ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش اول)
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ث‍ب‍ات‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ك‍رس‍ت‍ال‌ رادي‍وگ‍راف‍ي‍ك‌ اطراف‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ در دو س‍ي‍س‍ت‍م‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ Dio و Dentis
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ال‍گ‍وي‌ اخ‍لاق‌ ك‍ارب‍ردي‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر آم‍وزه‌ه‍اي‌ ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌
رواب‍ط روس‍ي‍ه‌ و اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ري‍ك‍ا و ت‍اث‍ي‍رآن‌ ب‍رن‍ظام‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ازم‍ن‍ظررئ‍ال‍ي‍س‍م‌ س‍اخ‍ت‍اري‌) دوره‌ م‍دودف‌ و اوب‍ام‍ا )
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ م‍طاب‍ق‍ت‌ ذه‍ن‌ و ع‍ي‍ن‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍لاص‍درا و ك‍ان‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ج‍ذب‍ي‌ و واج‍ذب‍ي‌ پ‍ل‍ي‌ ات‍ي‍ل‍ن‌ ت‍ر ف‍ت‍الات‌ پ‍ي‍ون‍د زده‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍ن‍وم‍ر 2- ه‍ي‍دروك‍س‍ي‌ پ‍روپ‍ي‍ل‌ م‍ت‍ا ك‍ري‍لات‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ك‍ادم‍ي‍م‌ و س‍رب‌ از پ‍س‍اب‌ ف‍اض‍لاب‌
ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ :ره‍ي‍اف‍ت‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ي‍د س‍لام‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ ازك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و ك‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ي‌
ام‍ن‍ي‍ت‌ ان‍رژي‌ :ت‍وص‍ي‍ف‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا و ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژي‌ ه‍ا؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌، ات‍ح‍ادي‍ه‌ اروپ‍ا، روس‍ي‍ه‌ و اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ان‍س‍ان‌ گ‍راي‍ي‌ ل‍ي‍ب‍رال‍ي‍س‍م‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر دي‍دگ‍اه‌ ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ م‍ع‍اص‍ر و ن‍ق‍د آن‌ از م‍ن‍ظر م‍طه‍ري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ري‍زن‍ش‍ت‌ ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ دن‍دان‌ ش‍ي‍ري‌ ب‍ا دو س‍ي‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍دي‍ن‍گ‌ در دن‍دان‍ه‍اي‌ رم‍ي‍ن‍زال‍ي‍زه‌ ش‍ده‌ ب‍ا دو ن‍وع‌ ت‍رك‍ي‍ب‌ ك‍ازئ‍ي‍ن‌ ف‍س‍ف‍ات‌
م‍دل‌ ي‍اب‍ي‌ اس‍ت‍رس‌ زن‍ان‌ ن‍اب‍ارور و اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ اض‍طراب‌ ب‍ه‌ روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ ب‌ر م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ روش‌ ه‍اي‌ درم‍ان‌ ن‍اب‍اروري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ه‍وش‌ م‍وف‍ق‌ ب‍رب‍ازده‌ ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و ع‍اطف‍ي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ت‍دري‍س‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ي‌ ال‍گ‍وي‌ ت‍دري‍س‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ف‍ك‍ر ان‍ت‍ق‍ادي‌ در دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌
م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ ت‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ع‍ق‍لان‍ي‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ در آي‍ات‌ ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌ ( ب‍راس‍اس‌ ت‍ف‍س‍ي‍ر ال‍م‍ي‍زان‌ ) و دلال‍ت‌ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ آن‌ ب‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌
طراح‍ي‌ و اع‍ت‍ب‍ارب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ت‍دري‍س‌ ( ك‍ارورزي‌) م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ال‍گ‍وي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ وارون‍ه‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ روي‍ك‍رده‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍ع‍ن‍وي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍دل‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍راي‌ دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ذه‍ن‌آگ‍اه‍ي‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ اي‍ران‍ي‌ و آم‍وزش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ رف‍ت‍اري‌ ب‍ر اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا آن‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ خ‍دم‍ات‌رس‍ان‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ روي‍ك‍رده‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌درس‍ي‌ دوره‌اب‍ت‍داي‍ي‌ اي‍ران‌ و ارائ‍ه‌ طرح‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ش‍ه‍رون‍د
واك‍اوي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ي‍ن‍ي‍ت‌ اخ‍لاق‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ان‍ت‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا دي‍دگ‍اه‌ ه‍اي‌ ب‍ع‍ض‍ي‌ ان‍دي‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ي‌ ( غ‍زال‍ي‌ ، خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ي‍ر، ش‍ه‍ي‍د م‍طه‍ري‌)
واك‍اوي‌ ن‍ق‍ادي‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍اي‍س‍ت‍ه‌ ه‍ا و راه‍ك‍اره‍ه‍اي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ي‌ آن‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ اي‍ران‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍طح‌ اف‍ش‍ا و ع‍م‍ل‍ك‍رد در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‌ م‍ع‍ادلات‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ( ارائ‍ه‌ م‍دل‍ي‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍راي‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اف‍ش‍اي‌ اج‍ب‍اري‌ و اخ‍ت‍ي‍اري‌)
ب‍ررس‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍دلال‌ م‍ن‍طق‍ي‌ در ك‍ودك‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍دل‌ آم‍وزش‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍واص‌ چ‍رخ‍ه‌ اي‌ دي‍واره‍اي‌ ب‍رش‍ي‌ ن‍ازك‌ ف‍ولادي‌ در ق‍اب‍ه‍اي‌ ف‍ولادي‌ س‍ب‍ك‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌
طراح‍ي‌ م‍دل‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ا و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد در اب‍ع‍اد ف‍ردي‌،ت‍ي‍م‍ي‌ و س‍ازم‍ان‍ي‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ اي‍ران‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ح‍دودي‍ت‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و واك‍ن‍ش‌ ه‍اي‌ ب‍ازار ب‍ه‌ س‍وده‍اي‌ غ‍ي‍رم‍ن‍ت‍ظره‌ آت‍ي‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
طراح‍ي‌ ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‌ ري‍اض‍ي‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ روي‍ك‍رد س‍ازن‍ده‌ گ‍راي‍ي‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ي‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آن‌
ض‍رب‌ گ‍راف‌ ه‍ا و ب‍ررس‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ات‍ري‍س‌ ه‍اي‌ س‍ازه‌ص‍اي‌ در ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍خ‍ت‍ي‌ و ن‍رم‍ي‌
طراح‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ك‍ث‍رت‌ گ‍را ب‍راي‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ض‍ي‍ل‍ت‌ اخ‍لاق‍ي‌ از ن‍ظر م‍ن‍ظر غ‍زال‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ و ك‍لام‍ي‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ اخ‍لاق‍ي‌ از م‍ن‍ظر ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍اي‍ي‌ و اس‍ت‍اد م‍طه‍ري‌
ت‍روري‍س‍م‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، دف‍اع‌ پ‍ي‍ش‌دس‍ت‍ان‍ه‌ ض‍رورت‌ ب‍ازت‍ع‍ري‍ف‌ م‍ن‍ش‍ور ب‍راي‌ م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ات‍ه‍دي‍دات‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ درق‍رن‌ 21
ن‍ق‍ش‌ روي‍ه‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ع‍رف‍ي‌
پ‍اي‍ش‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد پ‍ل‌ ه‍اي‌ م‍ت‍ش‍ك‍ل‌ از ع‍رش‍ه‌ ت‍ي‍ر و دال‌ ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ه‌ ك‍م‍ك‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ پ‍اس‍خ‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ص‍ادرات‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ و غ‍ي‍رن‍ف‍ت‍ي‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ در اي‍ران‌(1357-89 ) ره‍ي‍اف‍ت‌ ال‍گ‍وي‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ ف‍در
م‍دل‌ ي‍اب‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و م‍ع‍ن‍وي‌ ح‍ف‍اظت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ و خ‍طرزا در ب‍ي‍م‍اري‌ ه‍اي‌ ع‍روق‌ ك‍رون‍ر ق‍ل‍ب‌
ت‍دوي‍ن‌ ال‍زام‍ات‌ طراح‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ خ‍ط م‍ش‍ي‌ گ‍ذاري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍راي‌ س‍اخ‍ت‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ واق‍ع‍ي‍ت‌ آي‍ن‍ده‌( ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ درك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ خ‍ب‍ره‌ ش‍وراي‌ ع‍ال‍ي‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اي‍ران‌)
ت‍دوي‍ن‌ ال‍گ‍وي‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ در ك‍لان‍ش‍ه‍ره‍ا (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :ك‍لان‍ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌)
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ت‍دوي‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ح‍وزه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
طراح‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ آم‍وزش‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ب‍ازي‌ ب‍راي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ و خ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ زري‍ن‌ ش‍ه‍ر
ب‍ررس‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍راس‍اس‌ روي‍ك‍رد س‍ازن‍ده‌ گ‍رائ‍ي‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌
ارائ‍ه‌ م‍دل‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ طراح‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ س‍ه‌ ن‍ظري‍ه‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ رف‍ت‍اري‌، ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و س‍ازن‍ده‌ گ‍راي‍ي‌ و اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ي‌ آن‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ي‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ اي‍ران‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ام‍ن‍ي‍ت‍ي‌ اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ري‍ك‍ا در ق‍ب‍ال‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ ( 1357 -1390 )
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ل‍ي‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ چ‍ارچ‍وب‌ م‍ن‍اس‍ب‌ " م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :ب‍ررس‍ي‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ل‍ي‌ در ك‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ "
ت‍دوي‍ن‌ م‍دل‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌- ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌ اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ و اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر اي‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ر پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌
ت‍ح‍ولات‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍اورم‍ي‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ري‍ق‍ا و رواب‍ط ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا ش‍وراي‌ ه‍م‍ك‍اري‌ خ‍ل‍ي‍ج‌ ف‍ارس‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌، ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و رف‍ت‍اري‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ي‌ - اج‍ب‍اري‌، اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر و اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
طراح‍ي‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ ارزي‍اب‍ي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍لان‌ ش‍ه‍ره‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ روي‍ك‍رده‍اي‌ ت‍ف‍ك‍ر ه‍وش‍م‍ن‍د و ظرف‍ي‍ت‌ س‍ازي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( م‍وردم‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌)
ب‍ازش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍ردن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ درس‍ي‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ب‍م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر ت‍ح‍ول‌ ق‍واع‍د ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ا (ت‍أك‍ي‍د ب‍ر ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌)
ارزي‍اب‍ي‌ م‍دل‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر س‍ن‍ج‍ش‌ ري‍س‍ك‌ ب‍ر اس‍اس‌ داده‌ ه‍اي‌ ب‍ن‍ي‍ادي‌ ح‍س‍اب‍داري‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ازده‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
طراح‍ي‌ م‍دل‌ ب‍ه‌ ك‍ارگ‍ي‍ري‌ روش‌ ه‍اي‌ ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ي‍اره‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ف‍ازي‌ در ارزي‍اب‍ي‌ س‍وان‍ح‌ دري‍اي‍ي‌ اي‍ران‌
طراح‍ي‌ و اع‍ت‍ب‍ار س‍ن‍ج‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ ام‍لا ف‍ارس‍ي‌ ب‍راس‍ا س‌ روي‍ك‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍گ‍را
ب‍ررس‍ي‌ آراء و ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ي‍رال‍دي‍ن‌ طوس‍ي‌ و ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ آن‌ در طراح‍ي‌ و اج‍راي‌ ي‍ك‌ دوره‌ آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ي‌ ش‍ر و راه‌ ح‍ل‌ ه‍اي‌ آن‌ از ن‍ظر م‍ولان‍ا ج‍لال‌ ال‍دي‍ن‌ روم‍ي‌
طراح‍ي‌ ال‍گ‍وي‌ ارزش‍ي‍اب‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ش‍ي‍م‍ي‌
طراح‍ي‌ و ت‍دوي‍ن‌ ي‍ك‌ ال‍گ‍وي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ي‌ درس‍ي‌ ش‍اي‍س‍ت‍گ‍ي‌ م‍ح‍ور در رش‍ت‍ه‌ ي‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ (IT)
دي‍پ‍ل‍م‍اس‍ي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ري‍ك‍ا در خ‍اورم‍ي‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ري‍ق‍ا: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ م‍ص‍ر و س‍وري‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ وي‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍اي‍ن‌ درب‍اب‌ راب‍طه‌ ي‌ دي‍ن‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ن‍ق‍د آن‌ از م‍ن‍ظر ف‍اراب‍ي‌
ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‍ي‌ ب‍راي‌ ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ و ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ آث‍ار پ‍ي‍ش‌ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ود ت‍وس‍ط م‍دي‍ران‌ ب‍ر ب‍ازده‌ه‍اي‌ غ‍ي‍رع‍ادي‌ ت‍ج‍م‍ع‍ي‌ :م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ك‍م‌ ت‍ك‍ل‍ي‍ف‍ي‌ و وض‍ع‍ي‌ ان‍واع‌ ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ ان‍س‍ان‍ي‌
ح‍م‍اي‍ت‌ از ق‍رب‍ان‍ي‍ان‌ ت‍روري‍س‍م‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ پ‍س‍ام‍درن‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ج‍ي‍رو
م‍ب‍ان‍ي‌ م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ از دول‍ت‌ ن‍اش‍ي‌ از ك‍اه‍ش‌ ارزش‌ پ‍ول‌ و ف‍وت‌ ف‍رص‍ت‌
ن‍ق‍ش‌ آف‍ري‍ن‍ي‌ دي‍ن‌ در س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ از م‍ن‍ظر روي‍ك‍رد س‍ازه‌ ان‍گ‍اري‌ ( در دوره‌ پ‍س‌ از ف‍روپ‍اش‍ي‌ ن‍ظام‌ دوق‍طب‍ي‌)
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر وب‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‍ي‌، ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ و روش‌ س‍ن‍ت‍ي‌ ب‍ر ان‍گ‍ي‍زه‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ درس‌ زي‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌
ارت‍ب‍اط اب‍ع‍اد اورب‍ي‍ت‌ ب‍ا س‍ن‌ در زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ب‍الاي‌ 20 س‍ال‌ در ت‍ص‍اوي‍ر س‍ي‌ ت‍ي‌ اس‍ك‍ن‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ش‍وي‍ن‍دگ‍ي‌ س‍رن‍گ‌ دس‍ت‍ي‌ و RinsEndo درك‍اه‍ش‌ ان‍ت‍روك‍وك‍وس‌ ف‍ك‍ال‍ي‍س‌ درك‍ان‍ال‌ ه‍اي‌ ري‍ش‍ه‌ ع‍ف‍ون‍ي‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ج‍رب‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ اي‍م‍ن‍وه‍ي‍س‍ت‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ پ‍ال‍پ‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ه‍ن‍دپ‍ي‍س‌ ب‍ا س‍رع‍ت‌ پ‍اي‍ي‍ن‌ ب‍ا و ب‍دون‌ م‍اي‍ع‌ خ‍ن‍ك‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ح‍ذف‌ رزي‍ن‌ ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‌ ج‍دا ك‍ردن‌ ب‍راك‍ت‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر آن‍ت‍ي‌ ب‍اك‍ت‍ري‍ال‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ س‍دي‍م‌، ت‍رك‍ي‍ب‌ دي‍ك‍ل‍وف‍ن‍اك‌ و اس‍ت‍رپ‍ت‍وم‍اي‍س‍ي‍ن‌، ت‍ري‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ و ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ه‍ي‍دروك‍س‍اي‍د ب‍ر روي‌ ب‍ي‍وف‍ي‍ل‍م‌ ان‍ت‍روك‍وك‍وس‌ ف‍ك‍ال‍ي‍س‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍رد غ‍ش‍اء ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د ب‍ا و ب‍دون‌ پ‍ري‍وس‍ت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ABBM در ب‍ازس‍ازي‌ ض‍اي‍ع‍ات‌ ع‍م‍ودي‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ي‌ ك‍ام‌ س‍خ‍ت‌ از ن‍ظر ض‍خ‍ام‍ت‌ ب‍اف‍ت‌ ن‍رم‌ و س‍خ‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوي‍ر CBCT
