س‍ي‌ ت‍اي‍م‍ي‍ا ب‍ي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ روان‌ت‍ن‍ي‌ و گ‍روه‌ ش‍اه‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ و ت‍وان‍اي‍ي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ع‍لاي‍م‌ س‍ن‍دروم‌ پ‍ي‍ش‌ از ق‍اع‍دگ‍ي‌ و زن‍ان‌ غ‍ي‍ر م‍ب‍ت‍لاي‌ 20-45 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌، س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و س‍طح‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ب‍ا اس‍ت‍ع‍داد درخ‍ش‍ان‌ و ع‍ادي‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 92-93
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ و ب‍خ‍ش‍ش‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د ب‍ر اض‍طراب‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا درد، ف‍اج‍ع‍ه‌ آف‍ري‍ن‍ي‌ درد، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ك‍م‍ردرد م‍زم‍ن‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ارزي‍اب‍ي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ك‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ك‍ر و ت‍اب‌ آوري‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ زن‍ان‌ م‍ت‍أه‍ل‌ ش‍ه‍رن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ روي‍ك‍رد ه‍اي‌ ي‍اد گ‍ي‍ري‌ (س‍طح‍ي‌ راه‍ب‍ردي‌ ع‍م‍ي‍ق‌) و ان‍طب‍اق‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍رش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آل‍ك‍س‍ي‌ ت‍ي‍م‍ي‍ا، اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ي‌ دراف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ چ‍اق‍ي‌ م‍زم‍ن‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ال‍گ‍وي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ خ‍ودم‍راق‍ب‍ت‍ي‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ س‍رس‍خ‍ت‍ي‌،ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ و ن‍گ‍رش‌ ه‍اي‌ ن‍اك‍ارآم‍د در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دو
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍ش‍خ‍وار ف‍ك‍ري‌، س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌، ب‍خ‍ش‍ش‌ و رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ا ب‍روز ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در زن‍ان‌ ت‍ازه‌ زاي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ طرح‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ روان‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ و ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍اي‍ه‌ اول‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌91 - 92
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌، م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ و ي‍ادگ‍ي‍ري‌ خ‍ودت‍ن‍ظي‍م‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ي‍زه‍وش‌ و ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ي‍پ‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍اي‍رز- ب‍ري‍گ‍ز و س‍ت‍ون‌ه‍اي‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ان‍طب‍اق‌پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ ش‍ه‍ر م‍س‍ج‍د س‍ل‍ي‍م‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ي‌ اس‍ت‍ي‍گ‍م‍اي‌ درك‌ ش‍ده‌ (داغ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌) ب‍ا ت‍ح‍م‍ل‌ روان‍ي‌ وك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ در وال‍دي‍ن‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ج‍س‍م‍ي‌ ح‍رك‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ه‍اي‌ پ‍ر خ‍طر در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ اول‌ و س‍وم‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍واب‌، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و ف‍اج‍ع‍ه‌ پ‍ن‍داري‌ درد ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ ف‍ي‍ب‍روم‍ي‍ال‍ژي‌ و زن‍ان‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ زي‍س‍ت‌ ان‍رژي‍اي‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود خ‍ل‍ق‌ و اض‍طراب‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ي‍گ‍رن‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ج‍ام‍ع‍ه‌ي‍ار در دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ق‍درش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍ر ش‍ادك‍ام‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ داراي‌ ك‍ودك‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ اي‍ن‍ي‍ا گ‍رام‌ وارزش‌ ه‍اي‌ ك‍اري‌ ب‍اان‍طب‍اق‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ وال‍دي‍ن‌ ب‍ا س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد در ج‍وان‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ غ‍ي‍ر م‍ن‍طق‍ي‌ اع‍ض‍اي‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ي‍م‍اران‌ روان‍ي‌ ( اس‍ك‍ي‍زوف‍رن‍ي‍ا و دو ق‍طب‍ي‌) ب‍ا اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و زي‍س‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ ك‍م‌ وزن‌ داراي‌ م‍راق‍ب‍ت‌ م‍ادران‍ه‌ آغ‍وش‍ي‌KMC) (، و م‍راق‍ب‍ت‌ س‍ن‍ت‍ي‌(TC)، ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ه‍وم‍ي‍وپ‍ات‍ي‌ ب‍ر ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ ، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ روده‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ پ‍ذي‍ر
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍اده‌ و چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ه‍اي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ زن‍ان‌ ب‍اردار ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍روج‍ن‌
راب‍طه‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ دخ‍ت‍ران‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ان‍ض‍ب‍اط ت‍راف‍ي‍ك‍ي‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ي‌ ران‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ال‍وي‍ز ب‍ر م‍ي‍زان‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ زورگ‍وي‍ي‌، اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ ب‍رون‍ي‌ ش‍ده‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ پ‍س‍ن‍ددان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍اي‍ه‌ اول‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ و ب‍اوره‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ درم‍ان‍ي‌ واق‍ع‍ي‍ت‌ م‍ج‍ازي‌ (VR) ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ه‍راس‌ از پ‍رواز در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍راس‌ از پ‍رواز
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍دي‍ري‍ت‌ رف‍ت‍اري‌ گ‍روه‍ي‌ م‍ادران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍اش‍ن‍وا
راب‍طه‌ س‍اده‌ و چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ي‌، ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍روج‍ن‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اري‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ و اس‍ت‍رس‌ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍ادران‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، ت‍اب‌آوري‌ و ت‍ع‍ه‍د خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ه‍اي‌ وال‍دي‍ن‍ي‌ در م‍ادران‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ درب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دو و گ‍روه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌
ت‍أث‍ي‍ر درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د ب‍ر دش‍واري‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌، خ‍ش‍م‌ و ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ي‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ اول‍ي‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌، م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ارت‍ب‍اطات‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‍آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ك‍م‍ش‍ن‍وا و ن‍اش‍ن‍واي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ پ‍اي‍گ‍اه‌ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌ اي‍ران‍ي‌ م‍ق‍ي‍م‌ اي‍ران‌، م‍ق‍ي‍م‌ ك‍ش‍ور ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ق‍ي‍م‌ اي‍ران‌ و داراي‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ در ك‍ش‍ور ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍رخ‍ي‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌) ب‍خ‍ش‍ودگ‍ي‌ و ن‍گ‍رش‍ه‍اي‌ ن‍اك‍ارآم‍د (ب‍ا ش‍اخ‍‌ص‍ه‍اي‌ ب‍ه‍ب‍ودي‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ و پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ق‍ل‍ب‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌، ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ودل‍زدگ‍ي‌ زن‍اش‍وئ‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ پ‍رس‍ت‍اران‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ غ‍ي‍ب‍ت‌ از ك‍ار ب‍ا ع‍وام‍ل‌ ف‍ردي‌، ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا اح‍س‍اس‌ ت‍ن‍ه‍اي‍ي‌ و رف‍ت‍ار ه‍اي‌ پ‍ر خ‍طر در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ اول‌ و س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌، ت‍م‍اي‍ز خ‍ود و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رواب‍ط دوس‍ت‍ان‍ه‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ و ن‍گ‍رش‍ه‍اي‌ ن‍اك‍ارآم‍د در ب‍ي‍م‍اران‌ پ‍ي‍ون‍د ك‍ل‍ي‍ه‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ي‌ اص‍غ‍ر(ع‌) و (ال‍زه‍را) اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ اب‍رازوج‍ود ب‍رس‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ وه‍دف‌ درزن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر ف‍ولادش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و راه‍ب‍رده‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍ي‍ن‍ه‌ و س‍رطان‌ گ‍وارش‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر م‍غ‍ز ب‍ر م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ع‍ص‍ب‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ غ‍ي‍رك‍لام‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رآم‍وزش‌ ك‍ن‍ش‌ ه‍اي‌ اج‍راي‍ي‌ ( م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌) ب‍رك‍اه‍ش‌ ن‍ارس‍اي‍ي‌ ت‍وج‍ه‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ زم‍ان‌ در د ان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ ه‍اي‌ چ‍ه‍ارم‌ و پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ داراي‌ ن‍ارس‍اي‍ي‌ ت‍وج‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ن‍ئ‍ودرم‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ان‍دي‍م‍ش‍ك‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي91-92
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ س‍وره‌ ح‍م‍د ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ اف‍س‍رده‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ دوم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 20 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ه‍اي‌ ن‍وج‍وان‍ي‌، ت‍اب‌ آوري‌، س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ك‌ ف‍رزن‍د و چ‍ن‍د ف‍رزن‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ان‍واع‌ و م‍ي‍زان‌ س‍وء رف‍ت‍ار خ‍وي‍ش‍اون‍دان‌ ب‍ا س‍ال‍م‍ن‍دان‌ س‍اك‍ن‌ در خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ س‍ال‍م‍ن‍دي‌ روزان‍ه‌ و ش‍ب‍ان‍ه‌ روزي‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ار م‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ در س‍ال‌ 1392
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ ت‍دز ب‍ا دارودرم‍ان‍ي‌ در درم‍ان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
راب‍طه‌ي‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍دت‌ ت‍خ‍طي‌ه‍ا، ه‍م‍دل‍ي‌، اح‍س‍اس‌ گ‍ن‍اه‌ و ش‍رم‍س‍اري‌، رف‍ت‍اره‍اي‌ دل‍ج‍وي‍ي‌ و ب‍خ‍ش‍اي‍ش‍گ‍ري‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا خ‍ودب‍خ‍ش‍اي‍ش‍گ‍ري‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ آرم‍ي‍دگ‍ي‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ر ب‍ي‌ خ‍واب‍ي‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍رك‍ز ق‍ل‍ب‌ ت‍ه‍ران‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍أل‍ه‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌ ، اف‍س‍ردگ‍ي‌، س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍ال‌ س‍وم‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ردگ‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ان‍گ‍ي‍زش‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌، ام‍ي‍دواري‌، رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ار م‍ح‍ال‌ وب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍خ‍ش‍ودگ‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌، رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ دب‍ي‍ران‌ زن‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر رف‍س‍ن‍ج‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ زوج‍ي‍ن‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ع‍ه‍دش‍ك‍ن‍ي‌ ش‍وه‍ران‌ در ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ آس‍ي‍ب‌ دي‍ده‌ ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر م‍غ‍ز ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود اخ‍ت‍لال‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ام‍لاء در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اه‍واز
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و خ‍ل‍ق‌ و خ‍وي‌ ب‍ا ان‍طب‍اق‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ زن‍دان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1392
راب‍طه‌ ي‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ي‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ج‍رات‌ ورزي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ب‍ا ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍وش‌ م‍وف‍ق‌ ب‍ر ان‍گ‍ي‍زش‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ و اش‍ت‍ي‍اق‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ي‌ س‍ب‍ك‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ و ن‍وع‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ واك‍ن‍ش‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال90-91
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌، ب‍خ‍ش‍ش‌ و ن‍ش‍خ‍وار ف‍ك‍ري‌ م‍ادران‌ ب‍ا ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ه‍اي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ا روي‍ك‍رد م‍ع‍ن‍ادرم‍ان‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ت‍اب‌ آوري‌ م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌، دي‍اب‍ت‌ وع‍روق‌ ك‍رون‍ر ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ درخ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ داراي‌ ع‍ض‍و م‍ع‍ل‍ول‌ درم‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ ب‍دون‌ ع‍ض‍وم‍ع‍ل‍ول‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ك‍وه‍رن‍گ‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ در ك‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ك‍رم‍ان‍ش‍اه‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌1391-92
راب‍طه‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ي‌، س‍طح‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ و ه‍ي‍ج‍ان‌طل‍ب‍ي‌ ب‍ا س‍ازگ‍اري‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍ر ب‍روج‍ن‌
راب‍طه‌ ص‍م‍ي‍م‍ي‍ت‌، ت‍ع‍ه‍د، رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ م‍ت‍اه‍ل‍ي‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ال‍ك‍س‍ي‌ ت‍اي‍م‍ي‍ا و اب‍رازگ‍ري‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ك‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌ و اف‍راد غ‍ي‍ر ب‍ي‍م‍ار ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍لام‍ت‌ روان‌، طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ي‍ت‍ي‌ و ن‍اس‍ازگ‍اراول‍ي‍ه‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ ج‍ن‍س‍ي‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌92- 91
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ص‍م‍ي‍م‍ي‍ت‌ زوج‍ي‍ن‌ و ه‍ي‍ج‍ان‌ اب‍راز ش‍ده‌ ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ا ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ زن‍ان‌ 30-50 ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍رآم‍وزش‌ م‍دي‍ري‍ت‌ وال‍دي‍ن‍ي‌ و دارودرم‍ان‍ي‌ ب‍رك‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ رف‍ت‍اري‌ ك‍ودك‍ان‌ ف‍زون‌ ك‍ن‍ش‌ و اس‍ت‍رس‌ ه‍اي‌ وال‍دي‍ن‍ي‌ م‍ادران‌ آن‍ه‍ا در ش‍ه‍رك‍رد
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ول‍ع‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد و ب‍ه‍ب‍ود س‍ازگ‍اري‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ع‍ت‍اد ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در م‍راك‍ز ت‍رك‌ اع‍ت‍ي‍اد اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ ن‍ورو ف‍ي‍دب‍ك‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا دارو درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد اج‍راي‍ي‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍رك‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد ك‍ن‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ در اف‍راد ب‍ا راب‍طه‌ ف‍رازن‍اش‍وي‍ي‌ و ب‍دون‌ راب‍طه‌ ف‍رازن‍اش‍وي‍ي‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ب‍ر ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍ال‌ س‍وم‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رك‍رد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ غ‍رض‍ي‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ و ن‍گ‍رش‌ ه‍اي‌ ن‍اك‍ارآم‍د در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ 2 و اف‍راد ع‍ادي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ارك‍رده‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍الاري‍اي‌ م‍غ‍زي‌ در اس‍ت‍ان‌ س‍ي‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ه‍ي‍پ‍ن‍وت‍ي‍زم‌ در ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ 2 در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ زداي‍ي‌ از طري‍ق‌ ح‍رك‍ات‌ چ‍ش‍م‌ و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد (EMDR) ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و درد، ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ 12 ت‍ا 18 س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ذه‍ن‌آگ‍اه‍ي‌ ب‍ر اض‍طراب‌، م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ و رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌ن‍ور ب‍وك‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ر ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍أه‍ل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ازي‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ ب‍ا ك‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ درد ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌
راب‍طه‌ آل‍ك‍س‍ي‌ ت‍اي‍م‍ي‍ا و س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ ل‍وپ‍وس‌ اري‍ت‍م‍ات‍وزس‍ي‍س‍ت‍م‍ي‍ك‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌آب‍اد س‍ال‌91- 92
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ، روان‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر ده‍دش‍ت‌ ب‍ا ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ م‍دل‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌
س‍اخ‍ت‌، اع‍ت‍ب‍اري‍اب‍ي‌ و ه‍ن‍ج‍اري‍اب‍ي‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍رس‌ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‌ از ازدواج‌ ج‍وان‍ان‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ و س‍ب‍ك‌ص‍ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍اك‍ي‍اول‍ي‌ در اف‍راد م‍ع‍ت‍اد و غ‍ي‍رم‍ع‍ت‍اد ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌، س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و ت‍م‍اي‍ز خ‍ود ب‍ا ت‍رس‌ از ازدواج‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ و ك‍ودك‌ آزاري‌ ب‍ا اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ در زن‍ان‌ 20-40 س‍ال‌ ش‍ه‍ر ش‍ي‍راز
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ي‌، ن‍ش‍خ‍وار ف‍ك‍ري‌ م‍ادر، ب‍خ‍ش‍ش‌ و گ‍ذش‍ت‌ م‍ادر، س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ع‍لائ‍م‌ روي‍اه‍اي‌ ت‍رس‍ن‍اك‌ در ب‍ي‍ن‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍ر ق‍م‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ دش‍واري‌ ه‍اي‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌، ذه‍ن‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ طرح‍واره‌ اي‌ و س‍ب‍ك‌ ف‍ردي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ س‍اي‍ك‍وس‍وم‍ات‍ي‍ك‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ طرح‍واره‍ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ و ت‍ف‍ك‍ر ق‍طع‍ي‌ ن‍گ‍ر ب‍ا دل‍زدگ‍ي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ت‍أه‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط پ‍ي‍ش‌آي‍ن‍ده‍اي‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ( ت‍اب‌آوري‌، ارت‍ب‍اطات‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌، ت‍ق‍ي‍د م‍ذه‍ب‍ي‌، گ‍رم‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ و ن‍ظارت‌ وال‍دي‍ن‌) ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ول‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍ن‌ در دام‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ 15 ت‍ا 55 س‍ال‌ در ش‍ه‍ره‍اي‌ ش‍ه‍ري‍ار و ك‍رج‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ا طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و م‍ي‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ در دخ‍ت‍ران‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر ك‍رج‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ C و D در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ و زن‍ان‌ غ‍ي‍رم‍ب‍ت‍لا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ، ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ و س‍ن‍درم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ت‍وج‍ه‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍ار و س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ذه‍ن‌ خ‍وان‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌-ن‍ارس‍اي‍ي‌ ت‍وج‍ه‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍س‍ر8 -10س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ آم‍وزش‌ چ‍ن‍د ح‍س‍ي‌ ف‍رن‍ال‍د و ت‍رم‍ي‍م‍ي‌ دي‍وي‍س‌ در ك‍اه‍ش‌ م‍ش‍ك‍لات‌ ام‍لاي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ي‌ دوم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دل‍ف‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ ب‍ر ه‍راس‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ي‌ در ن‍ي‍روه‍اي‌ ن‍ظام‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ دي‍ال‍وگ‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ پ‍س‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ NEO و س‍لام‍ت‌ روان‌ GHQ در زن‍ان‌ م‍طل‍ق‍ه‌ و زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و م‍ي‍زان‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ع‍واطف‌ ب‍ا خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دردان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ان‍طب‍اق‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ت‍اب‌آوري‌ ب‍ا ان‍ع‍طاف‌پ‍ذي‍ري‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد خ‍وراس‍گ‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ي‌، ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ا ان‍طب‍اق‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ج‍ه‍ت‌گ‍ي‍ري‌ زن‍دگ‍ي‌ و پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ و س‍ال‍م‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌ آن‍ان‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ ه‍ا ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ وال‍دي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍اب‍ي‍ن‍اي‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ دي‍اب‍ت‍ي‌ ن‍وع‌ 2 و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر ن‍اي‍ي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ رواب‍ط چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ ت‍ي‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، ارزش‌ ه‍اي‌ ك‍اري‌ و س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ارض‌ ك‍ار خ‍ان‍واده‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارم‍ن‍دان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ارت‍ب‍اطي‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ ش‍اخ‍ه‌ ك‍اردان‍ش‌ و م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍ظري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا خ‍لاق‍ي‍ت‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ( پ‍ي‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌) ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ك‍ودك‌ آزاري‌ و پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ب‍ا ارت‍ب‍اطا ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ب‍ت‍لاي‍ان‌ ب‍ه‌ ام‌ اس‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ان‍دي‍ش‍ي‌ ب‍ر س‍ب‍ك‌ اس‍ن‍ادي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ دي‍دگ‍اه‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ ق‍رب‍ان‍ي‌ ش‍ده‌ وك‍ودك‍ان‌ ع‍ادي‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دائ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ي‍زه‍وش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ب‍ازي‍گ‍وش‍ي‌ ك‍ن‍ج‍ك‍اوي‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ در اف‍راد داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ي‍ن‍اي‍ي‌ و ه‍م‍ت‍اي‍ان‌ ب‍ي‍ن‍اي‌ آن‌ ه‍ا در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ زوج‌ درم‍ان‍ي‌ ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ خ‍ودن‍ظم‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ م‍راج‍ع‍ان‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ف‍ض‍اي‍ل‌ ان‍س‍ان‍ي‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ن‍گ‍ر ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ان‍ه‌
راب‍طه‌ س‍ن‍خ‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ا اع‍ت‍ي‍اد ب‍ه‌ ك‍ار و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌
ال‍گ‍وي‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ي‍ك‌ س‍ازم‍ان‌ اداري‌
راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار، خ‍ش‍ن‍ودي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ت‍ع‍ه‍د ح‍رف‍ه‌ اي‌ ب‍ا م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ان‍دن‌ در ش‍غ‍ل‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ در رواب‍ط م‍ي‍ان‌ ن‍اام‍ن‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، ادراك‌ ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ ي‌ ف‍ض‍ائ‍ل‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ گ‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌
اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ف‍ض‍اي‍ل‌ ان‍س‍ان‍ي‌ م‍ث‍ب‍ت‌ن‍گ‍ر ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍دت‍ول‍ي‍د و رف‍ت‍اره‍اي‌ ن‍وآوران‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ف‍ش‍ار روان‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ زن‍ان‌ ع‍ادي‌ و روس‍پ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ در اف‍زاي‍ش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌، آگ‍اه‍ي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ت‍ق‍اض‍ي‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ي‌ و زوج‍ي‍ن‌ س‍ازگ‍ار ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍ط ب‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ در ك‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1392
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌، خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ و خ‍ودك‍ن‍ت‍رل‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ب‍ي‍م‍اران‌ ص‍رع‍ي‌ و اف‍راد س‍ال‍م‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ وم‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ دردو گ‍روه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ب‍ا وب‍دون‌ ل‍ك‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍ري‍دون‍ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ج‍رم‍ي‍ن‌ ي‍ق‍ه‌ س‍ف‍ي‍د و ي‍ق‍ه‌ آب‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌، خ‍ودش‍ن‍اس‍ي‌ ان‍س‍ج‍ام‍ي‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ا اص‍ال‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ت‍ي‍ز ه‍وش‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ دخ‍ت‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ردگ‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر آرام‍س‍ازي‌ پ‍ي‍ش‍رون‍ده‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اض‍طراب‌ م‍راق‍ب‍ي‍ن‌ خ‍ان‍وادگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ك‍ي‍زوف‍رن‌ م‍زم‍ن‌ ش‍ه‍ر ج‍ون‍ق‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ در ك‍ار،س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ش‍اغ‍ل‍ي‍ن‌ م‍ع‍ل‍ول‌ واف‍راد س‍ال‍م‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ا اخ‍لاق‌ ك‍اري‌ و دان‍ش‌ م‍ال‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ در م‍دي‍ران‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ اس‍لام‍ي‌ ب‍رس‍ب‍ك‌ ه‍وي‍ت‌، دش‍واري‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ت‍اب‌ آوري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ آم‍وزش‍ك‍ده‌ ف‍ن‍ي‌ و ح‍رف‍ه‌ اي‌ دخ‍ت‍ران‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍خ‍ش‍ش‌ ب‍ر ت‍ح‍م‍ل‌ روان‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ ادراك‌ ش‍ده‌ در ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ب‍الاي‌ 50 ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد1393
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ دوره‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍رب‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍رم‍ان‍ده‍ان‌ و روس‍اي‌ ك‍لان‍ت‍ري‌ و پ‍اس‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍ت‍ظام‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ي‌ ت‍ح‍ري‍ف‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و م‍ك‍ان‍ي‍زم‌ دف‍اع‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ه‍اي‌ داراي‌ ك‍ودك‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ي‌ و ك‍ودك‌ ج‍س‍م‍ي‌ -ح‍رك‍ت‍ي‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ارت‍ب‍اط م‍ح‍اوره‌اي‌ و آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍طن‍ز
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ر ب‍اوره‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌، رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌، ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و اش‍ت‍ي‍اق‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ از طري‍ق‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ و وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار ب‍ا س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ي‍ك‌ ش‍رك‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌
راب‍طه‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍رك‌ خ‍دم‍ت‌ : ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ از طري‍ق‌ ادراك‍ات‌ ف‍ض‍ائ‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ره‍ب‍ري‌ اخ‍لاق‍ي‌ و ع‍دال‍ت‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا پ‍اي‍ب‍ن‍دي‌ ب‍ه‌ ق‍رارداده‍اي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، اع‍ت‍م‍اد س‍ازم‍ان‍ي‌ و ادراك‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌
اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر راب‍طه‌ خ‍ودك‍ارآم‍دي‌، ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍ه‍رون‍دي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (ره‌) ش‍ه‍ر ده‍دش‍ت‌
راب‍طه‌ ي‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ض‍د ت‍ول‍ي‍د و رف‍ت‍اره‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ت‍ام‍ك‍ار
س‍اخ‍ت‌ و ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ روان‍س‍ن‍ج‍ي‌ پ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ق‍ل‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ذه‍ن‌ خ‍وان‍ي‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ات‍ي‍س‍م‌9 - 12س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ زن‍دگ‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و ت‍اب‌ آوري‌ زوج‍ي‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ت‍ص‍وي‍رس‍ازي‌ ذه‍ن‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍لائ‍م‌ ح‍س‍ي‌ و ح‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ س‍ك‍ت‍ه‌ م‍غ‍زي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍ق‍ي‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌92
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌، اس‍ت‍رس‌ و اف‍س‍ردگ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ش‍روطي‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ه‍رم‌
راب‍طه‌ي‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍اراول‍ي‍ه‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ طلاق‌ در اف‍راد م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ رواي‍ت‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌، ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در م‍راك‍ز ت‍رك‌ اع‍ت‍ي‍اد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ر
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍اي‌ ت‍اب‌آوري‌ ب‍ر ه‍ي‍ج‍ان‍ات‌ م‍ن‍ف‍ي‌ و رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ رف‍ت‍اردرم‍ان‍ي‌ دي‍ال‍ك‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ م‍ان‍ي‍ا، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و دش‍واري‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ دوق‍طب‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ECT ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد اج‍راي‍ي‌ و ت‍ن‍ظي‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌ ع‍م‍ده‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ن‍ش‍خ‍وارف‍ك‍ري‌، ن‍ش‍خ‍وارف‍ك‍ري‌ اش‍ت‍راك‍ي‌، ت‍ن‍ظي‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ طرح‍واره‌ ه‍ا و ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌-اج‍ب‍ار و ف‍وب‍ي‌ و ك‍ودك‍ان‌ ع‍ادي‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ك‍ان‍ي‍زم‌ ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ و ال‍ك‍س‍ي‌ ت‍اي‍م‍ي‍ا در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ي‍گ‍رن‌ س‍اك‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ آم‍وزش‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ع‍لاي‍م‌ ن‍ش‍خ‍وار ف‍ك‍ري‌، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و اض‍طراب‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ر در س‍ال‌ 1392- 93
ن‍ق‍ش‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌، رواب‍ط م‍وض‍وع‍ي‌ و ق‍درت‌ اي‍گ‍و در ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ زاي‍م‍ان‌ در م‍ادران‌ م‍ت‍ق‍اض‍ي‌ زاي‍م‍ان‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ و س‍زاري‍ن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ رواب‍ط م‍وض‍وع‍ي‌ و ق‍درت‌ اي‍گ‍و در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ري‍ك‌ پ‍ذي‍ر
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌ ب‍ر اه‍م‍ال‌ ك‍اري‌، ان‍گ‍ي‍زش‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ و ع‍لائ‍م‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دوم‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌93- 94
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ از طري‍ق‌ ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ام‍لاي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ب‍ارك‍ه‌