ارزي‍اب‍ي‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ام‍دوگ‍ي‍ن‌ ب‍ر روي‌ م‍ي‍زان‌ چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ي‌ ف‍ي‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ ه‍اي‌ ل‍ث‍ه‌ اي‌ ب‍ه‌ غ‍ش‍اه‍اي‌ ق‍اب‍ل‌ ج‍ذب‌ و غ‍ي‍ر ق‍اب‍ل‌ ج‍ذب‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ اس‍ل‍ولار درم‍ال‌ م‍ات‍ري‍ك‍س‌ ال‍و گ‍رف‍ت‌ ( س‍ن‍ودرم‌ ) ب‍ا پ‍ي‍ون‍د آزاد ل‍ث‍ه‌ در اف‍زاي‍ش‌ ع‍رض‌ ل‍ث‍ه‌ ك‍رات‍ي‍ن‍ي‍زه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ه‍ت‍ي‍وئ‍ي‍د در دي‍س‍پ‍لازه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ك‍ي‍ن‌ در ل‍ت‍رال‌ س‍ف‍ال‍وگ‍رام‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍م‍ي‍ت‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ م‍ع‍م‍ول‌ ب‍راك‍ت‌ و س‍ي‍م‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در درم‍ان‌ ارت‍ودن‍س‍ي‌
ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍راي‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ري‍س‍ك‌ ت‍م‍ك‍ي‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ در اي‍ران‌
خ‍دا، اص‍ال‍ت‌ و م‍ع‍ن‍ا در ان‍دي‍ش‍ه‌ ك‍ي‍رك‍گ‍ور و س‍ارت‍ر
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ و وج‍ود ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ف‍ع‍ل‌ از دي‍دگ‍اه‌ ح‍ك‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ي‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ اق‍دام‍ات‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍اي‍ي‍ه‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍رم‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ ع‍دال‍ت‌ گ‍را و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ آن‌ از م‍ن‍ظر آم‍وزه‌ه‍اي‌ اس‍لام‍ي‌ (ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍رن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌)
ت‍اث‍ي‍ر اث‍ر ض‍د ب‍اك‍ت‍ري‌ م‍خ‍ل‍وط س‍ي‍ل‍ر آ اچ‌ 26 ب‍ا س‍ه‌ ن‍وع‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ر ات‍روك‍وك‍وس‌ ف‍ك‍ال‍ي‍س‌ ب‍ه‌ روش‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍ث‍ب‍ي‍ت‌ خ‍اك‌ ه‍اي‌ ري‍زدان‍ه‌ ب‍ه‌ ك‍م‍ك‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ب‍ارش‌ م‍ح‍ل‍ول‌ ه‍اي‌ پ‍ل‍ي‍م‍ري‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ف‍اظ ع‍ل‍م‌ اص‍ول‌ در ت‍ف‍س‍ي‍ر ق‍رارداده‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ح‍وه‌ اع‍م‍ال‌ دك‍ت‍ري‍ن‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ح‍م‍اي‍ت‌ در ل‍ي‍ب‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ روي‍ك‍رد پ‍ن‍ج‌ ع‍ض‍و دائ‍م‌ ش‍وراي‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ت‍س‍ري‌ آن‌ ب‍ه‌ س‍اي‍ر ب‍ح‍ران‌ه‍اي‌ ج‍اري‌ ب‍ش‍ري‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ج‍ذب‍ي‌ ك‍روم‌ م‍وج‍ود در پ‍س‍اب‌ ب‍ر روي‌ زئ‍ولاي‍ت‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍وذرات‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ آه‍ن‌ و ب‍ي‍وف‍ي‍ل‍م‌ ب‍اك‍ت‍ري‍اي‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر گ‍ي‍اه‍ان‌ پ‍ي‍ش‌اك‍اش‍ت‌ و ب‍ق‍اي‍اي‌ ش‍اخ‍س‍اره‌ آن‌اه‍ا ب‍ر ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ و ش‍ك‍ل‌اه‍اي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ م‍س‌ در ف‍ازه‍اي‌ ج‍ام‍د و م‍ح‍ل‍ول‌ خ‍اك‌ ري‍زوس‍ف‍ر و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا غ‍ل‍ظت‌ م‍س‌ دان‍ه‌ گ‍ن‍دم‌
طراح‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ اي‍ران‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ع‍ل‍ي‌ ب‍ه‍ب‍ود و ت‍ع‍ال‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا ش‍ه‍رون‍د (CiRM)در ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍اي‍گ‍اه‌ ق‍وم‍ي‍ت‍ي‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍دس‍ي‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ر از دي‍دگ‍اه‌ ج‍ان‌ ه‍ي‍ك‌ و ح‍ك‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ي‍ه‌ (ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر آراء ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍اي‍ي‌)
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ي‌- ح‍ق‍وق‍ي‌ اج‍ب‍ار و اك‍راه‌ در ح‍دود و ت‍ع‍زي‍رات‌
طراح‍ي‌ ال‍گ‍وي‌ ب‍ه‌ ك‍ارگ‍ي‍ري‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ج‍ازي‌ در آم‍وزش‌ و ب‍ه‍س‍ازي‌ اس‍ات‍ي‍د
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍رد پ‍لاس‍م‍اي‌ غ‍ن‍ي‌ از پ‍لاك‍ت‌ (PRP) ب‍ر م‍ي‍زان‌ ث‍ب‍ات‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ در م‍ن‍دي‍ب‍ل‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ت‍ف‍اوت‌ ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ل‍ن‍دم‍ارك‌ه‍اي‌ آن‍ات‍وم‍ي‍ك‌ در دو ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ رادي‍وگ‍راف‍ي‌ ل‍ت‍رال‌ س‍ف‍ال‍وم‍ت‍ري‌ دي‍ج‍ي‍ت‍ال‌ و م‍ع‍م‍ول‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ري‍س‍ي‍ن‍گ‌ دس‍ت‍ي‌ در ج‍م‍ج‍م‍ه‌ه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ده‍ان‍ش‍وي‍ه‌ آل‍وئ‍ه‌ ورا در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍روز م‍وك‍وزي‍ت‌ ده‍ان‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از رادي‍وت‍راپ‍ي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ه‍اي‌ س‍ر و گ‍ردن‌
ارزي‍اب‍ي‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‍ك‍ي‌ ي‍ك‌ ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ خ‍ل‍ف‍ي‌ ب‍ا ي‍ك‌ س‍م‍ان‌ گ‍لاس‌ آي‍ن‍وم‍ر در دن‍دان‍ه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ در ي‍ك‌ پ‍ي‍گ‍ي‍ري‌ 18 م‍اه‍ه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ث‍ب‍ات‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ك‍رس‍ت‍ال‌ رادي‍وگ‍راف‍ي‍ك‌ در اطراف‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ ه‍اي‌ ك‍وت‍اه‌ HA / coated و RBM س‍ي‍س‍ت‍م‌ Dentis در ن‍اح‍ي‍ه‌ خ‍ل‍ف‌ م‍اگ‍زي‍لا
ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍ر م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ م‍ن‍دي‍ب‍ل‌ ب‍ر روي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ و ت‍ك‍رارپ‍ذي‍ري‌ ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‍ه‍اي‌ خ‍طي‌ در ت‍ص‍اوي‍رCBCT
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ل‍ي‍ن‍ي‍ك‍ي‌ و آن‍ت‍ي‌ب‍اك‍ت‍ري‍ال‌ درم‍ان‌ ف‍ت‍ودي‍ن‍ام‍ي‍ك‌ و ل‍ي‍زر دي‍ود 810 ن‍ان‍وم‍ت‍ر ب‍ع‍ن‍وان‌ درم‍ان‌ ج‍ان‍ب‍ي‌ پ‍ري‍ودن‍ت‍ال‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ري‍ودن‍ت‍ي‍ت‌ م‍زم‍ن‌
اث‍ر س‍ي‍س‍ت‍م‍ي‍ك‌ داروي‌ ف‍ل‍وك‍س‍ت‍ي‍ن‌ ب‍ر روي‌ م‍ي‍زان‌ ح‍رك‍ت‌ دن‍دان‍ي‌، ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ري‍ش‍ه‌ و ري‍م‍ودل‍ي‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ آل‍وئ‍ولار طي‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ي‍روه‍اي‌ ارت‍ودن‍س‍ي‌ در م‍وش‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر طول‌ پ‍س‍ت‌ ون‍وع‌ س‍م‍ان‌ ب‍ر زم‍ان‌ لازم‌ ب‍راي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ اول‍ت‍راس‍ون‍ي‍ك‌ ج‍ه‍ت‌ خ‍ارج‌ ن‍م‍ودن‌ پ‍س‍ت‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ س‍م‍ي‍ت‌ غ‍ل‍ظت‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ري‌آن‍ت‍ي‌ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ و ك‍ل‍س‍ي‍م‌ه‍ي‍دروك‍س‍اي‍د ب‍ر ف‍ي‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ه‍اي‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ا روش‌ MTT
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ م‍ش‍اه‍ده‌ گ‍ر در ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ل‍ن‍دم‍ارك‍ه‍اي‌ س‍ف‍ال‍وم‍ت‍ري‌ در س‍ه‌ ب‍ع‍د ب‍ر روي‌ ت‍ص‍اوي‍ر CBCT
ارت‍ب‍اط ش‍ك‍ل‌ و س‍اي‍ز س‍لات‍ورس‍ي‍ك‍ا در اف‍راد ب‍الاي‌ 18 س‍ال‌ ب‍ا اك‍ل‍وژن‌ ك‍لاس‌ I ،ك‍لاس‌ II و ك‍لاس‌ III اس‍ك‍ل‍ت‍ال‌
ت‍ن‍وع‍ات‌ س‍ي‍ن‍وس‌ اس‍ف‍ن‍وئ‍ي‍د و س‍اخ‍ت‍اره‍اي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍وم‍وگ‍راف‍ي‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ ب‍ا اش‍ع‍ه‌ م‍خ‍روطي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ي‍ك‍س‍ال‍ه‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‍ك‍ي‌ و رادي‍وگ‍راف‍ي‌ دن‍دان‌ ه‍اي‌ م‍ول‍ر ش‍ي‍ري‌ پ‍ال‍پ‍وت‍وم‍ي‌ ش‍ده‌ ب‍ا ف‍ري‍ك‌ س‍ول‍ف‍ات‌ و ه‍ي‍پ‍وك‍ل‍ري‍ت‌ س‍دي‍م‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ري‍ز س‍خ‍ت‍ي‌ ك‍ام‍پ‍وم‍ره‍اي‌ رن‍گ‍ي‌ در رن‍گ‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ا زم‍ان‌ه‍اي‌ ن‍ورده‍ي‌ م‍ت‍ف‍اوت‌
اث‍ر ت‍زري‍ق‌ م‍وض‍ع‍ي‌ ه‍ورم‍ون‌ رش‍د ان‍س‍ان‍ي‌ ب‍ر رش‍د ك‍ن‍دي‍ل‌ م‍ن‍دي‍ب‍ل‌ در خ‍رگ‍وش‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ي‍زان‌ ح‍لال‌ در چ‍س‍ب‌ه‍اي‌ دن‍دان‍ي‌ ب‍ا پ‍اي‍ة آك‍ري‍لات‌ روي‌ س‍اخ‍ت‍ار لاي‍ة ه‍ي‍ب‍ري‍د و اس‍ت‍ح‍ك‍ام‌ ب‍ان‍دك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍اج‌
ب‍ررس‍ي‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ري‍ل‌ ك‍ردن‌ ب‍ا ات‍وك‍لاو ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍س‍ت‍گ‍ي‌ دوره‌ اي‌ ف‍اي‍ل‌ ري‍س‌ ش‍م‍اره‌ 30 ب‍ا ت‍ق‍ارب‌ 6 در س‍ه‌ ان‍ح‍ن‍اي‌ 45 ، 30و 60 درج‍ه‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍ان‍گ‍ي‍ن‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ س‍ي‍ل‍رآ اچ‌ پ‍لاس‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍اي‍ي‌ و در ت‍رك‍ي‍ب‌ ب‍ا غ‍ل‍ظت‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌
ت‍ن‍وع‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‌ زائ‍ده‌ ي‌ ه‍ام‍ول‍وس‌ پ‍ت‍ري‍گ‍وئ‍ي‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازCBCT
ب‍ررس‍ي‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‌ س‍ري‍ع‌ س‍رم‍اي‍ش‌ زي‍ر ص‍ف‍ر ب‍ر ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ب‍رن‍دگ‍ي‌ ف‍اي‍ل‍ه‍اي‌ ن‍ي‍ك‍ل‌ - ت‍ي‍ت‍ان‍ي‍وم‌ چ‍رخ‍ش‍ي‌ ان‍دودن‍ت‍ي‍ك‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ لاي‍ه‌ اس‍م‍ي‍رودب‍ري‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ه‍ارس‍ي‍س‍ت‍م‌ آم‍اده‌ س‍ازي‌ ك‍ان‍ال‌ ري‍ش‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ي‍ك‍روس‍ك‍وپ‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ س‍ي‍ل‍ر AHPLUS وت‍رك‍ي‍ب‌ س‍ي‍ل‍ر ب‍ا آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ وآم‍وك‍س‍ي‌ س‍ي‍ل‍ي‍ن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر غ‍ش‍اء آل‍وگ‍رف‍ت‌ و غ‍ش‍اء ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د ه‍م‍راه‌ ب‍ا DFDBA در ب‍ازس‍ازي‌ ض‍اي‍ع‍ات‌ ك‍لاس‌ II ف‍ورك‍ي‍ش‍ن‌
اث‍ر س‍ي‍م‍واس‍ت‍ات‍ي‍ن‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ح‍رك‍ت‌ دن‍دان‌، ري‍م‍ودل‍ي‍ن‍گ‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ري‍ش‍ه‌ در م‍وش‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط پ‍ل‍ي‌ م‍ورف‍ي‍س‍م‌ ژن‌ س‍اي‍ت‍وك‍اي‍ن‌ ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌ ) (IL a,IL b و پ‍ري‍ودن‍ت‍ي‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ PCR در ي‍ك‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ اي‍ران‍ي‌
اث‍ر ت‍زري‍ق‌ م‍وض‍ع‍ي‌ ف‍اك‍ت‍ور رش‍دي‌ ف‍ي‍ب‍روب‍لاس‍ت‌ و س‍ي‍م‍واس‍ت‍ات‍ي‍ن‌ ب‍ر روي‌ س‍رع‍ت‌ ح‍رك‍ت‌ دن‍دان‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ري‍ش‍ه‌ طي‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ي‍روه‍اي‌ ارت‍ودن‍ت‍ي‍ك‌ در س‍گ‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ م‍ي‍زان‌ دوام‌ اث‍ر ك‍ل‍ره‍گ‍زي‍دي‍ن‌ و دي‌ اك‍س‍ي‍د س‍اي‍ك‍ل‍ي‍ن‌ ب‍ان‍دش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍اج‌ ب‍ه‌ روش‌ دي‍س‍ك‌ دي‍ف‍ي‍وژن‌
ي‍ك‌ ش‍ي‍ارپ‍وش‌ خ‍ود اچ‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ي‍ك‌ ش‍ي‍ارپ‍وش‌ م‍ت‍داول‌ : ي‍ك‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ال‍ي‍ن‍ي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ 12 م‍اه‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر دم‍اي‌ آب‌ ش‍س‍ت‍ش‍و و ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ گ‍رم‌ ب‍ر روي‌ ري‍زن‍ش‍ت‌ ت‍رم‍ي‍م‌ ه‍اي‌ ك‍لاس‌ V ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دو ن‍وع‌ ع‍ام‍ل‌ ات‍ص‍ال‌ ده‍ن‍ده‌ اچ‌ و ش‍س‍ت‍ش‍و
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ دق‍ت‌ چ‍ه‍ار روش‌ ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ س‍ن‌ ك‍ودك‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ رادي‍وگ‍راف‍ي‌ پ‍ان‍ورام‍ي‍ك‌ دن‍دان‍ه‍اي‌ در ح‍ال‌ ت‍ك‍ام‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ م‍رگ‌ و م‍ع‍ن‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ول‍وي‌ و ه‍اي‍دگ‍ر
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادي‌ ش‍ي‍وه‌ م‍واج‍ه‍ه‌ م‍ت‍ف‍ك‍ران‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ اي‍ران‍ي‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ا ن‍ظري‍ه‌ ت‍ك‍ام‍ل‌
اوپ‍ك‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ن‍ف‍ت‌ از ت‍اس‍ي‍س‌ ت‍ا ك‍ن‍ون‌، ه‍م‍گ‍راي‍ي‌ و واگ‍راي‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ و ن‍وس‍ان‌ ب‍ازده‌ غ‍ي‍ر م‍ت‍ع‍ارف‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ذه‍ن‌ و ع‍ي‍ن‌ از م‍ن‍ظر م‍لاص‍درا و ه‍گ‍ل‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ س‍طح‍ي‌ م‍ي‍ن‍ا پ‍س‌ از دي‍ب‍ان‍دي‍ن‍گ‌ ب‍راك‍ت‍ه‍اي‌ ارت‍ودن‍س‍ي‌ در ح‍ذف‌ دو ن‍وع‌ اده‍زي‍و ب‍ا روش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌
ب‍ررس‍ي‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ دواب‍زارپ‍ري‍وت‍س‍ت‌ واس‍ت‍ل‌- م‍ن‍ت‍وردرارزي‍اب‍ي‌ ث‍ب‍ات‌ اي‍م‍پ‍ل‍ن‍ت‌ ه‍اي‌ دن‍دان‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر چ‍ه‍ار ن‍وع‌ س‍م‍ان‌ روي‌ اس‍ت‍ح‍ك‍ام‌ گ‍ي‍ر روك‍ش‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ي‍ل‌ زن‍گ‌ ن‍زن‌ در دن‍دان‌ ه‍اي‌ م‍ول‍ردوم‌ ش‍ي‍ري‌
اث‍ر م‍اي‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ه‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍رخ‍ش‍ون‍ت‌ س‍طح‍ي‌ ي‍ك‌ ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ م‍ت‍اك‍ري‍لات‌ ب‍ي‍س‌ و ي‍ك‌ ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ س‍اي‍ل‍وران‌ ب‍ي‍س‌
اث‍ر ت‍ق‍ارب‌ اي‍ج‍اد ش‍ده‌ پ‍س‌ از آم‍اده‌ س‍ازي‌ ك‍ان‍ال‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ان‍ت‍روك‍وك‍وس‌ ف‍ك‍ال‍ي‍س‌ ب‍ا دو م‍اده‌ ش‍س‍ت‍ش‍وي‌ م‍ت‍ف‍اوت‌
گ‍ي‍اه‌ پ‍الاي‍ي‌ ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ از ب‍رخ‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ي‍اه‍ان‌ آب‍زي‌ ب‍وم‍ي‌ ش‍م‍ال‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ س‍ي‍رت‍ح‍ول‌ و اص‍لاح‌ ن‍ظام‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و خ‍ان‍وادگ‍ي‌ واب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ ب‍ازي‌ ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ - وي‍دي‍وي‍ي‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اه‍واز و اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌- رف‍ت‍اري‌ درك‍اه‍ش‌ واب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ب‍ازي‌ ه‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ و رژي‍م‌ درم‍ان‍ي‌ در درم‍ان‌ پ‍رخ‍وري‌ دخ‍ت‍ران‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ پ‍رخ‍وري‌( چ‍اق‍ي‌)
ارزي‍اب‍ي‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ م‍ي‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ج‍ل‍وه‌ در ن‍ق‍د ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ص‍درا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ب‍ازي‌ ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر راه‍ب‍رد م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ م‍ع‍ك‍وس‌ (RE) و راه‍ب‍رد ت‍غ‍ي‍ي‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - رف‍ت‍اري‌ (CBM) در ك‍ودك‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌(ADD)
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌، رژي‍م‌ درم‍ان‍ي‌ و آم‍وزش‌ س‍ب‍ك‌ زن‍دگ‍ي‌ ب‍ر ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ خ‍وردن‌ ( چ‍اق‍ي‌) ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ي‍اس‍وج‌
ك‍ارب‍ردگ‍راي‍ي‌؛ ن‍گ‍رش‌ اي‍ران‍ي‌ م‍طال‍ع‍ات‌ رواب‍ط ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ وي‍ژه‌ ارت‍ق‍اء خ‍وان‍دن‌ ب‍ر س‍طح‌ خ‍وان‍دن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ پ‍اي‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ ش‍ه‍ر ي‍اس‍وج‌
ت‍دوي‍ن‌ ال‍گ‍وي‌ رواب‍ط م‍ؤث‍ر ه‍م‍س‍ران‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ آن‌ ب‍ر رواب‍ط وال‍د ف‍رزن‍دي‌ در ك‍ودك‍ان‌ دوره‌ ي‌ اب‍ت‍داي‍ي‌
طراح‍ي‌ م‍دل‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ي‌ داده‌ه‍اي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر زم‍ان‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍ن‍ج‍ره‌اي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا م‍دل‌ه‍اي‌ اص‍لاح‌ ن‍ش‍ده‌ در ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ص‍ورت‌ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادا
طراح‍ي‌ ال‍گ‍وي‌ ه‍م‌ اف‍زاي‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در اي‍ران‌