راب‍طه‌ي‌ طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌، س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍دپ‍روري‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ ب‍ا اض‍طراب‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد ك‍رج‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ آرزوه‍اي‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ دم‍وگ‍راف‍ي‍ك‌( ج‍ن‍س‍ي‍ت‌، ت‍اه‍ل‌، م‍ذه‍ب‌، ق‍وم‍ي‍ت‌، ن‍وع‌ س‍ك‍ون‍ت‌، س‍ن‌ و ت‍ع‍داد ف‍رزن‍دان‌) در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍رزي‌ م‍ادران‌ ب‍ا اض‍طراب‌ ج‍داي‍ي‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ رف‍ت‍اري‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
راب‍طه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و ب‍اوره‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ب‍ا اح‍س‍اس‌ ح‍ق‍ارت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌( خ‍وراس‍گ‍ان‌)
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ ح‍م‍اي‍ت‌ م‍راك‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌ روزي‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ ح‍م‍اي‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داز زم‍ان‍ي‌، ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌، ش‍ادي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍اغ‍ل‌ و غ‍ي‍رش‍اغ‍ل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌، ش‍ادي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ ب‍ارف‍ت‍اره‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍طل‍وب‌ درب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ش‍اه‍د و اي‍ث‍ارگ‍ر ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اوت‍ي‍س‍م‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ت‍ن‍ظي‍م‌ ه‍ي‍ج‍ان‌ ب‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ر اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ ادراك‌ ش‍ده‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍ي‍ن‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ درم‍ان‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ ب‍ر ع‍لاي‍م‌ اض‍طراب‌، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و وس‍واس‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز درم‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ اث‍رات‌ درم‍ان‌ ب‍ا ك‍رب‍ن‍ات‌ ل‍ي‍ت‍ي‍وم‌ و وال‍پ‍روات‌ س‍دي‍م‌ ب‍ر ن‍ي‍م‍رخ‌ ع‍ص‍ب‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ دو ق‍طب‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌، ب‍ي‍م‍اري‌ ه‍اي‌ روان‌ ت‍ن‍ي‌ و وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ در م‍ردان‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ ش‍اد و غ‍ي‍ر ش‍اد ن‍ي‍روه‍اي‌ م‍س‍ل‍ح‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ، م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ، ش‍ي‍وه‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ و م‍ك‍ان‍ي‍س‍م‌ه‍اي‌ دف‍اع‍ي‌ در دو ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ي‌ و آذري‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ل‍ي‍وب‍وم‍ي‍رس‍ك‍ي‌ ب‍ر اف‍س‍ردگ‍ي‌، اض‍طراب‌، ام‍ي‍د و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روزي‍س‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ت‍ع‍ه‍د و پ‍ذي‍رش‌ ب‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ري‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا چ‍اق‍ي‌ در اف‍راد داراي‌ اض‍اف‍ه‌ وزن‌
راب‍طه‌ ش‍رم‌ و گ‍ن‍اه‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ : ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ و ن‍اگ‍وي‍ي‌ خ‍ل‍ق‍ي‌ م‍ادران‌ ب‍ا ت‍رس‌ ه‍اي‌ م‍رض‍ي‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ اض‍طراب‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍م‍اي‍ز ي‍اف‍ت‍گ‍ي‌، س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و خ‍ودك‍ارآم‍دي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍دارس‌ ن‍م‍ون‍ه‌ و ع‍ادي‌ دوره‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ردگ‍ان‌
راب‍طه‌ س‍اده‌ و ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ا س‍ك‍وت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ي‍ك‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ دول‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ و ق‍ص‍ه‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍رك‍اه‍ش‌ ع‍لاي‍م‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍ار ك‍ودك‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ اع‍ض‍اي‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ گ‍م‍ن‍ام‌، اف‍راد ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ م‍ت‍ادون‌ و درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ك‍اش‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ج‍ل‍س‍ات‌ م‍ش‍اوره‌ ب‍ه‌ س‍ب‍ك‌ گ‍روه‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ت‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ال‍زه‍را(س‌)
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ت‍م‍اي‍ز ي‍اف‍ت‍گ‍ي‌ خ‍ود در راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ص‍ف‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍رزي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ آس‍ي‍ب‌ رس‍ان‌ ب‍ه‌ خ‍ود در م‍راج‍ع‍ان‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ ق‍م‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، اس‍ت‍رس‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ در زن‍ان‌ آس‍ي‍ب‌ پ‍ذي‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ان‍واع‌ طلاق‌ در ان‍واع‌ ازدواج‌ زوج‍ي‍ن‌ م‍ت‍ق‍اض‍ي‌ طلاق‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ دادگ‍س‍ت‍ري‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍لات‌ ع‍ص‍ب‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ن‍پ‍س‍ي‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد ري‍اض‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ك‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌ پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 92 - 93
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ گ‍روه‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ف‍ن‍اوري‌ راي‍ان‍ه‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ و ش‍ادك‍ام‍ي‌ آس‍ي‍ب‌ دي‍دگ‍ان‌ ن‍خ‍اع‍ي‌ ن‍وج‍وان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ طرح‍واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ و ب‍اوره‍اي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ داراي‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ و ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ طرح‌ واره‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ و طرح‌ واره‌ ه‍اي‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ي‍ه‌ ن‍اب‍ي‍ن‍اي‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌، رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ ف‍ردي‌ و م‍ي‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ش‍ي‍راز
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ف‍ع‍ال‍س‍ازي‌ - ب‍ازداري‌ م‍غ‍زي‌ و ن‍اگ‍وي‍ي‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در اف‍راد م‍ع‍ت‍اد و غ‍ي‍ر م‍ع‍ت‍اد
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌ اص‍ال‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌، اح‍س‍اس‌ ب‍ي‌ه‍م‍ت‍اي‍ي‌، اح‍س‍اس‌ گ‍رف‍ت‍اري‌ و ري‍ت‍م‌ه‍اي‌ س‍ي‍ر ك‍ادي‍ن‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ت‍ي‍زه‍وش‌ و ع‍ادي‌ دخ‍ت‍ر دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد اج‍راي‍ي‌ ك‍ورت‍ك‍س‌ پ‍ي‍ش‍ان‍ي‌ و ادراك‌ زي‍رآس‍ت‍ان‍ه‌ در اف‍راد داراي‌ اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍رزي‌ و اف‍راد ع‍ادي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ي‌ ن‍ي‍م‍رخ‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌- ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ م‍اي‍رز ب‍ري‍گ‍ز در م‍ي‍ان‌ م‍درس‍ان‌ ك‍ان‍ون‌ زب‍ان‌ اي‍ران‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ ارت‍ب‍اطي‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ت‍ع‍ارض‍ات‌ و اف‍زاي‍ش‌ رض‍اي‍ت‌ ج‍ن‍س‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‍ش‍ه‍ر
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ و اش‍ت‍ي‍اق‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ از طري‍ق‌ ره‍ب‍ري‌ ت‍ح‍ول‌ گ‍را در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ي‍ك‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د ب‍ر ع‍لاي‍م‌ ج‍س‍م‍ان‍ي‌ س‍ازي‌، اف‍س‍ردگ‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ي‍ك‌ ش‍رك‍ت‌ ن‍ظام‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ پ‍اي‍ب‍ن‍دي‌ ب‍ه‌ ق‍رارداد روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و وف‍اداري‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍ه‍رون‍دي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد وظي‍ف‍ه‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ گ‍ازاس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، خ‍ودك‍ارآم‍دي‌، ك‍م‍ال‌ گ‍راي‍ي‌ وس‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دوره‌ ي‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌
ال‍گ‍وي‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ راب‍طه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍زرگ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ا ش‍ادم‍ان‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ درب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ي‍ك‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌- س‍ازم‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ ان‍ح‍راف‍ي‌ از طري‍ق‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍رداش‍ت‌
راب‍طه‌ ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍اي‌ م‍دن‍ي‌- س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ وظي‍ف‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ و راه‍ب‍رده‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اي‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ر داراي‌ اس‍ت‍رس‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ن‌ ان‍طب‍اق‌ پ‍ذي‍ري‌ م‍س‍ي‍ر ش‍غ‍ل‍ي‌ و ان‍گ‍ي‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ن‍م‍اگ‍س‍ت‍ر س‍پ‍اه‍ان‌ و ش‍رك‍ت‌ طل‍وع‌ اي‍ران‍ي‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د دي‍ن‍ي‌، دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ دي‍ن‍ي‌ و ه‍وي‍ت‌ اخ‍لاق‍ي‌ ب‍ا ه‍م‍دل‍ي‌ و پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ در ب‍ي‍ن‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ق‍طع‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 92 - 91
راب‍طه‌ ب‍اوره‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌، رف‍ت‍ار م‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ م‍رزي‌ ب‍راس‍اس‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ راب‍طه‌ وال‍د- ف‍رزن‍دي‌، رواب‍ط م‍وض‍وع‍ي‌ و ت‍ص‍ور از خ‍ود در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ و آزاد ق‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ پ‍ي‍ش‌ از ازدواج‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ي‌ زوج‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اب‍ع‍اد راب‍طه‌ و اح‍س‍اس‍ات‌ م‍ث‍ب‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌ 20 - 35 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ب‍وش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اح‍س‍اس‌ ت‍ن‍ه‍اي‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌ در م‍ردان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ داراي‌ رواب‍ط ف‍را زن‍اش‍وي‍ي‌ و ف‍اق‍د رواب‍ط ف‍را زن‍اش‍وي‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ي‍ري‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ا دارودرم‍ان‍ي‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ص‍ف‍ت‌- ح‍ال‍ت‌ و ع‍لائ‍م‌ ك‍ودك‍ان‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‌- ك‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌
راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌، س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ و ه‍ي‍ج‍ان‌ خ‍واه‍ي‌ ب‍ا گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ي‍اد در ن‍وج‍وان‍ان‌ 16 ت‍ا 18 س‍ال‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ وال‍دي‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ن‍ظري‍ه‌ ب‍ارك‍ل‍ي‌ ( 14اص‍ل‌) ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍لائ‍م‌ ك‍ودك‍ان‌ ب‍ي‍ش‌ ف‍ع‍ال‌ و ك‍م‌ ت‍وج‍ه‌ پ‍ي‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ و دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 93 -94
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر م‍غ‍ز ب‍ر م‍ه‍ارت‌ خ‍وان‍دن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ س‍وم‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر اه‍واز
ت‍اث‍ي‍رآم‍وزش‌ پ‍ذي‍رش‌ و ت‍ع‍ه‍د ب‍ر اض‍طراب‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ داراي‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ دوره‌ي‌ م‍ت‍وس‍ط ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و خ‍وش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 3 ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌)
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ي‌ روي‍ك‍رد ه‍ي‍ج‍ان‌ م‍دار ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌، س‍ازگ‍اري‌ زن‍اش‍وي‍ي‌، ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌ زن‍ان‌ آس‍ي‍ب‌ دي‍ده‌ ش‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ در م‍ح‍ي‍ط ك‍ار، ره‍ب‍ري‌ اخ‍لاق‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ا ب‍طال‍ت‌ س‍اي‍ب‍ري‌ در ش‍رك‍ت‌ ت‍وزي‍ع‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ اع‍ت‍م‍اد س‍ازم‍ان‍ي‌ و اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ض‍د ت‍ول‍ي‍د ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ي‌ ف‍ض‍ائ‍ل‌ ان‍س‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍م‍ه‌ س‍لام‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر درم‍ان‌ ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ذه‍ن‌آگ‍اه‍ي‌ ب‍ر ع‍لائ‍م‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍واب‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روزي‍س‌ ش‍ه‍ر اه‍واز
م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ خ‍ودش‍ي‍ف‍ت‍ه‌ ب‍راس‍اس‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ راب‍طه‌ وال‍د- ف‍رزن‍د، رواب‍ط م‍وض‍وع‍ي‌ و ت‍ص‍ور از خ‍ود در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌، س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در اف‍راد م‍ض‍طرب‌ و س‍ال‍م‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ ف‍ن‍ي‌ و خ‍دم‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ م‍ع‍ن‍وي‌ و س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌اي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ در م‍ادران‌ ك‍ودك‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زي‌ و ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍دف‌ در زن‍دگ‍ي‌، ام‍ي‍دواري‌ و ت‍اب‌ آوري‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ 14 ت‍ا 18 س‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍رب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آل‍ك‍س‍ي‌ ت‍ي‍م‍ي‍ا، ت‍ي‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ D و س‍خ‍ت‌ روي‍ي‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روزي‍س‌ و اف‍راد ع‍ادي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال1393
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ي‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ و م‍ات‍ري‍ك‍س‌ : ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد اج‍راي‍ي‌ و ج‍ه‍ت‌ گ‍ي‍ري‌ ه‍دف‌ در م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ت‍آم‍ف‍ت‍ام‍ي‍ن‌ (ش‍ي‍ش‍ه‌) در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌1392
راب‍طه‌ پ‍اي‍ب‍ن‍دي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ و دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ ذه‍ن‍ي‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دوره‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اخ‍ت‍لال‌ ك‍م‌ م‍ي‍ل‍ي‌ ج‍ن‍س‍ي‌ در زن‍ان‌ م‍ت‍أه‍ل‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ آم‍ادگ‍ي‌ ب‍ه‌ خ‍ي‍ان‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ رواب‍ط م‍وض‍وع‍ي‌ اول‍ي‍ه‌، ت‍وان‍م‍ن‍دي‌ اي‍گ‍و و س‍ب‍ك‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌
اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍خ‍ش‍ش‌ م‍ح‍ور ب‍ر س‍ازگ‍اري‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راك‍ز م‍ش‍اوره‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‍ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ وال‍دي‍ن‍ي‌ و ه‍م‍ن‍واي‍ي‌ گ‍روه‍ي‌ ب‍ا ت‍ص‍ور از خ‍دا در ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر( 15- 18 س‍ال‍ه‌) م‍ب‍ارك‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ه‍وش‌ ك‍لام‍ي‌ درك‍ودك‍ان‌ ن‍اش‍ن‍وا ب‍ا ك‍ودك‍ان‌ ك‍اش‍ت‌ ح‍ل‍زون‍ي‌ و ك‍ودك‍ان‌ ع‍ادي‌ ( 9ت‍ا 12 س‍ال‍ه‌) ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ف‍رزن‍د پ‍روري‌ ، رض‍اي‍ت‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ ، اض‍طراب‌ و ت‍ح‍ري‍ف‌ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ دردان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍رم‍ع‍ت‍اد ب‍ه‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ، در م‍ع‍رض‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ع‍ادي‌ 12 ت‍ا 18س‍ال‍ه‌ ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍ادك‍ام‍ي‌، ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ وك‍م‍ال‌گ‍راي‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ زن‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ميزان آگاهي دانشجويان دندانپزشكي از اصول نسخه نويسي و دانش فارماكولوژي در درمان اندو
طراحي وساخت نرم افزار تشخيص افتراقي اختلالاتگيجگاهي فكي و مقايسه نتايج آن با نتايج كيلينسين ها
ارزيابي ميزان دسترسي، دانش و عملكرد دانشجوياندندانپزشكي نسبت به كاربردهاي فناوري اطلاعات در دندانپزشكي
برسي موقعيت فورامن منتال توسط راديوگرافي پانوراميك ديجىتال بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي آزاد اصفهان
مقايسه ي ميزان ميكروليكيج انواع MTA شامل:cerkamed،angelus با cemcement در پرفوراسيون هاي فوركا
مقايسه آزمايشگاهي ريز نشت تاجي پنج ماده ترميمي موقت:زونالين،masterdent،META،آريادنت(coltosol)كلتوزول،گلچاي(cavizol)كاويزول
assessment of preventive regimes for early chil;dhood caries follooed by use dental practitioner in 3-5 years old children
بررسي تأثير ليزر كم توان بر التيام زخم هاي ناشي از جراحي برداشت لثه
بررسي تجويز انتي بيوتيك بين دندانپزشكان شهر اصفهان از روي نسخ بيمار
رضايت شغلي و اميد به آينده در ميان دستياران دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان ( خوراسگان ) و دانشگاه علوم پزشكي كرمان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مقايسه دقت راديوگرافي پري اپيكال ديجيتال بابايت وينگ ديجيتال در ارزيابي ميزان تحليل استخوان دردندان هاي خلفي بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن
رابطه پلي مورفيسم micRNa 196a-2 C>T ,miRNA 146A G>C با اسكواموس كارسينوماحفزه دهان در جمعيت جنوب ايران
مقايسه وضعيت استخوان در موش هاي نرمال و استئوپروتيك پس از قرار دادن ايمپلنت ، همراه يا بدون تجويز استرونس رانلات و سديم فلورايد.
ميزان از بين رفتن تماس پروگزيمال بين پروتزهاي ثابت متكي به ايمپلنت و دندان مجاور
تحليل و تبيين ديدگاههاي تربيتي هابرماس و ليوتار با مقايساتي با عرفان اسلامي بويژه مولوي
بررسي ساختارهاي ابتداي جمله در نگارش انگليسي زبان ها و زبان آموزان ايراني
تحليل اقتصادي عوامل موثر بر وقوع جرمو راههاي كاهش آن (مطالعه موردي: ايران و منتخبي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي(OIC))
بررسي غلظت يون هاي نيكل و كروم در بزاق بيماران تحت درمان با اپلاينس هاي ثابت ارتودنسي
مقايسه ازمايشگاهي تغييرات ابعادي كانتور ريج بعد از پيوند استخوان ناحيه دندان خارج شده به روش باكال پاچ در سه نوع ماده پيوند استخواني در نمونه حيواني
بررسي آناتومي فورامن تيمپانيك يا Huschke به روي تصاوير cone beam CT افراد بالاي 6 سال
بررسي ارتباط كمي و كيفي ما ست سل ها و ميزان فيبروزدر پيوژنيك گرانولوما با استفاده ازدو تكنيك رنگ آميزي ماسون تري كروم و تولوييدين بلو
بررسي تطبيقي مدل اعزام معلمان كشورهاي منتخب به مدارس خارج از كشور به منظور پيشنهاد مدل ادراكي مناسب براي كشور جمهوري اسلامي ايران
بررسي تطبيقي مدل اعزام معلمان كشورهاي منتخب به مدارس خارج از كشور به منظور پيشنهاد مدل ادراكي مناسب براي كشور جمهوري اسلامي ايران
بررسي مدلهاي بازاريابي آموزش عالي در كشورهاي منتخب به منظور ارائه مدل براي دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي مدلهاي بازاريابي آموزش عالي در كشورهاي منتخب به منظور ارائه مدل براي دانشگاه آزاد اسلامي
شناسائي مؤلفه هاي موثر بر افكار مزاحم بمنظور تدوين بسته آموزشي كنترل افكار مزاحم و تعيين ‏اثربخشي آن بر مديريت زمان، توجه، حافظه، خودكارآمدي و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان ‏دوره تحصيلي دبيرستان
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي، كيفيت زندگي، تنظيم قند خون و پايبندي به درمان در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص و درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي، كيفيت زندگي، تنظيم قند خون و پايبندي به درمان در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص و بازي درماني گروهي بر ميزان اضطراب، افسردگي و احساس تنهايي كودكان11-7 ساله داراي اختلال استرس پس از سانحه( PTSD )ناشي از سوء استفاده جنسي شهرتهران
مقايسه اثربخشي آموزش يادآوري خاص و بازي درماني گروهي بر ميزان اضطراب، افسردگي و احساس تنهايي كودكان11-7 ساله داراي اختلال استرس پس از سانحه( PTSD )ناشي از سوء استفاده جنسي شهرتهران
تدوين بسته مداخله مبتني بر دلبستگي براي كاهش علائم پرخاشگري در دختران نوجوان شهر تهران و بررسي اثربخشي آن
تدوين بسته مداخله مبتني بر دلبستگي براي كاهش علائم پرخاشگري در دختران نوجوان شهر تهران و بررسي اثربخشي آن
مطالعه فرسايش بادي در برخي خاكهاي استان كرمان با تاكيد بر ارتباط بين ويژگي هاي خاك و فرسايش پذيري با استفاده از آزمايش تونل باد
ارزيابي و نقد تفسير موسع از دفاع مشروع در پرتو رويه دولت ها
ارزيابي و نقد تفسير موسع از دفاع مشروع در پرتو رويه دولت ها
نقش دادگاه بين المللي كيفري روندا در تفسير و اجراي كنوانسيون نسل زدايي
نقش دادرس در ايجاد قاعده حقوقي
نقش دادرس در ايجاد قاعده حقوقي
انتقال دادرسي و اجراي محكوميت در حقوق اتحاديه اروپا و امكان سنجي پذيرش آن در حقوق كيفري ايران
انتقال دادرسي و اجراي محكوميت در حقوق اتحاديه اروپا و امكان سنجي پذيرش آن در حقوق كيفري ايران
تبيين استراتژي اتحاديه اروپايي در افغانستان:2010-2001
تبيين استراتژي اتحاديه اروپايي در افغانستان:2010-2001
تجزيه و تحليل نقش جريان تكفيري بر همگرايي و واگرايي جهان اسلام
تجزيه و تحليل نقش جريان تكفيري بر همگرايي و واگرايي جهان اسلام
تحليل نقش اتاق هاي فكر در تصميم سازي سياست خارجي آمريكا – مطالعه موردي ايران ( بررسي 5 اتاق فكر برتر آمريكا كه بين سال هاي 2009 تا 2013 همواره جز 10 اتاق فكر برتر جهان بوده اند )
تحليل نقش اتاق هاي فكر در تصميم سازي سياست خارجي آمريكا – مطالعه موردي ايران ( بررسي 5 اتاق فكر برتر آمريكا كه بين سال هاي 2009 تا 2013 همواره جز 10 اتاق فكر برتر جهان بوده اند )
دكترين نئوعثماني گري تركيه و چالشهاي آن براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
تاثير ژئوپلتيك شيعه بر جايگاه منطقه اي ايران
ارائه مدل اقتضايي يادگيري از اشتباهات در سازمانهاي بخش دولتي ايران
ارزيابي و سنجش اثر بخشي شيوه هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و ارائه مدل مطلوب
طراحي الگوي توانمندسازي خانواده در برابر آسيب هاي ناشي از جهاني شدن بر اساس مولفه هاي فرهنگي
طراحي الگوي توانمندسازي خانواده در برابر آسيب هاي ناشي از جهاني شدن بر اساس مولفه هاي فرهنگي
طراحي الگوي توانمندسازي خانواده در برابر آسيب هاي ناشي از جهاني شدن بر اساس مولفه هاي فرهنگي
الگوي مقابله با جنگ نرم غرب عليه جمهوري اسلامي ايران برمبناي آموزه هاي قرآن كريم
طراحي الگوي توسعه اخلاق كاربران در فضاي مجازي ( وب 2 )
طراحي الگوي توسعه اخلاق كاربران در فضاي مجازي ( وب 2 )
طراحي مدل فرهنگ كيفيت دردانشگاه آزاد اسلامي
طراحي مدل فرهنگ كيفيت دردانشگاه آزاد اسلامي
ارائه الگوي ارتقاء فرهنگ كتابخواني در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
ارائه الگوي ارتقاء فرهنگ كتابخواني در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
حق بر محيط زيست در فقه اماميه و حقوق بين الملل
حق بر محيط زيست در فقه اماميه و حقوق بين الملل
واكاوي حرمت ربا با تاكيد بر مستثنيات ان
واكاوي حرمت ربا با تاكيد بر مستثنيات ان
منطق فلسفه ورزي و كاربرد آن در تحليل آراء صدرالدين شيرازي (چگونه فيلسوفانه تحليل كنيم؟)
منطق فلسفه ورزي و كاربرد آن در تحليل آراء صدرالدين شيرازي (چگونه فيلسوفانه تحليل كنيم؟)
بررسي تطبيقي الهيات عرفاني از منظر مولانا جلال الدين بلخي و بوناونتورا
بررسي تطبيقي الهيات عرفاني از منظر مولانا جلال الدين بلخي و بوناونتورا
تبيين تجربه ديني از ديدگاه ويليام جي وين رايت
تبيين تجربه ديني از ديدگاه ويليام جي وين رايت
نقش سبك حسابرس در تقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي
نقش سبك حسابرس در تقاضا براي كيفيت خدمات حسابرسي
مدلسازي كاربرد حسابگري ذهني براي تشكيل پرتفوي توسط سرمايه گذاران كم تجربه (الگوي تصميم گيري ويكور)
مدلسازي كاربرد حسابگري ذهني براي تشكيل پرتفوي توسط سرمايه گذاران كم تجربه (الگوي تصميم گيري ويكور)
ارزيابي خواص ديناميكي مخلوط خشك ماسه وPETدر دستگاه ميز لرزه
بهينه سازي ابعاد سد خاكي پنجه سنگي با استفاده از الگوريتم هايفرا كاوشي
بررسي خصوصيات ديناميكي و نشست پذيري خاكهاي دانه اي مسلح شده با خرده لاستيك و خاك مارن
اعتراض درثبت
ماهيت حقوقي قرارداد پيش فروش ساختمان براساس قانون مصوب 1389
اصل تساوي حقوق طلباكاران تاجر ورشكسته
امين قضايي در حقوق ايران
اشتباهات ثبتي(بخش املاك)
شناسايي كنه هاي خانواده Laelapidae مستقر در خاك و مرتبط با لانه ي مورچه ها در مناطقي از شهرستان شاهين شهر وميمه
ماهيت و آثار حقوقي تمليك وتملك اراضي در شهركها ونواحي صنعتي
تاثير حاكميت شركتي و پيامدهاي آن بر عملكرد شركت در شرايط تورمي
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش ( مطالعه موردي در اداره كل راه و شهرسازي استان تهران).
بررسي افسردگي نوجواني، سبك دلبستگي و تنظيم هيجاني بين دو گروه دختران مادران عهد شكن و عادي
بررسي رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي روانشناختي دختران مقطع متوسطه شهرستان پاكدشت
پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس روابط موضوعي و دفاع هاي ايگو
شيوع مشكلات روانشناختي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
ارتباط بين جامعه پذيري سازماني و رفتار شهروندي سازماني دبيران تربيت بدني زن شهرشيراز
بررسي تاثير عوامل درون سازماني و ويژگيهاي شخصيتي مديران بنگاه هاي دولتي بر مديريت سود (مطالعه موردي شركت فرود گاه هاي كشور)
تابعيت مضاعف وآثارآن ازمنظرحقوق بشر
تداخل و تعداد ديات در قانون مجازات اسلامي
بررسي مقايسه اي راهكارهاي رعايت ادب در فارسي و آلماني
شناسايي پيامدهاي اجتماعي،فرهنگي اقتصادنفتي برسبك زندگي مردم شهر اصفهان برمبناي تئوري زمينه اي
تجزيه ژنتيكي صفات توليدمثلي گوسفند لري بختياري با استفاده از مدل خطي - آستانه اي
تاثير ويتامين ب1 و ب12 برعملكرد رشد، سن شروع نشخوار و سن از شيرگيري گوساله هاي شيرخوار نژاد هلشتاين
بررسي تاثيرمتغيرهاي كلان پولي، متغيرهاي كلان حقيقي و عوامل داخلي مؤثر برشاخص سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
بررسي وضيعت خلاقيت و راه هاي افزايش آن در دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان كوهرنگ از ديدگاه معلمان
بررسي چند شكلي ژن هورمون رشد و گيرنده هورمون رشد در گاوميش هاي استان خوزستان
رابطه بين فعاليت بدني و خود توصيفي بدني با روابط بين فردي كاركنان صنايع مس رفسنجان
مقايسه منطق ارسطو با منطق كانت
تاثير افزودن عصاره گياه اسطوخودوس و مريم گلي به آب آشاميدني در جلوگيري از تغييرات آنزيم هاي كبدي و الگوي ليپيد هاي خون تحت تنش گرمايي در موش
بررسي تاثير پروتئين ايزوله سويا در محيط رقيق كننده بر پارامترهاي اسپرم قوچ افشاري در شرايط انجماد و ذوب
مقايسه انسجام تيم هاي ورزشي موفق و ناموفق ليگ برترزنان شيراز( مطالعه ي موردي رقابت هاي برتر واليبال زنان شيراز)
تحليل محتواي صحيفه نور حضرت امام خميني(ره) با تاكيد بر سرمايه اجتماعي
قاعده كلي حل تعارض درمقررات متحدالشكل رم 2و حقوق ايران
بررسي خصوصيات رشد رويشي و زايشي رقم گلابي نطنزي روي شش پايه در اصفهان
مقايسه ي مشكلات و نيازهاي طب تسكيني در بيماران سرپايي و بستري مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدا در سال 1394
بررسي عنصر تكرار در سه اثر خودزندگي نامه اي مارگريت دوراسسدي بر اقيانوس آرام،عاشق ،عاشقي از چين شماليو مقايسه شباهت ها و تفاوت ها
طراحي مجتمع آموزشي با رويكرد انعطاف پذيري فضاي كالبدي در شيراز
آناليز ديناميكي سازه هاي لغزشي متكي بر بستر نرم تحت اثر نيروي زلزله افقي و قائم
بررسي رابطه بين انتخاب هاي اختياري در حسابداري و توانايي پيش بيني جريانات نقدي آتي توسط اقلام تعهدي
جايگاهنظريه خطر در مسوليت هاي خارج از قرار داد با توجه به قانون مجازات جديد
بررسي هزينه هاي غير مستقيم پروژه هاي حفاري شهري در صورت عدم رعايت موارد ايمني و ايجاد خسارت به شبكه هاي ديگر
مباني فقهي و حقوقي جرايم تأديب كودك
بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي بر كارايي سرمايه گذاري در هر يك از مراحل چرخه عمر شركت
تحليل لرزه‌اي مهاربند‌هاي فولادي مقاوم در برابر كمانش و بررسي شرايط و معيار كمانش كلي و موضعي در مهاربند به روش اجزاء محدود
مباني حمايت مصرف كننده درحقوق كيفري ايران
بهبود سيستم كنترل توربين بادي با ژنراتور DFIG
بررسي استراتزي جذب مشتري درشعب بانك توسعه تعاون در استان كهگياويه وبويراحمد
طراحي مجموعه همسايگي فاميلي؛ با نگاهي ويژه به درون گرايي در خانه هاي گذشته
روشهاي زوال دادرسي در حقوق ايران و كانادا
بررسي ازدواج كودكان در نظام حقوقي ايران و جايگاه آن در اسناد بين المللي.
بررسي رابطه تجديد ارائه هاي حسابداري و رشد شركت
بررسي رابطه اعتيادبه كارباتعهدسازماني كاركنان ديوان محاسبات كشور
بررسي پيشگيري وضعي در كاهش جرائم اقتصادي و مالي
بررس و بهبود مبدلهاي در هم تنيده سوئيچينگ نرم
علل رافع مسئوليت كيفري در گذر زمان با رويكرد به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و تطبيق با كامن لا
رابطه بين مديريت پاداش با بهره وري كاركنان اداره كل امور مالياتي خوزستان
تحليل ميزان افت شروع و انتها در تقاطعات چراغ دار ايران
بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي مصالح بنايي دو طبقه مقاوم سازي شده به كمك ديوار برشي بتني
بررسي نسبت ضخامت نسبي به ارتفاع ديوار ها ي بنايي بر اساس منحني ها ي شكنندگي
بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشي ميان مرتبه نامنظم در ارتفاعبا تحليل ديناميكي افزايشي (IDA) تحت زلزله هاي حوزه نزديك
بررسي اثر استفادهاز الياف پلي پروپيلين بر ظرفيت باربري خاك بستر در يك سيستم دو لايه اي
ورشكستگي بين المللي با تاكيد بر لايحه قانون تجارت مصوب سال 1392
ارزيابي ميزان تاثيرات ادعاهاي حقوقي پيمانكاران ساختماني بر برآورد اوليه پيمان درقراردادهاي فهرست بهائي (مطالعه موردي)
فرمولاسيون روغن زيتون طعم داربا سير و فلفل و بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني و ارگانولپتيكي آن
شناسايي عوامل موثر بر تمايل به ترك خدمت در كاركنان اداره كل گمركات استان فارس
يررسي مقاومت جانبي خز آهن بالاستي با تراورسهاي بالدار و Y-SHAPE
بررسي رفتار چسبندگي حق الزحمه حسابرسي در شركتهاي ‍پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طراحي ميدان مركزي شهر شاپور آباد با محوريت روابط اجتماعي و فرهنگي
تاثير فرصت هاي رشد بر رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و دقت و دفعاتپيش بيني سود مديران
ماهيت حقوقي عقود جايز در فقه وحقوق
مقايسه تمرينات فيزيوتراپي و تزريق متيل پردنيزولون در بهبود علايم سندروم تونل كارپال در كارمندان بانكهاي شهرستان بروجرد
مقايسه اثربخشي آب درماني و فيزيوتراپي بر استئوآرتريت زانو
ارزيابي قابليت نگهداري تبديل مدل هابه وسيله رويه هدف گرا
ريشه يابي علل گرايش جرايم(مالي . جسمي ) در شهرستان لارستان
بررسي تطبيقي موانع نكاح در حقوق ايران و فقه عامه
طراحي موزه فرش آذربايجان با رويكرد نشانه شناسي
طراحي مدرسه ناشنوايان اصفهان
طراحي خانه كودك با رويكرد تأثير طبيعت بر ارتقاء سطح كيفي آموزش كودكان
مطالعه و بررسي قراردادهاي بيمه اموال و مسئوليت در حقوق ايران و انگلستان
اسباب سقوط مجازات در حقوق كيفري ايران با نگرش بر قانون مجازات اسلامي مصوب
طراحي بيمارستان 32 تختخوابي عمومي با رويكرد ( رابطه محيط فيزيكي بيمارستان بر ميزان بهبود بيماران )
بررسي تاثير عصاره گياه چاي سبز بر عملكرد، پاسخ هاي آنتي اكسيداني وايمني در جوجه هاي گوشتي
تخمين تابع كارايي هزينه اي شعبه‌هاي بانك ملي استان تهران وبررسي عوامل موثر بر آن(مطالعه موردي اداره امور شعب شمال تهران)
بررسي استراتژي هاي به كار رفته در ترجمه ساختارهاي اغراق در شاهنامه: رويكرد ارتباطي
بررسي ميزان فهم فارسي زبانان از تبليغات استعاره تصويري با در نظر گرفتن دو فاكتور تحصيلات و سن
بررسي ترجمه ي نو واژه ها در متون فني : مطالعه ي موردي مهندسي الكترونيك
بررسي اثر كارايي هزينهشعب بانك ملت استان اصفهان بين سالهاي 1392و1393
تغيير كاربري اراضي از سال 1335 تا 1392 با استفاده ازعكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي چند زمانه و GIS در هورهاي استان خوزستان
مقايسه اثر دو روش آرام سازي جكوبسون و بنسونو تركيب اين دو بر افسردگي و كيفيت زندگي سالمندان
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد فضاي باز مناسب براي كودكان و سالمندان
بررسي رابطه تفكر استراتژيك و هوش سازماني با عملكرد شغلي (مورد مطالعه در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي)
رابطه معنويت در محيط كار با كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت توليدي فولادگران امروز
شيوه هاي تفسير قرار دادهاي خصوصي در حقوق ايران و انگلستان
تأثير يوگاي خنده بر افسردگي و اميد به زندگي زنان شهر اصفهان
تحليل عوامل كلان تاثير گذار در بهبود فضاي كسب وكار در بخش صنعت اصفهان با استفا ده از الگويPESTL
مقايسه مهارتهاي ارتباطي و سازگاري زناشويي و رضايت جنسي بين افراد نابينا و بيناي متأهل
تأثير عصاره هاي فلفل قرمز، آويشن شيرازي،گل هميشه بهارو تله زرد چسبيده در قالب استراتژي پوش -پول (Push-Pull) در كنترل پروانه مينوز گوجه فرنگي (Tutaabsoluta(Lep.:Gelechiidae
تصوير زن وزنانگي در اثر سيمين دانشور (جزيره سرگرداني)وسيمون دو بووآر(جنس دوم)
بازرسي در شركت هاي سهامي در حقوق ايران با مقايسه حقوق فرانسه
مقايسه اثر يك دوره تمرينات پيلاتس و ثبات مركزي بر تعادل پويا و عملكرد هاي شناختي زنان سالمند
رابطه ابعاد ساختار سازماني و اثر بخشي سازماني با اثرات تعديل كننده مديريت دانش در مجموعه شركت هاي نفت و گاز شهر اصفهان
تاثير هشت هفته تمرينات ثبات مركزي با فيزيوبال بر قدرت ،انعطاف پذيري و تعادل زنان غير فعال
بررسي ديدگاه ها و باورهاي دبيران درس زبان خارجه در خصوص استقلال در فراگيران- مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر اصفهان
تاثير آموزشي يكپارچه سازي رويكرد فرايند گرا و فراورد گرا در آموزش ترجمه به دانش آموزان فارسي زبان ايراني
رابطه خودكارآمدي و هوش هيجاني با كيفيت زندگي معلمان تربيت بدني
رابطه بين ادراك از سرمايه اجتماعي با تعلق سازماني و توانمندسازي كاركنان
تاثير8هفته تمرينات رومبرگ بر خطر زمين خوردن, برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني وابسته به سلامتي وكيفيت زندگي در مردان سالمند.
بررسي نحوه خطاب قرار دادن بين زن و شوهرها در دو نسل قيل و بعد از انقلاب 1357 در ايران
رابطه سرمايه فكري و جامعه پذيري سازماني با عملكرد كاركنان دارايي اصفهان
بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد كاركنان در اداره كل امور مالياتي استان اصفهان
تحليل عوامل اجتماعي موثر بر افزايش اقدام به خود كشي(مطالعه موردي:شهرستان زرين دشت)
بررسي رابطه قابليت هاي سيستم هاي اطلاعات مديريت بر عملكرد بانك ها(مطالعه موردي شعب بانك ملي، ملت، پاسارگاد و پارسيان شهر اصفهان)
تأثير عوامل موثر بر ايجاد منابع پايدار در بانك و اثرات آن‌ها در تخصيص منابع
اثر پوشش هاي خوراكي به منظور افزايش عمر قفسه اي و حفظ كيفيت سيب رقم گلدن دليشز.