طراح‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ آم‍وزش‌ س‍واد زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌ در دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ي‌ ك‍ش‍ور
ب‍ررس‍ي‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ در م‍ح‍ت‍واي‌ ك‍ت‍اب‍ه‍اي‌ درس‍ي‌ دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ و ارئ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ي‌
ال‍زام‍ات‌ اخ‍لاق‍ي‌ در ن‍ظام‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ ودلال‍ت‌ ه‍اي‌ آن‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ رف‍ت‍ار درم‍ان‍ي‌ دي‍ال‍ك‍ت‍ي‍ك‌ و روان‍درم‍ان‍ي‌ ي‍ك‍پ‍ارچ‍ه‌ ت‍وح‍ي‍دي‌ ب‍ر اف‍راد ب‍ا خ‍ودك‍ش‍ي‌ ن‍ام‍وف‍ق‌،ك‍اه‍ش‌ اف‍ك‍ار خ‍ودك‍ش‍ي‌ و ف‍راي‍ن‍د ت‍غ‍ي‍ي‍ر ع‍لاي‍م‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ح‍دودي‍ت‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ و ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ ن‍ق‍دي‍ن‍گ‍ي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
طراح‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ م‍درس‍ه‌ م‍ك‍ان‍ي‌ ب‍راي‌ زن‍دگ‍ي‌ ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍راي‍ن‍د ي‍ادده‍ي‌- ي‍ادگ‍ي‍ري‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ح‍وزه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ب‍اي‍د در آراء ك‍ان‍ت‌ و م‍ت‍ك‍ل‍م‍ان‌ ع‍دل‍ي‍ه‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ت‍رب‍ي‍ت‌ اخ‍لاق‍ي‌
طراح‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍غ‍ز ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ب‍ان‍ي‌ آم‍وزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍راي‌ ك‍ودك‍ان‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍اث‍ي‍رات‌ آن‌ ب‍ر آگ‍اه‍ي‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ درس‍ي‌ پ‍ي‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‍ي‌ ب‍راي‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ پ‍ي‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ اي‍ران‌
ت‍ج‍رب‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا از ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ در دوره‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ب‍ر رف‍ت‍اره‍اي‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ و اس‍ات‍ي‍د دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ و آزا اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ي‍ك‌ دان‍ش‍گ‍
ت‍اث‍ي‍ر C ف‍اك‍ت‍ور ب‍ر اي‍ج‍اد ف‍اص‍ل‍ه‌ در ت‍رم‍ي‍م‌ ه‍اي‌ ه‍ي‍ب‍ري‍د ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ رزي‍ن‌، ك‍ام‍پ‍وزي‍ت‌ رزي‍ن‌ ب‍اان‍ق‍ب‍اض‌ ك‍م‌ و رزي‍ن‌ م‍دي‍ف‍اي‍د گ‍لاس‌ اي‍ن‍وم‍ر
پ‍اك‍س‍ازي‌ ه‍ي‍دروك‍رب‍ن‌ه‍اي‌ آروم‍ات‍ي‍ك‌ چ‍ن‍د ح‍ل‍ق‍ه‌ اي‌ (PAHs) در ري‍زوس‍ف‍ر دو گ‍ي‍اه‌ آگ‍روپ‍اي‍رون‌ و ف‍س‍ت‍وك‍ا ت‍ل‍ق‍ي‍ح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍اك‍ت‍ري‌ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌ ج‍داس‍ازي‌ ش‍ده‌ از خ‍اك‌ آل‍وده‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ت‍ق‍ن‍ي‍ن‍ي‌ و ق‍ض‍اي‍ي‌ در ح‍وزه‌ ج‍راي‍م‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍ار
اراي‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍رگ‍ذار ب‍ر ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ اي‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ج‍راي‍م‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ در پ‍رت‍و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ ع‍رف‍ان‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍ش‍ق‌ و گ‍ن‍اه‌ ب‍ر م‍ع‍رف‍ت‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر آراء س‍ن‍ت‌ آگ‍وس‍ت‍ي‍ن‌ و م‍ولان‍ا ج‍لال‌ ال‍دي‍ن‌ روم‍ي‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ت‍ع‍اره‌ه‍اي‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از م‍ث‍ن‍وي‌ م‍ولان‍ا ب‍ردان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ داراي‌ ع‍لاي‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌
ه‍م‌س‍ن‍ج‍ي‌ ن‍ظري‍ه‌ ت‍ك‍ام‍ل‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ي‍ات‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍لاص‍درا و اب‍ن‌ع‍رب‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍رد ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د ك‍ام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ غ‍ش‍اوABBM ب‍او ب‍دون‌ PRP در درم‍ان‌ ض‍اي‍ع‍ات‌ ع‍م‍ودي‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ آل‍وئ‍ول‌
راب‍طه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ اج‍راش‍ده‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ در ارق‍ام‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌
طراح‍ي‌ و اع‍ت‍ب‍ار ب‍خ‍ش‍ي‌ ال‍گ‍وي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ي‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ش‍ده‌ درآم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ب‍ا روي‍ك‍رد پ‍دي‍دارش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ - ف‍م‍ن‍ي‍س‍ت‍ي‌
طراح‍ي‌ م‍دل‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ در ن‍ظارت‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دول‍ت‍ي‌ ن‍وي‍ن‌ (NPM)
ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍ن‍ي‌ راه‌ ه‍واي‍ي‌ ف‍وق‍ان‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازCBCT
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍رزان‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ب‍ي‌ ح‍س‍ي‌ و م‍ي‍زان‌ درد ن‍اش‍ي‌ از ت‍زري‍ق‌ ب‍ا س‍وزن‍ه‍اي‌ ب‍ا گ‍ي‍ج‌ ه‍اي‌ 27 و 30 در ك‍ودك‍ان‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ زن‍ان‌ ( ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ت‍ول‍ي‍دات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ اي‍ران‌) از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ زن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ 86 -85
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دف‍ات‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ و س‍راس‍ري‌ غ‍رب‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ در خ‍ص‍وص‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ري‍زي‌ ام‍ورف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در پ‍ذي‍رش‌ ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‍ه‍اي‌ ج‍دي‍د ن‍ه‍اده‌ ه‍او م‍ك‍ان‍ي‍زاس‍ي‍ون‌ ت‍وس‍ط ك‍ش‍اورزان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ب‍ارك‍ه‌)
ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ق‍رار ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ش‍ت‍ري‌ م‍ح‍وري‌ در ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ ت‍راف‍ي‍ك‌ در ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
چ‍ال‍ش‌ ه‍اي‌ ك‍ان‍ون‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍س‍اج‍د ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ارزش‍ه‍اي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ وري‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ا در اي‍ج‍اد و ت‍ق‍وي‍ت‌ گ‍راي‍ش‍ه‍اي‌ دي‍ن‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ آم‍وزش‍ي‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ طرح‌ ج‍داس‍ازي‌ ج‍ن‍س‍ي‍ت‍ي‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍اي‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ي‍زان‌ ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و غ‍ي‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌1386
راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ات‍لاف‌ وق‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ در س‍ال‌ 87 -86
ج‍ش‍ن‌ ه‍اي‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌ اي‍ران‍ي‍ان‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‍ه‍ا ب‍ر م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ردم‌
ن‍ي‍ازس‍ن‍ج‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ 40 - 15 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌1387
ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دراي‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ ( 84 -68 )
ن‍ي‍از س‍ن‍ج‍ي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍اه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد در س‍ال‌1387
م‍ش‍ك‍لات‌ و م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ در اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍ا
ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍او ف‍ض‍اه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ رس‍ال‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍راك‍زآم‍وزش‌ ع‍ال‍ي‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌) و ارائ‍ه‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ ك‍ارب‍ردي‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍زي‍ه‌ در آگ‍اه‍ي‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍اش‍ورا ب‍ر ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍رخ‍وار در س‍ال‌1389
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اث‍ي‍رپ‍ذي‍ري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ك‍ده‌ ه‍اي‌ ف‍ن‍ي‌ پ‍س‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌1388-1381
ك‍ارك‍رد ك‍ان‍ون‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ت‍ق‍وي‍ت‌ ب‍اوره‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍ارج‍ي‌ از ام‍ك‍ان‍ات‌ و خ‍دم‍ات‌ دري‍اف‍ت‍ي‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ص‍وب‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍وراي‌ اس‍لام‍ي‌
ت‍دوي‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ب‍راي‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌
ن‍گ‍رش‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ ه‍ا در ف‍رآي‍ن‍د ت‍ص‍م‍ي‍م‌ گ‍ي‍ري‌ م‍دي‍ران‌ ادارات‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ون‍دال‍ي‍س‍م‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ازاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌88-89
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍دي‍ران‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ان‍واع‌ خ‍راف‍ات‌ و ع‍وام‍ل‌ آن‌ در م‍راس‍م‌ ع‍زاداري‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اح‍داث‌ س‍د و ن‍ي‍روگ‍اه‌ ك‍ارون‌ 3 ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ردم‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اي‍ذه‌ و ح‍وزه‌ دري‍اچ‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ ك‍ان‍ون‍ه‍اي‌ م‍ح‍ل‍ه‌ م‍ح‍ور در آم‍وزش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 11 ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ادراك‍ات‌ م‍دي‍ران‌ و ص‍اح‍ب‌ ن‍ظران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ درخ‍ص‍وص‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ال‍گ‍وي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ اص‍لاح‌
ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌ ح‍ج‍اب‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ه‍ن‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ن‍ي‌ و ح‍رف‍ه‌ اي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 4 اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ي‍ازس‍ن‍ج‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ح‍رك‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ي‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍ا
ارزي‍اب‍ي‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍اي‌ ه‍ن‍ري‌ دول‍ت‌ در س‍ال‌ ه‍اي‌ 1368 ت‍ا 1388 ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : س‍ي‍ن‍م‍ا، م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ و ت‍ئ‍ات‍ر)
ت‍ج‍ارب‌ وال‍دي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ از آس‍ي‍ب‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ش‍ه‍ر س‍م‍ي‍رم‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ م‍ه‍اج‍رت‌ از اي‍ران‌ ب‍ه‌ خ‍ارج‌ از ك‍ش‍ور دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ن‍ش‍اط ج‍وان‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ه‍ن‍ري‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ن‍ظام‌ ارزش‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د و دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ ك‍ارف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍گ‍اه‍ي‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ب‍ه‌ ورزش‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ه‍ري‍ه‌ و ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ي‌ واح‍د ف‍لاورج‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌88-89
دع‍ا و ن‍ي‍اي‍ش‌ در آث‍ار ش‍ه‍ي‍د م‍طه‍ري‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍اي‍ي‌
راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ا ب‍ا ه‍وي‍ت‌ م‍ل‍ي‌ و دي‍ن‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ك‍اف‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ل‍ي‌ در دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌88-89
س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در م‍ي‍ان‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ س‍اك‍ن‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ پ‍اي‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و. م‍ص‍رف‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍گ‍ي‌ در ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ ب‍ان‍وان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ن‍ج‍ان‌ از ت‍ع‍ارض‌ ن‍ق‍ش‍ه‍اي‌ خ‍ان‍وادك‍ي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ارزش‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
ن‍م‍از در آث‍ار ش‍ه‍ي‍د م‍طه‍ري‌ ره‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍اي‍ي‌ ره‌
ت‍ح‍ل‍ل‍ي‌ م‍ح‍ت‍واي‌ م‍ص‍وب‍ات‌ ش‍وراي‌ ع‍ال‍ي‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌88-89
ت‍ن‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اس‍ت‍ان‍ي‌ س‍ي‍م‍اي‌ م‍رك‍ز اص‍ف‍ه‍ان‌ در ت‍ق‍وي‍ت‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ي‍ر ت‍ح‍ول‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ام‍ور ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از ب‍دو پ‍ي‍روزي‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ ت‍اك‍ن‍ون‌ از ن‍ظر م‍دي‍ران‌ و م‍رب‍ي‍ان‌
م‍ي‍زان‌ آگ‍اه‍ي‌ م‍دي‍ران‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردگ‍راي‍ي‌ و ج‍م‍ع‌ گ‍راي‍ي‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 3 اص‍ف‍ه‍ان‌
راه‍ك‍اره‍اي‌ ج‍ل‍ب‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ م‍ردم‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍ر ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍ات‍م‌ از ن‍ظر اع‍طاء درس‍ي‌ س‍ال‌1389
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ گ‍روه‌ ه‍اي‌ م‍رج‍ع‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ارزش‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍ي‍ام‌ ن‍ور م‍رك‍ز ارس‍ت‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ازي‍ه‍اي‌ پ‍رب‍ي‍ن‍ن‍ده‌ ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ري‌ ك‍ودك‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ال‍گ‍وي‌ م‍ص‍رف‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍گ‍رش‌ و ن‍ي‍از ب‍ان‍وان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ي‌ ب‍ان‍وان‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ف‍ض‍اه‍ا و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ك‍اه‍ش‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اري‍ه‍اي‌ اخ‍لاق‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ج‍وان‍ان‌
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ك‍ار در ادارات‌ ش‍ه‍ر م‍ب‍ارك‍ه‌ در س‍ال‌89
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ئ‍ات‍ره‍اي‌ اج‍راش‍ده‌ ت‍وس‍ط ح‍وزه‌ ه‍ن‍ري‌ اص‍ف‍ه‍ان‍در اي‍ج‍اد و ت‍ق‍وي‍ت‌ گ‍راي‍ش‍ه‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ ب‍ر م‍خ‍اطب‍ي‍ن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍اه‍ش‌ ن‍زاع‍ه‍اي‌ ق‍وم‍ي‌ - ق‍ب‍ي‍ل‍ه‌ اي‌ در روس‍ت‍اي‌ ه‍ارون‍ي‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ آي‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ س‍وگ‍واري‌ اه‍ل‌ ب‍ي‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ آن‍ه‍ا در ه‍ي‍ات‌ ه‍اي‌ م‍ذه‍ب‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ طب‍ي‍ع‍ت‌ در آئ‍ي‍ن‌ ه‍ا و م‍راس‍م‌ م‍ل‍ي‌ و ت‍اري‍خ‍ي‌ در اي‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ن‍ي‍م‍رخ‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اي‍ران‍ي‍ان‌
ارزش‍ي‍اب‍ي‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ م‍راك‍ز ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌، م‍درس‍ان‌ و م‍دي‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌89-90
ج‍اي‍گ‍اه‌ آم‍وزه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ك‍ت‍اب‍ه‍اي‌ ك‍ودك‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍رج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ه‍ن‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ن‍ي‌ و ح‍رف‍ه‌ اي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ اب‍ع‍اد ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در م‍ش‍ارك‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
ب‍ررس‍ي‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ ، ب‍اوره‍ا و آداب‌ و رس‍وم‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اب‍راز ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در وب‍لاگ‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ از ب‍ه‍ار 1388 ت‍ا ب‍ه‍ار1389
ب‍ررس‍ي‌ م‍ص‍ارف‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ وق‍ف‌ در اداره‌ ك‍ل‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ي‍ري‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ م‍ي‍زان‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ج‌ رف‍ت‍ار و غ‍ي‍رك‍ج‌ رف‍ت‍ار در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍لاورج‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌88-89
ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ا در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ خ‍ب‍رگ‍ان‌ ك‍ش‍اورزي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
راب‍طه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ج‍ذب‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ ك‍ان‍ون‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ م‍س‍اج‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍لاورج‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ج‍ارب‌ ج‍وان‍ان‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ طب‍ق‍ات‍ي‌ خ‍ود ون‍ق‍ش‌ آن‌ در گ‍ذران‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ آن‍ه‍ا در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍س‍اي‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ دان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ج‍ارت‌ م‍ه‍اج‍ران‌ اي‍ران‌ از ت‍ن‍وع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ آن‍ه‍ا در ك‍ش‍ور ك‍ان‍ادا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ م‍دي‍ران‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و م‍دي‍ران‌ س‍اي‍ر س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ در ت‍روي‍ج‌ و ت‍ق‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍م‍از از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ ج‍وان‍ان‌ از ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ در ت‍غ‍ي‍ي‍ر ه‍ن‍ج‍اره‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍الاي‍ش‌ ن‍ف‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍طال‍ع‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍راس‍م‌ ازدواج‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ پ‍ي‍ام‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اري‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍ع‍م‍اران‌
م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ زن‍ان‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍اي‌ ش‍ه‍ر خ‍وراس‍گ‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ از ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ م‍وس‍س‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ ش‍وراي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ در س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍وراي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
راب‍طه‌ ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و م‍ص‍رف‌ گ‍راي‍ي‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ن‍ق‍اط ق‍وت‌ آن‌ ب‍ر ت‍ع‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ت‍وك‍ا ف‍ولاد
م‍ش‍ك‍لات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ زن‍دگ‍ي‌ خ‍واب‍گ‍اه‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ پ‍س‍ر خ‍واب‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ي‍زد در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌89-90
ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ف‍لاورج‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارت‍ب‍اط دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر ق‍ب‍ل‌ از ازدواج‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ت‍ج‍اري‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‍ي‌ ب‍ر ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ خ‍ري‍د ك‍الاه‍اي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در م‍ي‍ان‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ س‍اك‍ن‌ در ش‍ه‍ر ف‍لاورج‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ص‍دا و س‍ي‍م‍اي‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ ( ش‍ب‍ك‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ي‍ن‌ ) در ت‍ق‍وي‍ت‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ( 18-29 ) ش‍ه‍رك‍رد
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ م‍خ‍اطب‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ زن‍ده‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‍ي‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و م‍ح‍ور س‍ي‍م‍اي‌ م‍رك‍ز اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ اول‍وي‍ت‌ ه‍ا و ارزي‍اب‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ م‍دي‍ران‌ واح‍ده‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ از ق‍اچ‍اق‌ ك‍الا و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ك‍س‍ب‌ و ك‍ار در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ي‍زد
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در م‍طب‍وع‍ات‌ م‍ح‍ل‍ي‌ ي‍زد
راب‍طه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍اي‌ ع‍ل‍م‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ ب‍ا س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ارت‍ق‍اء خ‍لاق‍ي‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ در م‍راك‍ز ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ B.B.C ف‍ارس‍ي‌ زب‍ان‌ ب‍ر ن‍گ‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ي‌ از م‍ن‍ك‍ر در ب‍ه‍ب‍ود س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در م‍ي‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ از خ‍ودب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ از طري‍ق‌ ه‍وي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ه‍ل‍دي‍ن‍گ‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ت‍وك‍ا ف‍ولاد
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ك‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ج‍ه‍اد اق‍ت‍ص‍ادي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا وج‍دان‌ ك‍اري‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 10 اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ن‍ح‍وه‌ گ‍ذران‌ م‍ن‍اس‍ب‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍ا در س‍ال‌1389
ن‍گ‍رش‌ م‍خ‍اطب‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ص‍داي‌ م‍رك‍ز اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ت‍ج‍ارب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از م‍ح‍ي‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ق‍ه‍وه‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ش‍اه‍د واي‍ث‍ارگ‍ر ب‍ا دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ غ‍ي‍ر ش‍اه‍د و اي‍ث‍ارگ‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اي‍ث‍ار و ش‍ه‍ادت‌
راب‍طه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ا ن‍ظام‌ ارزش‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
ت‍أث‍ي‍ر ج‍ش‍ن‍واره‌ م‍طب‍وع‍ات‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ر ن‍ش‍ري‍ات‌ م‍ح‍ل‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ش‍اغ‍ل‍ي‍ن‌ آن‍ه‍ا
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا ب‍روز رف‍ت‍اره‍اي‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ آم‍ي‍ز ه‍واداران‌ ورزش‌ ف‍وت‍ب‍ال‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‍ه‍اي‌ ق‍رآن‍ي‌ ب‍ررف‍ت‍ار ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ي‍م‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ درس‍ال‌1390
راب‍طه‌ م‍ص‍رف‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و رف‍ت‍اره‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ م‍ص‍وب‌ ه‍ي‍أت‌ دول‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ طي‌ دوره‌ زم‍ان‍ي‌ 1384 ت‍ا 1388
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ پ‍ي‍ام‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ان‍ي‍م‍ي‍ش‍ن‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د ش‍ده‌ ت‍وس‍ط وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ در ه‍وي‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ ب‍ه‌ م‍واري‍ث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر خ‍رده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ران‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
ت‍ج‍ارب‌ زن‍ان‌ از ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ب‍روز خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ آن‍ه‍ا در م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌
راب‍طه‌ ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ پ‍اي‍دار و اب‍ع‍اد م‍ش‍ارك‍ت‌ داوطل‍ب‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ )
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍اي‌ ش‍ه‍رداري‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ زن‍ان‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍اي‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ پ‍ي‍ام‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍م‍ب‍ر ه‍اي‌ پ‍س‍ت‍ي‌ اي‍ران‌ در ب‍ازن‍م‍اي‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اس‍لام‍ي‌- اي‍ران‍ي‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر م‍د و م‍دگ‍راي‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ار دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ س‍اك‍ن‌ خ‍واب‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍اج‍رت‌ در ت‍ن‍وع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر ع‍ل‍وي‍ج‍ه‌ از دي‍دگ‍اه‌ ش‍اغ‍ل‍ي‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر
راب‍طه‌ ره‍ب‍ري‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و اع‍ت‍م‍اد س‍ازم‍ان‍ي‌ در گ‍روه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اطل‍س‌ م‍اش‍ي‍ن‌ آري‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ن‍گ‍رش‌ م‍دي‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‌ س‍ازي‌ م‍ع‍اب‍ر م‍ع‍ل‍ول‍ي‍ن‌ و م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ اج‍راي‌ طرح‌ م‍ن‍اس‍ب‌ س‍ازي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ادراك‌ ش‍ده‌ ب‍ا ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از رس‍ان‍ه‌ م‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ه‍ر
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍راي‍ش‌ م‍دي‍ران‌ ع‍ال‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ك‌ ج‍ن‍س‍ي‍ت‍ي‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ در س‍ال‌1391
راب‍طه‌ س‍واد رس‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ م‍ص‍رف‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ آم‍وزش‌ ه‍اي‌ م‍ج‍ازي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ (ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر وس‍اي‍ل‌ ارت‍ب‍اط ج‍م‍ع‍ي‌ )
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍وان‍ع‌ م‍ص‍رف‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ (ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ك‍الاه‍اي‌ م‍ك‍ت‍وب‌ )
ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر وف‍اق‌ و س‍ازگ‍اري‌ م‍ردم‌ در خ‍ص‍وص‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ خ‍رده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا در ش‍ه‍ر ب‍ن‍در ع‍ب‍اس‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ در ش‍ه‍ر اس‍لام‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‌ ن‍ظران‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ام‍داد ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازي‌ م‍ددج‍وي‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍لاورج‍ان‌
ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍رف‍س‍اد اداري‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر ش‍ه‍رك‍رد
راب‍طه‌ ن‍گ‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ در اداره‌ ك‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ي‍زد
راب‍طه‌ م‍ص‍رف‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ش‍ارك‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اف‍زاي‍ش‌ دخ‍ت‍ران‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا از دي‍د دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ اح‍ي‍اي‌ ب‍اف‍ت‌ ف‍رس‍وده‌ در ت‍ق‍وي‍ت‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ب‍ا ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ردم‌ ع‍س‍ل‍وي‍ه‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ص‍ادرات‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ك‍ت‍وب‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ك‍ت‍اب‌ در اي‍ران‌
راب‍طه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍ن‍وع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ك‍ارآي‍ي‌ م‍دي‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :م‍دي‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 1 و 17 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ )
ت‍ج‍ارب‌ م‍ب‍ل‍غ‍ان‌ م‍ذه‍ب‌ ش‍ي‍ع‍ه‌ از خ‍راف‍ات‌ دي‍ن‍ي‌ راي‍ج‌ در ب‍ي‍ن‌ م‍ردم‌ ( ي‍ك‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ )
ت‍ج‍ارب‌ اس‍ات‍ي‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ق‍د در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا
ن‍ي‍از س‍ن‍ج‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ درارت‍ق‍اء م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ پ‍رس‍ن‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ در زن‍دان‍ي‍ان‌ م‍رد زن‍دان‌ م‍رك‍زي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 91 -1390
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوي‍ت‌ ( م‍ن‍ج‍ي‌ آخ‍رال‍زم‍ان‌ ) در ادي‍ان‌ آس‍م‍ان‍ي‌ ( اس‍لام‌، م‍س‍ي‍ح‍ي‍ت‌، ي‍ه‍ود و زرت‍ش‍ت‌ )
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 14 ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اع‍ت‍م‍اد م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ك‍داري‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ در ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌ ب‍وش‍ه‍ر
طرح‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ك‍ان‍ون‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ن‍ري‌ م‍س‍اج‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در ب‍ي‍ن‌ ب‍ان‍وان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ت‌ ه‍ا و غ‍ي‍رواب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ت‌ ه‍ا در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ارض‌ ارزش‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ وال‍دي‍ن‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍رخ‍وار اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌1391
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ و ن‍وع‌ م‍طال‍ع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ي‍راز و وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ آث‍ار ب‍رت‍ر از م‍ن‍ظر آن‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌اي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ (ره‌)اس‍ت‍ان‌ ك‍ه‍گ‍ي‍ل‍وي‍ه‌ ب‍وي‍راح‍م‍د
م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ب‍ان‍ك‍داري‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اس‍لام‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ رادي‍و ش‍ه‍ر در ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ن‍ج‍ش‌ س‍طح‌ ت‍م‍اي‍ل‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ه‍اد و پ‍اي‍داري‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا ج‍ان‍ب‍ازان‌ و اي‍ث‍ارگ‍ران‌
ع‍ل‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ گ‍راي‍ش‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍ج‍م‍ل‌ گ‍راي‍ي‌ ( ب‍ا ت‍أك‍ي‍د ب‍ر م‍ص‍رف‌ ك‍الاي‌ خ‍ان‍گ‍ي‌ )
غ‍دي‍ر خ‍م‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ و س‍ي‍ر ت‍ح‍ولات‌ آن‌ در م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ردم‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ه‍ب‍ود ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍راف‍ي‍ك‌ از ن‍ظر پ‍ل‍ي‍س‌ و م‍دي‍ران‌ ش‍ه‍رداري‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد در س‍ال‌1390
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ رف‍ت‍اري‌ اي‍ف‍اگ‍ران‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍ا در ت‍ع‍زي‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ي‍ن‌ ( ع‌ ) و ت‍اث‍ي‍ر آن‍ه‍ا از ن‍ظر ت‍ع‍زي‍ه‌ خ‍وان‍ان‌ در ي‍زد
ب‍ازي‍اب‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ م‍ل‍ي‌ - م‍ذه‍ب‍ي‌ اي‍ران‍ي‍ان‌ در آث‍ار اس‍ت‍اد م‍طه‍ري‌ (ره‌ )
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر م‍ص‍رف‌ دارو از دي‍دگ‍اه‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ (1387-1388 )
م‍ي‍زان‌ ت‍أث‍ي‍رگ‍ذاري‌ ش‍اي‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ت‍ادي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌1390