امكان سنجي استقرار و توسعه مديريت استراتژيك منابع انساني در استانداري اصفهان
نقش درك از نوع قدرت سرپرست در رابطه بين رفتار سياسي و پاسخگويي كاركنان شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
بررسي صفات رويشي و كيفي چمن فرش (چمن قطعه اي )فسكوي بلند پرورش يافته بر روي كارتن پلاست
اصول حاكم بر حق رقابت در حقوق ايران و اسناد بين المللي
مقايسه تطبيقي دو اثر حماسي شاهنامه فردوسي و ايلياد واديسه هومر
خشونت هاي خانواگي و حمايت قانون از زنان و دختران
ماهيت محاربه و افساد في الارض در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
تاثير فضاي مجازي بر وقوع بزه ديدگي زنان
تجارب زنان از مراجعه به فالگير در زندگي شخصي و اجتماعي آنها در شهر اصفهان
بررسي تم هاي اصلي در رمانموندو و داستان هاي ديگراز لوكلزيو
برسي رابطه يبين دلبستگي شغلي مسيوليت پذيري و رضايت شغلي با فرسودگي شغلي {مطالعه ي موردي :بنياد مسكن شهر اصفهان}
تجاري سازي حقوق مالكيت فكري
شناسايي عوامل انگيزشي موثر در تسهيم دانش در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
پيشگيري از جرم در مديريت پليسي مجرمين سابقه دار
تحليل ساختارهاي مفهومي-نظري جرم تروريسم در حقوق ايران با نگرشي به اسناد بين المللي
ارزيابي سودمندي آموزشي روش تدريس clt در دبيرستان هاي ايران: اصفهان
بررسي تاثير زمان و نوع كوپيوند درگيرايي پيوند گردو (.Juglans regia L)
بررسي نقش وجايگاه ماليات هاي اسلامي در ساختار مالياتي ايران
بررسي اثرات شخصيتي سرمايه گذاران در ريسك گريزي در بازار سرمايه وبورس اصفهان
زيست چينه نگاري سازند اسماري در چاهها شماره 4 و 8 ميدان نفتي منصورآباد و انطباق با رخنمون سطحي تاقديس بنگستان - تنگ بند
تاثير پيش تيمار و روشهاي مختلف خشك كردن بر خصوصيات كيفي قارچ بلازئي
تاثير اسيد لينولئيك مزدوج (كونژوگه شده) بر وزن، سيستم ايمني، بيماري ها و ظرفيت آنتي اكسيداني گوساله از بدو تولد تا سن از شيرگيري
شناسايي سن هاي شكارگر(Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridaeدر مزارع يونجه و تعيين گونه غالب آن ها در نواحي غربي استان اصفهان
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني وآنتي باكتريايي بره موم زنبور عسل
اثر كاربرد ورمي كمپوست و ازتوباكتر و مايكوريزا بر ويژگيهاي رشدي و مقدار اسانس گياه اسطوخودس
تأثير پيش تيمارها و هورمون هاي مختلف بر كالزايي و جنين‌زايي در كشت بساك خربزه
اثر نسبت هاي مختلف انرژي به پروتئين جيره بر عملكرد و راندمان لاشه جوجه هاي بومي اصفهان
سبك زندگي براساس اموزه هاي ديني
طراحي مركز خريد با رويكرد ارتقاء سرزندگي شهري
بررسي خصوصيات فيزيكي ،شيميايي وميكرومورفولوژيكي بخشي از رسوبات تالاب گاوخوني
بررسي و تحليل مقايسه اي سبك ها و مدل هاي سازماندهي در بخش هاي دولتي و خصوصي سازمان هاي داراي نظام هولدينگ در ايران و معرفي الگوي مناسب با تكيه بر مطالعه و شناخت نظام هاي سازمان هاي مرجع و بزرگ هولدينگ در ايران
تاثير ويتامين A و عنصر روي بر هورمون هاي تيروئيدي و برخي آنزيم هاي كبدي در جوجه هاي تحت تنش گرمايي
بررسي ارتباط سطح اضطراب پيش از عمل با شدت درد ابراز شده پس از كله سيستكتومي در بيماران بستري در بيمارستان آريا اهواز سال 1393
ارتقاكيفيت سرويس خدمات در محاسبات ابري توسط گسترش روش سلسله مراتبي
بررسي تيمار خشكي، شوري و دما بر روي جوانه زني بذر چمن برموداگراس
بررسي تاثير يك دوره تمرين منتخب حركتي بر مهارت هاي حركتي درشت و رفتار تطابقي كودكان مبتلا به اوتيسم با عملكرد بالا
رابطه شخصيت و مهارتهاي سياسي كاركنان با تمايل رفتارهاي انحرافي در دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
بررسي رابطه بين اعتبار شركت و هزينه سرمايه آن
بررسي ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي بين ورزشكاران حرفه اي تيراندازي باكمان
تاثير احداث پياده راه در ترافيك منطقه،مطالعه موردي:پياده راه خيابان لاله زار تهران
راهكارهاي گسترش بيمه هاي عمر وپس انداز در ايران از منظر نمايندگان شركت سهامي بيمه ايران -شهر اصفهان
تاثير القاء (تزريق) قوانين دستور زبان بر نگارش موثر در زبان آموزان ايراني زبان انگليسي در سطح بالاتر از متوسط
طراحي مركز محله با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم
فمنيسم در رمان هاي ايراني بعد از انقلاب 1357
مطالعه اثر حسابداري محافظه كارانه و مراحل چرخه عمر تجاري شركت بر ارزش گذاري شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت توان در توربين بادي مجهز به DFIG
بررسي شارژ بهينه باتري هاي سرب اسيدي به روش جريان پالسي
بررسي تطبيقي ژانر قسمت بحث مقالات علمي رشته دندانپزشكي در زبان انگليسي و فارسي
ارائه الگوريتم جديدي براي تشخيص هويت خودكار با استفاده از توصيف گرهاي منحني مستقل از مقياس و چرخش
مباني و آثار فقهي حقوقي مهايات
بررسي رابطه ي كيفيت نان باسلامت نيروي انساني وآثارآن بررشداقتصادي هشت كشورآسيايي
بررسي تاثير سهولت كسب وكار بر رشد اقتصادي در كشور هاي منتخب منطقه منا
نقش تعديل كننده ويژگيهاي شخصيتي در رابطه بين فلات شغلي بارفتارهاي انحرافي كاركنان اداره كل آموزش وپرورش استان اصفهان
تاثيربينايي حين تمرين بر تعادل و قدرت عضلات چهارسر ران افراد غيرورزشكار
شناسايي نقاط حادثه خيز، تحليل علل تصادفات و ارائه راهكارهاي بهبود دهنده ايمني در شهر اصفهان (مطالعه موردي : بزرگراه شهيد خرازي)
مقايسه بانك ها بر اساس عوامل مؤثر بر برند برتر در صنعت بانكداري بر اساس گزارش هاي مالي (مطالعه موردي: بانك هاي پاسارگاد و پارسيان استان اصفهان)
بررسي اثر انعطاف پذيري اندازه شركت بر نرخ رشد بازدهي بازار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير نوبت گيري(رعايت نوبت) و انتظار در مكالمه بر كيفيت تعاملات مكالمات كلاسي زبان انگليسي
تلفيق روش هاي دورسنجي و GIS در بررسي خطواره ها وتخمين پتانسيل آبهاي زير زميني در منطقه راوند، شمال غرب كاشان.
تجزيه ژنتيكي پارامترهاي منحني رشد در گوسفند مغاني
مركز هنرهاي نمايشي شهر شيراز با تاكيد بر مشاركت مردم
اثرتمرينات بادي بالانس بر تعادل و سلامت عمومي زنان شاغل در آموزش و پرورش
تحليل تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص هاي سود آوري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نظامهاي دلايل اثبات دعاوي كيفري با تاكيد بر نظام دادرسي ايران واسلام
طراحي مجموعه اقامتگاهي-توريستي روستاي ابيانه با رويكرد معماري زمينه گرا ( معماري با خاك)
رابطه وضعيت سيستم پاداش و خودكنترلي كاركنان با ميانجي گري ادراك از عدالت سازماني(مطالعه موردي: كاركنان دانشگاه هنر اصفهان)
تاثير اندازه شركت و اهرم مالي بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تعارض ادله اقراروسند در دعاوي مالكيت از حيث رويه قضايي
تحليل محتواي فرهنگي صحيفه سجاديه و رساله حقوق امام سجاد(ع)(با تأكيد بر روابط اجتماعي)
اثربخشي اموزش مديريت استرس مبتني بر شيوه شناختي -رفتاري بر افزايش بهزيستي روانشناختي و سازگاري اجتماعي زنان نابارور شهر اصفهان
بررسي قاچاق كالا با تأكيد برقانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزمصوب 1392/10/3
شناسايي و معرفي گياهان دارويي شهرستان تيران و كرون
رابطه به كارگيري سيستم هاي اطلاعاتي و فرآيند تصميم گيري مديران بانك ملي شهر اصفهان
بيواستراتيگرافي و بيوفاسيس كنودونت هاي فامنين بالايي برش جنوبي چاهريسه ( نارك )، شمال شرق اصفهان
رابطه فرهنگ خانواده ومديريت مصرف بهينه آب در بين كاركنان زن شركت آب وفاضلاب شهر اصفهان
تاثير هيوميك اسيد و ورمي كمپوست بر عملكرد و اسانس گياه دارويي مريم گلي (salvia officinalis L.)
تربيت اجتماعي از منظر خواجه نصير الدين طوسي
كنترل بدون سنسور موتور دبل استاتور سوئيچ رلوكتانس
مكان يابي بهينه ادوات FACTSدر سيستم قدرت با روش هاي نوين بهينه سازي
ارائه يك مبدل بوست-فلاي بك جديد با كليد زني نرم و بهره ي بالا
بهبود مكان‌يابي تجهيزات پزشكي در دنباله تصاوير آنژيوگرافي عروق كرونري با استفاده از پردازش موازي
بررسي رابطه رضايت شغلي كاركنان پرستاري با مهارت هاي مديريتي سرپرستاران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
تاثير گزارش حسابرسي بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري گزارش شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آسيب شناسي گذر از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيك در موسسه ثامن و ارائه راهكار جهت گذار به اين مرحله
مطالعه تطبيقي مسئوليت متصدي حمل ونقل ريلي درحقوق ايران وكنوانسيون حمل ونقل ريلي
بررسي خيارات در نظام حقوقي ايران
تخمبن تبخير و تعرق با استفاده از داده هاي سنجش از دور در منطقه سد زاينده رود
ارزيابي فن آوري هاي خويش خدمتي بانكداري الكترونيك بر مشتري مداري با رويكرد AHP (فرايند سلسله مراتب تحليلي) مطالعه موردي: شعب بانك سامان منطقه شمال تهران
ريزبقاياي ماهيان فامنين مياني-بالايي برش نارك و كوه لامار، شمال شرقي اصفهان
بررسي تجربي حساسيت جريانات نقدي نامتقارن سطح انباشت وجه نقد با تاكيد بر محدوديت در تامين مالي و ساختار كنترلي شركتها در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي علل و موانع عدم پيشرفت پروژه هاي عمراني(مطالعه موردي: استان كهيگلويه و بويراحمد)
بررسي تاثير استفاده از عنصر روي معدني و آلي در محيط رقيق كننده اسپرم قوچ افشاري در شرايط انجماد و ذوب
بررسي چربي ضايعات كشتارگاه طيور و چربي گياهي به همرا امولسي فاير ليستين بر عملكرد، پروفيل اسيد هاي چرب خون و قابليت هضم در بلدرچين ژاپني
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد پايداري زيست محيطي در شهر اصفهان
ارزيابي اسيب پذيري شبكه راه هاي برون شهري با استفاده از تحليل شبكه (مطالعه موردي استان اصفهان)
بررسي تاثير نظام يكپارچه مديريت سرمايه انساني بر اثر بخشي سازمان در سازمان آب و فاضلاب اهواز
آسيب شناسي كسب وكار موسسات فرهنگي هنري شهر تهران
حل عددي معادله برگرز به وسيله روش هم مكاني درجه 3 هرميت
طراحي مركز پژوهش فرهنگي جزيره كيش با تاكيد بر مفهوم هويت
امكان سنجي كاربست مديريت سيستم هاي اطلاعاتي mis در برنامه ريزي درسي آموزش عالي
نگرش زنان اقشار مختلف نسبت به حجاب در شهرستان يزد
بررسي ارتباط ارزيابي عملكرد بر اساس ارزش افزوده اقتصادي باارزشيابي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي گونه هاي هويت فرهنگي در بين زنان شهر كاشان و ارائه الگوي ساختاري مبتني بررويكرد آميخته
اثرات نوع بستر ، هوادهي و ميزان مصرفي چاي كمپوست بدست آمده از ورمي كمپوست بر رشد خيار
بررسي تاثير سيستم اتوماسيون اداري بر فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه هاي آزاد استان خوزستان
رقابت در بازار محصول و مديريت سود: شواهدي از دستكاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت واقعي
بررسي حقوق زنداني در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه
نقش ورزش زورخانه اي در توسعه گردشگري ورزشي شهر اصفهان از ديدگاه كارشناسان
تاثير پودر دانه هاي گشنيز و گلپر بر عملكرد رشد و برخي فراسنجه هاي خوني گوساله هاي شير خوارهلشتاين
بررسي الگوي رفتاري كاركنان بانك قوامين در مقابل تغيير
بررسي سياست جنايي ايران در مورد جرايم خشن
بهبود كارايي تشخيص سرقت ادبي بين زباني با استفاده از قطعه بندي متن.
اكتشاف كانه زايي آهن_مس با استفاده از داده هاي ماهواره اي در منطق بيدخون كرمان
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي رضايتمندي زناشويي وهمسرآزاري درزنان متاهل شهر اصفهان
جداسازي و شناسايي قوي ترين باكتري هاي تشكيل دهنده بيوفيلم از صنايع گوشت و بررسي تاثير مهاري يك نوع بيوسورفكتانت
بررسي ريزازديادي اركيده فالونوپسيس با استفاده از ريز نمونه هاي مختلف
مكان سوم نقطه سوم (طراحي مكان سوم به عنوان فضايي براي شكل گيري فعاليت و تعامل افراد براي رشد شهر اصفهان)
بررسي اثر بخشي آموزش مادران رابطه با نوجوان در كاهش آسيبهاي مبتني بر روابط با جنس مخالف وافزايش سلامت رواني دختران (دوره دوم متوسطه)شهرستان فلاورجان
شناسايي فرصت ها و تهديدهاي موجود در تربيت اخلاقي دانش آموزان دوره متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان رفسنجان
اثر محلول پاشي كلسيم به همراه چالكود عناصر غذايي بر خصوصيات رويشي و زايشي و پس از برداشت سيب گلاب رقم كهنز
استفاده از مالتودكسترين و سوكرالوز به عنوان جايگزين چربي و شكر در كرم ويفر رژيمي
بررسي عوامل بروز فساد اداري در گمرك (مورد مطالعه گمرك اصفهان) نظير عوامل اداري- مديريتي، عوامل فرهنگي- اجتماعي ، عوامل سياسي - ساختاري و ويژگيهاي فردي
طراحي خانه ي فرهنگ و موسيقي با رويكرد معماري سنتي
تاثير بسته‌بندي با اتمسفر اصلاح شده بر خصوصيات فيزيكوشيميايي دانه‌هاي انار ترش
بررسي انواع قراردادها در پروژه هاي عمراني مناطق آزاد (مطالعه موردي:منطقه آزاد كيش)
بررسي تأثيرسرمايه روانشناختي بر تعادل كار وزندگي كاركنان شركت تحقيقات دريايي با توجه به نقش تعديل كننده تعهد سازماني آنها
ارزيابي كيفيت معادل يابي فارسي واژگان خاص فرهنگي در فرهنگ دوزبانه انگليسي به فارسي هزاره بر اساس مدل نيومارك
امكان سنجي و بررسي مديريت ساخت مخازن ذخيره آب فضاي سبز شهري با استفاده از فرآيند سلسه مراتبي(AHP)
باغ موزه فرش ايراني ( با رويكرد تاثير روانشناسي محيط بر زيبايي شناسي و كالبد
رابطه نظام هاي نظارت الكترونيكي و اثر بخشي ارزيابي عملكرد كاركنان سارمان تامين اجتماعي اصفهان
روش شناسي دادرسي فوري مدني در نظام حقوقي ايران با رويكرد انطباقي نهادها
حدود اختيارات دادرس در تفسير قراردادهاي مدني
بررسي اثر فيلم پلي اتيلن سبك حاوي نانو بنتونيت بر خواص فيزيكوشيميايي و ميكروبي كاهوي خرد شده در بسته بندي اتمسفر اصلاح شده
تدوين و ارزيابي برنامه مراقبتي براي مديريت دليريوم در بيماران پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر در بيمارستان دكتر چمران اصفهان در سال 1394
اخلال سامانه اي در حقوق كيفري ايران
درخواست مودبانه در ايميل: آموزگاران و زبان آموزان انگليسي چطور در زبان انگليسي و فارسي درخواست مودبانه مي كنند
طراحي يك كنترل كننده ي بهينه براي ژنراتور سوئيچ رلوكتانس دو-استاتور
نقش و تاثير استفاده از فناوري هاي نوين در احداث ساختمان هاي سبز
طراحي خانه سودو ( خانه اي توأم از سكونت و كار)
طراحي مقاوم كنترل كننده جهت بهبود پايداري سيستم قدرت در مقابل نوسانات توان
رابطه سرمايه فكري و سرمايه معنوي با تفكر استراتژيك در آموزش و پرورش شهر باغملك
1. بررسي عوامل موثر بر پذيرش نوآوري در صنعت پوشاك با تمركز بر نقش مد گرايي و ويژگي هاي فردي
موانع فرهنگي نوسازي بافتهاي فرسوده در منطقه 17 تهران
بررسي اثر ابعاد محتوايي سازمان براثربخشي هوش تجاري با توجه به نقش مديريت دانش ( مطالعه موردي: بانك ايران زمين)
اصول حاكم بر جرم انگاري در حقوق بين الملل كيفري
طراحي مركز هنري با هدف احياي هنرهاي سنتي ايران در كاشان
تاثير اسيد آمينه تريپتوفان در جيره هاي با پروتئين پايين بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و شاخص هاي آسايش در جوجه هاي گوشتي
شناسايي عوامل فرهنگي موثر بر جنبش هنري عصر صفويه.996_ 1057
بررسي امكان استخراج رنگدانه قرمز خوراكي از شاهتوت و استفاده از آن در فرمولاسيون كرم ويفر
بررسي تغييرات فيزيكوشيميايي و ميكروبي خيار تازه برش خورده در بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده از جنس پلي اتيلن سبك حاوي نانو ذرات رس
جرائم در حكم محاربه
خانه شور و تجربه طراحي مجموعه تعاملات بين نسلي سالمندان و كودكان بي سرپرست
بررسي نحوه تعيين و دامنه مسئوليت مدني سبب ضامن در خسارات بدني با تكيه بر قانون جديد مجازات اسلامي
بكارگيري يك روش كنترلي براي جبرانگر استاتيكي (STATCOM) با استفاده از الگوريتم ( PSO ) براي سيستم هاي متصل به توربين بادي
بررسي تجارب حرفه اي پرستاران مراكزمشاوره وارائه خدمات پرستاري
ميراسازي نوسانات ژنراتور سنكرون با خازن سري كنترلپذير با استفاده از تخصيص اتصالات دروني
بررسي رابطه بين عوامل تهديدوجهه, خصوصيات فردي و بيان شفاهي زبان آموزان در كلاس آموزش زبان دوم.
بررسي تاثيرسود غيرعادي برمحتواي اطلاعاتي جريانهاي نقدي عادي و غير عادي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
طراحي خانه فرهنگ وهنر اصفهان با تعاملي برمعماري دوره صفويه
رابطه شايستگي مديران و اعتماد درون سازماني در بين بانك هاي شهر اصفهان
پنهان‌سازي مجموعه عناصر حساس در استخراج قواعد انجمني با الگوريتم هاي تكاملي
طراحي فرهنگسرا با رويكرد ارتقاء تعاملات اجتماعي در ميان ساكنان محله
مصلحت انديشي قانونگذار در قوانين موضوعه با رويكردي بر قاعده استحسان
Impoliteness and threat response
طراحي و تدوين برنامه راهبردي توسعه هنر تجسمي استان خوزستان
تكاليف و اختيارات مدير تصفيه ورشكستگي در لايحه جديد تجارت
بررسي اثرپس رسي و خراش دهي و سرما دهي روي رويش بذر بادامك
تعيين جايگاه استراتژيك بانك رفاه كارگران خوزستان(شهرستان اهواز)در مقايسه با ساير بانكها بر مبناي مدل پورتر(مورد مطالعه :بانك رفاه كارگران،پاسارگاد،صنعت و معدن،تجارت و پارسيان)
بررسي عوامل مؤثر بر بازاريابي گردشگري استان چهار محال و بختياري بر مبناي مدل آميخته بازاريابي
اثرتكنيك جيگساو در بهبود پيشرفت دستور زبان انگليسي در ميان زبان آموزان تكانشگر و بازتابنده ايراني
برسي نشانه هاي بازخورد كلامي شنونده وتاثير آنها بر روي واكنش گويندگان در فراگيران زبان انگليسي در ايران
استفاده از تاريخچه تغييرات نسخه ها براي تطبيق و بروزرساني سيستم هاي پايگاه داده
شناسايي و رتبه بندي عوامل ايجاد كننده شاخص پيچيدگي مالياتي در شهر اصفهان
بررسي تاثير گردش شغلي بر انگيزش و تعهد كاركنان
بررسي ارتباط بين پاداش پرداختي به هيئت مديره وهموارسازي سود درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين ويژگي هاي سود تقسيمي و كيفيت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
ارايه يك مبدل دوطرفه با كليدزني نرم و قابليت بهره افزاينده و كاهنده بالا
بررسي رابطه دوره هاي آموزش ضمن خدمت بانظام ارتقاوانتصاب درشعب شهري بانك رفاه اصفهان
مسئوليت مدني كشورها درخصوص استرداد اموال تاريخي وفرهنگي (درچهارچوب اسناد بين المللي)
رابطه بين حسابداري محافظه كارانه و سرمايه گذاري شركت ها در طول دوره بحران ارزي با در نظر گرفتن محدوديت هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل مؤثر بر بهبود ارتباطات سازماني بانك رفاه شهر اصفهان
روشي براي پيش بينيانواع بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي مبتني بر بهبود الگوريتم درخت تصميم
بررسي نيازهاي مراقبتي زنان باردار مبتلا به بيماري هاي قلبي به صورت سرپايي و بستري در مراجعه به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر زاهدان در سال 1394
بررسي عنصر مادي قتل عمد در رويه قضائي ايران
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و آنتي باكتريايي ژله رويال زنبور عسل
بررسي نظر پرستاران در مورداثر بخشي حاكميت باليني در بيمارستان گنجويان دزفول در سال 1394
طراحي كنترل كننده ژنراتور القايي دو سو تغذيه در نيروگاه بادي سرعت متغير تحت شرايط ولتاژ
طراحي مجموعه همسايگي با رويكرد توسعه پايدار در شهرضا
برسي رابطه بين نيازهاي بنيادين حمايت اجتماعي ادراك شده و فرايند هيجاني با استعداد گرايش به مواد در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان گچساران
بررسي حيات مستقر در فقه اماميه وحقوق كيفري ايران
بررسي رابطه مديريت سرمايه در گردش با بازده كل شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
تاثير تدريس اصول فقه (اصول لفظيه) بر آموزش درك مطلب انگليسي براي دانشجويان حقوق ايراني
بررسي تاثير متقابل بين خصوصيات شخصيتي مترجمين فارسي و كيفيت عملكردشان در ترجمه انواع متون مختلف
بررسي كارآمدي نرم افزار ترجمه گوگل درترجمه متون كاربردي وانساني ازانگليسي به فارسي
بررسي تجارب خانواده هاي بيماران مبتلا به ضربات مغزي بستري در بخش هاي ويژه بيمارستان شهيد رجايي شيراز در سال 1393
تاثير ترميم پيچيدگي تكليف به همراه ترميم بر رواني كلام زبان آموزان انگليسي در سطح پيشرفته
بهبود كارآيي شبكه هاي اقتضايي متحرك با تشخيص زمان وقوع شكست مسير
تاثير اموزشي رويكرد مبتني بر كار جهت اموزش ريز مهارتها به زبان اموزان انگليسي در ايران جهت درك متون انگليسي براي ااهداف علمي
مقايسه خواص فيزيكوشيميايي و ضد باكتريايي هشت عسل مختلف با پايه گياهان دارويي
توليد محصول سين‌بيوتيك با آب انگور و ضايعات صنايع سيب‌زميني(نشاسته)
رديابي حداكثر توان در سيستم توليد انرژي خورشيدي با استفادهالگوريتم فازي
اثر بخشي درمان مبتني بر روانشناسي مثبت نگر (PPT) بر بهبود كيفيت زندگي، بهزيستي روانشناختي و اميد به زندگي در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس (M.S) شهر اصفهان
نقش اقدامات استراتژيك مديريت منابع انساني و راهبردهاي مديريت دانش بر نوآوري خدمات بانكي در بانك تجارت
بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي، رقابت در بازار محصول و پويايي ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر مشاركتشهروندان در مديريت فضاي سبز (مورد مطالعه:مناطق 15گانه شهر اصفهان)
طراحي يادگاه هنر با محوريت فرهنگ و اقتصاد
غني سازي نان تست با سبوس گندم، فيبر سيب زميني و آنزيم ترانس گلوتاميناز
بررسي رابطه بين رفتارهاي توانمندسازي رهبر و توانمندسازي روان شناختي كاركنان با رضايت مشتري(مطالعه موردي : شركت گيتي پسند اصفهان)
تاثير بسته‌بندي با اتمسفر اصلاح شده بر خصوصيات فيزيكوشيميايي دانه‌هاي انار شيرين
نگرشي بر قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها در نظام قضايي ايران
بررسي احكام و شرايط تعهدات تفكيك ناپذير در حقوق ايران و فرانسه
تجزيه و تحليل مقايسه اي ژانر از بخش مقدمه در مقالات فارسي و انگليسي دندانپزشكي
طراحي موزه ي سينما( رهيافتي به كشف رابطه ي سينما و معماري)
بررسي تاثير اجراي طرح ترخيص بر توان خود مراقبتي بيماران مبتلا به ديابت نوع2در مراجعه كنندگان به بيمارستان هاي وابسته به علوم پزشكي شيراز در سال1393
مقايسه تبديل تعهد به اعتبار متعهد با انتقال تعهد در حقوق ايران
عوامل فرهنگي موثر بر گرايش زنان مطلقه به ازدواج مجدد دركميته امداد امام خميني (ره) استان چهارمحال وبختياري
بررسي تاثير عصاره گياه بابونه بر شدت تهوع و استفراغ وابسته به شيمي درماني در بيمارستانهاي زاهدان در سال 1394
وراثت پذيري عملكرد و صفات وابسته در چند لاين لوبيا سفيد (Phaseolus vulgaris L.)
ماهيت حقوقي قراردادهاي نگهداري و واگذاري سلولهاي بنيادي
قاچاق اشيا عتيقه
بررسي ميزان عوامل مرتبط با نگرش و عملكرد معلمان مدارس ابتدايي پايه اول و دوم مدارس دولتي و غير دولتي در مورد سوء رفتار با دانش آموزانشهرستان دورود سال 1394
تحليل نقش مديريت دانش در توسعه محصول جديد در شركت هاي دانش بنيان مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
بررسي گونگوني و چينشي ترجمه به فارسي افعال پوياي انگليسي دلالت كننده بر حركت فيزيكي قابل مشاهده
بررسي تاثيرمديريت سودبرساختارسرمايه وعملكردشركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
چارچوبي به منظور مشاركت بين لايه اي در شبكه هاي چند نرخي IEEE 802.11
تعيين مجازات در حقوق بين الملل كيفري
كنترل سرعت موتورالقايي خطي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در سرعت هاي بالا
بررسي وجودفاصله انتظاري معقول و نامعقول حسابرسي بين حسابرسان واستفاده كنندگان از صورت هاي مالي
نقش طرح آموزش خانواده در مقابله با فرهنگ فقر خانواده هاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) خوانسار
طراحي يك مدرسه سبز با نگرش معماري ايراني _اسلامي و رويكرد معماري پايدار(مقطع ابتدايي)
بررسي خسارت معنوي زيان ديده با تاكيد بر رويه قضايي
تعيين مدت زمان متوسط براي فعاليت هاي شاخص در پروژه هاي عمران شهري جهت ارائه دقيق و واقعي مسير بحراني و برنامه زماني با استفاده از روش دلفي (مطالعه موردي : ميدان امام علي(ع) اصفهان)
ارتباط بين كيست هاي تخمداني فوليكولار و لوتئال با قند خون، انسولين و فاكتور شبه انسولين-1 در گاوهاي چندشكم زايش
رابطه بين هيجان خواهي، ابراز وجود و افكارخودآيند با آمادگي سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه پيام نور اقليد
مدل ايمن سازي بزرگراه هاي كلان شهرهاي ايران(مطالعه موردي-يزرگراه هاي شهر اصفهان)
تحولات جرم شناختي وحقوقي مفهوم حالت خطرناك
بررسي ميزان تاثير هوش هيجاني بر توانمندسازي روانشناختي كاركنان مورد مطالعه: كاركنان شهرداري اصفهان
بررسي هم سويي استراتژي توسعه انرژي هاي تجديد پذير با سياست هاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
تدوين فرهنگ تخصصي (تصويري و توصيفي) دوزبانه (انگليسي-فارسي) زيست شناسي
يك ارزيابي محتوايي از كتاب زبان پيش دانشگاهي در دبيرستانهاي ناحيه دو و ناحيه چهار اصفهان , ايران (مشكلات, پيشنهادات, پيامدها)
ارزيابي كتاب هاي انگليسي دانش آموزان استثنايي (كم توان ذهني و رشدي)
راهكارهاي مقابله با جنگ نرم از ديدگاه مديران فرهنگي شهر زنجان
بررسي و شناسايي عوامل موثر بر گرايش به مد و تقاضا در صنعت پوشاك (مردانه) با تمركز بر نقش تبليغات (مطالعه موردي شهروندان شهر اصفهان)
اثربخشي درمان ماتريكس بر عملكرد خانواده، پرخاشگري و پيشگيري از بازگشت در مصرف كنندگان مت آمفتامين در مراجعه كنندگان به كلينيك هاي ترك اعتياد شهر اصفهان
بررسي مسئوليت كيفري ناقضان محيط زيست در ايران و اسناد بين المللي
بررسي تغييرات اندازه گيري كيفيت سود در طول زمان در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
ارزيابي همبندي شبكه راههاي كشور
تعارض قوانين و قواعد حل تعارض در قراردادهاي الكترونيكي
تحليل ميزان تاثيرگذاري سود عملياتي بر توليد ناخالص داخلي(مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار)
ادم ربايي و سرقت اعضاي بدن انسان
عوامل فرهنگي مؤثردر بروز رفتارهاي ضدشهروندي سازماني (مطالعه موردي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان1393)
ارتباط بين پنج خصوصيات اصلي و استراتژي هاي نوشتاري و موفقيت دانشجويان ايراني زبان هاي خارجي
مقايسه رجوع با حق فسخ از حيث ماهيت و احكام در معاملات
طراحي مجموعه ي مسكن شهري با تاكيد بر پايداري اجتماعي
بررسي عوامل مرتبط با بستري مجدد بيماران مبتلا به سل ريوي در بيمارستان بوعلي شهرستان زاهدان در سال1394
بررسي تاثير استفاده از پاورپوينت به منظور افزايش حفظ لغت فراگيران زبان انگليسي در مورد زبان آموزان دبيرستاني ايراني
پيشگيري جرم ازطريق طراحي محيطي (cpted)
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موثر بر توسعه فناوري الكترواپتيك بر اساس روش هاي آينده نگاري فناوري
بهسازي سطح باند فرودگاه در شرايط يخبندان با استفاده از تكنولوژي زمين گرمايي
استخراج الگو و پيش بيني دسترسي هاي آتي وب با استفاده از داده هاي لاگ بر مبناي خوشه بندي و مدل هاي ماركوف
بررسي تاثير متاكائولين بر مقاومت بتن خودتراكم در محيط سولفاتي
بررسي مقابله اي استفاده از راهكارهاي مخالفت ميان زبان آموزان ايراني و گويندگان زبان انگليسي
بررسي رفتار چرخه اي اتصالات گيردار فولادي با صفحه انتهايي به روش كاهش مقطع در بال تير
عمران شهري از منظر توسعه پايدار(مطالعه موردي شهر اصفهان)
طراحي تالار شهر با رويكرد تعامل اجتماعي
تاثيراجراي ارزشيابي پويا بر كاهش اضطراب و افزايش خودكارايي زبان آموزش سطح پيش متوسط ايراني
بهبود عملكرد مبدل باك بوست در مبدل هاي dc بهdc چند ورودي
تاثير آموزشي شيوه هاي يادگيري تجربه محور دربهبود بخشيدنرواني سخنوري زبان آموزان سطح متوسط زن و مرد ايراني
بررسي استراتژي بومي سازي و بيگانه سازي لغات فرهنگي تخصصي: بررسي موردي ترجمه رمان خلا موقت
اثربخشي بازي درماني گشتالتي بر مهارتهاي عصب روانشناختي كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
بررسي و ارزيابي انواع بتن هاي سبك از لحاظ سازه اي، اجرايي و اقتصادي
بررسي رابطه سبك هاي رهبري سرپرستاران با كيفيت زندگي كاري پرسنل پرستاري تحت نظر آنها در بيمارستانهاي تامين اجتماعيشهر اصفهان در سال 1393
تاثير مقايسه اي گياه گل ساعتي با ديازپام بر كاهش اضطراب و بهبود كيفيت خواب در موش كوچك آزمايشگاهي
يك سيستم خلاصه ساز چند سندي فارسي، مبتني بر پرس و جو، جهت بهبود خوانايي و پيوستگي از طريق ايجاد گراف متقاطع اسناد
بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي حسابرسي داخلي در شركت مخابرات ايران
مدرسه دخترانه علوم و فنون ( با رويكرد تاثير عوامل كالبدي بر يادگيري)
بهبود راندمان مبدل بوست سه سطحي براي كاربردهاي بهره بالا
تعيين رابطه آميخته بازاريابي اينترنتي با وفاداري الكترونيكي مشتريان (مطالعه موردي شركت ايران رهجو)
تسليم مبيع بيش ازميزان قراردادي ،مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
مقايسه وضعيت سلامت عمومي فرزندان نوجوان كارمندان بخش اداري و بخش درمان بيمارستان امام علي شهر فرخشهر در سال 1394
بررسي مقايسه اي نظرات بيماران و پرستاران در مورد حضور همراه در بيمارستان( مطالعه ي موردي: در بيمارستان بزرگ نفت اهواز)
مقايسه قانون حاكم در مركز منطقه اي قاهره براي داوري بازرگاني و قواعد داوري بين المللي آنسيترال
بررسي مديريت ساخت شبكه هدايت و دفع آبهاي سطحي در ارتباط با مدل طراحي و توپوگرافي (مطالعه موردي : برزن E شهر جديد فولادشهر)
بررسي عوامل موثر در به كارگيري و استقرار مديريت دانش در سازمان تامين اجتماعي استان كهكيلويه و بوير احمد
بررسي روش هاي اجرايي پخش سيلاب و مكانيابي مناسب با استفاده ازسيستم سلسله مراتبي ahp
تاثير افزودن نشاسته گندم و نشاسته ذرت اصلاح شده به روش شيميايي بر ميزان تشكيل اكريل آميد در نان سنگك
بررسي اثر عوامل درون سازماني (فرهنگ ، ساختار،استراتژي ) بر عملكرد كاركنان با توجه به نقش مديريت دانش مورد مطالعه (ادارات و مؤسسات دولتي منتخب شهر شهركرد)
تحليل وبررسي كاربردي انعقاد پيمان بر اساس فهرست بهاي تجميع شده راه.باند فرودگاه
نقش مديريت ساخت و ارزيابي صحيح ساخت و سازهاي شهري در ساماندهي بازار مسكن
تاثير درماندگي مالي بر تصميمات سرمايه گذاري شركت ها
تقويت مهارت هاي گفتاري و شنيداري از طريق اهداف ارتباطي بين فرهنگي با استفاده از رايانه
ارزيابي كيفيت ترجمه: بررسي خطاهاي موجود در ترجمه فارسي بروشورهاي دارويي براساس مدل ملانژ
اثر متغيرهاي كلان اقتصادي و متغيرهاي داخلي بانكي بر مطالبات معوقبانك صادرات ايران
بررسي والويت بندي چالشهاي پياده سازي موفق كارت امتيازي متوازن(BSC)براساس عوامل چهارگانه. مطالعه موردي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
ميزان تناسب محورها و قالب هاي تعيين شده بودجه فرهنگي درتحقق اهداف فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي از ديدگاه مديران و كارشناسان فرهنگي
بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي با رفتارهاي اجتماعي مطلوبپرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1394
بررسي تأثير سبك هاي ارتباطي بر سر زندگي سازماني (مطالعه موردي : اداره كل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختياري)
تاثير 8 هفته تمرينات جسماني منتخب بر اختلالات عضلاني - اسكلتي مرتبط با كار آتش نشانان شهر اصفهان
طراحي مجموعه اداري-فرهنگي-رفاهي معماران شهراصفهان با رويكرد طبيعت گرايي
بررسي و تحليل شروط ضمن العقد در سند نكاحيه
بررسي رابطه بين توانايي مديران و اجتناب مالياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارائه روشي جهت تخمين ريسك حمله قلبي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي و طبقه بند راي گيري
بررسي ارتباط بين اظهار نظر حسابرس به دليل ابهام در تداوم فعاليت و هزينه حقوق صاحبان سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه تصوير ذهني از بدن در نوجوانان دختر و پسر و ارتباط آن با شاخص توده ي بدني در مدارس شهر اهواز در سال94
طراحي مجمعوعه آموزشي 13-7 سال در تعامل نزديك با طبيعت
طراحي مجموعه اقامتي- تفريحي - توريستي شمال شهر اصفهان
بررسي فون كنه هاي خاكزي در خاك هاي آلوده به فلزات سنگين و هيدروكربن هاي نفتي در مناطقي از اصفهان
گردشگري روستايي با رويكرد توسعه پايدار (طراحي مجموعه اقامتي- گردشگري در روستاي كويري قهي اصفهان)
تحليل روند تغييرات عادي و غير عادي وجوه نقد با تكيه بر عوامل موثر در تغييرات سطح وجوه نقد:مطالعه موردي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه هوش هيجاني باابعاد مديريت زمان در پرستاران بيمارستان هاي علوم پزشكي شهر كرج در سال 1394
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد افزايش تعاملات اجتماعي
بررسي جرائم عليه بشريت در يوگسلاوي سابق با نگاهي ويژه به جرائم عليه زنان
تجزيه و تحليل ژانر پايان نامه هاي زبان آموز ايراني در مقطع كارشناسي ارشد : ديدگاه جند بعدي A Genre Analysis Study of Iranian EFL LearnersM.A. These :A Multidimensional Perspective
طراحي مهدكودك با محوريت تعامل فضاهاي باز و بسته در ايجاد فضايي پويا
بررسي چالش هاي مراقبت دارويي توسط پرستاران بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در شهر اهواز
طراحي خانه ي تياتر اصفهان با رويكرد احياي باغ ايراني
طراحي مجموعه آموزشي - نمايشگاهي فرش با رويكرد طبيعت گرايي
پرورش خلاقيت: طراحي مجموعه آموزشي ، تفريحي كودكان
بررسي رابطه شادكامي و مهارتهاي زندگي در مادران داراي كودكاوتيسم مراجعه كننده به مركز اوتيسم اصفهان (انجمن خيريه حضرت زهرا ) در سال 1394
مطالعه تجارب پرستاران از چالشهاي ايمني بيماران در بيمارستانهاي تامين اجتماعي زاهدان در سال 1394
اثر افزودن صمغ فارسي؛ صمغ تارا ؛ و تركيب آنها بر رئولوژي خمير؛ويژگيهاي بافتي؛ ريز ساختار و حسي كيك فنجاني
نقش چند شغلي بودن آموزگاران در فرآيند فرهنگ پذيري دانش آموزان منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران
مطالعه تطبيقي نقش قواعد حقوقي در تفسير قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
بررسي ارتباط سلامت عمومي پرستاران با ويژگي هاي فردي و شغلي در بيمارستان الزهرا سال 1393
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براضطراب ، افسردگي وتعارضات زناشويي زنان متأهل خيانت ديده شهر شهركرد
مقايسه اثرحركات ريتميك براعتمادبه نفس تيپ هاي شخصيتيAوBنوجوانان پسر
بررسي تاثيرات جنسيتي راهبرد هاي تعاملي بر دقت و رواني كلام زبان آموزان ايراني سطح فرا متوسط
رابطه تسهيم دانش با نوآوري اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
مقايسه تطبيقي آموزش كلمات همنشين از طريق روش سنتي، پيكره زباني و درونداد انبوه در زبان آموزان ايراني
مقايسه اثر ليزر ، ميدان مغناطيسي و تركيبات شيميائي بر جوانه زني چهار گونه داروئي گياه مريم گلي
بررسي مزيت رقابتي صادرات محصولات كشاورزي اصفهان بر اساس مدل تعميم يافته الماس پورتر
تعيين فرمولاسيون بهينه كيك اسفنجي بدون گلوتن بر پايه نشاسته برنج و اكارا
تاثيرسطوح مختلف تفاله ليموترش بر عملكرد،پاسخ هاي ايمني و توسعه دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
بررسي انواع حذف در ترجمه ي متون انساني و ماشيني ؛ مطالعه ي پيكره محور
راهكارهاي ارتقاي كيفيتتدريس مدرسين تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) از ديدگاه خود
شناسائي واولويت بندي عوامل موثر برجذب منابع مالي دربانكها با استفاده از روش AHPفازي (موردمطالعه :شعب بانك مسكن شهراصفهان )
بررسي مقايسه ايي بازي رايانه ايي طراحي شده بر اضطراب ناشي از عمل جراحي در كودكان بستري بيمارستان امام حسين اصفهان 1394.
اثربخشي درمان مبتني بربهبود ابرازگري هيجاني دراحساس گرفتاري و فقدان لذتجويي و نياز به ساختار مادران كودكان بيش فعال درشهر اصفهان.
تاثير آموزش روان‌شناسي مثبت نگر بر رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زنان متأهل شهر اصفهان با اثر تعديل كننده هوش معنوي
الگوهاي نوبت گيري و اهميت آن در بحث هاي كلاسي از سوي فراگيران و معلمان انگليسي در ايران
بررسي موانع استفاده بهينه از فناوري اطلاعات در سازمان شهرداري منطقه 18 تهران
تاثير بازيهاي كنترل ثكانشگري بر تكانشگري كودكان پسر بيش فعال- نقص توجه بيمارستان خورشيد اصفهان
ارزيابيكارايي سنجنده ي ASAR و PALSAR در شناسايي و پايش زمين لغزش ها با استفاده از فن تداخل سنجي تفاضلي راداري (DInSAR)( منطقه مورد مطالعه : پادناي سميرم)
بهبود كارايي و قابليت اطمينان شبكه با مسيريابي آگاه به ترافيك مبتني برتوازن بار درشبكه هاي حسگر بي سيم
شيوع ، نوع و مكانيسم آسيب هاي كونگ فو كاران مرد
بررسي امكان پايدار سازي نوشيدني خاكشير با استفاده از صمغ خاكشير و هيدروكلوييدها
اثر هشت هقته تمرينات باراوسل بر درد، دامنه حركتي، قدرت عضلاني، و زاويه لوردوز كمري زنان مبتلا به كمردرد مزمن
مطالعه ي معادل هاي فارسي كلمات مركب در رشته ي روان شناسي بر اساس روند هاي ترجمه ي ويني و داربلنه
بررسي علل و عوامل تكرار جرم در ميان زندانيان استان اصفهان
اثر استفاده متناوب از تركيب پودر سرخارگل، اويشن و پونه بر عملكرد، برخي پاسخهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي
بررسي ليتولوژي افيوليتهاي عشين با استفاده از داده هاي دور سنجي
تجارب پرستاران از مراقبت نوزاد در مرحله انتهايي زندگي ومرگ در بخش مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان امام خميني (ره)اهواز:يك مطالعه ي كيفي
مسئوليت مدني شركت هاي حمل و نقل بين المللي در رابطه بامحيط زيست دريايي
ارزيابي قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بر اساس استاندارهاي دادرسي منصفانه
تاثير الگوي تمريني بر اساس نظريه نقطه چالش بر يادگيري مهارت طناب زني كودكان
مقايسه دستگاه هاي مغزي -رفتاري بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير ،مولتيپل اسكلروزيس و ميگرندر شهر اصفهان
آسيب شناسي و آثار ادغام وزارتخانه ها در ايران از ديدگاه كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان
بررسي تجارب پرسنل اورژانس بيمارستان تامين اجتماعي شهيد دكتر بهشتي شيراز در مواجهه با بيماران بسيار بدحال
رابطه رفتارشهروندي سازماني واسترس شغلي باتوجه به نقش ميانجي هوش هيجاني ورضايت اززندگي دركارمندان تأمين اجتماعي شهراصفهان
آسيب شناسي حوزه ي تعالي سازماني در شركت گاز استان اصفهان بر مبناي مدل تحول سريع
مقايسه اثر 8هفته تمرينات ثبات مركزي وكگل بر كنترل پوسچر و كيفيت زندگي زنان پس از زايمان طبيعي و سزارين
محاسبه هزينه ي تمام شده واحدهاي آزمايشگاهي درمانگاه شماره 7 تأمين اجتماعي اصفهان به روش (TDABC)
اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر كاهش اضطراب، پرخاشگري و افزايش كيفيت زندگي در معلولين جسمي - حركتي مراكز توانبخشي شهر اصفهان در سال 94
بررسي رابطه ادراك از ساختار سازماني با كاربست فناوري اطلاعات ادارات استان خوزستان(مورد مطالعه شهرستان مسجدسليمان)
مسئوليت مدني ناشي از اهداي عضو معيوب
رابطه ويژگي هاي شخصيتي ، سبك هاي دلبستگي ، راه هاي مقابله با استرس و رضايت جنسي با كيفيت سازگاري زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره ي شهرستان اصفهان
مباني فقهي وحقوقي اداره مال غير
مديريت جرم در زندان در حقوق ايران و انگليس
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر نشانگان خستگي، تاب آوري و پذيرش درد در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلوروزيس
بررسي رابطه بين اجراي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت و رضايت شغلي كاركنان باليني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
رابطه دينداري با معنا درزندگي،سلامت روان و گرايش به خودكشي درزنان افسرده مراجعه كننده به مراكزمشاوره ي شهرستان اصفهان
رجوع به مديون در ايفاء بدون اذن در حقوق ايران
مطالعه تطبيقي قانون قاچاق انسان با اسناد بين المللي
بررسي ارتباط بين تاخير غير عادي در گزارش حسابرسي و تجديد ارايه آتي صورتهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي اثر جايگزيني آرد ميوه سنجد با آرد گندم بر خصوصيات فيزيكو شيميايي و تغذيه اي كيك اسفنجي
بررسي اثر افزودن عصاره پوسته و هسته انار(شهرضا) بر عمر نگهداري ، ويژگي هاي فيزيكي ، شيميايي و حسي سوسيس كوكتل در طي نگهداري
تجربه مواجهه خانواده بيمارانام اس با بيماري در سال 1394
رابطه اخلاق حرفه اي با كيفيت تدريس دبيران متوسطه شهرستان زرين شهر در سال تحصيلي 94-93
بررسي بقاء باكتري هاي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس، لاكتوباسيلوس كازئي و بيفيدوباكتريوم لاكتيس در دسر شكلاتي بر پايه شير و شير سويا
بررسي تاثير هيدروكلوئيد گوار و زانتان و امولسيفاير سديم استئاريل لاكتيلات بر ويژگيهاي كيك اسفنجي فاقد گلوتن بر پايه نشاسته ذرت و اكارا
تاثير آموزش مهارت هاي فرزند پروري بهمادران از طريق شبكه هاي اجتماعي بر بهبود علائم رفتاري كودكان مبتلا به بيش فعالي/نقص توجه مقطع ابتدايي شهر اصفهان
رابطه ي فرهنگ سازماني وتعلق سازماني مديران مقاطع سه گانه اموزش و÷رورش ناحيه سه اصفهان
بهبود ميرايي نوسانات توان در سيستم قدرت با استفاده از sssc برمبناي الگوريتم جستجوي ممنوع چند هدفه
ارايه يك مبدل باك-بوست جديد سوييچينگ نرم از نوع انتقال جريان صفر
مقايسه دو روش اصلاحي(ماساژ شياتسو و تمرينات ويليامز) بر ميزان كمر درد و كيفيت زندگي زنان 50-40 سال
رابطه مديريت تصويرپردازي ذهني با مديريت استعداد مطالعه موردي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
تأثير 12 هفته تمرينات تراباند(كش) بر ناهنجاري زانوي پرانتزي، زاويهQ و كنترل قامت دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول اداري زانوي پرانتزي
بررسي تطبيقي روش هاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
شناسايي انواع بحران و استراتژي هاي پدافند غير عامل متناسب با آنها در بانك مهر اقتصاد استان اصفهان
كنترل بهينه بار- فركانس توسط كنترل كننده فازي در نيروگاه برق پالايشگاه اصفهان
َ تحليل گفتمان انتقادي ترجمه فارسي سر خط خبرها در خبرگزاريهاي دولتي: چارچوب ايدوئولوژيك ون دايك
تحليل درك مشتري از محيط فروشگاه و اثر آن بر وفاداري به برند از طريق لذت خريد
عوامل موثر فرهنگي حاصل از محتوي رسانه در ترويج فرهنگ مطالعه در جوانان شهر مباركه (با تاكيد بر تلويزيون)
مقايسه رويكرد اخلاقي احكام قرآني با احكام فقهي(مقايسه رويكرد اخلاقي احكام در قرآن و فقه)
جرم شناسي جرايم اقتصادي و پيشگيري وضعي از آن
بررسي نگرش زبان آموزان ايراني به گونه هاي مختلف زبان انگليسي براساس انگيزه ومهارت زبان انگليسي
اثر بخشي هنردرماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر علايم روانشناختي شفقت خود و انعطاف پذيري دانش آموزان دختردوره اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 95-94
تاثير بازه زماني بر يادگيري زبان به شيوه هاي همزماني و غير همزماني : ياگيري لغت در نزد فراگيران سطح متوسط زبان انگليسي در ايران
بررسي اثر اسيد سالسيليك، اسيد جيبرليك و جلبك مارمارين بر خصوصيات مورفولوژيك و گلدهي رز(فيستا)
بررسي ويژگي هاي شخصيتي زوجين در بروز خشونت خانگي
ارزشيابي كيفيت ترجمه فارسي كتابداشتن و نداشتنهمينگوي بر اساس مدل هاوس:تمايز ميان ترجمه ي آشكار و نهان
بررسي رابطه تفكر انتقادي با مهارت هاي فراشناختي در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
پايداري كارايي مسيريابي در مدل هاي اعتماد، با مديريت شايعه ها جهت پياده سازي اعتماد سراسري در شبكه هاي اقتضائي متحرك
بررسي تاثير مصرف آبغوره بر كاهش شكايات تنفسي جانبازان شيميايي مصدوم با گاز موستارد(خردل)
مقايسه سطح سازگاري عاطفي اجتماعي دانش آموزان دختر با توانايي خواندن قبل از ورود به مدرسه با دانش آموزان دختر فاقد توانايي خواندن پايه اول ابتدايي ناحيه 2 شهر اصفهان
تحليل جاذبه هاي گردشگري استان چهارمحال و بختياري در راستاي جذب گردشگر ورزشي
ارائه يكسوساز رزونانسي جديد داراي قابليت اصلاح ضريب توان وراندمان بالا
بررسي تاثير هورمون هاي مختلف بر ساقه زايي گياهان حاصله از ماده زايي در خربزه
اسيدلينولئيك مزدوج (CLA) و اثر آن بر ايمني، خصوصيات آنتي اكسيداني و خصوصيات گوشت
تحولات مقررات كيفري ايران درباره تجاوز جنسي
بررسي تاثير اميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند با نقش تعديلگر رضايت مشتريان محصولات لوازم خانگي(مطالعه موردي: شهر اصفهان)
جرايم محيط زيست از ديدگاه حقوق ايران و اسناد بين المللي
مسئوليت مدني ناشي ازكلاهبرداري الكترونيك
شناسايي و تعيين استراتژي هاي بازاريابي در ايجاد تقاضا (دوران ركود) مورد مطالعه شركت سايپا
نقش ويژگي هاي شخصيتي ، دو جنسيتي رواني و بهزيستي روانشناختي در پيش بيني سازگاري زناشويي زوجين شهر اصفهان
اثر كاربري هاي مختلف بر شاخص هاي كيفيت خاك در اراضي اطراف شهرستان سميرم
تحليل عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري اماكن ورزشي آموزش و پرورش ناحيه 3 اصفهان
بررسي رابطه فراموشي سازماني هدفمندوكيفيت خدمات بانكي در شعب بانك تجارت استان اصفهان
تاثير بازيهاي ديجيتالي در حفظ و ياد سپاري لغتروي دانش آموزان ايراني در فراگيري زبان خارجي
اهميت و تاثير پرونده شخصيت در فرايند دادرسي كيفري ايران
بررسي آكوستيكي فرآيند خيشومي شدگي واكه ها در زبان فارسي
معامله اضطراري در حقوق ايران و انگليس
بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران پرستاري عملياتي با پذيرش تغيير در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1394
اثربخشي فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد برسبك هاي فرزند پروري، انعطاف پذيري روانشناختي والدين، منبع كنترل و مهارت هاي اجتماعي كودكان مقطع ابتدايي شهر خرم آباد
بررسي عوامل موثر در رشد اخلاقي كودكان پسردر دوره ي پيش دبستاني ناحيه5 شهر اصفهان
بررسي تنوع مورفولوژيك برخي از ژنوتيپ هاي وحشي بادام در استان چهار محال بختياري
تأثير پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) بر مزيت رقابتي شركت ذوب آهن اصفهان
چگونگي افزايش سهم درآمدهاي ماليلتي در درآمد دولت (رويكرد كاهش وابستگي به نفت)
مقايسه اثر باز خورد هنجاري مثبت و منفي بر يادگيري مهارت شوت بسكتبال در دختران و پسران نوجوان
بررسي عوامل مؤثر بر رهبري استراتژيك پروژه هاي سازمان قطار شهري اصفهان بر اساس مدل SPL
اثارو احكام انعقاد موافقت نامه داوري در فضاي مجازي و شيوه ي كاربرد آن در حل و فصل اختلافات
شناسايي عوامل فرهنگي موثر بر استفاده از دوچرخه (مطالعه موردي شهر اصفهان)
بررسي تاثير ايدئولوژي در ترجمه ي تابو در انيميشن ها
نقش اراده در تفسير قرارداد
تاثير علوفه يونجه و بي كربنات سديم در جيره آغازين بر عملكرد رشد، قابليت هضم و شاخص هاي سلامت در گوساله هاي هلشتاين
شناسايي و نحوه اجراي احكام غيابي خارجي در ايران
شناسايي دلايل ادعاي پيمانكاران در قرار دادهاي سه عاملي و ارزيابي آنها با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره
نقش اختلالات شخصيتي در وقوع جراِِيم
بررسي فعاليت ايدئولوژيكي در ترجمه: مطالعه موردي كتابسفربه گراي 270 درجه
اثر آبهاي شور وغير متعارف بر رشد گياهچه Cressa cretica L.
بازرسي مدرسان زبان انگليسي با تأكيد بر انتظارات مدرسان٬ مقايسه بازرسي توسط مدير و همكار و بازخورد پس از بازرسي
تاثير 4 هفته تمرين منتخب همراه با مصرف مكمل بتاآلانين بر CRP و IL6 و برخي شاخص هاي عملكردي در بازيكنان فوتبال
تاثير خستگي بر پارامترهاي كينتيك ورزشكاران داراي سابقه جراحي ليگامنت صليبي قدامي
انسان شناسي از ديدگاه ملاصدرا و گابريل مارسل
مقايسه سبك هاي دلبستگي و شيوه هاي فرزندپروري مادران داراي فرزند وابسته به مصرف مواد مخدر و مادران داراي فرزند بدون وابستگي به مواد در شهر اصفهان
مقايسه خوش بيني، احساس تنهايي، انعطاف پذيري كنشي و رضايت از زندگي در دانش اموزان خانواده هاي تك فرزند و چند فرزند دوره دوم متوسطه شهر اصفهاندر سال تحصيلي95 _ 1394
مقايسه عملكردهاي عصب- روانشناختي و ويژگيهاي شخصيتي در نوازندگان سازهاي زهي - بادي - كوبه اي شهراصفهان 1394
مقايسه 12 هفته تمرينات تركيبي و مصرف ويتامينD بر سطوح هموسيستئين و CRP در زنان داراي اضافه وزن ديابتي
بررسي رابطه ي بين ساختار سرمايه و هزينه بدهي و پرداخت سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه الگوهاي مسير شغلي باتعهد سازماني و رفتارهاي انحرافي كاركنان شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10
شاخص بهره وري مالم كوئيست با فاكتورهاي خاص بر مبناي وزن هاي مشترك تحليل پوششي داده ها
تاثير بسط و شكل گيري راهكارهاي خود تنظيمي بر مهارت نوشتاري توصيفي و تفكر فراگيران زبان هاي خارجي
بررسي عصب روانشناسي ،اضطراب ،افسردگي در بيماران مبتلا به سندرم پاهاي بي قرار در مقايسه با افراد عادي
ارزيابي پتانسيل و آناليز حساسيت آسيب پذيري آب زيرزميني به روش دراستيك و داده كاوي چند طيفي : مطالعه موردي در دشت نجف آباد
رتبه بندي عوامل روانشناختي ارتباط با مشتري تحويلداران دربانك ملي حوزه غرب اصفهان
ارزيابي كيفيت ترجمه هاي فارسي داستانهاي كوتاه همينگوي : از نظر سطح ساختاري- معنايي سبك
علل و عوامل ارتكاب جرم پس از آزادي از زندان
ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده جديد برپايه شباهت كاربران و اعتماد آنها بر اساس يك مدل اعتماد
بررسي تاثيرات سركه چوب بر فرآيندهاي توليد و رشد نشاء گوجه فرنگي در بذرهاي نسل اول و دوم
بررسي قضازدايي و جرم زدايي در سيستم حقوق كيفري ايران
بررسي نقش واسطه اي رضايت مصرف كننده در رابطه بين ارزش ويژه برند و وفاداري برند
تقريب عددي معادله ي انتگرال -ديفرانسيل غير خطي مرتبه ي چهارم به وسيله ي روش تكراري
رابطه مولفه هاي مديريت دانش با اثر بخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرمشهر
مقايسه سطح سلامت عمومي شهروندان اصفهان با شيوه هاي متفاوت سفر درون شهري
طراحي و مدلسازي يك مبدل باك سوييچينگ نرم با نسبت تبديل بسيار پايين
بررسي رابطه بين رضايت از نظام تشويق و تنبيه با عملكرد و سلامت رواني كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان
بررسي تأثير مهارتهاي سه گانه مديريت (فني ، ادراكي و انساني ) بر جانشين پروري در بانك ملت شهر اصفهان
تاثير ال-كارنيتين در محيط رقيق كننده بر پارامترهاي كيفي اسپرم درخلال فرآيند انجماد – ذوب قوچ نژاد افشاري
تأثير محلول‌پاشي جلبك دريايي و اسيدآمينه بر ويژگي‌هاي مورفوفيزيولوژيك گل شاخه بريده ژربرا رقم استانزا (Gerbera jamesonii var Stanza)
بازشناسي مولفه هاي تفكر از منظر امام علي(ع) و دلالتهاي آن براي تعليم و تربيت
نقش ميانجي تجربه مشتري در رابطه بين تعامل اجتماعي و راحتي با رضايت مشتري
رابطه اضافه وزن با كنترل تكانه،پرخاشگري و مهارت هاي اجتماعي در دختران نوجوان مبتلا به چاقي شهر اصفهان
تحليلي از عوامل موثر بر كنترل فساد اداري - مالي در منتخبي از كشورهاي آسيايي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (1383 تا 1392)
آينده مهندسي بتن و محيط زيست در جهان با مطالعه موردي آن در ايران
بررسي وضعيت مناسب سازي اماكن ورزشي منتخب شهر اصفهان بر اساس نياز ورزشي جانبازان و معلولين
بازخورد تربيت و ترويج گروهي از طريق ابزار ارتباطي مجازي به منظورارتقاي مهارت نوشتاري دانشجويان زبان دوم در سطوح متوسط و پيشرفته
بررسي سير تحولات تربيت اخلاقي نوجوانان در ايران قبل و بعد از اسلام با تاكيد بر عهد هخامنشيان و عهد صفويه
بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب سيستم اطلاعاتي حسابداري رايورز از ديدگاه مديران و كارشناسان مالي شركتهاي كاربر در استان اصفهان
بررسي رابطه بين دينداري ورفتارشهروندي سازماني كاركنان(مورد مطالعه:بانك مسكن استان اصفهان)
بررسي نقش ويژگي هاي فردي در توسعه تفكر استراتژيك (بررسي موردي دانشجويان مديريت اجرايي دانشگاه خوراسگان 1393)
تبيين فرسودگي شغلي از طريق درك از سلامت سازماني و معنويت در محيط كار در سازمان تأمين اجتماعي شهر اصفهان
بررسي رابطه ابعاد ساختاري سازمان با رضايت شغلي كاركنان در مراكز تحقيقاتي و صنايع دفاعي وزارت دفاع
بررسي اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر محافظه كاري حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثر سازگاري منشوري بر كنترل قامت و دقت پرتاب دارت
اثر بودجه عمراني بر اصلاح و توسعه خطوط شبكه آب وراهكارهاي جلوگيري از هدر رفت آب
تحليل ميزان حاكميت بازاريابي داخلي و تاثير آن بر بهره وري كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
موانع مشاركت بانوان اصفهاني در دوچرخه سواري شهري و ارائه راه حلهاي براي آن با تاكيد بر تبعيض مثبت
رفتارچسبندگي هزينه ها در شركتهاي كوچك ومتوسط پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه و بررسي موضوعي، روايي و ساختاري مدرنيته ي اروپا از خلال نمايشنامه ي باكوس، اثر ژان كوكتو
تاثيربرتري جانبي بر شيوع ناهنجاريهاي وضعيتي منتخب
تأثير وجدان كاري و انضباط اجتماعي بر بهره وري كاركنان در شعب سازمان تأمين اجتماعي شهرستان اصفهان
تبيين ماده حب در قران ودلالت هاي تربيتي آن
The Impact of Traditional, Web-Based, and Blended Learning on Intermediate Iranian EFL Learners’ Acquisition and Retention of Idioms تاثير آموزش سنتي، آموزش تحت وب، و آموزش تلفيقي بر فراگيري و حفظ اصطلاحات توسط زبان آموزان ايراني سطح متوسطه
تاثير خستگي بر پارامترهاي كينماتيك ورزشكاران داراي سابقه جراحي ليگامنت صليبي قدامي
مقايسه ي اثر تمرينات اصلاحي و مداخلات ارگونومي بر بهبود وضعيت لوردوز كمري دانش آموزان پسر مقطع متوسط
بررسي مقايسه يسلامت روان و خودگرداني در بين دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه پايه هشتم شركت كننده در فعاليتهاي فوق برنامه و دانش آموزان غير فعال در ناحيه 3شهر اصفهان در سال تحصيلي 94-95
بررسي جايگاه قانون مقر دادگاه در حقوق بين الملل خصوصي ايران
تحليل محتواي كتاب هاي پرورشي از منظر تربيت شهروندي در مدارس ناحيه 3 اصفهان
پهنه بندي برخي از شاخص هاي حاصلخيزي خاك با استفاده از مدل كريجينگ و IDW در منطقه زيار
ارزيابي عملكرد دانه واجزاء آن در ژنوتيپ هاي مختلف گياه جو تحت شرايط تنش شوري در ايستگاه تحقيقاتي كبوتر آباد اصفهان
مطالعه تاثير يادگيري مشاركتي آنلاين از طريق واتس اپ بر نگارش زبان آموزان (گرايش بازرگاني)
بررسي نقش جايگاه سازماني مديران در رابطه با عزت نفس ومهارتهاي انساني آنها.(موردمطالعه تامين اجتماعي اصفهان)
بررسي تطبيقي معاملات فضولي بين فقه شيعه و اهل سنت
رابطه بين مولفه هاي هيجاني، كيفيت زندگي كاري و هويت تيمي مربيان فوتبال شهر اصفهان
تاثير برخي محرك هاي زيستي بر رشد و نمو و مواد موثره بر گونه گل گاوزبانخارجي
مقايسه اثر بخشي دارو درماني و شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي،افسردگي،اضطراب و استرس بيماران زن مبتلا به پسوريازيس شهر اصفهان در سال1394-1393
بررسي كاركردهاي تربيتي مادران در جريان تربيت فرزندان در قران و نهج البلاغه
اثر افزودن گلوتن فعال و آنزيم همي سلولاز بر ويژگيهاي كيفي و تغذيه اي كيك غني شده با عدس جوانه زده