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از اع‍ت‍ي‍اد در ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍دوي‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ي‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ، ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌ و گ‍ردش‍گ‍ري‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ : ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌ )
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ب‍ر از م‍ن‍ظر اس‍لام‌ ج‍ه‍ت‌ ارائ‍ه‌ م‍دل‌
راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا اب‍ع‍اد م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ در اداره‌ ك‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍خ‍اطب‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍ا در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌1389
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ك‍رگ‍زاري‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ازي‍اف‍ت‌ پ‍س‍م‍ان‍د در ش‍ه‍ر ك‍وه‍پ‍اي‍ه‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍وان‍ع‌ ك‍ار آف‍ري‍ن‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر رش‍ت‍ه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍ه‍ر ب‍وش‍ه‍ر
راب‍طه‌ ت‍ض‍اده‍اي‌ م‍ي‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ گ‍روه‍ي‌ و اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دول‍ت‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍وان‍ع‌ ح‍ض‍ور و م‍ش‍ارك‍ت‌ م‍ردان‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ م‍راك‍ز س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ف‍ري‍ح‍ي‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا م‍ش‍ارك‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ي‍زدي‌ در ح‍ف‍ظ و ن‍گ‍ه‍داري‌ از م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ري‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ آم‍وزش‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ن‍رم‌ اف‍زار چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ اي‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ آگ‍اه‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ ك‍ودك‍ان‌ 8 س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍را ش‍ده‌ م‍دارس‌ دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در دوره‌ دول‍ت‌ ن‍ه‍م‌ و ده‍م‌ ( 1384 -1391 )
ان‍واع‌ و م‍ي‍زان‌ خ‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر آن‌ در م‍ي‍ان‌ ب‍ان‍وان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر در زوال‌ ه‍ن‍ر زي‍ل‍وب‍اف‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ زي‍ل‍و ب‍اف‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ي‍ب‍د)
م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر در ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍ن‍ر س‍ف‍ال‌ گ‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ي‍ب‍د ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ س‍ف‍ال‌ گ‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ي‍ب‍د)
راب‍طه‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ زن‍دگ‍ي‌ زن‍دان‍ي‍ان‌ م‍رد زن‍دان‌ م‍رك‍زي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1391
ت‍ج‍ارب‌ م‍دي‍ران‌ م‍س‍ئ‍ول‌ ن‍ش‍ري‍ات‌ م‍ح‍ل‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از رق‍اب‍ت‌ ب‍ا خ‍ب‍رگ‍زاري‌ ه‍اي‌ ف‍ع‍ال‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر خ‍ان‍ه‌ گ‍ري‍زي‌ دخ‍ت‍ران‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار خ‍ان‍واده‌
ن‍گ‍رش‌ س‍اك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍ر دول‍ت‌ آب‍اد ب‍رخ‍وار ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍أث‍ي‍ر م‍ه‍اج‍ري‍ن‌ اف‍غ‍ان‍ي‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ آن‍ه‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍اع‍م‍ل‍ك‍رد م‍دي‍ران‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ف‍لاورج‍ان‌
دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍أث‍ي‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ف‍ارس‍ي‌ 1 ب‍ر رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ آن‍ه‍ا
راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ آن‍ه‍ا در م‍ي‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 5 ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا خ‍لاق‍ي‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ 5 ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ب‍ازخ‍ورد 360 درج‍ه‌ ( ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ ش‍ه‍رك‍رد)
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ي‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ا ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌91-92
ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ داوطل‍ب‍ان‍ه‌ ام‍دادگ‍ران‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ م‍اه‍واره‌ اي‌ ف‍ارس‍ي‌ زب‍ان‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ع‍دم‌ ارت‍ق‍اء ش‍غ‍ل‍ي‌ زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ت‍ف‍ك‍ر ق‍ال‍ب‍ي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ان‍ي‍م‍ي‍ش‍ن‌ ه‍اي‌ پ‍رب‍ي‍ن‍ن‍ده‌ ك‍ودك‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ن‍ش‍ري‍ات‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ي‌ در ح‍ف‍ظ و ت‍ق‍وي‍ت‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ م‍وان‍ع‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ اه‍داف‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍ردول‍ت‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍ائ‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر م‍ص‍رف‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ آب‌ در ب‍ي‍ن‌ زن‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ان‍واده‌ س‍ال‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ارزش‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اس‍لام‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍و
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار ت‍ح‍ت‌ ح‍م‍اي‍ت‌ ك‍م‍ي‍ت‍ه‌ ام‍داد ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ( ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌)
راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ارت‍ب‍اطي‌ پ‍زش‍ك‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ب‍ي‍م‍اران‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ي‍رال‍م‍وم‍ن‍ي‍ن‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍دي‍ران‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ع‍ض‍و ك‍ارگ‍روه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1389
ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌آزاداس‍لام‍ي‌ واح‍د ن‍ج‍ف‌آب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
ت‍ج‍ارب‌ زي‍س‍ت‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ از ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
ت‍ج‍ارب‌ م‍دي‍ران‌ س‍ت‍ادي‌ ارش‍اد اس‍لام‍ي‌ از م‍وان‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ص‍ري‍زي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر اه‍داف‌ و س‍ي‍اس‍ت‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌-ه‍ن‍ري‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ م‍ردم‌ در م‍دي‍ري‍ت‌ ع‍رص‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزش‍ي‍اب‍ي‌ م‍طب‍وع‍ات‌ م‍ح‍ل‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ي‌ ب‍ه‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ م‍خ‍اطب‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر از پ‍وش‍ش‌ راي‍ج‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ات‍اك‍ي‍د ب‍ر م‍ده‍اي‌ ل‍ب‍اس‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ب‍ان‍وان‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ص‍ه‍اي‌ ورزش‌ ه‍اي‌ گ‍روه‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ي‍زان‌ پ‍ذي‍رش‌ ف‍ن‌ آوري‌ اطلاع‍ات‌ در م‍ي‍ان‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ي‍ئ‍ت‌ ه‍اي‌ ع‍زاداري‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ع‍زاداران‌
ن‍ي‍از س‍ن‍ج‍ي‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ج‍وان‍ان‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ك‍ت‍اب‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ وظاي‍ف‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ن‍ت‍ظران‌ ام‍ام‌ زم‍ان‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ال‍س‍لام‌ از م‍ن‍ظر ش‍ه‍ي‍د م‍طه‍ري‌ و ع‍لام‍ه‌ ج‍وادي‌ آم‍ل‍ي‌
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ ح‍وادث‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ در روش‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍ح‍ور ( ب‍ا روي‍ك‍رد پ‍دي‍دارش‍ن‍اس‍ي‌) (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ك‍وه‍رن‍گ‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ )
ت‍ج‍ارب‌ م‍ردان‌ و زن‍ان‌ طلاق‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ از ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ س‍از طلاق‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ج‍ارب‌ ج‍وان‍ان‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ازدواج‌ از م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ازدواج‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ج‍راح‍ي‌ پ‍لاس‍ت‍ي‍ك‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍ك‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ي‍ت‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ در س‍ال‌1392
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ پ‍ي‍ام‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ع‍ك‍س‍ه‍اي‌ ك‍ت‍ب‌ ت‍ع‍ل‍ي‍م‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دوره‌ اب‍ت‍داي‍ي‌
ت‍ج‍ارب‌ زن‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ي‌ از آس‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ازدواج‌ ب‍ا م‍ه‍اج‍ري‍ن‌ اف‍غ‍ان‌
راب‍طه‌ ش‍ك‍اف‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍س‍ل‍ي‌ ب‍ا س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ه‍ن‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ زري‍ن‌ ش‍ه‍ر درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌92-93
راب‍طه‌ م‍ي‍زان‌ درآم‍ده‍اي‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ص‍رف‌ گ‍راي‍ي‌ در خ‍ان‍واده‌ص‍ه‍اي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌ ك‍ار در ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ اف‍س‍ران‌ ن‍ي‍روي‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ ارت‍ش‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در اص‍ف‍ه‍ان‌ )
راب‍طه‌ ت‍ن‍وع‌ گ‍راي‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ آن‍ه‍ا ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ن‍ج‍ف‌ آب‍اد)
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ اداره‌ ك‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ك‍ن‍ت‍رل‌ غ‍ي‍ر خ‍طي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ردي‍اب‍ي‌ ن‍ق‍طه‌ ح‍داك‍ث‍ر ت‍وان‌ ب‍راي‌ ي‍ك‌ ت‍ورب‍ي‍ن‌ ب‍ادي‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌
ت‍ج‍ارب‌ م‍دي‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در خ‍ص‍وص‌ ن‍ق‍ش‌ م‍وس‍س‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ارت‍ق‍اء س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ه‍ن‍ري‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ پ‍اي‍داري‌ ب‍ار غ‍ي‍ر خ‍طي‌ ك‍وره‌ ق‍وس‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌ در ح‍ض‍ور م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍وان‌ راك‍ت‍ي‍و
م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ران‍دم‍ان‌ م‍اش‍ي‍ن‌ س‍وئ‍ي‍چ‌ رل‍وك‍ت‍ان‍س‌ دو اس‍ت‍ات‍ور و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍اش‍ي‍ن‌ س‍وئ‍ي‍چ‌ رل‍وك‍ت‍ان‍س‌ م‍ع‍م‍ول‍ي‌
ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ اف‍زاي‍ن‍ده‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ ب‍الا ب‍ا ك‍ل‍ي‍د زن‍ي‌ در ول‍ت‍اژ ص‍ف‍ر
ب‍رآورد ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ن‍اش‍ي‌ از ن‍ص‍ب‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ي‍د پ‍راك‍ن‍ده‌ در پ‍س‍ت‌ه‍اي‌ ف‍وق‌ ت‍وزي‍ع‌
ك‍اه‍ش‌ ف‍ل‍ي‍ك‍ر ن‍اش‍ي‌ از ت‍ورب‍ي‍ن‌ ب‍اد س‍رع‍ت‌ ث‍اب‍ت‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازSTATCOM
ك‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وان‌ اك‍ت‍ي‍و و راك‍ت‍ي‍و ش‍ب‍ك‍ه‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ل‍ف‌ ه‍اي‌ م‍ت‍غ‍ي‍ر
طراح‍ي‌ و س‍اخ‍ت‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ ب‍اك‌ ج‍دي‍د ب‍ا ك‍ل‍ي‍دزن‍ي‌ ن‍رم‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زاي‍ش‌ ران‍دم‍ان‌
ب‍ه‍ب‍ود س‍اخ‍ت‍ار و ك‍اراي‍ي‌ م‍ب‍دل‍ه‍اي‌ اص‍لاح‌ ض‍ري‍ب‌ ت‍وان‌ م‍وازي‌
م‍دل‍س‍ازي‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌، ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍اي‍داري‌ و ك‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ورب‍ي‍ن‍ه‍اي‌ ب‍ادي‌ م‍ج‍ه‍ز ب‍ه‌ DFIG
اراي‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ DC - DC دو طرف‍ه‌ ي‌ غ‍ي‍راي‍زول‍ه‌ ب‍ا ك‍ل‍ي‍د زن‍ي‌ ن‍رم‌
م‍ع‍رف‍ي‌ ي‍ك‌ خ‍ودروي‌ ه‍ي‍ب‍ري‍دي‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌
ك‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ورب‍ي‍ن‌ ب‍ادي‌ م‍ج‍ه‍ز ب‍ه‌ DFIGم‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ك‍ن‍ت‍رل‍ك‍ن‍ن‍ده‌ PI درج‍ه‌ ك‍س‍ري‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ م‍ك‍ان‌ و ظرف‍ي‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ي‍د پ‍راك‍ن‍ده‌ ب‍رق‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍وزي‍ع‌ ب‍ا ه‍دف‌ ك‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ب‍ا ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ GSO
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ه‍اي‌ ت‍وزي‍ع‌ در ح‍ض‍ور م‍ح‍دودك‍ن‍ن‍ده‌ه‍اي‌ ج‍ري‍ان‌ خ‍طا و م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ي‍د پ‍راك‍ن‍ده‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ح‍ف‍ظ م‍ي‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ات‍أك‍ي‍د ب‍رآث‍ار ت‍اري‍خ‍ي‌ دوره‌ ص‍ف‍وي‍ه‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ارزش‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ( ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ه‍اف‍س‍ت‍د ) ب‍ا ادراك‌ از ف‍س‍اد اداري‌ در ش‍ه‍رداري‌ اه‍واز
راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا گ‍راي‍ش‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ گ‍ري‍زي‌ ج‍وان‍ان‌ 15-29 س‍ال‌ ش‍ه‍ر اه‍واز
ت‍ج‍ارب‌ زن‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ازدواج‍ه‍اي‌ اي‍ن‍ت‍رن‍ت‍ي‌
ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ج‍زي‍ره‌ ش‍دن‌ در ري‍ز ش‍ب‍ك‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ چ‍ن‍دي‍ن‌ اي‍ن‍ورت‍ر
ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ش‍وش‍ت‍ر ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍ردم‌ آن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د ش‍ه‍رك‍رد در س‍ال‌ 94 -1393
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ادراك‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ان‍گ‍ي‍زش‌ درون‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ي‍ر ت‍طور س‍ي‍اس‍ت‍ه‍ا و راه‍ب‍رده‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌
راب‍طه‌ ب‍رخ‍ورداري‌ از س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍دارس‌ اس‍ت‍ث‍ن‍اي‍ي‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود م‍ب‍دل‌ ب‍اك‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ داخ‍ل‍ي‌ و ب‍اطري‌ ش‍ارژر در دورب‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ ح‍رارت‍ي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍ع‍ب‍ه‌ دن‍ده‌ ال‍ك‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطي‍س‍ي‌ ب‍ا ن‍س‍ب‍ت‌ دور م‍ت‍غ‍ي‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ارت‍ع‍اش‌ در م‍وت‍ور س‍وئ‍ي‍چ‌ رل‍وك‍ت‍ان‍س‍ي‌ دو اس‍ت‍ات‍وره‌ (DSSRM) ب‍ا م‍وت‍ور س‍وئ‍ي‍چ‌ رل‍وك‍ت‍ان‍س‍ي‌ م‍ع‍م‍ول‍ي‌ (SRM)
م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ پ‍خ‍ش‌ ب‍ار اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ا چ‍ن‍دي‍ن‌ م‍ي‍ن‍ي‍م‍م‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‍ه‍اي‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
ب‍ه‍ب‍ود پ‍اي‍داري‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ادوات‌ FACTS و PSS ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ت‍اب‍ع‌ ان‍رژي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍دم‌ ق‍طع‍ي‍ت‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ار در م‍س‍ال‍ه‌ در م‍دار ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‌ واح‍ده‍اي‌ ح‍رارت‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ ه‍وش‍م‍ن‍د
ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ت‍وزي‍ع‌ ب‍راي‌ م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا اف‍زاي‍ش‌ ب‍ار
اف‍زاي‍ش‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ در ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‍ه‍اي‌ HSTS