مسئوليت مدني محجوران در فقه و حقوق مدني
رابطه هوش معنوي و مديريت زمان و يادگيري خود راهبر در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي اصفهان(خوراسگان)
مكانيسم هاي رضايت و جلب مشتري و تغييرات آندر شركت سهامي بيمه ايران در 5 سال اخير و اثر آن بر افزايش درآمد
ارائه روشي تركيبي و لايه اي به منظور تشخيص و پيش گيري حملات در شبكه هاي حسگر بي سيم اقتضايي متحرك
تاثيراجراي بازي هاي آموزشي بر ميزان مهارت خواندن و نوشتن درس فارسي پايه ششم دوره ابتدايي شهرستان تيران و كرون سال تحصيلي1394-1393
مقايسه جمع شدگي و جذب آب كوتاه مدت بتن حاوي سرباره و متاكائولين با بتن حاوي سرباره و ميكرو سيليس
مطالعه مقايسه اي شرح ريشه اي و توضيحات تصويري بر يادگيري و به خاطر سپاري اصطلاحات: مورد زبان آموزان جوان ايراني
بررسي رابطه دينداري اسلامي با تفكرانتقاديدر فرهنگيان آموزش و پرورش ناحيه 6 اصفهان
بررسي نقش نوسانات سود بر تعديل اهرم مالي شركت
اثر بخشي آموزش فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر رابطه والد-كودك، بهبود شيوه هاي فرزند پروري و پرخاشگري كودكان پيش دبستاني شهرستان نيشابور
تحليل تاثير ابعاد برون سپاري بر عملكرد سازمان (مورد مطالعه: بيمارستان ضيايي شهرستان اردكان)
بررسي تاثير ساز و كارهاي راهبري شركتي بر ريسك و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش توبه در سقوط مجازات
رابطه هوش هيجاني و قصد جابجايي كاركنان با ميانجي گري ادراك از عدالت سازماني در سازمان امور مالياتي استان يزد
چگونه با افراد بدقلق رفتار كنيم: شگردهايي زيركانه براي غلبه بر افراد مشكل آفرين زندگيتان
مقايسه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي براساس شركت وعدم شركت در دوره آموزش هاي فوردايس شهرستان تيران وكرون سال تحصيلي 1394-1393
: بررسي مقايسه اي شدت فراواني اختلال وسواسي – جبري در كودكان مبتلا و غير مبتلا به بيماري مزمن كليه
رابطه تجارب معنوي با فاجعه پنداري درد و اضطراب درد و شفقت خود در بيماران مبتلا به سرطان سينه شهر اصفهان
بررسي امكان جنين زايي از طريق ماده زايي خربزه
بين المللي شدن حقوق كيفري
مقايسه ي هوش اجتماعي وهوش معنوي دانش آموزان دوره ي دوم متوسطه پايه سوم دبيرستانشهر اصفهان بر اساس شركت يا عدم شركت در فعاليت هاي فوق برنامه
رتبه بندي عوامل مؤثر بر درآمدهاي پايدار شهرداري اصفهان با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره
بررسي تاثير تيمارهاي مختلف فيزيكي، شيميايي و هورموني در انبارماني پرتقال تامسون ناول
بررسي قاعده خطر درفقه و حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا (وين)
اثر گلايسين بتائين بر جوانه زني و رشد گياهچه چمن( Festuca Alta(Festuca arundinacea Schreb در شرايط تنش شوري و خشكي
بررسي تطبيقي آثار و قواعد مجازات تعريزي منصوص و غير منصوص شرعي
تأثير نانوكود كلسيم، اسانس‌هاي گياهي و نيترات نقره برخصوصيات رشدي و عمر گلجايي ژربرا رقم استانزا
نحوه جبران خسارت مغبون درحقوق ايران وفقه اسلامي وكنوانسيون بيع بين المللي كالا
مقايسه سبك هاي دلبستگي،سبك هاي اسنادي وهوش معنوي در مردان مصرف كننده موادصنعتي (شيشه)وسنتي
مقايسه توسعه حرفه اي معلمان شركت كننده با غير شركت كننده در حلقه هاي درس پژوهي
تاثيرات يادگيري الكترونيكي بر توسعه واژگان و عملكرد ترجمه دانشجويان مترجمي
تحليل جرم شناختي تبديل مجازات در قانون مجازات اسلامي
تاثير استفاده از دانه رازيانه (Foeniculum vulgare mill) بر عملكرد توليد شير و شاخص هاي توليد مثل در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين
مطالعه تطبيقي تعليق در اجراي قرارداد در ايران و فرانسه
شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي مناسب در انتخاب كاركنان مستعد جهت ورود به بانك پارسيان
بررسي تطبيقي حكم تدليس درفقه اماميه ومذاهب اربعه
كاربرد مجموعه داده هاي سنجش از دور براي تهيه نقشه زمين شناسي در منطقه جنبه، جنوب اردستان
تحليل تاثير محافظه كاري حسابداري بر ريسك پذيري مديران (مطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر كاهش استرس ادراك شده، اضطراب (حالت و صفت) و فشار خون بالا در بيماران مبتلا به فشار خون اوليه شهر مشهد
تعيين عوامل تاثير گذار بر روند تخريب سازه هاي آجري و باستاني (مطالعه موردي پل الله وردي خان اصفهان)
طراحي، شبيه سازي و پياده سازي سيستم بارزدايي محاسباتي و هوشمند در پالايشگاه سوم پارس جنوبي
تاثير تمرينات ريباند تراپي بر تعادل و كيفيت زندگي بيماران پاركينسون
تاثير هشت هفته تمرين HIT بر پاسخ حاد لاكتات پس از مانور عملياتي آتش نشانان شهر اصفهان
اثر حكمراني خوب بر وضعيت سلامت در كشورهاي منتخب در حال توسعه
تقلب نسبت به قانون در عقد صلح
تهيه نقشه خطواره هاي تكتونيكي منطقه افيلوليتي نايين با استفاده از داده هاي دورسنجي
ارائه روشي جهت پيش بيني رفتار كاربران اينترنت با كمك الگوريتم هاي دسته بندي
مقايسه هيجان خواهي، اميد به زندگي، بهزيستي روان شناختي و بخشش در دانش آموزان دختر و پسر (15-18 سال) شهر اصفهان
نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه دريادگيري مادام العمر دانشجويان دانشگاه آزاداصفهان درسال تحصيلي94-93
تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد منابع انساني در گروه صنعتي انتخاب
رابطه رهبري همنوا وتسهيم دانش با عملكرد سازماني در اداره هاي آموزش وپرورش شهر اصفهان
نقش فناوري اطلاعات در ارتقاء سلامت سازماني در واحد درامد شعب سازمان تامين اجتماعي شهرستان اصفهان
شناسائي خدمات جديد بانكداري الكترونيك و بررسي امكان ارائه در بانك رفاه شهر اصفهان
تاثير الياف مختلف بر مقاومت فشاري بتن هاي داراي مقاومت فشاري بالا
برسي عوامل درون مدرسه اي مؤثر بر مشاركت دانش آموزان دخترانه متوسطه دوره اول شهرستان تيران و كرون
ارايه يك مدار كمكي پيشنهادي براي تحقق سوييچينگ نرم از نوع انتقال جريان صفر در مبدل باك
رابطه ادراك از عدالت سازماني و حمايت سازماني ادراك شده با خود كنترلي در سازمان تامين اجتماعي استان خوزستان
رابطه ميان هويت فرهنگي و ادراك عدالت اجتماعي با ميل به مهاجرت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان
مشكلات زنان مجرم و تأثير آن بر نهاد خانواده
بررسي روش هاي مختلف تامين مالي در پروژه هاي شهرداري(مطالعه موردي: مناطق شهرداري اصفهان)
تاثير پذيرش فناوري اطلاعات (TAM) بر سلامت اداري-شركت گاز اصفهان
كاربرد نظريه كتفورد در ترجمه فارسي سالار مگس ها
تأثير آموزش گروهي روان شناسي مثبت نگر بر رضايت زناشويي ، تاب آوري وفرايندهاي خانواده همسران جانبازان شهر اصفهان
يررسي متغيرهاي مالي مؤثر بر دسترسي عادلانه به خدمات بهداشتي درماني از ديدگاه كارشناسان بهداشت و درمان استان اصفهان
بررسي تاثير بازاريابي اخلاقي بر اعتماد، رضايت و وفاداري مشتري
كلمات احساسي در داستان هاي كوتاه انگليسي و فارسي:كاربرد آن در تدريس زبان انگليسي به كودكان ايراني
تدوين ابزار ارزيابي عملكرد كاركنان مبتني بر رويكرد گروه هاي ذي نفع (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان«خوراسگان»)
راهكارها ي توانمند سازي منابع انساني در مديريت آموزشي برمبناي شايسته سالاري
تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات بر عملكرد زنجيره تامين از ديدگاه مديران ذوب آهن
مقايسه عقد ضمان در حقوق مدني وحقوق تجارت با ضمانت نامه هاي بانكي
تاثير كار گروهي بر استقلال زبان آموزان ايراني با گروههاي سني، جنسيت و سطح بسندگي زباني متفاوت
بررسي ترجمه هاي انگليسي به فارسي نقل قول در رمانپيرمرد و دريااثر همينگوي ترجمه نجف دريا بندري و محمد تقي فرامرزي با استفاده از مدل بومي سازي - بيگانه سازي ونوتي
هم ترازي بار با معماري بالانس كننده ي بار غير متمركز دو سطحي برمبناي امضاي وزندار
نقش صغار در حقوق كيفري ايران
مقايسه ي اثربخشي نسبي بازسازي، اصلاح صريح، و راه بردهاي استخراجي در حيطه ساخت سوال در يادگيرندگان سطح متوسط ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
حمايت كيفري از ميراث فرهنگي غيرمنقول با تاكيد بر كنوانسيون يونسكو (حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان 1972)
تاثير پوست انار، صمغ گوار و آنزيم همي سلولاز بر خصوصيات كيك اسفنجي فاقد گلوتن بر پايه نشاسته گندم
رابطه سيستم اتوماسيون اداري با عملكرد شغلي كاركنان و بطالت سايبري شركت مخابرات خرم آباد
بررسي تجربه زيسته افرادمبتلابه اختلال هويت جنسي قبل وبعد از تغيير هويت درشهراصفهان
مقايسه ناهنجاريهاي عضلاني-اسكلتي شايع در كاراته كاهاي زن داراي كمربند قهوه اي و مشكي اصفهان
تاثير منابع مختلف مواد آلي بر صفات زراعي و كيفي ارقام گندم نان در شرايط تنش شوري
اثربخشي آموزش اصلاح سبك فرزندپروري بر اساس اصلاح طرحواره هاي ناسازگار به مادران بر بهبود اختلالات رفتاري كودكان پيش دبستاني شهر اصفهان
ارائه روشي جهت افزايش كارايي شبكه حسگر با تركيبي مبتني بر تجميع داده و تحمل پذيري خطا
بررسي رابطه بين هوش اجرايي و ادراك كاركنان از عملكرد سازماني (مورد مطالعه : كاركنان اداره كل گمرك اصفهان)
ارائه روشي جديد به منظور افزايش كارايي سيستم پرداخت با بهبود مسئله محليت،جهت ايجاد انگيزه همكاري در شبكه هاي اقتضايي
تاثير آموزش گروهي در كاهش خشونت خانوادگي (مطالعه موردي:بررسي مردان خشونت گرا در شهر اصفهان)
بررسي مؤلفه هاي عدالت آموزشي در اسناد رسمي مرتبط با آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامي ايران
نقش كتابخانه هاي عمومي شهرستان فلاورجان در ارتقاء سواد اطلاعاتي اعضا
نقش تعديل كننده ارزش هاي فرهنگي در رابطه عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي مدني- سازماني
برداشت كارمندان از تاثير شاخص هاي موفقيت فناوري اطلاعات بر انضباط كاركنانفرمانداري اصفهان در سال 1394
پويايي منحني S درتجارت خارجي محصولات كشاورزي ايران
مقايسه هشت هفته الكتروتراپي، ويبريشن و تمرينات مقاومتي بر قدرت بالاتنه، پرش عمودي، چابكي و انعطاف پذيريواليباليست هاي نوجوان
معرفت عقلاني از ديدگاه امام خميني (ره) و ابن سينا
تاثيرعصاره الكلي كرفس بر ادم شيرواري، ورم پستان در گاوهاي شيري هلشتاين
تحليل محتواي فرهنگي پيامهاونامه هاي امام خميني (ره)
بررسي بهبود خواص تغذيه اي، كيفي و افزايش پايداري كيك اسفنجي غني شده با فيبرهاي چغندرقند، سيب و سيب زميني
بررسي نقش كاربست فن اوري اطلاعات در توانمندي شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي شهرستان خرم اباد
بررسي مكان يابي پايگاه هاي امدادونجات بين شهري بااستفاده ازنرم افزارGIS(مطالعه موردي:محورجنوب به شمال استان اصفهان)
رابطه موانع فرهنگي با ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني شهر اصفهان
نقش سخت رويي در رابطه بين انگيزش شغلي و فرسودگي شغلي كاركنان فرمانداري اصفهان
بررسي نقش رفتار حرفه ايمميزان مالياتي در كاهش فرار مالياتياز ديدگاه كارشناسان اداره امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان
مبدل افزاينده كاهنده تك سوييچه با كليدزني نرم
تحليل مقايسه اي انتقال طلب با تبديل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ايران
مطالعه روايي-موضوعي و ساختاري عشق، فرهنگ ژاپن و وضعيت زنان از خلال رمان نه از آدم نه از حوا اثر املي نوتومب
بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه اضطراب درد و اثر بخشي مداخلات مثبت نگر بر اضطراب درد، فاجعه پنداري درد و خودكارآمدي درد در زنان مبتلا به فيبروميالژيا شهر اصفهان
مطالعه آلودگي نيترات آبهاي زيرزميني در دشت شهركرد
جرايم جنسي در فضاي سايبر
تاثير روش بحث گروهي بر خودراهبري درس علوم اجتماعي دانش آمزان دختر پايه سوم دبستان ناحيه 4 شهر اصفهان
شناسايي بهينه ترين پيكربندي نيمه تريلرها با توجه به ميزان وزن ناخالص و تنش هاي وارده به روسازي انعطاف پذير
چالش هاي ترجمه انگليسي به فارسي قرارداد و توافقنامه ها: دانشجويان ايراني رشته مترجمي زبان انگليسي
ارزيابي پروژه هاي تحقيق و توسعه به عنوان سرمايه گذاري با استفاده از يك رتبه بندي كامل مبتني بر چهار اندازه شباهت فازي جديد بر پايه روش TOPSIS
اصول دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي كيفري سابق و لاحق با توجه به اسناد بين المللي حقوق بشر
تأثير تركيب خاك معدني توف با خاك هاي آلي مرسوم بر خصوصيات رشدي گل آلسترومريا گلداني
تحليل پارامترهاي آكوستيكي تغييرات گفتار در زنان فروشنده در مواجهه با خريداران مرد و زن در شهر اصفهان
نقش برون سپاري فعاليتهاي سازمان امور مالياتياصفهان برابعاد عملكردسازمان بر مبناي مدل كارت امتيازي متوازن
بررسي تاثير آموزش احتمالات بر تفكر انتقادي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان
رابطه بين استفاده از فن آوري اطلاعات وتعلق سازماني كاركنان در دادگستري استان اصفهان
اثربخشي درمان فراتشخيص مبتني بر تنظيم هيجاني، برسبك هاي مقابله با استرس، تنظيم هيجاني، سازگاري فردي واجتماعي و شيوه هاي حل تعارض در دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم.
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر احساس تنهايي، معناي زندگي و مشكلات روان شناختي نوجوانان بي سرپرست مستقر در شبه خانواده
تعيين عوامل موثربرپذيرش بانكداري الكترونيكي با استفاده از مدل پذيرش فناوري وريسك ادراك شده
بررسي تاثير اجزاي پايدار و ناپايدار سود بر رابطه بين نوسان سود و قابليت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه تجديد ارائه صورتهاي مالي با مديريت سود، مديريت وجوه نقد و كيفيت حسابرسي
تاثيرگسترش بانكداري الكترونيك در مديريت نقدينگي بانك صادرات اصفهان
دفاع مشروع در جرايم منافي عفت با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي 1392
مقايسه اثر تمرينات اصلاحي (NASM) در دانش آموزان دختر مبتلا به زانوي پرانتزي پيش و پس از بلوغ
بررسي مقررات جزايي در خصوص علايم تجاري و اختراعات
شناسايي و رتبه بندي عوامل رضايت كارفرما از پيمانكار (بخش مسكن) با استفاده از روش ANP (مطالعه موردي اداره راه، مسكن و شهر سازي استان اصفهان)
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت خدمات با ميزان رضايت مندي مشتريان ( مورد مطالعه :شعب بانك مسكن اصفهان)
بررسي تاثير برنامه فلسفه براي كودكان (p4c ) در رشد اجتماعي دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي 94-93
ارزيابي مالي اقتصادي پروژه هاي طرح انتقال شركت برق منطقه اي اصفهان جهت انتشار اوراق مشاركت(مطالعه موردي:2پست و 2خط)
بررسي تنوع ژنتيكي تحمل به تنش خشكي و تعيين بهترين شاخص‌هاي مقاومت در ژنوتيپ‌هاي گندم نان.
بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي سبز بر رفتار مصرف كننده
تفاوت تاثير آموزش گرامر (جملات معلوم و مجهول) از طريق روش آموزش استنتاجي و استقرايي ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي
تأثير استراتژي مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي: بانك انصار)
فرايند اكتساب خبرگي در تنيس بازان بر مبناي مدل تكامل مشاركت ورزشي كوته
ميزان آمادگي كارمندان در پذيرش مديريت كيفيت جامع وارتبات ان با تعهد سازماني
ارزيابي پتانسيل كانسار سازي آهن با استفاده از داده داي OHLدر منطقه كوه دم ،شمال شرق اردستان
بررسي اثر ماده كائولين بر ميزان آبياري، خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك درخت زيتون
بررسي رابطه بين شايستگي و عملكرد مديران شهرداريهاي استان اصفهان از منظر نظريه نقش هاي مينتزبرگ
نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرايم
مقايسه اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي كيفري قديم با قانون آيين دادرسي كيفري جديد
نقش حقوق شهروندي در آيين دادرسي كيفري 1392
علل بزهديدگي اطفال در مدارس
تاثير مداخله مبتني بر خود مهرورزي بر نشانگان اختلالات رواني و بهزيستي روان شناختي در دختران نوجوان كانون اصلاح و تربيت در استان اصفهان
روش تركيب طبقه بند با بكارگيري همزمان معيارهاي پراكندگي، گوناگوني و تراكم
اثر استفاده متناوب از تركيب پودر سرخارگل،دارچين و نعناع بر عملكرد،برخي پاسخهاي ايمني در جوجه هاي گوشتي
تاثير بسته آموزشي از طريق شبكه اجتماعي (لاين) بر افزايش آگاهي، نگرش و و عملكرد بهداشت بلوغ دختران مقطع متوسطه اول شهرستان بويين مياندشت
رابطه ويژگيهاي شخصيتي وسبك هاي تفكر با عملكرد دانشجويان دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان در سال تحصيلي94-93
رابطه بين تمايل به برقراري ارتباط و عملكرد شفاهي زبان آموزان سطح متوسط ايراني تحت شرايط برنامه ريزي رهيافتي
ارائه روشي تركيبي به كمك انرژي كلي شبكه و انرژي خاص هر گره جهت مسيريابي و ارسال اطلاعات در شبكه هاي حسگر بي-سيم
بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي از ديدگاه كاركنان شعب بانك پارسيان شهر اصفهان
اثر اضافه كردن مخلوط صمغ فارسي با نشاسته اصلاح شده بر ويژگي هاي بافتي، پايداري،حسي و رئولوژيكي سس مايونز با چربي كاهش يافته
اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودكارآمدي تحصيلي، خودتنظيمي، حرمت خود و مطلوبيت اجتماعي در دانشجويان معلول جسمي حركتي شهر اصفهان
اثر تنش شوري و تغذيه كودهاي زيستي هيومي فورته و كادوستيم بر رشد و نمو و اسانس گياه بادرنجبويه
نقش شهرداري درپيشگيري از جرايم اطفال
بررسي نقش رسانه هاي گروهي در وفاداري به برند ملي ورزشي از ديدگاه مديران و كارشناسان ورزشي
شرط داوري در قراردادهاي نفتي
اثر بخشي روان درماني مثبت نگر بر اميد به زندگي ، خوش بيني و شادكامي در زنان نا بارور مراجعه كننده به مراكز نا باروري شهر اصفهان
نقش راهكارهاي توسعه يادگيري سيار در فعاليت هاي ياددهي يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد خوراسگان
اثر بخشي رفتار درماني شناختي مثبت نگر بر سلامت روان، انعطاف پذيري شناختي و عواطف مثبت و منفي در مادران داراي كودكان مبتلا به بيش فعالي و كمبود توجه (ADHD) شهر اصفهان
بررسي رابطه بين رهبري تحول افرين و مديريت دانش در سازمان تامين اجتماعي استان چهار محال و بختياري
ارزيابي كارايي سنجنده ASAR و PALSAR در شناسايي و پايش زمين لغزش با استفاده از فن تداخل سنجي تفاضلي راداري با گشودگي تركيبي (D-InSAR)(مطالعه ي موردي:كوهرنگ و اردل)
بررسي روابط ساده و چندگانه بين هيجانات تحصيلي، كمال گرايي مثبت و منفي، رابطه معلم - دانش آموز با علائم روياهاي ترسناك در دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان شهرضا در سال تحصيلي 94-93
رابطه بين رهبري اخلاقي و رفتار شهروندي سازماني با نقش تعديل كنندگي هويت سازماني كاركنان ستادي ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان
رابطه حمايت سازماني،توانمند سازي روان شناختي با نگرش شغلي كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان
رابطه بين خصوصي سازي و اثربخشي در بانك صادرات اصفهان
سازوكارهاي حقوقي حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست در قانون جديد
تاثير تمرينات قدرتي با كش بر قدرت عضلات چهار سر و همسترينگ ، نسبت قدرت عضلات همسترينگ بر چهار سر، تعادل ايستا ، پويا و خستگي در بيماران زن مبتلا به ام اس
ارتباط سبك هاي رهبري مديران با ميزان رضايت شغلي سرمايه انساني و نقش آن بر اثربخشي در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
آموزش بهبود كيفيت زندگي بر تاب آوري و آمادگي به اعتياد دختران مقطع متوسطه ي دوم استان قم
رابطه ادراك از ظرفيت سازماني با تعهد كارفرما به قراردادهاي روانشناختي از ديدگاه كاركنان(مورد مطالعه دانشگاه آزاد خوراسگان) درسال 1394
بررسي اختلالات روانپزشكي منجر به بستري اجباري بيماران توسط مراجع قانوني در بيمارستان هاي روانپزشكي شهر اصفهان سال93
رابطه سرمايه اجتماعي و عملكرد كاركنان در اداره آموزش پرورش شهرستان لردگان(تحليل مقايسه اي نظريات پوتنام و نامه 53 حضرت علي(ع))
تاثير مديريت سود بر ريسك شركت و ارزش شركت
مقايسه تطبيقي هزينه يابي بر مبناي فعا ليت(ABC) با هزينه يابي تعرفه ايي در بيمارستان دكتر علي شريعتياصفهان (مورد:واحد تصوير برداري پزشكي)
مدل سازي معالات ساختاري رابطه بين شرم دروني و بيروني،سازگاري زناشويي،شفقت خود و خود قضاوتي با استرس مرتبط با ناباروري در زنان نابارور شهر اصفهان
ارتباط منبع كنترل با فرسودگي شغلي و عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني شهرستان كاشان
بهينه سازي توليد رنگدانه قرمز توسط قارچ monascus purpureus از ضايعات خرما
بررسي اثر شاخص فلاكت بر نرخ جرم و جنايت در منتخبي ار استان هاي ايران
بررسي رابطه آموزش مبتني بر ديالوگ ومهارتهاي فراشناختي درس رياضي دانش آموزان پايه سوم دوره دوم متوسطه شهر اصفهان درسال تحصيلي 95-94
اثربخشي شيوه هاي تدريس درس هنر پايه ششم ابتدايي مدارس فولادشهر از ديدگاه معلما ن
نقش عوامل موثر بر رعايت اصول اخلاقي در فولاد مباركه اصفهان
تاثير هشت هفته تمرينات اصلاحي بر اختلالات اسكلتي- عضلاني كارمندان زن شهرداري اصفهان
بررسي راهكارهاي تقويت انگيزه پژوهش در دانشجويان (پيوسته ) دانشگاه فرهنگيان شهر اصفهان
ماهيت محاربه و افساد في الارض در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران
بررسي امكان توليد كرم كاستارد كم كالري سين بيوتيك با استفاده از لاكتوباسيلوس كازئي و پري بيوتيك هاي اينولين و مالتودكسترين
بررسي تاثير اجراي مداخلات پرستاري بر رفتارهاي مقابله اي خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به تالاسمي ماژور در مركز تالاسمي بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي شهر كرمانشاه سال 1393
ارتباط بين سكوت سازماني و مديريت زمان با سبك تفكر در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
تعيين رابطه نظام مديريت عملكرد و بهره وري نيروي كار در شركت آهن و فولاد غدير
تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تصوير بدني، كيفيت زندگي و ميزان رضايتمندي پس از عمل جراحي پروتز در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران
تاثير روش تدريس استقرايي در ارتقاي يادگيري درس شيمي دانش آموزاندوره دوم متوسطه دخترانه شهرستان فلاورجان
بررسي جرم شناختي بزهكاري رايانه اي
تحليل غيرخطي داده هاي OLI ماهواره Landsat8 در پهنه بندي سيلخيزي واحدهاي سنگي حوزه آبخيز همگين/ اصفهان
كشف نيازهاي نوجوانان بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان 17 شهريور مشهد در سال 1394
تاثير خستگي بر تعادل ايستا و پويا ورزشكاران با سابقه جراحي ليگامنت صليبي قدامي
شناسايي عوامل مقاومت در برابر تغيير در شركت لوازم خانگي حاير آسا
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر خستگي، اضطراب، افسردگي، شفقت خود و ذهن آگاهي در كاركنان داراي سندرم خستگي مزمن دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
روش هاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوي
شناسايي فشارزاهاي شغلي و سازماني سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان اصفهان
بررسي قرارداد زندگي مشترك در حقوق آمريكا
رابطه بين نگرش ,دانش وخودكنترلي مديران متوسطه مدارس دخترانه شهر اصفهان باتوانمندسازي دراستفاده ازفناوري اطلاعات وارتباطات
مطالعه ارزش ها ي حرفه اي و اخلاقي در ارائه خدمات پرستاري توسط پرستاران در بيمارستان شهيد چمران شيراز در سال 1394
بررسي رابطه عزت نفس سازماني و درك از كيفيت زندگي كاري با فرسودگي شغلي معلمان آموزش و پرورش جرقويه سفلي
نيمرخ ناهنجاري ها و آسيب هاي شايع در كشتي گيران آزاد كار جوانان استان اصفهان
بررسي تاثيرپراكندگي بازده بر ناهنجاري هاي اقلام تعهدي و سرمايه گذاريدر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان بانك با رويكرد تحليل پوششي داده ها(بانك رفاه كارگران استان چهارمحال و بختياري)
آسيب شناسي سازماني رفاهي ، فرهنگي و تفريحي شهرداري اصفهان
مطالعه و بررسي رابطه ي فرهنگ سازماني و پيشرفت مسير شغلي در شركت پليمرآريا ساسول
بررسي و تعيين آلتراسيون هاي كانسار مس پورفيري كهنگ و مناطق اطراف در استان اصفهان با استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER
فرآيندها و عوامل مؤثر بر استقرار نظام مديريت تكنولوژي در صنعت پتروشيمي(مطالعه موردي شركت پتروشيمي پارس)
باز شناسي اصول و روشهاي ارتباط موثر در سيره اهلبيت(ع) ودلالت هاي آن بررابطه معلم وشاگرد
تاثيربرنامه تمريني منتخب بر تعادل و حس عمقي مچ پاي زنان بسكتباليست ماهر
ارزيابي كيفيت سيستم هاي اطلاعاتي آموزش وپرورش اصفهان براساس مدل ISO/IEC 9126
بررسي قصور و تقصير در علم پزشكي و تطبيق آن با فقه اسلامي
تحليل عوامل انگيزش هواداري و ارتباط آن با همذات پنداري و وفاداري هواداران فوتبال باشگاه سپاهان اصفهان
بررسي تحليلي نظريات تربيتي حكيم حاج ملاهادي سبزواري
بررسي و مدل كردن پايپ رك در برابر نيروي زلزله همراه ميراگر و بدون ميراگر
مبدل سپيك اصلاح شده با ويژگي كليد زني نرم براي تصحيح ضريب قدرت
رابطه رهبري مخرب با رفتارهاي انحرافي با توجه به نقش تعديل كننده سرمايه روان شناختي در كاركنان زن
بررسي نيازهاي زبان انگليسي كاركنان صنعت هوانوردي در ايران: بررسي موردي كاركنان دفاتر فروش هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
بررسي روش هاي مختلف خشك كردن بر ويژگي هاي ظاهري و مواد موثره گياه گل گاوزبان ايراني
تجارب كاربران از كاربست فن آوري اطلاعات در آموزش و پرورش
بررسي نقش ادراك سرمايه گذاران از متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثيربازيهاي آموزشي برميزان يادگيري مفاهيم رياضي دردوره آمادگي مدارس كم توان ذهني شهراصفهان
محاسبه كارايي متقاطع با استفاده از توابع فاصله ي جهت دار
مطالعه ي مقايسه اي راهكار هاي برقراري ارتباط ميان فراگيران ايراني زبان انگليسي وبومي زبانان انگليسي در رابطه با متغير هاي رشته تحصيلي،جنسيت،بومي بودن
تاثير نظام مديريت استعداد بر برنامه ريزي جانشين پروري سازماني در بانك سپه شهر اصفهان
بررسي رابطه گردش شغلي با توانمندسازي روانشناختي كاركنان شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان
طراحي، ساخت و بررسي تاثير بازي تفريحي- آموزشي شبنم بر كاهش شب ادراري در كودكان مبتلا به اختلال شب ادراري در شهر اصفهان 1394
تاثير پوست انار، صمغ زانتان و آنزيم همي سلولاز بر خصوصيات كيك اسفنجي فاقد گلوتن بر پايه آرد برنج
ارزيابي مديريت استراتژيك صادرات در ايران با تأكيد بر مسائل و مشكلات صادرات رنگ بر اساس مدل الماس رقابت ملي پورتر
بررسي سبك هاي شناختي و استفاده از استراتژي ها با توجه به سطوح زباني و جنسيت در زبان آموزان ايراني
مقايسه شيوع و سازكار آسيب هاي دختر نوجوان و جوان نخبه تكواندو كار
طراحي يك سيستم كنترل ترافيك هوشمند با استفاده از پردازش تصاوير ويدئويي با رويكرد ثبت تخلفات در تقاطع ها
ارائه روشي جهت بهبود كاراي اعتماد در شبكه هاي اقتضائي متحرك وسايل نقليه مبتني بر تجربيات گره جهت مديريت توصيه
بررسي آثار تربيتي ياد مرگ و ذكر معاد از منظر امام علي (ع)
رابطه سلامت روانشناختي محيط كار با جاافتادگي سازماني ، وفاداري سازماني وعملكرد شغلي كاركنان صداوسيماي مركز شهركرد
بررسي ارتباط بيوريتم با تمايل به تغيير در كاركنان مديريت درمان تأمين اجتماعي اصفهان
مقايسه هوش معنوي ، هوش هيجاني ، رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زوجين داراي تحصيلات دانشگاهي و زوجين داراي تحصيلات حوزه ي شهر اصفهان
بررسي موانع تجاري سازي فناوري در ايران(مورد مطالعه:پژوهشگاه فضايي ايران و پژوهشكده هاي وابسته)
تاثير تمرينات ادراكي - حركتي بر نارساخواني كودكان نارسا خوان
بررسي رابطه بين هدر روي مدرك تحصيلي با عملكرد كاركنان پژوهشگاه فضايي ايران
رابطه ادراك از راهبردهاي توانمندسازيمنايع انساني با مشاركت كاركنان سازمان آب و فاضلاب شهر اصفهان
ارزيابي اثرعوامل سياسي و اقتصادي بر فساد در كشورهاي منتخب
تاثيرسبك مديريت بر عوامل انگيزشي پرستاران در بيمارستانهاي وابسته بهدانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بررسي عوامل موثر بر بهبود نسبت هاي سودآوري در شعب بانك پارسيان
ارتباط بين كارايي چندمرحله اي و شاخص بهره وري مالم كوئيست در تحليل پوششي داده هاي شبكه اي
برررسي رابطه ي بين خودباوري تحصيلي ورضايت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي مبتني برميانجي گري انگيزه تحصيلي در درس رياضي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان خميني شهر
بيولوژي شب پره مينوز برگ مركبات (Phyllocnistis citrella staintion (Lepidoptera: Gracillaridae) و تعيين حساسيت كولتيوارهاي متفاوت مركبات نسبت به آن به در شهرستان باغملك استان خوزستان
تاثير يك دوره آرام سازي بنسون بر افسردگي و كيفيت زندگي زنان فعال در ورزش پيلاتس
ارزيابي كارايي درونيگروه كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه اصفهان خوراسگان
بررسي تاثير روش تدريس همياري بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهرستان كوهرنگ در سال تحصيلي 94-93
كودك آزاري و راه هاي پيشگيري از آن در استان اصفهان
تا ثيرروشهاي تدريس كاوشگري هدايت شدهبر مهارتهاي تفكر انتقادي دانش آموزان دخترمدارس متوسطه دوره دوم تيزهوشان در درس فيزيكشهر اصفهان سال تحصيلي 95-94
نقش تعارض شغلي بانوان شاغل در ساختار خانوادگي با تاكيد بر فرهنگ پذيري فرزندان در شهرستان شهركرد
نقش فعاليت هاي فرهنگي امداد در نظام ارزش خانواده مددجويان كميته امداد امام خميني(ره)شهر اصفهان در سال 1393
بررسي جرم شناختي گرايش افراد به مواد مخدر در عشاير ايل قشقايي
رابطه بين رهبري خدمتگزار و مديريت استعداد با نقش ميانجي دلبستگي شغلي در مديران شهرستان شهرضا
حقوق و تكاليف توريست خارجي از منظر فقه و حقوق
مقايسه تاثيرهشت هفته تمرينات اينتروال هوازي ومصرف گليكوگل برآپلين سرمي ومقاومت به انسولين زنان مبتلا به ديابت نوع دو
آناليز اثر ابعادي چشمه هاي سي و سه پل بر توزيع تنش و فشار ناشي از عبور جريان آب از آن
رابطه سكوت كاركنان با درگيري شغلي وتعهدسازماني موردمطالعه بانك سپه اصفهان
بررسي استعاره درترجمه فارسي كتاب درمان مبتني برپذيرش وتعهد
تاثيرتمرينات منتخب قدرتي و كششي برعقب ماندگي اسكتيفك پايين دركودكان
ارزيابي پتانسيل ژئوشيمي افيوليت هاي شمال نايين (شرق اصفهان)
رابطه پذيرش فناوري اطلاعات و عملكرد نوآورانه(مورد مطالعه : يكي از صنايع دفاعي كشور)
رابطه شخصيت و ادراك از فضاي سياسيسازمان با تمايل به شايعه پراكني در شركت توزيع برق شهرستان اصفهان
بررسي تاثير دوره تصدي مديريت و سرمايه گذاري هاي بيش از حد بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي سميت تدخيني اسانس چهار گونه مرزه بر مرگ و مير كنه واروا (Varroa destructor (Varroidae و زنبور عسل ايراني (Apis mellifera (meda
استراتژي هاي مورد استفاده در ترجمه هاي فارسي همنشيني هاي لغوي در رمان هاي انگليسي: مطالعه موردي رمان خشم وهياهوي فاكنر و دو ترجمه اين كتاب
رابطه ادراك حمايت سازماني ، ادراك عدالت سازماني و خشنودي شغلي با نيت ترك خدمت با ميانجيگري وفاداري سازماني در ميان كاركنان بانك مهر اقتصاد استان اصفهان
ارزشيابي طرح تخصصي شدن دروس در پايه ي پنجم و ششم ابتدايي از ديدگاه آموزگاران ، مديران و اولياي دانش آموزان در سال تحصيلي 94- 1393
طراحي و ارايه يك مبدل بوست سوييچينگ نرم جديد با قابليت تقسيم جريان ذاتي
اثر مهارتهاي ارتباطي بر الگوي مديريت كوانتومي مديران و نقش آن بر چابكي سازماني، سازمانهاي ورزشي
بررسي موانع تحقق شايسته سالاري در دستگاه هاي اجرايي از ديدگاه پرسنل ادارات در شهر شيراز
بررسي تاثير تعديل كننده ارزش هاي غائي فرد بر رابطه بين درك از بازاريابي داخلي و رضايت كاركنان در شعب بيمه ايران شهر اصفهان
بررسي تاثير موسيقي بر روح و روان شخصيت ها در ارتباط با موضوع مرگ از خلال رمان تمام صبح هاي دنيااثر پاسكال كنيار
رابطه سبك زندگي با احساس هويت قومي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
ارزشيابي مبتني بر هدف درس كار و فناوري از ديدگاه معلمان دوره متوسطه اول ( راهنمايي ) شهرستان دنا
دلايل ترك ورزش هاي رزمي
تجارب دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه از هويت فرهنگي در شهر كرمانشاه
ارزيابي كيفيت هيدروژئوشيميايي منابع آبي شهرستان انديكا واقع در شمال استان خوزستان
بررسي فقهي حقوقي قواميت مرد در خانواده
روش هم مكاني لاگر براي حل عددي معادله انتقال جريان و انتقال حرارت با توجه به يك سطح انبساطي نفوذ پذير فرو رفته در متخلخل متوسط با خطاي مرتبه ي دوم و هدر رفت چسبندگي .
Exploring the Procedures of Translating Proper Nouns in English Renderings of the Noble Quran واكاوي روندهاي ترجمه اسامي خاص در برگردان هاي انگليسي قرآن كريم
ارائه مدل رابطه بين ارتباطات بين فردي بارفتارمدني سازماني وسرمايه اجتماعي درسازمان هاي ورزشي استان اصفهان
تاثير فاكتورهاي مختلف كشت بافت بر كالوس زايي و جنين زايي در گوجه فرنگي
بررسي حق حبس و حق تعليق در كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 1980 و حقوق ايران
بررسي اثر تيمارهاي مختلف شكستن خواب و كاربرد محرك هاي زيستيدر دو توده بذر رازيانه
بررسي تاثير جايگزيني آرد گندم با اكارا در خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي بيسكويت بدون قند
برنامه درسي قصد شده كتاب دين و زندگي دوره ي متوسطه از ديدگاه معلمان و دانش آموزان شهر لردگان
بررسي ارتباط ميان سبك هاي رهبري با توسعه كاركنان بر اساس مدل نوا
بررسي نقش پارامترهاي موثر اجرايي دركيفيت نامطلوب آسفالت( مطالعه موردي: شهر خرم آباد)
اثر بخشي درمان مبتني بر بهبود كيفيت زندگي بر تاب اوري وخود كار امدي افراد مبتلا به سو مصرف مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيك هاي شهر شاهين شهر
مقايسه اثربخشي آموزش جنسي مبتني بر ذهن آگاهي با آموزش جنسي شناختي رفتاري بر بهبود عملكرد جنسي، رضايت جنسي و خودكارآمدي جنسي زنان شهرستان شاهين شهر
اثربخشي فرزند پروري مثبت نگر بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان،احساس گرفتاري،تحمل پريشاني و فقدان لذت جويي در مادران داراي كودك كم توان ذهني آموزش پذير اصفهان
تاثير آموزش گروهي رفتار درماني ديالكتيك (با تكيه بر مولفه هاي تنظيم هيجاني و تحمل پريشاني) بر ميزان علائم وسواس مراجعين به مراكز مشاوره شهر اصفهان
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر استرس ادراك شده، راهبردهاي مقابله با استرس ، پريشاني روانشناخي و همكاري درماني در بيماران كرونر قلبي شهر اصفهان
اثربخشي هيپنوتراپي براضطراب ، افسردگي،استرس وشدت درد دربيماران مبتلا به سردردهاي تنشيافراد مراجعه كننده به بيمارستانها و مراكز درماني استان اصفهان
ارائه روش كاربردي جهت كنترل وناوبري پهپاد در شبكه هاي اقتضايي
طراحي مجموعهفرهنگي و تجاري با رويكرد باغ ايراني
بررسي اثر معاملات با اشخاص وابسته بر كيفيت سود شركتهاي خانوادگي در بورس اوراق بهادار تهران
جايگاه خيار تفليس در معاملات تاجر ورشكسته
طراحي باشگاه فرهنگي تفريحي با رويكرد طبيعت گرايي
طراحي پارك علم و فناوري اصفهان با رويكرد معماري سبز
طراحي الگوي معماري مسكن روستاي كِجان با رويكرد استفاده از مصالح پايدار
طراحي مسجد و مركز وحدت اديان با رويكرد ارتقاءتعاملات اجتماعي
طراحي بيمارستان 400 تختخوابي فوق تخصصي قلب و عروق با رويكرد توريسم درماني
خانه كودك با رويكرد ارتقا خلاقيت
طراحي مدرسه ابتدايي با رويكرد انطباق و انعطاف پذيري مكاني
طراحي پژوهشكده اديان با رويكرد طبيعت از نظر اديان ايران
خيال پرواز-طراحي مركز هوانوردي اصفهان مبتني بر معني كاوي ارزشهاي معماري ايراني
طراحي مجموعه مسكوني انعطاف پذير
طراحي سراي محله (پاتوق محله با رويكرد خاطره جمعي)
طراحي مركز آموزش كودكان پيش از دبستان با هدف ارتقاء رشد شناختي
طراحي فرهنگسرا با رويكرد معماري زمينه گرا(پاسخي به فقر فرهنگي موجود؛ نمونه موردي منطقه حصه شهر اصفهان)
طراحي پارك تحقيقات اكولوژيكي معماري در اصفهان
طراحي سراي سالمندان گلپايگان با رويكرد ارتقا حس زيباشناسي محيط براي افراد سالمند
طراحي مجموعه باغ سالمندان در اصفهان جهت ارتقاء تعاملات اجتماعي با رويكرد معماري سبز
طراحي مركز آموزشي و مهارت آموزي پسران كم توان ذهني با رويكرد روانشناسي محيط
طراحي تالار شهر اصفهان به مثابه نماد شهروندي با رويكرد نشانه شناسي در معماري
طراحي مركز فرهنگي- تفريحي جوانان با رويكرد آموزشي
طراحي مركز فعاليت سالمندان با رويكرد افزايش اميد به زندگي
طراحي مجموعه توريستي و گردشگري فريدن ( با هدف ارائه فضايي براي گذراندن اوقات فراغت )
مينوي اصفهان (طراحي مجموعه فرهنگي - تفريحي با رويكرد احيا هويت باغ ايراني)
بررسي كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهري سمنان به منظور امكان سنجي استفاده از گونه‌هاي خانواده كپورماهيان (Cyprinidae) جهت افزايش راندمان تصفيه
بررسي آلودگي انگل هاي گوارشي قوچ وميش در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو وارتباط آن با دام هاي اهلي منطقه
بررسي عوامل موثر بر تجمع سرب در كپور ماهي معمولي تالاب چغاخور با استفاده از الگوريتم CHAID
بررسي عوامل موثر بر تجمع كادميوم در كپور معمولي تالاب چغاخور با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبان
پيش بيني غلظت ذرات معلق هواي شهر اصفهان با استفاده از مدل شبكه عصبي (ANN) وبرآورد اثرات بهداشتيآن
پيش بيني پراكنش ذرات معلق با استفاده از مدل AERMOD Viewمطالعه موردي: كارخانه فولاد آلياژي اصفهان
ارزيابي آسيب پذيري سفره آب زيرزميني دشت لور استان خوزستان نسبت به آلودگي با استفاده از مدل هاي DRASTIC و GODS در محيط GIS
بررسي مقايسه اي مهارتهاي مديريت بر حسب ويژگيهاي فردي و شغلي در سرپرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب آذربايجان غربي در سال 1394
بررسي تاثير مصاحبه انگيزشي بر ميزان انگيزه و خودكارامدي پرستاران در بكارگيري ساكشن بسته در بخش آي سي يو بيمارستان شهداي تجريش تهران در سال 1394
بررسي رابطه نمايش هيجاني مديران پرستاري با عملكرد پرسنل پرستاري بيمارستان شريعتي تهران در سال 1394
تاثيرنقش مهارتهاي مديريتي در تمايل مديران به جانشين پروري در شهرداري تهران
بررسي عوامل مرتبط با گزارش دهي نيدل استيك درپرستاران مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران 1394
بررسي تاثير مشاوره پرستاري از راه دور با استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر ميزان باور خودكارآمدي و كنترل وزن بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستان هاي نور و علي اصغرشهراصفهان در سال 1394
بررسي رابطه آگاهي پرستاران از مديريت ريسك با ميزان خطاهاي ثبت در پرستاري در بيمارستان الزهرا اصفهان درسال 1394
بررسي تاثير مراقبت پرستاري قبل از آندوسكوپي بر اضطراب و استرس و افسردگي و درد بيماران سالمند مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا اصفهان در سال 1394
بررسي رابطه ميزان آگاهي از شرح وظايف پرستاري با رضايت شغلي در پرستاران بخش هاي عمومي بيمارستانهاي دولتي اهواز در سال 1394
بررسي تاثير برنامه مراقبت در منزل بر خودكارآمدي خانواده هاي تك والدين مادر سرپرست تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان اصفهان درسال 1394
رابطه سرمايه فرهنگي با رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در ميان بانوان راننده (مورد مطالعه: بانوان راننده سرويس مدارس ناحيه 1 و 5 آموزش و پرورش اصفهان)
تدوين منظرهاي استراتژيك توسعه اسكي ايران از طريق مدل ديويد و BSC نوين
فرآيند اكتساب خبرگي ووشو كاران سطوح مختلف رقابتي
پيش بيني عملكرد شغلي كاركنان بر اساس يادگيري سازماني و فراموشي سازماني استراتژيك در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان
الويت بندي دلايل ترك ورزش هاي مرتبط با تندرستي در شهر گناوه
تاثير دوازده هفته پينگ پنگ بر كنترل پوسچر، عملكرد و حركتي و كيفيت زندگي دختران كم توان ذهني 10 تا 15 سال
تحليل علل تمايل به خريد برندهاي ورزشي خارجي در مقايسه با برندهاي داخلي از ديدگاه ورزشكاران شهر اصفهان
مقايسه اثر بازي هاي بومي محلي و حركات ريتميك يوگا بر پرخاشگري و رشد اجتماعي دختران عقب مانده ذهني آموزش پذير
مقايسه تاثير يك دوره تمرينات منتخب پيلاتس و تمرين درماني در آب بر ميزان درد، عملكرد جسماني و لوردوز كمري زنان مبتلا به كمر درد مزمن
بررسي اثر سطح افشاي شركت وساختارمالكيت بر عدم تقارن اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش سياست هاي پولي بر پويايي سرمايه گذاري شركت
تاثير ارزش افزوده سرمايه فكري برعملكرد شركت
بررسي تاثير مازاد جريان نقد آزاد وحاكميت شركتي بر قابليت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ازدواج سفيد؛ جرايم و آسيب هاي ناشي از آن در نظام حقوق كيفري جمهوري اسلامي ايران
وضعيت حقوقي ازدواج با فرزند خوانده (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني ايران و فقه اماميه)
مسئوليت مدني پزشك ناشي از افشاي اسرار پزشكي
حق العمل كاري و تحليل مباني آن در حقوق تجارت و حقوق مدني
مسئوليت مدني دولت با تاكيد بر مسئوليت مدني شركت گاز
بررسي جراييم ثبت اسناد و املاك
سياست جنايي پيشگيرانه در مقابله با بزه ديده شدن اطفال در فضاي سايبر
تحليل و بررسي حقوقي، كيفري و جرم شناسي بزه اسيدپاشي
بررسي قابليت ارجاع موضوع اختلاف به داوري در حقوق ايران و تجارت بين الملل
1.بزه هاي ارتكابي در خصوص اطفال شبيه ساز ي شده در فقه و حقوق
بررسي ماهيتي اعتبار علم قاضي(از حيث اطمينان يا يقين )درامور جزايي
بررسي اصل صحت در شروط ضمن عقد
حريم خصوصي و سازوكارهاي حمايتي آن در آيين دادرسي كيفري
بررسي نقش قاعده نفي عسروحرجدرتفسير قرارداد
مقايسه جهت گيري ديني،باورهاي ديني و باور به عدالت اجتماعي در بين دبيران زن و مرد شهر اصفهان
اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري،شدت درد و خودكارآمدي درد در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد شهر اصفهان
رابطه وفاداري سازماني وادراك عدالت با عملكرد وظيفه با در نظر گرفتن نقش ميانجيگرانه خود كارآمدي
اثربخشي سايكودرام (روان نمايشگري) در كاهش حساسيت اضطرابي، هراس اجتماعي و بهزيستي زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان
الگوي ساختاري رابطه سرمايه روانشناختي با عملكرد شغلي با توجه به نقش واسطه اي عاطفه مثبت
اثربخشي نقاشي درماني بر ميزان توجه كودكان 5تا12 سال داراي نقص توجه شهر اصفهان
اثر بخشي تعديل شناختي -رفتاري بر كاهش نشانگان شيدايي كودكان مبتلا به اختلال دوقطبي شهر اصفهان
اثربخشي واقعييت درماني گروهي بر كاهش افسردگي، اضطراب و تحريك پذيري مداوم در اختلال ملال پيش از قاعدگي زنان 20 تا 40 سال شهر اصفهان
رابطه سبك دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي هيجاني با صميميت زناشويي در زوج هاي سالمند شهر اصفهان
اثز بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر علائم روانشناختي(افسردگي،اضطراب،استرس)واهمال كاري نوجوانان دختر متوسطه اول شهرستان فلاورجان در سال تحصيلي94 -93
نقش تعديل كننده سرمايه روانشناختي در رابطه تخطي از قرارداد روانشناختي با استرس شغلي و فرسودگي هيجاني
الگوي ساختاري رابطه خود رهبري با رضايت شغلي،تعهد سازماني و عملكرد شغلي در كاركنان يك سازمان صنعتي
الگوي ساختاري رابطه رهبري مخرب با تخطي از قرارداد روان شناختي،رفتارهاي مدني-سازماني و عملكرد شغلي در پرستاران
اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر اساس اصلاح طرحواره هاي ناسازگار اوليه بر كاهش تعارضات زناشوئي و افزايش رضايت از زندگي دختران عقد كرده شهر اصفهان
مقايسه عملكردهاي شناختي(توجه،تمركز،برنامه ريزي وتجسم فضايي) بيماران تالاسمي ماژور با افراد عادي شهر اصفهان
الگوي ساختاري رابطه جو سازماني با سرمايه روانشناختي، رفتارهاي مدني- سازماني و عملكرد شغلي
بررسي اثربخشي اموزش گروهي تاثير سايه بر اضطراب افسردگي واسترس زنان جمعيت همياران سلامت روان اصفهان
رابطه رهبري صادق با سلامت روانشناختي محيط كار: ميانجي گري سلامت سازماني
اثربخشي آموزش مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس بر سازگاري شغلي و فرسودگي شغلي كاركنان شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه اصفهان
اثر بخشي آموزش بخشودگي بر بهزيستي روان شناختي، كيفيت زندگي و كاهش علايم افسردگي در نوجوانان تك سرپرست شهر اصفهان
تاثير مداخله بهنگام بازي محور بر رشد اجتماعي و رواني-حركتي كودكان 4-6 سال با اختلال طيف اوتيسم شهر اصفهان
مقايسه ي روابط ساده و چندگانه ي هيجان خواهي ،ناگويي خلقي ، ابراز وجود با آمادگي اعتياد به مواد مخدر در بين دانش آموزان دختر و پسر دوره ي دوم متوسطه ي شهر اصفهان در سال تحصيلي 95-1394
اثر بخشي مداخلات عصب روان شناختي بر عملكردتحصيليكودكانمبتلابه ناتواني يادگيرياملاء پايه سوم ابتدايي شهرستان خميني شهرسال 95-94
مقايسه اثر بخشي آرام سازي عضلاني و بيوفيد بك بر اضطراب افراد چاق تحت رژيم غذايي در كلينيك هاي شهر اصفهان در سال 94
اثر بخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش وتعهد بر درماندگي روانشناختي ، استرس والدگري ، پذيرش و مراقبت مادران داراي كودك مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم در شهر اصفهان
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ميزان اميد به زندگي، رضايت از زندگي و علائم بيماري در مردان مبتلا به پاركينسون
نقش تعديل كننده سرمايه روان شناختي در رابطه تخطي از قرار داد روان شناختي با رفتارهاي مدني -سازماني و رفتارهاي انحرافي
اثر بخشي گروه درماني پذيرش و تعهد بر مشكلات رفتاري، كودك افكار خود ايند منفي و ذهن اگاهي والدين داراي كودك مبتلا به طيف اوتيسم در شهر اصفهان
رابطه ويژگي هاي شخصيتي،خشنودي از شغل و ادراك حمايت سازماني با فرسودگي شغلي در ميان مددكاران بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان
اثربخشي آموزشي هوشي موفق بر مهارت حل مسئله كودكان پيش دبستاني استان اصفهان
اثر بخشي هموانسفالوگرافي بر فاجعه پنداري، اضطراب ، شدت و خودكار امدي درد در بيماران مبتلا به ميگرن در شهر اصفهان
رابطه اختيار و بازخورد با تلاش شغلي با ميانجيگري اشتياق شغلي در ميان كاركنان شركت كاشي تك سرام
اثربخشي برنامه توجه اجتماعي و ارتباط بر مهارت پرستاران بيمارستان تخصصي كودكان امام حسين (ع) اصفهان در تشخيص زودهنگام نوباوگان و نوپايان در معرض خطر اختلالات طيف اتيسم
رابطه ابعادانگيزش شغلي با تلاش شغلي و رفتارهاي شهروندي سازماني با نقش تعديل كنندگي جنسيت
رابطه قلدري در محيط كار با شكايات روان تني با توجه به نقش تعديل كننده سرمايه روان شناختي در پرستاران زن
رابطه ويژگيهاي شخصيتي و شفقت خود با عملكردهاي روانشناختي مثبت در دانشجويان دختر شهر اصفهان
رابطه سلامت روان شناختي محيط كار، جا افتادگي سازماني و اخلاق كار اسلامي با ادراك تعارض كار و خانواده در بين كاركنان سازمان هاي دولتي خميني شهر
مقايسه هوش معنوي وهوش هيجاني و اميد به زندگي در انواع ازدواجزنان و مردان متاهل ساكن شهرستان اردستان
تاثير بازخورد فوري و باز خورد با تأخير بر عمق دانش لغوي زبان آموزان ايراني
اثر استفاده از خلاصه نويسي بر افزايش مهارت خواندن در فراگيران ايراني
بررسي استعاره در دو ترجمه از رمان سينوهه
بررسي تاثير افزايش آگاهي كاربردي فرهنگي و اجتماعي بر بهبود توانايي خواندن فراگيران نوجوان زبان انگليسي ايراني
يافتن تأثير پيشينه دانش دستور زبان فارسي زبان آموزان بر يادگيري دستور زبان انگليسي آنان
ارزيابي برنامه زبان تخصصي دانشجويان مهندسي عمران
اثر بخشي اموزشي يادگيري تركيبي در مهارت نوشتاري دانشجويان ايراني
ارزيابي كنش هاي گفتاري در كتابهاي آموزشي زبان انگليسي:بررسي كنش تعارف و شكايت درمجموعه كتابهاي تاچ استون
بررسي كتب زبان تخصصي از ديدگاه اساتيد و دانشجويان با تكيه بر پيشرفت دانش لغوي در دانشجويان رشته روانشناسي
استراتژي هاي ترجمه به كار رفته توسط يك مترجم ايراني در ترجمه واژه هاي خاص فرهنگ كتاب نون والقلم نوشته جلال آل احمدTranslation Strategies in Culture-Specific Terms Adopted by an Iranian Translator: The Case of Jalal Al-Ahmad’s By the Pen
بررسي نگرش مدرسان و زبان آموزان ايراني نسبت به اثر بخشي استفاده از نرم افزار لاين در آموزش و يادگيري اصطلاحات
توانش فرهنگي-اجتماعي زبان آموزان ايراني در ارتباط با بسندگي زباني و جنسيت: كنش گفتاري عذرخواهي
ارزشيابي كتاب هاي prospectازنظر اهميت نقش جنسيت با استفاده از رويكرد تجزيه و تحليل كلام انتقادي
رفتار استنتاجي واژكاني فراگيران ايراني زبان انگليسي در سطوح مختلف مهارت در هنگام خواندن متن
رابطه بين ادراك از قلدري در محيط كار،از خودبيگانگي،حمايت سازماني با رفتار شهروندي اجباري ونيت ترك خدمت در بين دبيران دبيرستانهاي دخترانه شهر اصفهان
تاثير آموزش گروهي مهارتهاي زندگي بر سلامت روان، هوش هيجاني و خودكارآمدي هنرجويان هنرستانهاي دخترانه شهرستان خميني شهر سال 1394
رابطه تعارض كار-خانواده و بيگانگي شغلي با تمايل به ترك خدمت دبيران دوره متوسطه اول شهر اصفهان در سال تحصيلي 95-94
رابطه هوش هاي هگزاگوني با سبك مديريت(تحولي- تبادلي) و مهارتهاي سه گانه مديران مدارس شهر اصفهان
رابطه ادراك از سرمايه فكري و چابكي سازماني با بهره وري سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)
تحليل محتواي كتاب رياضي سوم دبيرستان رشته علوم انساني و ادبيات بر اساس الگوي طراحي آموزشي مريل
رابطه فرهنگ وحمايت سازماني ادراك شده با بي تفاوتي سازماني دبيران دورهاول متوسطه آموزش وپرورش شهر اصفهان
تاثيرآموزش گروهي مهارتهاي حل مسئله برخودكارآمدي وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه شهراصفهان دردرس هندسه سال1394
رابطه بين رهبري موثق و اعتماد سازماني با رفتارهاي انحرافي كاركنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان
رابطه اخلاق حرفه اي و سرمايه اجتماعي با رفتارهاي انحرافي پرستارانبيمارستانهاي خصوصي شهر اصفهان
رابطه كاربست معماري منابع انساني با رضايتمندي، بهره وري و عملكرد سازماني كاركنان (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)
بررسي مقايسه اي معيارهاي عملكردي و غير عملكردي پرداخت پاداش در شعب بانك رفاه استان اصفهان از ديدگاه مديران و كارشناسان مالي
بررسي تاثير نظارت الكترونيكي در پيشگيري و مقابله با فساد اداري در دستگاههاي اجرائي استان اصفهان
تاثير برداشت پرسنل از عواقب افشاي اطلاعات بر قصد نقض امنيت اطلاعاتو حريم شخصي توسط پرسنل در بيمارستان چمران شهر اصفهان در سال 1394
بررسي رابطه شايستگي استعداد ذهني و عملكرد شغلي با نقش ميانجي رضايت شغلي در كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان
پيش بيني قيمت فولاد با استفاده از روش هاي سري هاي زماني (ARIMA) و شبكه عصبي مصنوعي
مطالعه رابطه بين شايستگي هاي مديريتي روساي ادارات نواحي و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان و عملكرد اين ادارات-1394
ارزيابي كيفيت خدمات اموزشي ارايه شده به داتنشجويان براساس مدل تلفيقي كيفيت خدمات (مطالعه موردي دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
بررسي سطح سواد مالي دانشجويان به روش معادلات ساختاري (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان)
تاثير به كارگيري اوراق بهادار اسلامي بر سود آوري شركت ها در بازار سرمايه ايران
بررسي وآزمون رفتار توده وار سرمايه گذاران در به كار گيري ابزارهاي مالي اسلامي جديد (صكوك) در ايران
ارائه الگوريتم خوشه بندي براي دسته بندي بيماران قلبي به منظور تشخيص صحيح بيماري آنها
تاثير پودر هسته خرما، آنزيم همي سلولاز و امولسيفاير داتم بر خواص كيك اسفنجي
تأثير افزودن صمغ گوار و امولسيفاير داتم بر خصوصيات رئولوژيكي كيك عناب
طراحي مجموعه آموزشي تعاملات بين رشته اي معماري و مجسمه سازي
تاثير عوامل طراحي معماري در فضاي آموزشي كودكان 3-6 سال براي رشد استعداد آنها
(كودك، طبيعت،خلاقيت) طراحي مركز تفريحي- آموزشي كودكان با رويكردافزايش خلاقيت
طراحي مجموعه فرهنگي اقامتي در شهر قم
طراحي مركز توان بخشي به كودكان مبتلا به سرطان با رويكرد روانشناسي محيط
تاثيرهوميوپاتي بركيفيت زندگي بيماران مبتلا به سردردمزمن شهراصفهان درسال 1394
بررسي رابطه سلامت عمومي ورفتارهاي بهداشتي كارگران كارخانه بازيافت شهرداري اصفهان درسال 1394
عوامل فرهنگي موثر بر ميزان مشاركت اعضاء،درتوليدعلمدردانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال1394
پيامدهاي فرهنگي مجازات حبس درميان زندانيان ازاد شده زندان مركزي اصفهان
تاثيرنظام ارزشي برسرمايه فرهنگي دانش آموزان پسرمتوسطه دوم شهرستان نجف آباد
نقش عوامل فرهنگي بر وجدان و تعهد كاري كاركنان(مورد مطالعه: كاركنان شهرداري منطقه 3 اصفهان)
نقش فعاليت هاي فرهنگي هيآت مذهبي بر كاهش آسيب هاي اجتماعي ( مورد مطالعه شهر اصفهان)
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك توسعه ورزش نيروي انتظامي از طريق مدل منسجم BSC,AHP
تدوين برنامه استراتژي فدراسيون بوكس ايران براساس مدل تركيبي ديويد و BSC
مقايسه علل كناره گيري ازورزش قهرماني درورزشكاران مرد نخبه رشته هاي منتخب تيمي و انفرادي
اولويت بندي عوامل موثر بر فروپاشي تيمي در فوتبال
آسيب شناسي اكادمي هاي فوتبال شهر اصفهان با استفاده از مدل ويزبورد
تحليل اثر ايدوئولوژي اخلاقي بر ميزان گرايش به معنويت در بين ورزشكاران ليگ برتر استان اصفهان
تدوين سند استراتژيك ورزش قهرماني استان چهارمحال بختياري از طريق مدل ديويد و BSC نوين
برسي رابطه بين حجم معاملات و باورهاي خوشبينانه و بدبينانه سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه وموقعيت رقابتي بازار محصول در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل رابطه عقد وشرط درفقه اماميه وحقوق ايران با مطالعه تطبيقي درحقوق مصر
جرايم مرتبط با مواد خوراكي و آشاميدني
بررسي حقوقي حمايت از مالكيت فكري، صنعتي، ادبي، هنري و معنوي در فضاي مجازي
اثر بخشي درمان مبتني برپذيرش و تعهد به شيوه گروهي بر افزايش كيفيت زندگي، اميد به زندگي و شادكامي در همسران جانبازان اعصاب و روان شهر اصفهان
ارتباط تيپ هاي شخصيتي و هوش هيجاني با مهارت حل مسئله در اپراتور هاي مراكز پاسخگويي اضطراري 112 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
الگوي ساختاري رابطه سرمايه روانشناختي با رضايت شغلي، تعهد سازماني و نوآوري در كاركنان يك سازمان فني -مهندسي
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري متمركز بر خانواده بر اضافه وزن، عزت نفس و علايم روانشناختي در كودكان چاق مبتلا به اختلال بيش فعالي-كمبود توجه مراجعه كننده به مطب هاي روانپزشكان كودك و نوجوان شهر اصفهان.