ب‍ررس‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ران‍دم‍ان‌ م‍ب‍دل‌ ه‍اي‌ اص‍لاح‌ ض‍ري‍ب‌ ت‍وان‌ ب‍دون‌ پ‍ل‌
ك‍اه‍ش‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ت‍وان‌ خ‍روج‍ي‌ ت‍ورب‍ي‍ن‌ ب‍ادي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ن‍ت‍رل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ زاوي‍ه‌ پ‍ي‍چ‌ ت‍ورب‍ي‍ن‌
ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ اف‍زاي‍ن‍ده‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اف‍زاي‍ش‌ ران‍دم‍ان‌
اس‍ت‍ف‍اده‌ از اي‍ده‌ ه‍اي‌ دك‍وپ‍لاژ ت‍وان‌ ب‍راي‌ ب‍ه‍ب‍ود اي‍ن‍ورت‍ر س‍پ‍ي‍ك‌
ك‍ن‍ت‍رل‌ UPFC ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ري‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌ و ف‍ازي‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود پ‍اي‍داري‌ ت‍وان‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ق‍درت‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ب‍رخ‍ورداري‌ م‍دي‍ران‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
خ‍طاه‍اي‌ اي‍ج‍اد ش‍ده‌ در ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ره‍اي‌ ول‍ت‍اژ و ارائ‍ه‌ي‌ روش‌ ه‍اي‌ ج‍ل‍وگ‍ي‍ري‌ از وق‍وع‌ خ‍طا
طراح‍ي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ و چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ان‍رژي‌ ت‍ج‍دي‍د پ‍ذي‍ر ت‍رك‍ي‍ب‍ي‌
م‍دي‍ري‍ت‌ ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍رژي‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ وس‍اي‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ي‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ات‍ص‍ال‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌
ح‍ف‍اظت‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ره‍اي‌ ق‍درت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ك‍ل‌ م‍وج‍ه‍اي‌ ج‍ري‍ان‍ه‍اي‌ دي‍ف‍ران‍س‍ي‍ل‌
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا ال‍گ‍وي‌ م‍ص‍رف‌ پ‍وش‍اك‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍رم‌ آب‍اد
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا گ‍راي‍ش‌ ج‍وان‍ان‌ ب‍ه‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ در خ‍رم‌ آب‍اد
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍رخ‍ورد دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ب‍ا ت‍ع‍ارض‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍ي‌(ره‌))
ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ در آم‍وزش‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ول‍ي‍دات‌ گ‍روه‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‍ي‌ ش‍اه‍د در م‍ع‍رف‍ي‌ اي‍ث‍ارگ‍ران‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ال‍گ‍وه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اي‍ث‍ار و ش‍ه‍ادت‌ در ب‍ي‍ن‌ ج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ن‍ائ‍ي‍ن‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ش‍ي‍وه‌ ه‍اي‌ آش‍ن‍ا س‍ازي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ك‍ار در دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ي‌ ك‍ارب‍ردي‌ م‍رك‍ز ع‍ل‍وي‍ج‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ پ‍روازه‍اي‌ داخ‍ل‍ي‌ اي‍ران‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍واپ‍ي‍م‍اي‍ي‌ اي‍ران‌ اي‍رت‍ور
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ج‍ارب‌ زن‍ان‌ س‍اك‍ن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ از ازدواج‌ م‍وق‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌- اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌
ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ب‍ان‍وان‌ ش‍ه‍ره‍اي‌ ك‍وچ‍ك‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اردل‌)
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ پ‍ي‍ام‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ وص‍ي‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍داي‌ دان‍ش‍ج‍وي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
رون‍د و ع‍ل‍ل‌ گ‍راي‍ش‌ زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍اره‍اي‌ ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍ار و غ‍ي‍راخ‍لاق‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍درس‍ي‍ن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ام‍ع‌ ع‍ل‍م‍ي‌ - ك‍ارب‍ردي‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ آن‍ان‌ در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
راب‍طه‌ ن‍ظام‌ ارزش‍ي‌ ب‍ا ان‍گ‍ي‍زه‌ ورزش‍ي‌ ورزش‍ك‍اران‌ زن‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ارك‌ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ف‍ري‍ح‌ و س‍رگ‍رم‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ در آث‍ار م‍ك‍ت‍وب‌ ح‍وزه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ خ‍ان‍واده‌
ن‍ق‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍ا ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در ب‍ه‍ب‍ود رواب‍ط خ‍ان‍وادگ‍ي‌ م‍خ‍اطب‍ان‌
ن‍ي‍از س‍ن‍ج‍ي‌ آم‍وزش‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍راه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ذر در م‍ن‍طق‍ه‌ 11 ش‍ه‍رداري‌ ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ش‍ي‍وه‌ه‍اي‌ م‍طل‍وب‌ از م‍ن‍ظر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ادم‍ان‍ي‌ ون‍ش‍اط درآم‍وزه‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ ب‍ات‍اك‍ي‍د ب‍رق‍رآن‌ واح‍ادي‍ث‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ پ‍ي‍ام‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ف‍ي‍ل‍م‌ ه‍اي‌ ب‍رگ‍زي‍ده‌ اس‍ك‍ار 2008 ت‍ا 2011
اق‍دام‍ات‌ ام‍ي‍ر ك‍ب‍ي‍ر در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ر گ‍راي‍ش‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ه‍اج‍رت‌ از اي‍ران‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ي‍گ‍ن‍ال‌ ورودي‌ UPFC ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارت‍ق‍اي‌ پ‍اي‍داري‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌
ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ ف‍وروارد ف‍لاي‌ ب‍ك‌ ب‍ا ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ر دو س‍ر و اف‍زاي‍ش‌ چ‍گ‍ال‍ي‌ ت‍وان‌
ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ ب‍راي‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ س‍وئ‍ي‍چ‍ي‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ از ن‍وع‌ اف‍زاي‍ن‍ده‌ اي‍ن‍ت‍رل‍ي‍ود ب‍ا ح‍داق‍ل‌ ال‍م‍ان‌ در م‍دار ك‍م‍ك‍ي‌
ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازي‌ ج‍ب‍ران‌ ت‍وان‌ راك‍ت‍ي‍و ب‍ا ادوات‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ي‌ ي‍ك‍پ‍ارچ‍ه‌ ي‌ ت‍وان‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ري‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ و ب‍ه‍ب‍ود ران‍دم‍ان‌ م‍ب‍دل‌ چ‍ن‍د ورودي‌ ج‍دي‍د
راب‍طه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و اخ‍لاق‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ در ش‍ه‍ر ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍م‍اش‍اي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‍ي‌" پ‍وي‍ا "ب‍ا ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ودك‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ي‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ س‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍راص‍ف‍ه‍ان‌ در م‍ي‍ان‌ وال‍دي‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌93) - 94
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍اي‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در ك‍ت‍اب‍ه‍اي‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ دوره‌ ص‍ف‍وي‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ران‍ن‍دگ‍ي‌ در م‍ي‍زان‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍گ‍رش‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍ارج‍ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اي‍ران‍ي‍ان‌ در طول‌ اق‍ام‍ت‌ آن‍ه‍ا در اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ف‍اوت‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در م‍ش‍ارك‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 10 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍پ‍رده‌ گ‍ذاري‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ در ب‍ان‍ك‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ ان‍ص‍ار اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌)
ت‍ج‍رب‍ي‍ات‌ وال‍دي‍ن‌ از ت‍رب‍ي‍ت‌ ف‍رزن‍دان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ه‍دوي‍ت‌
ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ م‍اه‍واره‌ اي‌ ف‍ارس‍ي‌ زب‍ان‌ در اي‍ج‍اد ش‍ك‍اف‌ ن‍س‍ل‍ي‌ م‍ي‍ان‌ ج‍وان‍ان‌ دان‍ش‍ج‍و و وال‍دي‍ن‌ آن‌ه‍ا در دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌( خ‍وراس‍گ‍ان‌) ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر م‍دل‌ اي‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌
ارائ‍ه‌ و طراح‍ي‌ ي‍ك‌ م‍دار ب‍وس‍ت‌ ب‍ا ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ب‍ار و ك‍ل‍ي‍دزن‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ص‍ف‍ر
ارائ‍ه‌ وطراح‍ي‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ ج‍دي‍د چ‍ن‍د ورودي‌ ب‍ا ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ س‍وئ‍ي‍چ‍ي‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ ت‍ح‍ت‌ ول‍ت‍اژ ص‍ف‍ر
ارزي‍اب‍ي‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ م‍س‍ي‍ر
ك‍ن‍ت‍رل‌ ول‍ت‍اژ ش‍ب‍ك‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍ب‍ران‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ س‍ن‍ك‍رون‌ اس‍ت‍ات‍ي‍ك‍ي‌ در ح‍ض‍ور ن‍ي‍روگ‍اه‌ ب‍ادي‌ ك‍وچ‍ك‌
روش‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ه‍ب‍ود ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ت‍وان‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ق‍درت‌ ب‍ا ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ ج‍ب‍ران‍گ‍ر دي‍ن‍ام‍ي‍ك‍ي‌ ول‍ت‍اژ م‍ي‍ان‌ خ‍ط
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ ب‍ي‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ري‌ پ‍ي‍رام‍ون‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ رس‍ان‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ طن‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ ن‍س‍ي‍م‌ ش‍م‍ال‌ در زم‍ان‌ م‍ش‍روطي‍ت‌
ارائ‍ه‌ م‍دل‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارزي‍اب‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ت‍ل‍وي‍زي‍ون‍ي‌ م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‍ي‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍د رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ارائ‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ار ب‍ه‍ب‍ود ي‍اف‍ت‍ه‌ ب‍راي‌ ح‍ذف‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ش‍ت‍ي‌ در م‍ب‍دل‌ اي‍ن‍ورت‍ري‌ ف‍ت‍وول‍ت‍اي‍ي‍ك‌ ب‍دون‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍ور
ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍ردج‍ب‍ران‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ س‍ن‍ك‍رون‌ اس‍ت‍ات‍ي‍ك‍ي‌ (STATCOM)در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ق‍درت‌ ت‍وس‍ط ك‍ن‍ت‍رل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ ف‍ازي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ وزي‍گ‍ل‍ر ن‍ي‍ك‍ول‍ز
م‍ك‍ان‌ ي‍اب‍ي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ت‍ج‍ه‍ي‍زات‌ ج‍ب‍ران‍س‍از ت‍وان‌ راك‍ت‍ي‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ض‍راي‍ب‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ ب‍اس‌ و ش‍اخ‍ه‌، ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ پ‍خ‍ش‌ ب‍ار پ‍ي‍وس‍ت‍ه‌ و آن‍ال‍ي‍ز ح‍س‍اس‍ي‍ت‌
ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ب‍دل‌ ب‍اك‌ ب‍وس‍ت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ك‍ل‍ي‍دزن‍ي‌ ن‍رم‌ و ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ روي‌ س‍وي‍ي‍چ‍ه‍ا
م‍ردم‌ ن‍گ‍اري‌ ارزش‍ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌ در طراح‍ي‌ م‍ع‍م‍اري‌ م‍س‍ك‍ن‌ ( م‍ورد :ب‍اف‍ت‌ ق‍دي‍م‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ )
اي‍ن‍ورت‍ر ف‍لاي‌ ب‍ك‌ ب‍ا ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ دك‍وپ‍لاژ ت‍وان‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ف‍ت‍وول‍ت‍ائ‍ي‍ك‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌
ج‍اي‍اب‍ي‌ و ان‍دازه‌ده‍ي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ي‍د پ‍راك‍ن‍ده‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ن‍ي‌ واق‍ت‍ص‍ادي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍ك‍لات‌ ن‍اش‍ي‌ از ع‍دم‌ م‍طاب‍ق‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ ب‍ا ش‍راي‍ط ه‍واي‌ گ‍رم‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ م‍ن‍اس‍ب‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ردر م‍ش‍ارك‍ت‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ درن‍م‍ازج‍م‍اع‍ت‌ دردان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر وض‍ع‍ي‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ خ‍ان‍وار ب‍ر م‍ي‍زان‌ م‍ص‍رف‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ آن‍ه‍ا در ب‍ي‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 5 ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ت‍س‍ه‍ي‍م‌ دان‍ش‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ك‍ارآم‍د ب‍ق‍اع‌ م‍ت‍ب‍رك‍ه‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍اي‌ ت‍رغ‍ي‍ب‌ م‍خ‍اطب‌ ب‍زرگ‍س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍راي‌ ت‍م‍اش‍اي‌ ف‍ي‍ل‍م‌ در س‍ي‍ن‍م‍ا ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‌ آم‍ي‍خ‍ت‍ه‌
راب‍طه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍خ‍اطب‍ان‌ ب‍ا ادراك‌ از ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ارس‍ي‌ زب‍ان‌ ب‍ررف‍ت‍اره‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ش‍ه‍رب‍ن‍درع‍ب‍اس‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ GEM و MANOTO
ت‍ج‍ارب‌ ج‍وان‍ان‌ از پ‍ي‍ام‍ده‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ م‍وزي‍ك‌ وي‍دئ‍وه‍اي‌ غ‍رب‍ي‌ در اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ح‍ت‍واي‌ طن‍ز ن‍ش‍ري‍ه‌ ي‌ م‍لا ن‍ص‍رال‍دي‍ن‌ در س‍ال‌ (1325-1326) ه‌.ق‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رج‍ب‍ران‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ اس‍ت‍ات‍ي‍ك‍ي‌ ت‍وان‌ راك‍ت‍ي‍و ب‍ر ان‍ش‍ع‍اب‍ات‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ق‍درت‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌
م‍ب‍دل‌ PWM ك‍اه‍ن‍ده‌ ت‍ك‌ ك‍ل‍ي‍دي‌ ب‍دون‌ ت‍ن‍ش‌ ه‍اي‌ ول‍ت‍اژ و ج‍ري‍ان‌ ب‍الا
س‍ي‍ر ت‍طور ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ت‍اب‌ ك‍ودك‌ و ن‍وج‍وان‌ در اي‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌
ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌DC - DCس‍وئ‍ي‍چ‍ي‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ب‍اطري‌ ش‍ارژر
اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ واج‍ت‍م‍اع‍ي‌ اردوه‍اي‌ دان‍ش‌آم‍وزي‌ از دي‍دگ‍اه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در اردوه‍اي‌ اردوگ‍اه‌ ش‍ه‍ي‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌93-94
ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ زن‍ان‌ در س‍ري‍ال‌ه‍اي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اس‍ت‍ان‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ و س‍ب‍ك‌ه‍اي‌ ح‍ل‌ ت‍ع‍ارض‌ در ب‍ي‍ن‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍اي‌ ارت‍ق‍اء ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ م‍ح‍لات‌ از طري‍ق‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍راه‍ا و خ‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ا روي‍ك‍رد آم‍ي‍خ‍ت‍ه‌
راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ك‍ار ب‍ا ب‍ه‍ب‍ود ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ف‍رآورده‌ ه‍اي‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ ( م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ دس‍ت‍ي‌ در ش‍ه‍ر ش‍ي‍راز ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :خ‍ات‍م‌ ك‍اري‌)
ت‍اث‍ي‍ر اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍رن‍د در رواج‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ پ‍اپ‌ اي‍ران‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ه‍اي‌ م‍وس‍ي‍ق‍ي‌ در اس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اس‍ت‍ان‍ي‌ م‍ازن‍دران‌ ب‍ر ت‍ق‍وي‍ت‌ ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍ر س‍اري‌
ن‍ق‍ش‌ گ‍روه‌ ه‍اي‌ م‍رج‍ع‌ ب‍ر ه‍وي‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ( خ‍وراس‍گ‍ان‌)
ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍دار ك‍م‍ك‍ي‌ پ‍ي‍ش‍ن‍ه‍ادي‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ س‍وئ‍ي‍چ‍ي‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ و ك‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ول‍ت‍اژ در م‍ب‍دل‌ ZETA
ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ب‍دل‌ ب‍وس‍ت‌ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ي‍ح‌ ض‍ري‍ب‌ ت‍وان‌ ذات‍ي‌ و ك‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌ ك‍ل‍ي‍د زن‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر پ‍اي‍دار س‍از ق‍درت‌ ب‍ر م‍ي‍راس‍ازي‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ف‍رك‍ان‍س‌ پ‍ائ‍ي‍ن‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌ ت‍ك‌ م‍اش‍ي‍ن‍ه‌
ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ س‍وئ‍ي‍چ‍ي‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ در ف‍ي‍ل‍ت‍ره‍اي‌ ت‍وان‌ اك‍ت‍ي‍و س‍ه‌ ف‍از
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر اف‍زاي‍ش‌ ن‍ف‍وذ س‍ل‍ول‌ ه‍اي‌ خ‍ورش‍ي‍دي‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ول‍ت‍اژ ش‍ب‍ك‍ه‌ ت‍وزي‍ع‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر اف‍زاي‍ش‌ ن‍ف‍وذ س‍ل‍ول‌ ه‍اي‌ خ‍ورش‍ي‍دي‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ول‍ت‍اژ ش‍ب‍ك‍ه‌ ت‍وزي‍ع‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ خ‍طي‌
ب‍ررس‍ي‌ اب‍ت‍ك‍ارات‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍دي‍د ح‍م‍اي‍ت‌ از ك‍ودك‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ و ب‍دس‍رپ‍رس‍ت‌ در ام‍ر ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ اع‍م‍ال‌ ت‍ع‍وي‍ق‌ ص‍دور ح‍ك‍م‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ت‍ن‍د س‍ازي‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ج‍رم‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ درح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ رم‌(1998)
اب‍ع‍اد ك‍ي‍ف‍ري‌ ك‍ودك‌ آزاري‌ از س‍وي‌ وال‍دي‍ن‌
ت‍ح‍ولات‌ ت‍ق‍ن‍ي‍ن‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍ع‍ل‍ي‍ق‌ اج‍راي‌ م‍ج‍ازات‌ ب‍ا ت‍أك‍ي‍د ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ م‍ص‍وب‌1392
ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ج‍رم‌ ان‍گ‍اري‌ در پ‍رت‍و ارزش‌ ه‍اي‌ ي‍ك‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ج‍رم‌ ان‍گ‍اري‌ ق‍ض‍ائ‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا و ن‍ه‍اده‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍رم‌ و ب‍زه‍ك‍اري‌
س‍ق‍ط ج‍ن‍ي‍ن‌ درم‍ان‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ (ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌)
ن‍ق‍ش‌ و ج‍اي‍گ‍اه‌ ض‍اب‍طان‌ دادگ‍س‍ت‍ري‌ در ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ م‍ص‍وب‌1392
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ و ف‍ق‍ه‍ي‌ م‍اده‌ 630 ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ (ق‍ت‍ل‌ در ف‍راش‌)
س‍از و ك‍اره‍اي‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از زن‍ان‌ ب‍زه‌ دي‍ده‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ف‍رآي‍ن‍د رس‍ي‍دگ‍ي‌ ب‍ه‌ ج‍راي‍م‌ پ‍زش‍ك‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ دادرس‍ي‌ ع‍ل‍ن‍ي‌ در ن‍ظام‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ارز در اف‍زاي‍ش‌ ي‍ا ك‍اه‍ش‌ ج‍رائ‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در اي‍ران‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ك‍ارم‍ن‍دان‌ و م‍دي‍ران‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ( ش‍رك‍ت‌ گ‍از اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ح‍م‍اي‍ت‌ از م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ پ‍دي‍ده‌ طلاق‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد
ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ي‍ت‌ در ف‍رآي‍ن‍د دادرس‍ي‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ ت‍رك‌ ف‍ع‍ل‌ در ج‍راي‍م‌ و ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ پ‍زش‍ك‍ي‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍ب‍ي‍ه‌ اطف‍ال‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌
س‍ن‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ي‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ و لاي‍ح‍ه‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اخ‍ي‍ر ال‍ت‍ص‍وي‍ب‌
ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ج‍راي‍م‌ م‍ن‍اف‍ي‌ ع‍ف‍ت‌ و ح‍دود اخ‍ت‍ي‍ارات‌ م‍ق‍ام‍ات‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ و ض‍اب‍طي‍ن‌ در اي‍ن‌ خ‍ص‍وص‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رم‌ آدم‌ رب‍اي‍ي‌ و گ‍روگ‍ان‌ گ‍ي‍ري‌ از م‍ن‍ظر اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍زاي‍ي‌ اي‍ران‌
ام‍ن‍ي‍ت‌ و ج‍اي‍گ‍اه‌ آن‌ از م‍ن‍ظر ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ و ج‍اي‍گ‍اه‌ وك‍ي‍ل‌ در پ‍رون‍ده‌ ه‍اي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ از م‍ن‍ظر ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌
ت‍وب‍ه‌ و ك‍ارك‍رد آن‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ت‍ك‍رار ج‍رم‌
روي‍ك‍رده‍اي‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
ج‍زاي‌ ن‍ق‍دي‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و ت‍ن‍اس‍ب‌ آن‌ ب‍ا ج‍راي‍م‌ ارت‍ك‍اب‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ س‍ازي‌ در ك‍اه‍ش‌ ف‍س‍اد اداري‌ وج‍رائ‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌
ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ ج‍دي‍د ح‍ب‍س‌ زاي‍ي‌ ي‍ا ح‍ب‍س‌ زداي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌، س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ال‍ي‌ گ‍روه‌ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ح‍دودي‍ت‌ درت‍ام‍ي‍ن‌ م‍ال‍ي‌ وس‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادي‌ ب‍ر س‍طح‌ ان‍ب‍اش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ت‍اث‍ي‍ر ج‍ري‍ان‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د آزاد ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر چ‍رخ‍ه‌ ت‍ب‍دي‍ل‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ر م‍ع‍ي‍اره‍اي‌ م‍ال‍ي‌ ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ب‍ر ت‍ع‍دي‍ل‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ج‍ري‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د آزاد و ك‍ارائ‍ي‌ دارائ‍ي‌ ه‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد( س‍ود آوري‌) ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ي‍م‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍ود ن‍ق‍دي‌ و س‍ود ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍ا ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ ب‍ان‍ك‍داري‌ و ب‍ي‍م‍ه‌ در س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌، ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ي‌ س‍ه‍ام‌ و ارزش‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ح‍ت‍واي‌ اف‍زاي‍ن‍ده‌ اطلاع‍ات‍ي‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ پ‍ي‍ش‌ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ود ع‍م‍ل‍ي‍ات‍ي‌ و خ‍طاي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ س‍ود ه‍ر س‍ه‍م‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ م‍ت‍ق‍ل‍ب‍ان‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍اش‍ي‍ن‌ ب‍ردار پ‍ش‍ت‍ي‍ب‍ان‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ف‍رص‍ت‍ه‍اي‌ رش‍د ب‍ر ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاري‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ اخ‍ت‍ي‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ م‍ن‍دي‌ و وف‍اداري‌ ص‍اح‍ب‍ك‍ار در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ و رش‍د س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ ب‍ر م‍رب‍وط ب‍ودن‌ س‍ود و ارزش‌ دف‍ت‍ري‌ در ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ارزش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍ا
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ ب‍زرگ‌ و ن‍ه‍اد ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ م‍طرح‌ و ب‍ر اس‍اس‌ ك‍ده‍اي‌ آي‍س‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و اف‍ش‍اء اطلاع‍ات‌ ب‍ر ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌
اث‍ر ع‍وام‍ل‌ درون‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ب‍رون‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌، وج‍ود واح‍د ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ داخ‍ل‍ي‌ و ت‍م‍رك‍ز م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ا اف‍ش‍اي‌ داوطل‍ب‍ان‍ه‌ اطلاع‍ات‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
م‍طال‍ع‍ه‌ راب‍طه‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ب‍ده‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ اص‍ل‌ آزادي‌ ق‍رارداده‍ا
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از س‍ق‍وط ه‍واپ‍ي‍م‍اي‌ م‍س‍اف‍رب‍ري‌ درح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ب‍ازرس‌ در ق‍رارداده‍اي‌ EPC
ب‍ررس‍ي‌ ص‍ح‍ت‌ درج‌ ش‍رط رج‍وع‌ ب‍ه‌ داوري‌ در ق‍رارداده‍اي‌ دول‍ت‍ي‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ه‍ام‌ و س‍ه‍م‌ ال‍ش‍رك‍ه‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍ارت‍ي‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ دع‍وا و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ آن‌
ن‍ق‍ش‌ ض‍اب‍طان‌ دادگ‍س‍ت‍ري‌ درح‍ف‍ظ ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دي‌ درق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ م‍ص‍وب‌ 1392
چ‍ال‍ش‌ ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ وض‍ع‍ي‌ از ج‍رم‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ ق‍ت‍ل‌ ه‍اي‌ ن‍ام‍وس‍ي‌ ب‍ع‍د از پ‍ي‍روزي‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ن‍ون‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ از ن‍گ‍اه‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ق‍ان‍ون‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍روه‍ي‌ در ج‍راي‍م‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ع‍ف‍ت‌ و اخ‍لاق‌ ع‍م‍وم‍ي‌
ق‍ت‍ل‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍رك‌ ف‍ع‍ل‌ م‍س‍ب‍وق‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ه‍د ق‍ان‍ون‍ي‌ و ق‍راردادي‌
س‍ه‍م‌ ف‍ض‍اي‌ م‍ج‍ازي‌ در ج‍ه‍ان‍ي‌ش‍دن‌ ج‍رم‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ در ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ت‍اث‍ي‍ر ج‍رائ‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ر ام‍ن‍ي‍ت‌ م‍ل‍ي‌
اطلاع‍ات‌ ب‍ن‍ي‍ادي‌ در اس‍ت‍رات‍ژي‌ م‍ب‍ادلات‌ ت‍ك‍ن‍ي‍ك‍ال‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ رق‍اب‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ي‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ص‍م‍ي‍م‌گ‍ي‍ري‌ ب‍راي‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاري‌ در س‍ه‍ام‌ ب‍ا روش‌ دي‍م‍ت‍ل‌ و ف‍رآي‍ن‍د ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍ش‍اي‌ اخ‍ت‍ي‍اري‌ ب‍ر ري‍س‍ك‌ و ارزش‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ م‍ي‍زان‌ ب‍ده‍ي‌ ب‍ا رش‍د و ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
س‍ررس‍ي‍د ب‍ده‍ي‌ ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌، ن‍ظارت‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌
م‍وان‍ع‌ ن‍ك‍اح‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ت‍ج‍دي‍د ن‍ظر از آراء ك‍م‍ي‍س‍ي‍ون‌ م‍اده‌ دوازده‌ ق‍ان‍ون‌ زم‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ري‌
ح‍ق‍وق‌ و ت‍ك‍ال‍ي‍ف‌ زوج‍ي‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ي‍ك‍دي‍گ‍ر در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ك‍ارب‍رد م‍ض‍ارب‍ه‌ در ام‍ور ب‍ان‍ك‍ي‌
ق‍واع‍د ح‍اك‍م‌ ب‍رض‍م‍ان‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ظه‍رن‍وي‍س‍ي‌ در اس‍ن‍اد ت‍ج‍ارت‍ي‌
م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ ات‍لاف‌ درض‍م‍ان‌ ق‍ه‍ري‌
ش‍رط ع‍دم‌ ع‍زل‌ وك‍ي‍ل‌ و آث‍ار آن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ آث‍ار ب‍ي‍ع‌ داخ‍ل‍ي‌ و ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍واك‍س‍ي‍ون‌ وي‍ن‌(1980)
رف‍ع‌ اث‍ر از ت‍ام‍ي‍ن‌ خ‍واس‍ت‍ه‌
م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ق‍ول‍ن‍ام‍ه‌ و آث‍ار آن‌
ن‍ق‍ش‌ اخ‍لاق‌ در ت‍ن‍ظي‍م‌ و ت‍ح‍ك‍ي‍م‌ خ‍ان‍واده‌
م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اراض‍ي‌ م‍زروع‍ي‌
ت‍ل‍ف‌ م‍ال‌ ت‍وق‍ي‍ف‌ ش‍ده‌ درت‍ام‍ي‍ن‌ خ‍واس‍ت‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر ف‍ع‍ل‌ زي‍ان‍دي‍ده‌ در ورود خ‍س‍ارت‌
خ‍ي‍اراش‍ت‍راط در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ پ‍ي‍ش‌ ف‍روش‌ آپ‍ارت‍م‍ان‍ه‍ا
آث‍ار ع‍ق‍د ب‍ي‍ع‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ طرف‍ي‍ن‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌
اع‍ت‍ب‍ار اس‍ن‍اد ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ درح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ اي‍ران‌
م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اوراق‌ م‍ش‍ارك‍ت‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍س‍ر و ح‍رج‌ در طلاق‌ ب‍ه‌ درخ‍واس‍ت‌ زوج‍ه‌
رف‍ع‌ ت‍ص‍رف‌ ع‍دوان‍ي‌ و ت‍ح‍ولات‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذاري‌ آن‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ اص‍ل‌ ل‍زوم‌ و ج‍واز
م‍ق‍دوري‍ت‌ ت‍س‍ل‍ي‍م‌ در ع‍ق‍د ب‍ي‍ع‌
وق‍ف‌ خ‍اص‌ و اح‍ك‍ام‌ و آث‍ار آن‌
ح‍ق‍وق‌ و ت‍ك‍ال‍ي‍ف‌ زوج‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زوج‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ق‍رارداد ارف‍اق‍ي‌ و آث‍ار آن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ورش‍ك‍س‍ت‍ه‌ و طل‍ب‍ك‍اران‌
اج‍اره‌ ب‍ش‍رط ت‍م‍ل‍ي‍ك‌
اح‍ك‍ام‌ و آث‍ار خ‍واس‍ت‍گ‍اري‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
اع‍ت‍ب‍ار ام‍ر م‍خ‍ت‍وم‌ در دع‍اوي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ س‍ردف‍ت‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍واع‍د ح‍اك‍م‌ ب‍ر ت‍ش‍ك‍ي‍لات‌ دف‍ات‍ر اس‍ن‍اد رس‍م‍ي‌
وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍ات‍رك‌ اش‍خ‍اص‌ ب‍لا وارث‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ح‍دود ت‍ص‍رف‍ات‌ راه‍ن‌ در ع‍ي‍ن‌ م‍ره‍ون‍ه‌
اي‍ف‍اء دي‍ن‌ از ج‍ان‍ب‌ غ‍ي‍ر م‍دي‍ون‌
ت‍ب‍دي‍ل‌ ت‍ع‍ه‍د و آث‍ار آن‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
چ‍ك‌ م‍م‍ن‍وع‌ ال‍ص‍دور و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍راي‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
وض‍ع‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ف‍دك‌
ك‍ارب‍رد ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ در دع‍اوي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ظري‍ه‌ طلاق‌ م‍ع‍وض‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ان‍ف‍س‍اخ‌ ق‍رارداد ه‍ا
ف‍رج‍ام‌ خ‍واه‍ي‌ در اي‍ران‌
اع‍ت‍راض‌ ب‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ ام‍لاك‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ و ث‍ب‍ت‍ي‌ م‍واد 147 و 148 اص‍لاح‍ي‌ ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌
ق‍واع‍د ح‍اك‍م‌ ب‍ر م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍ش‍اع‍ي‌ در ك‍اش‍ان‍ه‌ ه‍ا ( آپ‍ارت‍م‍ان‌ ه‍ا )
خ‍س‍ارات‌ ن‍اش‍ي‌ از ع‍دم‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍ع‍ه‍د و ت‍اخ‍ي‍ر در ان‍ج‍ام‌ ت‍ع‍ه‍د
اع‍ت‍ب‍ار اس‍ن‍اد ع‍ادي‌ در ان‍ت‍ق‍ال‌ ام‍وال‌ غ‍ي‍ر م‍ن‍ق‍ول‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ت‍ج‍ل‍ي‌ ق‍واع‍د اص‍ول‍ي‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ال‍ف‍اظ در ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
ح‍ق‌ ك‍س‍ب‌ و پ‍ي‍ش‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ ن‍ظارت‍ي‌ دي‍وان‌ ع‍ال‍ي‌ ك‍ش‍ور در اج‍راي‌ ص‍ح‍ي‍ح‌ ق‍وان‍ي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ف‍ق‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
رواب‍ط م‍وج‍ر و م‍س‍ت‍اج‍ر در ام‍اك‍ن‌ ت‍ج‍اري‌ و ت‍ح‍ولات‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذاري‌ درآن‌
ش‍راي‍ط و آث‍ار س‍ل‍ب‌ ح‍ق‌ و آزادي‌
م‍وان‍ع‌ ن‍ك‍اح‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ و ت‍ج‍ارت‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍رف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ع‍ام‍ه‌
اج‍ازه‌ ول‍ي‌ در ازدواج‌ دخ‍ت‍ر
ه‍زي‍ن‍ه‌ دادرس‍ي‌ و اع‍س‍ار از پ‍رداخ‍ت‌ آن‌
وف‍اي‌ ب‍ه‌ ع‍ه‍د ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر اي‍ف‍اي‌ ن‍اروا و اس‍ت‍ي‍ف‍اي‌ ن‍اروا
ع‍ق‍د ص‍ل‍ح‌ و آث‍ار آن‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ال‍ح‍اق‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا
اب‍ه‍ام‍ات‌ م‍وج‍ود و اص‍لاح‍ات‌ م‍ورد ن‍ي‍از در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ام‍ورخ‍ان‍واده‌ (ن‍ك‍اح‌ وطلاق‌ )
ع‍س‍ر و ح‍رج‌ زن‌ درزن‍دگ‍ي‌ زن‍اش‍وي‍ي‌ و ب‍رخ‍ي‌ از م‍ص‍ادي‍ق‌ آن‌
ن‍ح‍وه‌ اج‍راي‌ م‍ح‍ك‍وم‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ ب‍ا خ‍ود
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ س‍ن‌ ح‍ض‍ان‍ت‌ اطف‍ال‌
ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ ن‍ف‍ع‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ش‍روط خ‍لاف‌ م‍ق‍ت‍ض‍ي‍ات‌ ع‍ق‍د
م‍زاي‍ده‌ در اج‍راي‌ اح‍ك‍ام‌ م‍دن‍ي‌ و اج‍راي‌ اس‍ن‍اد رس‍م‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ وض‍ع‌ ش‍رط خ‍لاف‌ ض‍م‍ان‌ درك‌ در ب‍ي‍ع‌
آث‍ار ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
ت‍ل‍ق‍ي‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ واج‍اره‌ رح‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ن‍ظام‌ ح‍ل‌ و ف‍ص‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ال‍ح‍اق‌ اي‍ران‌