الگوي ساختاريرابطه بين جوروانشناختي و رهبري اخلاقي با بهزيستي روانشناختي و شادي در محيط كار با نقش واسطه اي احساس انرژي
تاثير نهادينه سازي سرمايه روانشناختي در محيط كار بر سرمايه روانشناختي، عملكرد شغلي و رفتارهاي مدني -سازماني كاركنان صنايع گيتي پسند اصفهان
تأثير آموزش والدين مبتني بر نظريه باركلي (14 اصل) بر ميزان علائم دانش آموزان بيش فعال و كم توجه دوره ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 94-93
اثر بخشي آموزش تنظيم هيجان بر استرس،اضطراب و افسردگي جوانان زنداني در زندان مركزي اصفهان سال 94
رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه ، اميد به زندگي و كيفيت زندگي با افسردگي بيمارستاني در بيماران كليوي تحت همودياليز شهر اصفهان
اثربخشي باغباني درماني بر عملكرد سازماندهي ادراكي، حافظه و علائم روانشناختي بيماران مرد افسرده بستري در خيريه نورالمهدي شهر اصفهان
اثر تدريس دستور زبان اول بر يادگيري دستور زبان دوم زبان اموزان
نقش آموزش الكترونيكدر توسعه يكارآفريي در مركز تحصيلات تكميلي و آموزش الكترونيكيدانشگاه پيام نور استان اصفهان
رابطه سبك ادراك شده مديريت كلاس با خلاقيت و خود تنظيمي دانش آموزان پسر پايه نهم دوره اول متوسطه ناحيه 4 شهر اصفهان
رابطه كمال گرائي و خودكارآمدي با فرسودگي شغلي مديران مدارس پسرانه متوسطه شهراصفهان
تاثير يادگيري مشاركتي بر رشد مهارتهاي اجتماعي دانش آموختگان آموزشگاه علمي نخصصي شهيد بهشتي نيروي انتظامي استان اصفهان سال94
بررسي تأثير مديريت سرمايه در گردش ومحدوديتهاي مالي برعملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه رهبري معنوي مديران با توانمندسازي روان شناختي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان
بررسي نقش اجراي سيستم اتوماسيون مالي سناما برافزايش قابليت كنترلهاي داخلي درواحد مالي دستگاههاي اجرائي استان اصفهان از ديدگاه مديران و ذيحسابان
نقش تعديل كننده ويژگي هاي شخصيتي در تأثير جامعه پذيري بر عملكرد كاركنان جديد الاستخدام(مورد مطالعه: شركت مخابرات استان اصفهان)
بررسي رابطه ساختار مالي و رشد سود در بازارسرمايه ايران
امكان سنجي پياده سازي مديريت استعداد مورد مطالعه شعب بانك كشاورزي استان اصفهان
نقش تعديل كننده ويژگي هاي شخصيتي در رابطه بين چرخش شغلي و انگيزش در كاركنان شهرداري اصفهان
راه اندازي درايوAC-LEDبا روش بدون پل
ارايه يك مبدل كاهنده غيرايزوله جديد بدون استرس ولتاژوجريان وتلفات كليدزني
يك مبدل بوست چند ورودي جديد با سويچنگ نرم باراندمان بالا
ارايه يك مبدل افزاينده در هم تنيده سوييچنگ نرم با راندمان بالا
طراحي و ارائه يك مبدل اصلاح ضريب توان جديد با كاهش تلفات هدايتي و سوئيچينگ
كنترل هوشمند سرعت موتور DC با استفاده از ANFIS
ارائه يك مبدل سوئيچينگ نرم فوروارد جديد با سلف تزويج در مدار كمكي
ارزيابي هارمونيك ها و بررسي راهكارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت توان در شبكه توزيع شهرستان اصفهان
مبدل زتا با تكنيك كليد زني نرم باكنترل PWM(مدولاسيون پهناي باند) نامتقارن
بررسي تاثير ميانقاب بنايي بر رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي
مديريت تعارض در پروژه هاي ساخت و ساز بين المللي
بررسي آلودگي انگلهاي گوارشي در جمعيت آهوي ايراني در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو و ارتباط آن با دام هاي اهلي منطقه
بررسي تاثير ميزان و نوع عصاره گياه شنبليله بر عملكرد، پاسخ هاي ايمني و فلور ميكروبي در جوجه هاي گوشتي
بررسي مقابله اي اطلاعات مورد استفاده در خطاب قرار دادن بين مرد و زن در محيط اينترنتي
ارائه روش سازگار جهت پياده سازي اعتماد،متناسب با كاربردهاي متفاوت شبكه هاي اقتضايي متحرك
تنوع هيئت مديره و اثر آن بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تطبيقي جرم سرقت در فقه مذاهب اسلامي وحقوق كيفري ايران
تاثير فعاليتهاي خواندن و درك بر توانايي نگارش زبان آموزان ايراني با بسندگي زبان بالا و پايين
رابطه جامعه پذيريسازماني با عملكرد سازماني و تعهد سازماني معلمان ودبيران آموزش وپرورش شهرستان دهاقان
ارزيابي و ارايه راه كار هاي اجرايي كاهش تاخيرات پروژه هاي عمراني ( مطالعه ي موردي مترو اصفهان)
اثر زلزله‌ حوزه نزديك بر سازه هاي مسلح به مهاربند واگرا با استفاده از آلياژ حافظه دار شكلي SMA
بررسي فعاليت هاي ارتقادهنده سلامتي بافرسودگي شغلي پرستاران شاغل دربيمارستان فاطمه زهرا(س)نجف اباد1394
فرآيند اكتساب خبرگي صخره نوردان در سطوح مختلف رقا بتي
اثر 8 هفته تمرينات ثبات مركزي بر تعادل،حس عمقي مچ پا و قدرت زنان كاراته كا
بررسي ارتباط بين اهرم مالي و اندازه شركت بر روي بازدهي سهام
زنان و كودكاند بزه ديده و حقوق پزشكي آنان
نقش قانون مندي امر به معروف و نهي از منكر در كاهش جرايم
مطالعه تطبيقي تقليل ثمن در كنوانسيون بيع بين الملل و حقوق ايران
بررسي حقوقي مديريت كنسرسيوم
تبيين سياست جنايي پوپوليسم كيفري
الگوي ساختاري رابطه رهبري مخرب با تخطي از قرارداد روانشناختي . تهعد سازماني و حمايت سازماني ادراك شده
مقايسه سوگيري توجه، عملكرد هاي اجرايي و حافظه ضمني در سوء مصرف كنندگان مواد مخدر و بيماران تحت درمان با متادون در شهر اصفهان
الگوي ساختاري رابطه سرمايه روانشناختي با عاطفه مثبت و رفتارهاي مدني سازماني در كاركنان بنياد شهيد اصفهان
تاثير پروفايل واژگاني,دانش واژگاني,و خوانايي بر مهارت درك مطلب: مطالعه دانشجويان ايراني رشته ي زيست شناسي
نقش كمك وبلاگ نويسي در بهبود دقت ساختاري در مقالات استدلالي نوشته شده توسط مرد و زن يادگيرنده زبان انگليسي
راهبرد هاي بكار گرفته شده در ترجمه اصطلاحات زيرنويس فيلم بانوي آهنين
بررسي رابطه ادراك دانشجويان از كيفيت تدريس با انتخاب سبك يادگيري دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي93-94
تحليل محتواي كتاب هاي فارسي ابتدايي از نظر ميراث فرهنگي در مدارس نجف آباد 93-94
طراحي و تحليل مبدل سوئيچينگ نرم نوع فوروارد بدون استفاده از سوييچ كمكي
ارائه يك مبدل چوك سوئيچينگ نرم بدون استرس ولتاژ و جريان روي سوئيچ ها
طراحي و مدلسازي يك مبدل سوئيچينگ نرم فلاي بك با عملكرد اينترليود
پيش بيني نوع پيوند در شبكه هاي اجتماعي ناهمگن
ارائه روشي جهت پنهان سازي قواعد انجمني مستخرج از پايگاه داده هاي تراكنشي مبتني بر انتخاب آيتم مناسب
طراحي خانه سالمندان با رويكرد تداعي فضاي خانه در شهرستان خوانسار
طراحي مركز گردهمايي معماران با رويكرد طبيعت گرايي
جايگاه اصل عدم در قراردادها
حمايت از بزه ديدگان در قبال جراييم اشخاص حقوقي
مسيوليت كيفري وانتظامي پزشكان در قبالاظهارنظر يا درمانهاي طبي و جراحي در موارد خارج از تخصص
مسوليت كيفري پرستاران دراجراي دستورات دارويي پزشكا ن
اثربخشي درمان مبتني بر تنظيم هيجان، بر هوش هيجاني،تمايز خود و اضطراب زنان متقاضي گواهينامه شهر اصفهان
الگوي ساختاري رابطه سرمايه روانشناختي با استرس شغلي ،عاطفه منفي وشكايات جسماني در كاركنان يك سازمان اداري
رابطه تفكر استراتژيك و گرايش به تفكر انتقادي با گرايش به كارآفريني در مديران و كارشناسان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تاثيرپايدارسازسيستم قدرت برميراسازي نوسانات فركانس پايين درسيستم قدرت تك ماشينه
بررسي و شبيه سازي نويز همشنوايي بين خطوط مايكرواستريپ و كاهش آن
طراحي و ارائه يك مبدل اصلاح ضريب قدرت توان سوئيچينگ نرم بدون پل با راندمان بالا
ارايه يك مبدل تمام پل منبع جريان باكليد زني نرم واسترس پايين
طراحي و ارائه يك مبدل بوست چند ورودي جديد با قابليت سوئيچينگ نرم
بررسي مدل ديناميكي و طراحي پايدار ساز سيستم قدرت نيروگاه 2000 مگاواتي شهيد عباسپور با استفاده از نرم افزار متلب
انتخاب دستگاه سنگ شكن اوليه در معدن شن و ماسه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (Fuzzy AHP) و روشهاي ترجيح براساس مشابهت به راه حل ايده‌آل فازي (Fuzzy TOPSIS) مطالعه موردي : معدن شن و ماسه باقري واقع در شهرستان آباده
تقويت برشي تير بتن آرمه با ميلگرد frp
تاثير مهاجرت بر توسعه پايدار شهرهاي بزرگ با مطالعه موردي شهر اصفهان
بررسي و تحليل اثر بار ضربه در دال هاي تخت تقويت شده با پيچ ومهره
مقايسه داغ اجتماعي ادراك شده، تاب آوري روان شناختي، تنظيم شناختي هيجان، و بهزيستي روان شناختي مادران داراي فرزند عقب مانده ذهني و مادران داراي فرزند مبتلا به اختلال اوتيستيك شهر اصفهان
اثرخلاقيت بر كاربرد مديريت دانش وتوانمندسازي سازماني كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان تهران
طراحي سيستم احياي ترمز در هواپيماهاي مسافربري با استفاده از فلاي ويل هاي پر سرعت
فرايند اكتساب خبرگي در دووميداني كاران ايران بر مبناي مدل تكاملي مشاركت ورزشي
بررسي عوامل و قوع منا زعه در شهرستان اردل وراهكارهاي پيشگيري از آن
ميزان كاربرد استراتژي هاي خواندن دانش اموزان سال چهارم دبيرستان نسبت به دانشجويان سال چهارم دانشگاه در شهرستان بروجن
امكان سنجي پياده سازي سيستم آموزش الكترونيكي از ديدگاه اساتيد دانشگاه شهركرد
تجارب كاركنان جمعيت هلال احمر استان چهار محال و بختياري از رهبري مخرب : مطالعه پديدار شناسي
تاثير يك دوره تمرين توانبخشي ورزشي جامع شخصي سازي شده بر آمادگي عضلاني،خستگي و كيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
آثارحقوقي انتخاب مكانبر روند رسيدگي داوري و قانون حاكم بر آن
قلمرواصل جلوگيري از صدور آراي معارض و نقش آن در دادرسي هاي مدني
بررسي جرم شناختي منازعه در منطقه ميانكوه
شرط عدم عزل وكيل در حقوق ايران ومصــر
رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي،تحصيلات و سابقه خدمت با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان واحد توليد يك شركت صنعتي
نقش تعديل كننده ارزشهاي فرهنگي در رابطه عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي انحرافي
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي كاركنان و تعارض سازماني در ادارات دولتي استان چهار محال و بختياري
بررسي خوردگي ناشي ازالقاي خطوطولتاژبالابرخطوط لوله گازحفاظت كاتديك
بهبود فرايند رديابي هدف متحرك با رويكرد افزايش كيفيت رديابي و بازيابي هدف از دست رفته در شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر الگوريتم خوشه بندي پويا
چالشهاي فرهنگي مرتبط با ارائه مراقبتهاي پرستاري درپرستاران شاغل در بخشهاي كودكان بيمارستانهاي شهر مشهد در سال 1394
ارائه مدل اثر مهارت‌هاي رواني بر مهارت‌هاي مديريتي و انتخاب الگوي مديريتي مديران ورزشي
بررسي شيوه هاي حمايتي از كودكان بزهكار از منظر حقوق ايران و قواعد بين الملل
نقش اورژانس اجتماعي در پيشگيري از بزهكاري و بزه ديدگي نوجوانان و زنان جوان ايراني
الگوي ساختاري رابطه قلدري با حمايت سازماني ادراك شده ، رضايت شغلي و عملكرد شغلي
اثر پخش كارتون و انجام فعاليت هاي كلاسي مبتني بر بازي و سرگرمي و تاثير ان بر يادگيري ساختارعاي دستور زبان انگليسي بر روي زبان اموزان ايراني
ارايه يك مبدل DC-DC فوروارد فلاي بك تك سوييچه نرم با مدولاسيون پهناي پالس
ارائه يك مدار كمكي پيشنهادي براي تحقق سوييچينگ نرم در مبدل ايزوله فلاي بك
بررسي اصول لفظيه از منظر هرمنوتيك و نقش آن در تفسير قواعد حقوقي
رابطه ي بين سبك رهبري تحولگرا با بهزيستي روانشناختي و قراردادهاي روانشناختي
اريه يك مبدل باك-فلاي بك با سوييچينگ نرم
مبدل DC/DC غيرايزوله ي دو طرفه باسوئيچينگ نرم وراندمان بالا
بررسي رابطهتفويض اختيار با مديريت زمان در مديران پرستاري شاغل در بيمارستانهاي تامين اجتماعي اصفهان در سال 1394
عوامل مرتبط با اقدام به مشاوره ژنتيك در زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاه مراقبت قبل از تولد بيمارستان الهادي شوشتر در سال 1394
بررسي تاثير درك از مديريت دانش ،درك از ساختار سازماني و سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت( اهواز )
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر كيفيت خدمات و عملكرد مالي شعب بانكصادرات اهواز از ديدگاه كاركنان
بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با توانايي حل مسئله در مديران پرستاري بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان
تاثير برنامه خوددلگرم سازي بر استرس مادران داراي فرزند مبتلا به سرطان مراجعه كننده به بيمارستان امام علي (ع )شهر زاهدان در سال 1394
مقايسه قابليت يادگيري سازماني ازديدگاه پرستاران دربيمارستان هاي دولتي وخصوصي شيرازدرسال1394
تاثير يك برنامه تمرين درماني ويژه در آب بر برخي ناهنجاري هاي ساختار قامتي و عملكرد جسماني دانش آموزان دختر كم توان ذهني
بررسي مسئوليت كيفري و مدني پزشكان در حقوقايران
بررسيرابطه توانمندي مديريت تحول وفرسودگي شغلي درمديران پرستاري مراكز آموزشي درماني شهر قزوين در سا ل 1393
بررسي تحولات سن مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد
رابطه سبك زندگي اسلامي با شادكامي ،رضايت از زندگي و افسردگي در زنان خانه دار شهر اصفهان
بررسي رابطه انتظارات مردم با رضايتمندي از خدمات اورژانس پيش بيمارستاني شهر سنندج 1394
مقايسه استقلال حرفه اي و ديسترس اخلاقي پرستاران شاغل در بخش هاي كودكان و بخش هاي مراقبت ويژه كودكان بيمارستان هاي شهر كرمان سال 1394
نيازهاي معنوي تجربه شده نوجوانان مبتلا به سرطان در شهر كرمان سال 1394
بررسي رابطه ي سلامت سازماني وتمايل به ترك خدمت پرستاران بيمارستانهاي آموزشي شهر ياسوج در سال 1394
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك توسعه ورزش پرثوآ از طريق روش دلفي و AHP
تجزيه و تحليل اثر استقلال تيم بر ميزان مشاركت افراد و اثر بخشي سازماني: از رويكرد مديريت ورزشي
بررسي رابطه هوش هيجاني و جرات ورزي با يادگيري سازماني كاركنان پرستاري بيمارستان خاتم الانبياء شهرستان گنبد كاووس در سال 1394
ارائه الگوريتمي جهت تسهيل انتقال تكنولوژي قراردادهاي بيع متقابل مگا پروژه هاي نفتي
اثر بخشي آموزش زندگي خانواده بر اميد به زندگي ، خودكار آمدي و عزت نفس زنان متاهل شهر دليجان
بررسي تأثير عوامل زمينه ساز راهبرديبر مديريت استعداد در سازمان آموزش وپرورش استان چهارمحال و بختياري
اثر بخشي آموزش مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت شغلي،تعهد سازماني در پرستاران اعصاب و روان بيمارستان شهيد بهشتي كارگرنژاد كاشان
طراحي تالار شهر تهران: مكاني براي شوراي شهر با هدف احيايِ حيات مدني در ميدان امام خميني (توپخانه)
بررسي اثربخشي روش رفتار درماني عقلاني-هيجاني (REBT) به شيوه گروهي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين عادي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان
بررسي طلاق زنان ايراني مزدوج بااتباع خارجه
بررسي و تبيين جرايم ثبتي و شرح مصاديق مختلف موضوع جرايم ثبتي در نظام حقوقي ايران
نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين المللي
دفاع مشوع از منظر حقوق بين الملل كيفري
ارزيابي تغيير گروه كلمات در ترجمه داستان سالار مگس ها:رويكرد بينا زباني
بررسي تأثير سيستم حمايتي-آموزشي همتايان بر ارتقاء خودمراقبتي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور تحت درمان در بيمارستان شهيد آيت الله دستغيب شيراز سال 1393
بررسي ارتباط بين عزت نفس و سبك هاي مقابله اي در بيماران مراجعه كننده به مراكزهمودياليز شهر كرمان در سال 1394
بررسي رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان پرستاري بيمارستان الزهراء(س) در سال 1394
بررسي مقايسه فرهنگ سازماني از ديدگاه كاركنان پرستاري بيمارستانهاي آموزشي وغير آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد براساس مدل دنيسون در سال 1394
بررسي مقايسه اي رويدادهاي استرس زا زندگي سالمندان مبتلا به ديابت و غير ديابتي شهرستان رفسنجان 1394
بررسي مقايسه اي اقدامات پرستاري در درمان هاي موفق و ناموفق در مسمومين با متادون مراجعه كننده به بيمارستان هاي امام حسين (ع) و خورشيد در شهر اصفهان در سال هاي 1393-1394
طراحي مجموعه آسايشگاهي- درماني براي بيماران مبتلا به آلزايمر با رويكرد تاثير محيط بر بيمار
تحليل وپياده سازي يك مبدل بوست با كليد زني نرم وكاهش استرس ولتاژ
بررسي جرائم سازمان يافته در مورد قاچاق كالا و ارز وآيين دادرسي كيفري مربوط به آن
اثر يادگيري تركيبيدر مهارت نگارش: مطالعه بازخورد اصلاحي
قلمرو انطباق حقوق حيوانات در ايران با موازين بين المللي
مباني وماهيت فقهي وحقوقي تملكات شهرداري در حقوق ايران
ارايه روشي براي اولويت بندي و انتخاب تأمين كنندگان (تجهيزات و وسايل تاسيسات)ساختماني
آسيب شناسي روابط شوراي شهر وشهرداري و تأثير آن بر توسعه شهري در شهرداريهاي شهرستان برخوار
رابطه عوامل فرهنگي با مهارت اجتماعي و رفتار شهروندي كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
اثر طول الياف پلي پروپيلن برمقاومت و رواني مخلوط هاي آسفالتي با دانه بندي قشر آستر
تبيين و تحليل اصول و مباني اخلاق از منظر ارسطو و كانت
بررسي اسيد سالسيكيك، اسيد جيبرليك و سيليكات پتاسيم بر خصوصيات مورفولوژيك و گلدهي ژبرا (Gerbera jamesonii cv . Estanza )
پرآوري گياه ليسيانتوس و امكان سنجي ايجاد گل درون شيشه اي
بررسي محصولات بتن سبك clc از نظر كمي و كيفي و ارائه محصولات نوين كاربردي اين نوع بتن در صنعت ساختمان
نقدوبررسي رجم درفقه اماميه ومقايسه آن با فقه عامه
بررسي جرم شناختي خطاهاي كيفري پزشكي
رابطه سلامت عمومي با بهزيستي روان شناختي با توجه به نقش رضايت از زندگي در زنان مطلقه
ارايه يك مبدل چوك با كليدزني در ولتاژ صفر همراه با تكنيك افزايش بهره
اثربخشي آموزش سبك هاي فرزند پروري مبتني بر پذيرش تعهد بر كاهش علائم اختلالات رفتاري دانش آموزان دبستاني شهر اصفهان
اثربخشي آموزش حافظه رويدادهاي خاص بر تاب آوري و افسردگي دختران افسردهشهر اصفهان
مقايسه عوامل موثر در رضايت مندي مشتريان پستي در بخش دولتي و بخش خصوصي
طراحي لرزه اي سازه ها ي بتني مسلح بر مبناي خسارت
امكان سنجي و شرايط كاهش كيفر سلب حيات در نظام كيفري ايران
مطالعه پيكره اي ويژگي هاي زباني در خصوص پيچيدگي هاي واژگاني، نحوي و انسجام متني در بين پاياننامه هايانگليسي زبانان و فارسي زبانان رشته آموزش زبان انگليسي
تاثير آموزش صورت محور از قبل طرح ريزي شده در رشد دستور زبان و واژگان زبان آموزان ايراني با بسندگي هاي زباني مختلف
بررسي رفتار ديناميكي شمع ها در خاك ها ي غير اشباع
طراحي الكوي راهبردي توسعه صنعت نشر الكترونيكي در كشور
ارائه الگوي مديريت ايراني مبتني بر آموزه هاي كوروش كبير
مسئوليت سازمانهاي بين المللي ناشي از اعمال دولتها يا سازمانهاي بين المللي ديگر
مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه خاور ميانه از جهت مشاركت در حكمراني اقتصادي بين المللي به روش تحليل سلسله مراتبي فازي (Fuzzy AHP)
بررسي ساختارهاي ابتداي جمله در نگارش انگليسي زبان ها و زبان آموزان ايراني
نقشپوشش واژگاني در درك مطلب مهارت هايخواندن و شنيدن زبان دوم در بين سطوح مختلف مهارت زباني
تبيين رويكرد تعليم و تربيت اسلامي به پديده جهاني شدن با تأكيد بر ديدگاه هاي آيت اله جوادي آملي
مباني انسان شناسي در نهج البلاغه و ارتباط آن با اصول تربيت اجتماعي
طراحي و ارائه الگوي ارتقاي فرهنگ قانون گرايي مردم ايران
بررسي نقش دكترين مسئوليت حمايت در سياست خارجي امريكا نسبت به سازمان ملل متحد (با تاكيد بر مداخله گرايي جديد اوباما در تحولات كشورهاي عربي )
نقش ديوان عدالت اداري درتحقق وتضمين حقوق شهروندي
بررسي رفتار ديناميكي فونداسيونها ي باكتي فرا ساحلي
شيوه هاي جنگ نرم و روش هاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن كريم
بررسي چهار مكتباصولي معاصر شيعه وتاثير آن در فقه
رابطه ي بين عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي داخلي با ارتقا محيط كنترلي
بومي سازي و تدوين روش آموزش ذهن آگاهي براي كودكان ايراني و بررسي اثربخشي آن بر اضطراب آزمون و سلامت روان آن ها
چالشهاي بين المللي فراروي انعقاد معاهده جهاني سرمايه گذاري بين المللي
بررسي نقش دادستان محاكم كيفري بين المللي در تحقق عدالت كيفري
بررسي جنايات ارتكابي عليه مسلمانان در ميانمار از منظر حقوق بين الملل كيفري
سياست جنايي بين المللي و داخلي در قبال جرائم زيست محيطي
بررسي كاراييتوانايي باكتري هاي جداسازي شده از خاك هاي آلوده به نفت استان بوشهر جهت حذف آنتراسن ،پيرن و فنانترن و اثر تلقيح آنها در گياه پالايي خاك هاي آلوده به اين تركيبات و تعيين شرايط بهينه زيستي آنها
طراحي الگوي حكمراني اقتضايي براي اجراي اثربخش سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
ارائه الگوي چابكي سازماني براي سازمان هاي بازنشستگي كاركنان دولتي ايران (پژوهشي در صندوق بازنشستگي صنعت نفت ايران)
هنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين و اثربخشي برنامه شناختي رفتاري مارتين بر عملكرد تحصيلي و انگيزه و اشتياق تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
ارائه الگوي ارتقاي مسئوليت اجتماعي در سازمانهاي غير دولتي ايران
طراحي برنامه درسي تربيت معلم مبتني بر رويكرد اذهان پنج گانه هاوارد گاردنر
تحليل ديدگاه هاي تربيتي اسلام به منظور استخراج الزامات فردي در تعامل با رسانه
سيستم قضايي خصوصي بر اساس نهاد تحكيم و مقايسه آن با داوري در فقه و حقوق موضوعه
طراحي برنامه ي درسي مبتني بر ارتقاي سلامت روان براي دوره ي ابتدايي ايران
بررسي تاثيرعوامل سياست خارجي و راهبرد دفاع ملي برطرح ريزي جامع ديپلماسي دفاعي جمهوري اسلامي ايران
محدوديت هاي قانوني حقوق فردي در يك حكومت مردم سالار با نگاهي به قانون اساسي ايران
رابطه بي موبايل هراسي با ويژگيهاي شناختي (حافظه و توجه) و اختلالات رفتاري به منظور تدوين يك مدل ساختاري در بين دانشجويان علوم انساني دانشگاههاي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي 94-1393
مقايسه تاثيردرمان ديدگاه زماني ودرمان شناختي رفتاري بر اختلال استرس پس از ضربه وافسردگي در جانبازان
تجارب زيسته فناوران به منظور ارائه راهكارهايي جهت تلفيق برنامه درسي با فناوري در رشته هاي مهندسي آموزش عالي
مقايسه اثربخشي درمان شناختي - رفتاري (CBT) درمان مبتني بر پذيرش وو تعهد (ACT) و دارو درماني بر ركاهش علائم اختلال موكني
بررسي ديدگا ههاي آگوستين وملاصدرادرباب عدل الهي ومسئله شر
طراحي مدل فرهنگ مشتري مداري مبتني بر آموزه هاي اسلام در آموزش و پرورش كشور
بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي تحليل گران بازار سرمايه و عملكرد آنها
شناسايي عوامل اثر بخشي تحقيقات فرهنگي و ارائه الگو
ارائه الگوي سازگاري فرهنگي كاركنان جديدالاستخدام در سازمان هاي چند فرهنگي ايران
تحليل معنا و مفهوم آزادي در تاملات كانت،علامه مطهري و دلالت هاي تربيتي آن
طراحي الگوي برنامه ي درسي مبتني بر شايستگي براي دانشجو معلمان دوره هاي تربيت معلم
تدوين الگوي برنامه درسي تربيت جنسي نوجوانان بر اساس آياتقران وروايات معصومين(عليهم السلام)
تبيين اصالت ماهيت و اصالت نور از ديدگاه شيخ اشراق
واكاوي شرايط تغليظ ديه
طراحي الگوي برنامه درسي تلفيقي پرورش هوش اخلاقي براي دوره ابتدايي ايران
نظريه ي وحدت شخصيه ي وجود ونوآوري هاي فلسفي حاصل از آن نظريه درحكمت متعاليه
نقد وارزيابي اشكالات ملا محمد مهدي نراقي بر وحدت وجود
تجزيه و تحليل راهبرد خاورميانه اي ايالات متحده امريكا بعد از تحولات كشورهاي عربي
بررسي تجارب زيسته دانشجويان واساتيدورشته هاي فني مهندسي درخصوص ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به منظور ارائه الگوي اختصاصي ارزشيابي فني مهندسي
تحليل مدلهاي جهت گيري برنامه درسي به منظور ارائه الگوي جهت گيري برنامه درسي مناسب مدارس هوشمند
واكاوي مفهوم هوشمندسازي به منظور ارائه الگوي برنامه درسي مناسب جهت دوره ابتدايي ايران
تحليل نظريات عرفاني ابن سينا و امام ابوالقاسم قشيري
---طراحي برنامه درسي مبتني برآموزش صلح دردوره ابتدايي،يك مطالعه كيفي .
مدل بومي يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي و اثر بخشي آن بر خودراهبري در يادگيري، خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان
طراحي وساخت نرم افزار تشخيص افتراقي اختلالاتگيجگاهي فكي و مقايسه نتايج آن با نتايج كيلينسين ها
مقايسه استحكام باند برشي كامپوزيت با سطح ميناي تغييريافته بوسيله ليزر اربيوم با دو نوع ماده باندينگ خوداچ شونده
ارزيابي غلظت فلزات نقره،قلع،كروم و نيكل موجود در آب ورودي و خروجي يونيت هاي دندانپزشكي كلينيك هاي تخصصي و دانشكده هاي دندانپزشكي شهر اصفهان در سال 1394
بررسي سطح مهارتهاي اخلاقي اعضاء هيات علمي دانشكده هاي دندانپزشكي شهر اصفهان
بررسي هم خواني نماي لبخند با ويژگي هاي شخصيتي در بيماران متقاضي طراحي لبخند
بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان در معتادان مراجعه كننده به مراكز درمان اعتياد شهر اصفهان
تاثير دهانشويه ها وآشاميدني هاي مختلف بر روي ميزان كاهش نيروي الاستومريك چين هاي ارتودنسي حافظه دار و معمولي
مقايسه ي تطابق لبه اي در روكش هاي ايمپلنت ساخته شده به دو روش cad/cam و سراميك ريختگي
بررسي سطح اينترلوكين 23 در مايع شيار لثه اي بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت
مقايسه كيفيت لوله گذاري تراشه در دو تكنيك بيهوشي با پروپوفول/رمي فنتانيل و سوفلوران/رمي فنتانيل دركودكان كانديداي كار دندانپزشكي تحت بيهوشي عمومي
تاثير يك مداخله آموزشي بر دانش، نگرش و عملكرد پزشكان عمومي شهر اصفهان در رابطه با ضايعات زخمي حفره دهان
بررسي ارتباط بين نمره Bispectral Index) Bis) و گروه بندي Gross Motor Function Classification System) GMFCS) هنگام بيهوشي عمومي دندانپزشكي در بيماران فلج مغزي
بررسي تغييرات فرواني بدخيمي هاي ناحيه دهان در مراجعين به بخش پاتولوژي بيمارستان ها ودانشگاه هاي شهر اصفهان در4دوره زماني از خرداد سال1375 تا خرداد سال1395
بررسي اپيدميولوژيك آسيب هاي بافت نرم دهان و صورت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امين اصفهان در سال 1394
بررسي اپيدميولوژيك آسيب هاي بافت سخت ناحيه دهان، فك و صورت در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امين اصفهان در سال 1394
ارتباط سواد سلامت دهان با شاخص هاي كلينيكي و رفتارهاي سلامت دهان در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهان در سال95 -1394
ارتباط سواد سلامت دهان مادر و وضعيت سلامت دهان كودكان پيش دبستاني شهرستان سميرم در سال 1394
مقايسه آزمايشگاهي سه روش مختلف تهيه آكريل دنچر در چسبندگي و كلونيزاسيون كانديدا آلبيكنس
بررسيوتعيينعوامل استرس زاي محيط دندانپزشكي دردانشجوياندوره باليني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ازاد اسلامي(واحد خوراسگان) در سال 94-1395
بررسي تاثيرصمغ درخت بنه بر فرايند اتصال و تشكيل بيوفيلم استرپتوكوكوس موتانس
بررسي خواص مكانيكي كوپليمر پلي اتيلن گليكول/ دكستران متاكريلات/اسيدمالئيك به عنوان داربست زيستي
كاربرد ليزر كم توان در كاهش درد وزمان بهبودي زخم متعاقب جراحي دندان عقل
بررسي ميزان شيوع وچگونگي تحليل سطح ديستال ريشه هايمولر دوم مجاور مولر سوم نهفته در روش CBCT
ارتباط سواد سلامت دهان و دندان و رضايتمندي بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي دندانپزشكي منتخب شهر اصفهان در سال 1394
ارزيابي غلظت فلزات جيوه،كبالت،روي و مس موجود در آب ورودي و خروجي يونيت هاي دندانپزشكي كلينيك هاي تخصصي و دانشكده هاي دندانپزشكي شهر اصفهان در سال 1394
ارتباط بين نمره BISBispectral index) وگروه بندي IQ(Intelligence Quotient هنگام بيهوشي عمومي دندانپزشكي در بيماران ناتوان ذهني
مقايسه ميزان كلوني هاي كانديدا آلبيكنس , تروپكاليس و كروزه اي در اوردنچر هاي ايمپلنت متكي بر بال و بار اتچمنت
:تعيين آزمايشگاهيميزان چسبندگي و تكثير سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان بر روي سه داربست مختلف با پايه پلي كاپرولاكتون
اثر كلسيم هيدروكسايد وخميرآنتي بيوتيك سه گانه براستحكام باند سيلرAH26به عاج كانال ريشه به روش آزمايشگاهي
اثر درصدهاي مختلف سه افزودني سديم سيليكات،سديم فلورايد و پتاسيم كربنات بر استحكام فشاري و مدت زمان ستينگ سمان پرتلند
تاثير ماده رنگي (چاي)بر روي تغيير رنگ دندان هاي بليچ شده با ليزر در مقايسه با ساير روش هاي office bleaching
بررسي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان و سلامت روان در بيماران مبتلا به اختلال مفصل گيجگاهي فكي
مقايسه آزمايشگاهي ميزان ريزنشت اپيكال طولاني مدت كانالهاي پرشده با2 سيلر adseal,AH26,.
اثر عوامل رمينراليزه كننده بر سختي سطحي ضايعات شبه پوسيدگي مصنوعي
مقايسه ي تطابق داخلي در روكش هاي ايمپلنت ساخته شده به دو روش cad/camو سراميك ريختگي
مقايسه ميزان درد ناشي از نفوذوتزريق ماده بيحسي در تزريق انفيلتراسيون خلفي ماگزيلا با استفاده از نيدل هاي گيج 27و30 در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي خوراسگان
تعيين نگرش و آگاهي دانشجويان دندانپزشكي نسبت به ارائه درمان دندانپزشكي به بيماران مبتلا به HIV/ ايدز، هپاتيت B و هپاتيت C
بررسي ميزان رضايت مندي بيماران مراجعه كننده به بخش هاي مختلف دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اصفهان در سال1395
بررسي اثر حجم سمان بر فاصله لبه اي رستوريشن هاي ثابت زيركونيوم
تاثير آدامس حاوي CPP-ACP بر غلظت كلسيم،فسفات و آلكالين فسفاتاز بزاق كودكان 11-7 ساله مبتلا به پوسيدگي شديد
:مقايسه تاثير موفقيت تكنيك انفيلتراسيون توسط آرتيكايينبا بلاك عصب آلوئولار تحتاني توسط ليدوكايين در بيحسيمولر هاي دوم شيري منديبل
اثر بي حسي موضعي بر تغييرات عمق بيهوشي حين كشيدن انسيزورهاي شيري ماگزيلا
بررسي آزمايشگاهي اثر آنتي ميكروبيال سمان گلاس آينومر فراوري شده با پودر عصاره گياه مريم گلي بر باكتريهاي پوسيدگي زاي دهان
مقايسه آزمايشگاهي توان ضدّ باكتريايي لاينرهاي كف بندي عليه باكتري هاي استرپتوكوكوس موتانس و لاكتوباسيل
تأثير تكنيك هاى مختلف انجام ترميم هاى كامپوزيتى تقويت شده با فايبر بر خمش كاسپى و مقاومت به شكست دندان هاى پرمولر درمان ريشه شده
اثر تزريق سيستميك آمي تريپتيلين بر روي سرعت حركت دنداني، تحليل ريشه و ريمودلينگ استخوان آلوئولار طي اعمال نيروي هاي ارتودنتيك در سگ
تاثير ميكرواستئوپرفوريشن بر روي سرعت حركت دنداني درماگزيلا و منديبل در انسان.
بررسي عملكرد طرح هاي مختلف EN-MASSE RETRACTION در حين بستن فضاي اكستركشن با اسفاده از روش اجزاي محدود
بررسي تغييرات بافت نرم متعاقب جراحي mandibular advancement توسط تكنيك استيوتومي ساجيتال اسپليت دوطرفه (BSSO)
مقايسه ي ميزان چسبندگي سلول هاي بنيادي ليگامان پريودنتال به سه ماده پيوند استخوان
مقايسه ميزان آزاد شدن RANKL و OPG در مايع شيار لثه اي حين حركت ارتودنتيك دندان همراه و بدون درمان ليزر كم توان
تأثير درمان با ليزر كم توان بر روي سطح IL-6 و IL-8 مايع شيار لثه اي طي درمان ارتودنسي
بررسي اثر تزريق انفيلتراسيون دگزامتازون، همراه با بلاك IAN (ليدوكاوين با اپي نفرين ) در ميزان درد حين و بعد از كار، در دندان هاي خلفي با پالپيت غير قابل برگشت
تآثير جذب رطوبت از طريق توبولهاي عاجي و فورامن اپيكال بر ميكروهاردنس MTA در قسمتهاي مختلف ريشه: مطالعه آزمايشگاهي
مقايسه ي آزمايشگاهي استحكام باند برشي رزين كامپوزيت با گلاس آينومر تك جزيي در كاربردMTA. biodentine ,CEM به عنوان ماده يپوشاننده پالپ
ارزيابي و مقايسه دقت اطلس لندن و روش اسميت در تعيين سن افراد بين 5.00 تا15.99 سال بر اساس نماي پانوراميك
بررسي مورفولوژي زائده ي چنگكي استخوان اتموئيد به كمك توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي
تاثير ليزر كم توان در دمان درد و وزوز گوش با منشا مفصل گيجگاهيفكي
مقايسه ي ميزانPH و بيوماركرهاي كلسيم، فسفر وآلكالين فسفاتاز در بزاق وسرم زنان يائسه مبتلا به استئوپروز وسالم
بررسي بيان ايمونوهيستوشيميايي نشانگرپيش بدخيميCK19 در واكنشهاي ليكنوييدي دهاني (OLR) در مقايسه با ليكن پلان دهان (OLP)، سرطان سلول سنگفرشي دهان (OSCC) و مخاط نرمال دهان
ارتباط ميان بروز پروتيين β-catenin با ميزان درجه تمايز بافتي آسيب شناسي سرطان سلول سنگفرشي دهان
تميز كردن وشكل دادن كانال ريشه ها با استفاده از سيستم ليزر Er:YaG وNd:YaGدر مقايسه با استفاده از سيستم ديجيتالي فايل چرخشي Protaper (مطالعه ي آزمايشگاهي)
:بررسي جنبه هاي مختلف مديريت و بازاريابي در بين دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب هاي خصوصي شهرستان ساري
بررسي ارتباط ميان بروز پروتئين E_cadherin با grading آسيب شناسي سرطان سلول سنگفرشي دهان
ارتباط بين موكوزيت هاي دهاني با پروتكل هاي مختلف درماني در بيماران مبتلا به سرطان سينه
بررسي اثر حجم سمان بر گير رستوريشن هاي ثابت زيركونيوم
فراواني نمونه هاي پاتولوژيك مخاط دهان كودكان كمتر از 12 سال در بخش پاتوتوژي دانشكدهدندانپزشكي آزاد خوراسگان 1395-1390
بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر اصفهان از كيست ها و تومورهاي ادنتوژنيك
شيوع تجويز آنتي بيوتيك و رعايت اصول نسخه نويسي در بين دندانپزشكان شهر شيراز از روي نسخ بيمه خدمات درماني در سال 1394
بررسي پايايي و روايي پرسشنامه RMS Pictorial Scale در سنجش اضطراب كودكان در مقايسه با پرسشنامه هاي Facial image scale و Venham Picture Test
مقايسه اثر يك دوره تمرينات مقاومتي با و بدون محدوديت جريان خون بر ميزان لاكتات خون، هورمون رشدو كورتيزول در ورزشكاران قدرتي
تاثيرآزادسازي مالي بر سود آوري شبكه بانكي در ايران (1392-1385)
بررسي تطبيقي داوري تجاري بين المللي ايران و روسيه
تاثير مصرف مكمل كوآنزيم Q10 بر عملكرد هوازي و بي هوازي و برخي از شاخص هاي ايمني- هورموني بازيكنان فوتبال
تناسب ادله اثباتي و اثتثنايي در دعواي مالكيت
بررسي تاثير محلولپاشي جداگانه و مخلوط سيليس و ايميدا كلوپرايد(كنفيدور) روي شته سبز جاليز Aphlis gossypii در شرايط گلخانه
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و شاخص هاي حاكميت شركتي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
رهن مستعار
تأثير تزريق داخل تخم مرغي ژل رويال بر ميزان جوجه درآوري ،كيفيت جوجه يك روزه ،عملكرد جوجه هاي هچ شده و برخي صفات مربوط به سيستم ايمني
بررسي جرائم عليه امنيت نظام در فضاي سايبر
اثرات كشنده و زيركشنده آفت كش هاي استامي پرايد و پيريميكارب بر شته سبز هلو (Myzus persicae (Sulzer روي گياه فلفل دلمه اي
ليتواستراتيگرافي نهشته هاي كربناته دونين مياني سازند بهرام در برش اناركميكرو پليت شرق ايران مركزي
بررسي شيوع كتوز تحت باليني در گاو هاي شيري پر توليد در برخي از گاوداري هاي صنعتي در فصل بهار و تابستان در استان اصفهان
بررسي مزيت رقابتي صادرات محصولات شيميايي ـ بهداشتي اصفهان بر مبناي مدل الماس رقابتي پورتر با تأكيد بر محصولات صادراتي شركت تعاوني چند منظوره نويد نور
بررسي مقايسه اي وسوسه آنتوان مقدس با شيخ صنعان عطار
بررسي يادگيري اصطلاحات از طريق شبكه هاي اجتماعي و تاثير آنروي موفقيت درك مطلب خواندن زبان آموزان
بررسي ساختار بازار جهاني وبازارهاي هدف صادراتي گياهان دارويي ايران
تحليل محتواي پيامهاي فرهنگي نيچه در آثار برگزيده
بررسي شروط غير منصفانه در قراردادها
طراحي مركز فعاليتي و اقامتي سالمندان
: طراحي پژوهشكده معماري پايدار با رويكرد انرژي خورشيدي
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد ارتقاء سطح آسايش سكونتي
پخش بار اقتصادي/ آلودگي در سيستمهاي قدرت با دو تابع هدف
بررسي نقش مديريت ارتباط با مشتري در افزايش اثربخشي سازماني ( سازمان امور مالياتي اصفهان )
بررسي تجارب مهندسي ارزش در حوزه مديريت شهري و ارائه راهكار جهت استقرار ان در شهرداري اصفهان
طراحي پارك آموزشي كودكان (گروه سني 3تا10 سال)بارويكرد معماري پايدار و حفظ روانشناختي فضاي كودك
اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي در صنعت گردشگري با استفاده از روش تحليل شبكه اي (ANP) (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
مقايسه بين عقود معلق و مشروط در فقه و حقوق ايران
استفاده معلمان زبان خارجي از زبان اول و اعتقاد آنان در رابطه با استفاده از زبان اول در بخش هاي مختلف آموزش كلاس
بررسي تعديل قيمت در قراردادهاي نفتي
بررسي اثر سم وليام تارگو تله چسبنده و تله نوري ال اي دي در كنترل tuta absoluta
بررسي تاثير مولفه هاي حاكميت شركتي بر انتخاب حسابرس در شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
زمانبندي با اولويت كارها در گريدهاي محاسباتي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي واكنش هاي شيميايي بهبود يافته
بهبود حفظ محرمانگيقواعد انجمني در پايگاه داده تراكنشي به واسطه همبستگي بين قواعد حساس
پيش بيني رضايت از زندگي بر اساس پايبندي مذهبي ، خوش بيني و خود كارآمدي در دانش آموزان دوره ي متوسط شهر لردگان
معنويت محيط كار ، مالكيت عاطفي سازماني و رضايت شغلي به عنوان مديران وتعديل كنندگان درمقابله با استرس شغلي بين كاركنان امور مالياتي استان خوزستان
ارائه ي يك روش جديد براي شاخص گذاري موجوديت ها در پايگاه داده lubm
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد حس تعلق و امنيت (نمونه موردي طراحي مجموعه مسكوني در منطقه 22 تهران)
تعيين اثرتوانمند سازي مديران بر كسب مزيت رقابتي در شركت صنايع ايران
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت و پيشرفت اجراي پروژه هاي قطار شهري با استفاده از روش AHP (مطالعه موردي : پروژه قطار شهري شهر جديد هشتگرد)
فرهنگسراي ايل قشقايي در اصفهان
طراحي فضايي براي فراغت شهروندان در شهر(خانه فرهنگ و هنر)
ارزيابي تلفيق نسبت جريان نقد عملياتي در مدل آلتمن جهت پيش بيني سقوط شركتها در بورس اوراق بهادار ايران
ارائه راهكاري در جهت بهبود توازن بار در سيستمهاي رايانش ابري با استفاده از توسعه ي الگوريتمهاي موجود در جهت محاسبات سبز
رابطه ادراك از معنويت در محيط كارورهبري اخلاق گرا باتعهد سازماني در بانك قرض الحسنه رسالت استان اصفهان
شناسايي و رتبه بندي راهكارهاي كاهش معوقات بانكي در بانك قرض الحسنه رسالت استان اصفهان با استفاده از روش تصميم گيري چندگانه تاپسيس
نقش كانون هاي محله محور در پيشگيري از جرايم كيفري دربانوان شهر اصفهان
سياست جنايي ايران در قبال ارتكاب سقط جنين با نگرشي به منابع فقهي
مفهوم سازي استعاري اعضاء بدن در زبان فارسي
نقش شخصيت در رابطه درك كاركنان از رهبري فداكارانه و رفتارهاي اخلاقي مطالعه موردي : شركت پتروشيمي مبِِِِين عسلويه
بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني با مديريت مسير توسعه شغلي در شركت نفت و گاز گچساران
بررسي ترجمه انگليسي اصطلاحات محاوره اي دو اثر از جمالزاده : يكي بود يكي نبود و سر و ته يك كرباس (اصفهان نامه)
تبيين نقش شخصيت در رابطه‌ي بين اعتياد به كار و بهره‌وري كاركنان
تعيين نقش معنويت گرايي در رابطه بين ادراك طرد شدگي ورفتارهاي انحرافي در محيط كار
تاثير 8 هفته حركات اصلاحي منتخب بر ميزان خستگي ناشي از كار كاركنان بخش خدمه در بيمارستان امام حسين اصفهان
بررسي آكوستيكي انتقال سازه در افراد مبتلا به آفازي بروكا در فارسي
مطالعه زيست شناسي كرم سيب بر اساس درجه روز در منطقه آورگان استان چهارمحال و بختياري
رابطه نظام ارزشي با عدم ثبات مديريت در سازمان هاي فرهنگي بندرعباس
تغييرات جانبي و توزيع رخساره اي نهشته هاي كرتاسه زيرين اصفهان در ناحيه قهجاورستان(شرق اصفهان)
طراحي ديدارگاه شهروندي با محوريت پياده، تعاملات اجتماعي و حس مكان ( در محدوده رودخانه زاينده رود" پل جويي")
بررسي تأثير زمين لغزش بر ميزان توليد رسوب (مطالعه موردي: پادناي سميرم اصفهان)
برخاستگاه ماسه سنگهاي اردوويسين در برش جنوب شرق انارك
تطابق محيط رسوبي و سكانس استراتيگرافي واحدهاي مخلوط كربناته-آواري و كربناته زيرين توالي كرتاسه در شمال ، شمال شرق و شرق اصفهان(برش هاي جعفر اباد، ديزلو و قهجاورستان)
طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد روانشناسي محيط به هويت
تاثير يك دوره تمرين هوازي به همراه مكمل آبي گياه دارچين بر مولكول چسبان عروقي و مقاومت به انسولين در زنان چاق
رابطه ميان تيپ شخصيتي مديران با ادراك كاركنان از اثربخشي آنان در گمركات استان بوشهر
تاكسونومي و بيوفاسيس گونه هاي ايكرودوس در دونين شمال كرمان، ايران مركزي
سنجش سطح قابليت بلوغ كاركنان و ارايه راهكار جهت ارتقاي آن در شركت خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان
ارزيابي ترجمه سپيد دندان بر اساس الگوي ترجمه انتقالي ارائه شده توسط جوزف مالون
تاثير 8 هفته تمرينات +11 بر امتيازات آزمون هاي غربالگري عملكرد حركتي و تعادل در بازيكنان فوتسال دختر
رابطه بين نوع سبك زندگي و ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در بين دانشجويان گروه مديريت و برنامه ريزي فرهنگي واحد خوراسگان
تطابق محيط رسوبي و سكانس استراتيگرافي توالي كرتاسه زيرين در شمال اصفهان(سياه كوه ، شاخه نبات، و كلهرود)
بررسي توديع پول در نظام فقهي حقوقي ايران
تاثير يك دوره بازي هاي بومي محلي بر رشد اجنماعي و حركتي كودكان داراي اختلال هماهنگي رشدي
بررسي حقوق قابل انتقال واسقاط در فقه وحقوق ايران
بررسي فون كنه هاي Laelapidae(Acari:Mesostigmata)مرتبط با لانه هاي موريانه و مورچه ها در منطقه سميرم اصفهان
بررسي اصل فردي كردن مجازات ها با نگرشي بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
نقش عوامل فرهنگي در ناهنجاري هاي رفتاري ورزشكاران در محيط هاي ورزشي شهر اصفهان در سال 94
نحوه گذران اوقات فراغت زنان زنداني اصفهان با تاكيد برفعاليت بدني و ارتباط آن با كيفيت زندگي
طراحي مركز بنياد هنري اصفهان با رويكرد منطقه گراي انتقادي.
طراحي مركز مطالعات فرش اصفهان با رويكرد حفظ و اشاعه قالي اصفهان
شناسايي وضعيت موجود و مطلوب مديريت تجهيزات پزشكي در حوزه ستاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و ارائه برنامه جامع بمنظور دستيابي به شرايط مطلوب
فراموشي به مثاب? مرگ در اثر "درباره مادرم "طاهربن جلون
مقايسه مهارتهاي حركتي درشت آزمون دنور 2 كودكان 3تا 6 ساله شهرستان آبادان و شهركرد
بررسي نژاد و رنگ پوست در كتاب «دوزخيان زمين» نوشته ي فرانتس فانون
تاثير ازدواج با بيگانگان بر تابعيت زن ايراني
زبان رياضيات مدرن در معماري معاصر(طراحي پژوهشكده تخصصي رياضيات مدرن فضاي معماري معاصردرشهر اصفهان)
نقض دستور همگاني در يادگيري پارامتر هسته در زبان دوم توسط زبان آموزان بزرگسال ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي
تاثير اسيد آمينه گليسين در جيره هاي كم پروتئين بر عملكرد، توسعه دستگاه گوارش و پاسخ هاي ايمني در جوجه هاي گوشتي
تطابق چينه شناسي و محيط رسوبي بخش يك سازند گچساران(سنگ پوش سازند اسماري)در ميدانهاي كرنج و پرنج
بررسي اثر بخشي المپياد ورزشي درون مدرسه اي در آموزشگاههاي شهرستان شهركرد از ديدگاه معلمان و كارشناسان تربيت بدني
بررسي فون كنه هاي راسته ميان استيگمايان (Acari:mesostigmata)در مزارع برنج منطقه چادگان
طراحي موزه دفاع مقدس به به منظور احياي هويت ايراني،اسلامي در اصفهان
استفاده از زمان و نوشتار پر پيچ و خم به خصوص اشاره ها در اثر ميشل بوتور (دگرگوني)
رابطه پايبندي به ارزش هاي سازماني و ادراك از سلامت سازماني كاركنان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان
اثر تلفيقپرتو گاما با كنترل شرايط محيطي( دماو رطوبت محيط) در ميزان مرگ و مير و نابارور سازي شپشه استراليايي گندم Rhizopertha dominica F. (coleoptera:Bostrychidae) و قوه ناميه بذور درارقام مختلف گندم
بررسي شيوه هاي سنتي و مدرن اعتبارسنجي در كاهش مطالبات معوق بانك ها و روش هاي بهبود اعتبارسنجي مشتريان و تعميم آن به بانك قوامين
مقايسه همنوايي،شادكامي و شاخص هاي نيم رخ رواني فرزندان داراي مادران مبتلا به اختلالات خلقي و سالم در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
تأثير8 هفته تمرينات ثبات مركزي بر زاويه لوردوز،تعادل ايستا و كيفيت زندگي زنان باردار
نقش حمايت سازماني ادراك شده در رابطه بين درك از عدالت سازماني و فرسودگي شغلي در شركت توليدي قطعه كاران
بررسي تاثير شمارشگرهاي معكوس بر روي ميزان افت انتها در تقاطع هاي چراغدار
حاكميت دوگانه نظم و عدالت در نظام حاكم بر تفسير قراردادها
بررسي مسيرهاي روش هاي احياي درياجه اروميه از ديدگاه ژئوتكنيكي
بررسي تعليق اجراي مجازات
باغ موزه هنر اسلامي اصفهان
محيط رسوبي وچرخه هاي رسوبگذاري نهشته هاي آواري ژوراسيك مياني دربرش شرقي سه(شمال شرق اصفهان)
بررسي اثر دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بر انگيزش و عملكرد كاركنان پست بانك استان خوزستان
تجارب مادران از پيامدهاي فرهنگي استفاده از شبكه هاي مجازي در ميان فرزندان پسر
مقايسه چگونگي ترجمه دو زبانه ها و سه زبانه ها از زبان انگليسي
تاثير هشت هفته ورزش درآببرعملكرد حركتيو ترس از سقوط در زنان سالمند
تعيين زمان انتظار دريافت خدمات ارباب رجوع در شركت ملي گاز ايران و شناسايي علل و عوامل مؤثر بر آن
تاثيرات فعاليت هاي پيش خواني كامپيوتري بر درك مطلب خواندن زبان آموزان متوسطه ايراني
بررسي و بهبود راندمان راه انداز ديود منبع نور
نقش قرارداد ارفاقي در بازسازي بنگاه اقتصادي در قانون تجارت 1311 و تدبيق آن با لايحه تجارت 1391
طراحي مسجد؛ بازنمود اصول ايجاد حس معنويت
ارتباط بين قابليتهاي سازماني ونوآوري كاركنان ازطريق دلبستگي شغلي درشركت بهره برداري نفت وگاز گچساران
مقايسه ميزان فعاليت الكترو ميوگرافي عضلات ثبات دهنده زانو مرتبط با آسيب ACL در زنان ورزشكارداراي كف پاي صاف با افراد سالم
مدلسازي اطلاعات ساختمان و تاثير آن بر طراحي و ساخت پروژه ها
مجموعه گردشگري با هدف بازشناسي الگوهاي پايداري در معماري كويري ايران
اخترشناسي براي عموم :از خورشيد و ماه تا كرم چاله ها و حركت مافوق نور، نظريه هاي كليدي،دستاوردها و حقايقي درباره جهان هستي
بررسي رفتار غير خطي ستون هاي صليبي نيمه مدفون در بتن (PEC)
بررسي و ارزيابي ريسك احداث تونل خط 7 متروي تهران (با استفاده از رويكرد فازي)
بررسي ويژگي هاي مورفولوژيكي و بيوشيميائي دو رقم سيب در سه شرايط آب و هوائي از شهرستان سميرم(استان اصفهان)
رابطه بين عوامل فرهنگي با وجدان كاري در ميان كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
بررسي رابطه بكارگيري فناوري اطلاعات و توانمندسازي منابع انساني در اداره ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختياري
رابطه هوش هيجاني وريسك پذيري با اثر بخشي مديران آموزش وپرورش شهر اصفهان
بررسي اثر همزمان پودر لاستيك و ساسوبيت بر رفتار روسازي آسفالتي
بهينه سازي استخراج عصاره گياه زوفا (Hyssopus officinalis) با استفاده از فراصوت و كاربرد آن در پايداري اكسيداتيو روغن سويا
تاثير آموزشي تكاليف جهان واقعي و تكاليف آموزشي
توسعه روش اصلاح شده تحليل ريسك برنامه اي و مدل مديريتي پيشرفته براي بررسي ريسك هاي كل چرخه عمر پروژه
ارزيابي خصوصيات ميوه وبذر كدو حلوايي در منطقهاصفهان
روش عنصر متناهي براي پيدا كردن جوابهاي مثبت معادله لژيستيك(منطقي)با يك تغيير علامت تابع وزن.
بهبود دقت بازيابي تصاوير پزشكي مبنتي بر كيسه اي از ويژگيها با استفاده از خوشه بند FCM
بررسي آكوستيك اختلال نواي گفتار (ديرش واكه) در بيماران ايراني آفازي بروكا
بررسي اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد رقم جديد ذرت (.Zea mays L) رقم سينگل كراست در شرايط آب و هوايي اصفهان
بررسي اثرات تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد رقم جديد ذرت (.Zea mays L) رقم سينگل كراس 705 در شرايط آب و هوايي اصفهان
بررسي تاثير ميزان گرايش بازاريابي حسابرسان بر چگونگي ايجاد توازن زماني بين وظايف ذاتي حسابرسي و بازاريابي در ايران
انواع قراردادهاي پيمانكاري وعوامل موثر درانتخاب نوع قرارداد توسط كارفرما مطالعه موردي قراردادهاي انجام شده بنياد مسكن استان ايلام
پيشگيري وضعي جرايم عليه كودكان
مقايسه قدرت پيش بيني بازده سهام قبل و بعد از افزايش سرمايه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسيله مدل شبكه عصبي مصنوعي با تاكيد بر روش هاي مختلف افزايش سرمايه
ايقاع فضولي و آثار آن در حقوق ايران
كنترل پروژه هاي عمراني بر اساس تحليل ارزش كسب شده ( مطالعه موردي احداث بيمارستان يكصد تختخوابي هدايت تهران )
ارزيابي شيوه هاي اطلاع رساني ترويج فرهنگ مصرف آب از ديدگاه شهروندان شهر اصفهان
بررسي دوبرگردان از"خورشيد همچنان ميدرخشد"اثر ارنست همينگوي ازانگليسي به فارسي بااستفاده ازالگوي تلفيقي محقق ساخته
ساخت و تعيين خواص مكانيكي بتن غلتكي حاوي الياف پت
تحليل روايت دلايل اعتياد به مواد مخدر و روان گردان در معتادين مرد متجاهرمركز اقامتي-درماني قلعه شور با تاكيد بر عوامل فرهنگي
وجوه تمايز جرايمسياسي و امنيتي در حقوق كيفري ايران
بهسازي بستر خطوط راه آهن در برابر روانگرايي با استفاده از ستونهاي سنگي مطالعه موردي( راه آهن ميانه - اردبيل)
پيشگيري از جرم در تقابل با حريم خصوصي شهروندي
بررسي تاثير پلي اتيلن و نانو سيليس بر شيار افتادگي مخلوط هاي آسفالتي
رضاع از نظر تفاسير اسلامي
بررسي تاثير تيمار هاي حرارتي و برودتي بر تلفات شپشه دندانه دار(Coleoptera: Sylvanidae( Oryzaephilus surinamensis ) روي رقم بومي( لنجان) استان اصفهان
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر آينده توسعه فناوري نانو در صنعت فولاد ايران بر اساس روش هاي آينده نگاري فناوري
ارزيابي چند معياره طرح هاي بهبود تقاطع به روش AHP (مطالعه موردي تقاطعصياد شيرازي وارتش شهربيرجند)
روانشناسي قانوني كودكان: تجربه كار در دادگاه و كلينيك
تاثير تمرين تصادفي و قالبي با تاكيد بر تغيير برنامه حركتي تعميم يافته و پارامتر بر اكتساب يادداري و انتقال مهارت هاي ژيمناستيك
معرفي يك روش تصميم گيري چند معياره جهت انتخاب روش بهينه اجراي پروژه هاي عمراني با تكيه بر تلفيق مديريت ريسك و مهندسي
رابطه شاخص هاي مالي سرمايه فكري با عملكرد مالي در متتخبي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير شمارشگر هاي معكوس بر منطقه ترديد
اثر استفاده متناوب از تركيب پودر آويشن، سياه دانه و پونه بر عملكرد، برخي پاسخهاي ايمني و ظرفيت تام آنتي اكسيدان سرم خون در جوجه هاي گوشتي
طراحي و شبيه سازي كنترل ربات توانبخش چهار درجه آزادي براي اندام پا
اثر بخشي فعاليت هاي فرهنگي در آموزش و پرورش (از ديدگاه مديران وكارشناسان) شهر اصفهان
اولويت بندي عوامل مؤثر بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در سازمان بهزيستي استان خوزستان به روش (Topsis)
تاثير استفاده از تلفن هاي همراه هوشمند در حين كار بر عملكرد كاركنان
تكرار وتعدد جرم در فضاي سايبر
طراحي مجموعه هنرهاي نمايشي با رويكرد باز زنده سازي هنر هاي نمايشي اصيل ايراني
طراحي مجموعه مسكوني با رويكرد روانشناسي محيط بافت تاريخي
تخمين بلادرنگ ظرفيت V2Gجهت شركت در بازار رزرو وكنترل فركانس
ارايه سرويس GTaaSدر بستر ابر خودرويي براي رانندگي ايمن و سالم
بررسي رابطه بين بازاريابي اخلاق گرا و تداوم خريد مشتريان(مطالعه موردي بيمه البرز اصفهان)
بررسي روابط چندگانه بين انطباق پذيري مسير شغلي و ابعاد ان و ويژگي هاي تيپ هاي شخصيت هالند با خستگي هيجاني و بدبيني تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان
نقش ميانجي تعهد سازماني در رابطه بين هوش اخلاقي كاركنان با رضايت مشتزيان از كيفيت خدمات (مورد مطالعه شركت بيمه ايران)
استراتژي ايجاد شبكه اتوبوسراني از طريق الگوريتم كلوني مورچگان با هدف افزايش رضايتمندي مسافران(نمونه موردي شهر تهران)
شناسايي و ارزيابي روش ها و متدهاي مديريت معوقات ( در شعب بانك مهر اقتصاد خوزستان از ديدگاه مديران و كارشناسان)
بررسي نقش استراتژي كيفيت براي دستيابي به كلاس جهاني سازمانها( مورد كاوي خودروسازي سايپا)
بررسي اثرهاي زيست‌محيطي بر روش اصلاح شده آناليز ريسك برنامه اي و مدلمديريتي پيشرفته
جبران ضرر و زيان در مسئوليت غيرقراردادي در حقوق ايران و آمريكا
خود اشتغالي و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران در بازه زماني 1375-1392
بررسي عوامل موثر بر ايجاد تصوير ذهني مثبت در مشتريان بانك ملي
ارزيابي تاثير عوامل رفتار انساني مديريت پروژه بر مدت فعاليت هاي پروژه هاي عمراني در شهر اصفهان با تكيه بر نظريه قيدها و مديريت زنجيره ي بحراني
پيش بيني شخصيت نمايشي براساس روابط موضوعي اوليه و قدرت ايگو در دانشجويان دختر و پسر دانشگاههاي آزاد اسلامي و سراسري شهرستان گلپايگان در سال 94-95
بررسي تجارب زيستي نوجوانان كار در شهر اصفهان در سال 1394
بررسي رابطه مالكيت نهادي، بدهي هاي بانكي و سرمايه گذاري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توليد و ارزيابي بستني پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي ريزپوشاني شده توسط كمپلكس پروتئين - پلي ساكاريد
اثر روابط سياسي بر انتخاب حسابرس در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بين عزت نفس سازماني و سازگاري شغلي در ميان كاركنان شركت حفاري شمال
بررسي رابطه مقاومت فشاري 7روزه با مقاومت فشاري 28 روزه بتن با در نظر گرفتن دماي زمان بتن ريزي و نوع سيمان
سياست جناحي تقنيني ايران در قبال جرم تخريب
طراحي مجموعه‌ي سينمايي اصفهان با رويكرد نشانه شناسي
افزايش قابليت اطمينان تحويل بسته درشبكه هاي حسگر بي سيم به منظور افزايش كيفيت سرويس كاربرد هاي حساس به فقدان بسته
بررسي اثريخشي مداخله اي چهار عاملي ير بهيود كنش جنسي در بين زنان متاهل دانشجوي دانشگاه ازاد تهران
مقايسه حافظه سرگذشته افراد سالمند و غير سالمند
تاثير رسانه هاي سايبري بر پديده بزهكاري
اصل نسبي بودن قرارداد ها در حقوق ايران و امريكا
بررسي مقايسه اي تاثير كمپرس سرد وگرم بر ميزان درد ناشي از آميودارون در بيماران قلبي مراجعه كنننده به مركز آموزشي درماني افضلي پور كرمان در سال 1394
طراحي مهدكودك با روبكرد افزايش خلاقيت در كودكان 6-3 سال
سياست كيفري ايران در قبال جرم تباني در معاملات دولتي
بررسي ويژگي هاي رئولوژيكي و ارگانولپتيكي كيك روغني غني سازي شده با آرد مالت جو
تجارب مديران هيأت هاي مذهبي از شركت در دوره هاي آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در شهر اصفهان
نيازهاي فرهنگي ورابطه آن باسبك زندگي مردم تهران
عوامل تعيين كننده نگهداري وجه نقد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثير آموزش ارتباطي مهارت تلفظ بر روي تلفظ ويژگي هاي فرازنجيره اي زبان آموزان ايراني
بررسي احتمال نشست زمين در محدوده ميدان نقش جهان شهر اصفهان در اثر افت سطح آب زيرزميني
رابطه سيستم هاي مغزي،رفتاري، سبك هاي شناختي و بازگشت به مصرف مواد در افراد وابسته به شيشه در شهر اهواز
امكانسنجي فني و اقتصادي جايگزيني بتن معمولي با بتن اليافي در كانالهاي انتقال آب (مطالعه موردي كانال پسك-فيرورق شهرستان خوي)
مقايسه رفتار ديوار بنايي غير مسلح تقويت شده به روش شاتكريت مسلح شده با مش فولادي و روش نصب نزديك سطح ميلگردهاي قائم فولادي.
طراحي موزهفرهنگ وهنر ايراني اسلامي
تدوين استراتژي براي ارتقاء و بهبود جايگاه برند بانك شهر استان اصفهان
طراحي واحد همسايگي پايدار با تاثير پذيري عملكرد حياط مركزي
مقايسه اجتناب تجربي،باورهاي جذابيت صريح و ضمني،حساسيت طرد شخصي واشتغال ذهني در زنان چاق و عادي شهر اصفهان1394
ارائه مدل و نرم افزار ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه هاي احداث و بهره برداري راه هاي شرياني كشو
ارزيابي خطرپذيري لرزه اي شهر زنجان
بررسي چالشهاي بازسازي شهرها پس اززلزله مطالعه موردي شهربم
بررسي رابطه بين زمان بندي اعلان سود با هموارسازي سود، كيفيت سود و شناخت بهنگام سود
طراحي واحد همسايگي با رويكرد تعامل ساكنين
بررسي تاثيرمديريت جهادي برسلامت سازماني(مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)
تحليل نقاط ضعف مسكن مهر از منظر مديريت ساخت و ارائه راهكار براي پروژه هاي مسكن اجتماعي در آينده
رابطه بين ويژگي هاي سكونتي محله زينبيه اصفهان و آسيب هاي فرهنگي در بين جوانان 18 تا 25 ساله
طراحي يك مدرسه سبز با نگرش معماري ايراني _اسلامي و رويكرد معماري پايدار(مقطع ابتدايي)
مقايسه قرارداد پيمانكاري در حقوق خصوصي و عمومي
رابطه سبكهاي هويت و دلبستگي با ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي (لاين، واتساپ) در دختران مقطع اول دبيرستان ناحيه 3 اسفهان
رويارويي با كاپيتاليسم : رَآه حل هاي واقعي در برابر بحران نظام اقتصادي
بررسي اثر خرده لاستيك والياف بر خصوصيات مكانيكي بتن خود تراكم
مركز اجتماع اديان با رويكرد مفهوم وحدت در انديشه هاي مولانا
عوامل فرهنگي موثر در قناعت ورزي از ديدگاه نمازگزاران مساجد منطقه 1 و 10 شهر تهران
طراحي مجتمع توريستي تفريحي درياچه حوض سلطان قم
ارزيابي خطر پذيري لرزه ايي شهر مباركه
طراحي فراغتگاه روزانه سالمندان قم منطبق بر فرهنگ ايراني
تحليل فقهي و حقوقي امكان اقاله و خيارشرط در عقد ضمان
كاهش پيچيدگي محاسباتي واحد پيشگويي دروني در استانداردفشرده سازي HEVC
بررسي تاثير فرهنگ لغات الكترونيكي و كاغذي بر حفظ طولاني مدت اصطلحات در زبان آموزان ايراني سطح مقدماتي با سبك هاي متفاوت يادگيري
شناسايي عوامل فرهنگي موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني دانشگاهي (مورد مطالعه : استادان كارآفريني دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان تهران
بررسي تاثير همكاري و دوره تصدي حسابرس بر كيفيت حسابرسي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
روشي براي پيش بيني نوع بيمه مشتريان سازمان تامين اجتماعي مبتني بر تركيب الگوريتم هاي دسته بندي
طراحي مهدكودك با رويكرد پرورش خلاقيت در كودكان
سياست كيفري قانون مجازات اسلامي نسبت به اطفال و نوجوانان
نقش هاي زباني هليدي در كتاب هاي درسي كانون زبان ايران و آگاهي دانش فراگيران اين موسسه از اين نقش ها
بررسي تاثير ماساژبازتابي كف پا بر سلامت عمومي سالمندان مقيم سراي سالمندان شهر كرمانشاه در سال 1394
مقايسه علائم وسواس اجبار و طيف مرتبط با آن در بيماران مبتلا به صرع فراگير و صرع نسبي پيچيده مراجعه كننده به كلينيك هاي صرع و افراد عادي شهر اصفهان