اع‍س‍ار از م‍ح‍ك‍وم‌ ب‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ پ‍ي‍ش‌ ف‍روش‌ ك‍الا ب‍ه‌ ث‍م‍ن‌ ش‍ن‍اور
م‍ش‍روع‍ي‍ت‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ م‍ع‍ن‍وي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ - ح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍روط ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ك‍م‍ي‍س‍ي‍ون‌ م‍اده‌ ص‍د ق‍ان‍ون‌ ش‍ه‍رداري‌ ( س‍اخ‍ت‍ار و ت‍ش‍ك‍ي‍لات‌ - ص‍لاح‍ي‍ت‌ - آرا )
م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ن‍ف‍ق‍ه‌ ، آث‍ار و اح‍ك‍ام‌ آن‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ در ورزش‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ض‍ان‍ت‌ اطف‍ال‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ن‍ه‍اد داوري‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ ف‍ع‍ل‌ ث‍ال‍ث‌
ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ چ‍اه‍ه‍اي‌ ف‍اق‍د پ‍روان‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداري‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ( غ‍ي‍ر ق‍راردادي‌) ب‍ان‍ك‍ه‍ا ن‍اش‍ي‌ ازع‍م‍ل‍ي‍ات‌ ب‍ان‍ك‍ي‌
ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍راي‌ ش‍روط ض‍م‍ن‌ ال‍ع‍ق‍د
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍درت‌ اج‍ب‍ارك‍ن‍ن‍ده‌ در ق‍رارداده‍ا
ع‍ل‍ل‌ اطال‍ه‌ دادرس‍ي‌ در ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ زم‍ان‌ و م‍ك‍ان‌ ان‍ع‍ق‍اد ع‍ق‍د
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اب‍ع‍ي‍ت‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ( ش‍رك‍ت‍ه‍ا)
ح‍ق‍وق‌ دارن‍ده‌ س‍ن‍د ت‍ج‍اري‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ل‌
ع‍ق‍د پ‍ن‍ه‍ان‍ي‌ و اع‍ت‍ب‍ار آن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ ث‍ال‍ث‌
ب‍ي‍ع‌ ك‍ال‍ي‌ ب‍ه‌ ك‍ال‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ در ف‍ق‍ه‌ و ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ق‍رارداده‍اي‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا
ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ك‍ال‍ي‍ف‌ اص‍ح‍اب‌ دع‍وي‌ در اول‍ي‍ن‌ ج‍ل‍س‍ه‌ دادرس‍ي‌
اس‍ت‍م‍لاك‌ ات‍ب‍اع‌ ب‍ي‍گ‍ان‍ه‌ در اي‍ران‌
ت‍ل‍ق‍ي‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ و اح‍ك‍ام‌ خ‍وي‍ش‍اون‍دي‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ح‍ق‌ ح‍ب‍س‌ در ق‍رارداده‍ا
م‍ع‍ام‍لات‌ خ‍ارج‌ از اخ‍ت‍ي‍ارم‍دي‍ران‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌
ت‍ح‍ول‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذاري‌ درب‍اره‌ ت‍خ‍ل‍ي‍ه‌ م‍ورد اج‍اره‌ و ن‍ح‍وه‌ رس‍ي‍دگ‍ي‌ ب‍ه‌ آن‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ح‍وه‌ اه‍داء ج‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ زوج‍ي‍ن‌ ن‍اب‍ارور و آق‍ار ح‍ق‍وق‍ي‌ آن‌
ق‍ض‍اوت‌ زن‌ در اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ن‍ظم‌ ع‍م‍وم‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ي‌
اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ ق‍اع‍ده‌ ي‍د
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍رك‌ ن‍ج‍ات‌ ج‍ان‌ دگ‍ي‍ري‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ، ح‍ق‍وق‌ آم‍ري‍ك‍ا)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ آث‍ار ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد درح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا وي‍ن‌1980
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ در ف‍رض‌ اج‍ت‍م‍اع‌ اس‍ب‍اب‌
ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر م‍س‍ال‍ه‌ ال‍ح‍اق‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ 2005 س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د درب‍اره‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ارت‍ب‍اطات‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ در ق‍رارداده‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ح‍ق‌ زوج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ام‍وال‌ م‍ك‍ت‍س‍ب‌ ت‍وس‍ط زوج‍ي‍ن‌ در زم‍ان‌ زوج‍ي‍ت‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ام‍ض‍اي‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍ق‍ررات‌ آن‍س‍ي‍ت‍رال‌
ب‍ررس‍ي‌ ش‍رط ت‍ب‍ان‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ح‍اك‍م‌ ب‍ر خ‍س‍ارت‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍س‍ب‍ي‍ت‌
ح‍ق‌ ح‍ب‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا
آث‍ار م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ه‍س‍ت‍ه‌ اي‌
ح‍ق‍وق‌ ك‍ودك‍ان‌ ب‍ي‌ ه‍وي‍ت‌ در اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌
ع‍وام‍ل‌ راف‍ع‌ ض‍م‍ان‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌
م‍وان‍ع‌ ارث‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ ب‍ا ب‍ررس‍ي‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌
م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ش‍ك‍لات‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردي‌ در اي‍ران‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ م‍ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ي‌ در اث‍ب‍ات‌ ام‍ور م‍دن‍ي‌ ( ب‍ا ت‍ك‍ي‍ه‌ ب‍رم‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌)
ب‍ررس‍ي‌ اس‍ن‍اد ب‍ع‍ن‍وان‌ ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ و ح‍دود اع‍ت‍ب‍ار آن‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ س‍اي‍ر ادل‍ه‌
وظائ‍ف‌ و م‍س‍ول‍ي‍ت‍ه‍اي‌ م‍ص‍ت‍دي‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ه‍واي‍ي‌ در ق‍ب‍ال‌ م‍س‍اف‍ر ب‍راس‍اس‌ ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ه‍زار ون‍ه‍ص‍د و ن‍ود ون‍ه‌ م‍ون‍ت‍رال‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ ق‍ب‍ل‌ آن‌
ف‍رزن‍دخ‍وان‍دگ‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ودك‌ م‍ص‍وب‌1989 ( ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ )
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ واگ‍ذاري‌ اع‍ض‍اي‌ ب‍دن‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌
م‍اه‍ي‍ت‌ و م‍ي‍زان‌ اع‍ت‍ب‍ار ق‍رارداد ال‍ح‍اق‍ي‌
ق‍اع‍ده‌ اي‍س‍ت‍م‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
ح‍دود اخ‍ت‍ي‍ارات‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دي‍ر ع‍ام‍ل‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ س‍ه‍ام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ي‌ در اس‍ن‍اد ت‍ج‍اري‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ آن‌ ب‍ا م‍ق‍ررات‌ ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ژن‍و
ن‍ق‍ش‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍ي‍گ‍ا در ح‍م‍اي‍ت‌ از س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاري‌ خ‍ارج‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
اس‍ت‍م‍رار ت‍ع‍ادل‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ق‍رارداده‍ا
ت‍وق‍ف‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ازرگ‍ان‌
ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ج‍ارت‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ ب‍ر اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ق‍رارداد م‍دن‍ي‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍ش‍ت‍رك‌ در ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ا ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ در اي‍ران‌
ن‍ح‍وه‌ اج‍راي‌ اص‍ل‌ 49 ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ي‌ در ن‍ظام‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
دع‍وي‌ اب‍طال‌ س‍ن‍د م‍ال‍ك‍ي‍ت‌
م‍وس‍س‍ات‌ اع‍ت‍ب‍اري‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ و غ‍ي‍رب‍ان‍ك‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍ه‍اد ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ف‍اه‍ي‍م‌ اع‍س‍ار و اف‍لاس‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ت‍ام‍ي‍ن‌ خ‍واس‍ت‍ه‌
وض‍ع‍ي‍ت‌ ف‍رزن‍د طب‍ي‍ع‍ي‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ ت‍اب‍ع‍ي‍ت‌ اي‍ران‌ و اس‍ت‍رال‍ي‍ا
ت‍اث‍ي‍ر ح‍ق‌ ح‍ب‍س‌ زوج‍ه‌ ب‍ر طلاق‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ ( ع‍س‍رو ح‍رج‌ )
ف‍رزن‍دخ‍وان‍دگ‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ - ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ )
آئ‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ دع‍وي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ت‍رك‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
م‍ال‍ك‍ي‍ت‌، خ‍ري‍د و ف‍روش‌ و م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ اع‍ض‍اي‌ ب‍دن‌
ض‍م‍ان‍ت‌ در اس‍ن‍اد ت‍ج‍اري‌
ت‍ع‍ه‍دات‌ ن‍اش‍ي‌ ازدارا ش‍دن‌ ب‍لاج‍ه‍ت‌
س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ م‍ن‍اف‍ع‌ ع‍م‍وم‍ي‌
آث‍ار ت‍ص‍رف‌ در م‍ال‌ غ‍ي‍ر در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ و اح‍ك‍ام‌ ع‍ق‍و ت‍وث‍ي‍ق‍ي‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ام‍ن‍ي‍ت‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍زه‍ك‍اري‌
ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ م‍ال‍ي‍ت‌ و م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ اع‍ض‍اي‌ ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ و آث‍ار ك‍ي‍ف‍ري‌ آن‌ در پ‍رت‍و ب‍ررس‍ي‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ف‍ت‍اوي‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ف‍ق‍ه‍ي‌
ارزش‌ ام‍اره‌ ت‍ص‍رف‌ در اث‍ب‍ات‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ن‍م‍اي‍ن‍ده‌ ق‍ان‍ون‍ي‌ م‍ح‍ج‍وري‍ن‌
ري‍ش‍ه‌ ي‍اب‍ي‌ ج‍رم‌ م‍ن‍ازع‍ه‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ك‍وه‍رن‍گ‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ آق‍ار ب‍ي‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍ص‍ر
آي‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر راه‍ك‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ در ج‍راي‍م‌ ام‍ن‍ي‍ت‍ي‌ ن‍ي‍روه‍اي‌ م‍س‍ل‍ح‌
م‍س‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ م‍ت‍ب‍وع‌ ن‍اش‍ي‌ از ع‍م‍ل‌ ت‍اب‍ع‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ي‍ن‌ در اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و م‍ف‍اد ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ق‍واع‍د ح‍اك‍م‌ ب‍ر راه‍ه‍اي‌ ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ، ب‍ي‍م‍ه‌ و ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ح‍دود ح‍ج‍ر ص‍غ‍ي‍ر در ك‍ش‍وره‍اي‌ اي‍ران‌ ، م‍ص‍ر و س‍وري‍ه‌
اي‍ف‍اء ت‍ع‍ه‍د ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ث‍ال‍ث‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌
چ‍ك‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍دن‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ت‍ف‍س‍ي‍ر ق‍اع‍ده‌ ح‍ق‍وق‍ي‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ن‍ق‍ض‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ف‍ردي‌
ت‍ع‍ه‍د اي‍م‍ن‍ي‌ در ق‍رارداده‍ا
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍وارث‌ ف‍رزن‍د ن‍اش‍ي‌ از ل‍ق‍اح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ و ان‍س‍ان‌ ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ ش‍ده‌
داوري‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ در ف‍ض‍اي‌ م‍ج‍ازي‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ي‍م‍ه‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌
ت‍اب‍ع‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ اك‍ت‍س‍اب‍ي‌ و آث‍ار آن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ و م‍وازي‍ن‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ن‍ق‍ش‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ي‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍رم‌
م‍ب‍ن‍اي‌ ض‍م‍ان‍ي‌ ي‍ا ام‍ان‍ي‌ ب‍ودن‌ ي‍د در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌ و آث‍ارش‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ض‍م‍ان‌ م‍ع‍اوض‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا1980
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ و س‍ي‍س‍ت‍م‌ داوري‌
ح‍م‍اي‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
ش‍راي‍ط ص‍دور ح‍ك‍م‌ ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌
ت‍طه‍ي‍ر ع‍واي‍د ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در در س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ اي‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ح‍ق‍وق‌ و ت‍ك‍ال‍ي‍ف‌ اداره‌ ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در س‍رق‍ت‌ ت‍وس‍ط اطف‍ال‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ي‍راز
ح‍ق‍وق‌ و ت‍ك‍ال‍ي‍ف‌ م‍دي‍ر ع‍ام‍ل‌ در ش‍رك‍ت‌ س‍ه‍ام‍ي‌
ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ض‍رر در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌
آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ح‍اك‍م‌ ب‍ر دادس‍راه‍ا و دادگ‍اه‌ ه‍اي‌ وي‍ژه‌ روح‍ان‍ي‍ت‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ آث‍ار ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ع‍ف‍و و ت‍وب‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ارزش‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود در م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ي‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ در م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍ق‍ص‍ي‍ر
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ م‍ع‍ي‍اره‍ا ، م‍لاك‌ ه‍ا و م‍ب‍ن‍اه‍ا در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ و ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍زاي‍ي‌ اي‍ران‌
ن‍م‍اي‍ن‍دگ‍ي‌ در اس‍ن‍اد ت‍ج‍اري‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ در م‍ورد دخ‍ال‍ت‌ در ام‍ر درم‍ان‌ اع‍ت‍ي‍اد
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍ق‍وق‌ ج‍زا ي‌ اي‍ران‌ در ح‍ف‍ظ و ص‍ي‍ان‍ت‌ از م‍ي‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌
طرق‌ اث‍ب‍ات‌ ج‍رائ‍م‌ م‍ن‍اف‍ي‌ ع‍ف‍ت‌ از دي‍دگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ج‍ازات‌ زن‍دان‌ ب‍ر ت‍ك‍رار ج‍رم‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ا م‍ج‍ازات‌ ه‍اي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ ح‍ب‍س‌
م‍اه‍ي‍ت‌ و آث‍ار ح‍ق‍وق‍ي‌ ع‍ق‍د ب‍ي‍م‍ه‌ ات‍ك‍اي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ دادگ‍اه‌ درم‍ان‌ م‍دار در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ و درم‍ان‌ اع‍ت‍ي‍اد و ارائ‍ه‌ ي‍ك‌ م‍دل‌ راه‍ب‍ردي‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍وان‍ي‍ن‌ اي‍ران‌
س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍ن‍ي‍ن‍ي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ارت‍ك‍اب‌ ج‍رم‌ در خ‍ص‍وص‌ ج‍راي‍م‌ ت‍ع‍زي‍ري‌ و ب‍ازدارن‍ده‌
ن‍گ‍اه‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ه‌ ب‍ازس‍ازي‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و آم‍ري‍ك‍ا
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍راي‍م‌ اع‍ت‍ق‍ادي‌ در ف‍رق‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
اص‍ول‌ ت‍ض‍م‍ي‍ن‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ي‌ دادرس‍ي‌ ع‍ادلان‍ه‌ در ف‍رآي‍ن‍د دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ض‍رورت‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ دي‍ات‌ م‍ت‍ع‍دد در م‍ص‍دوم‍ي‍ن‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍رگ‌ ق‍ش‍ر م‍غ‍ز
ب‍ررس‍ي‌ ح‍دود ت‍م‍ك‍ي‍ن‌ زوج‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ ب‍ا روي‍ك‍رده‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌
ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارات‌ و م‍ج‍ازات‌ ازال‍ه‌ ب‍ك‍ارت‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ن‍ظري‍ه‌ ك‍ارش‍ن‍اس‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ اس‍ت‍ص‍ن‍اع‌ ( ق‍رارداد س‍ف‍ارش‌ س‍اخ‍ت‌ )
اخ‍لال‌ در ام‍ن‍ي‍ت‌ پ‍رواز ه‍واپ‍ي‍م‍ا از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ داخ‍ل‍ي‌ و ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
م‍ج‍ازات‌ ق‍ت‍ل‌ غ‍ي‍ر اه‍ل‌ ك‍ت‍اب‌
چ‍ك‌ در ق‍ل‍م‍رو ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ س‍ه‍ام‍داران‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ س‍ه‍ام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍اده‌ 637 ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ ( اع‍م‍ال‌ م‍ن‍اف‍ي‌ ع‍ف‍ت‌ )
اج‍راي‌ اج‍ب‍اري‌ ق‍رارداد در ف‍ق‍ه‌ ، ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا
ب‍ررس‍ي‌ رك‍ن‌ م‍ادي‌ ج‍رم‌ پ‍ول‍ش‍وي‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ م‍ح‍اك‍م‌ داخ‍ل‍ي‌ ب‍ا دي‍وان‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ در رس‍ي‍دگ‍ي‌ ب‍ه‌ ج‍راي‍م‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ و ف‍ق‍ه‍ي‌ ج‍اي‍گ‍اه‌ م‍ه‍ر ال‍م‍ث‍ل‌ و ارش‌ ال‍ب‍ك‍اره‌ در ج‍رم‌ زن‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ت‌ ي‍اب‍ي‌ ج‍راي‍م‌ ت‍روري‍س‍ت‍ي‌ و راه‍ه‍اي‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌
م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌، اح‍ك‍ام‌ و آث‍ار ق‍رارداد اس‍ت‍ف‍اده‌ از رح‍م‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ ان‍ح‍لال‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ش‍وراي‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ا دادگ‍اه‍ه‍اي‌ ص‍ل‍ح‌ در ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ دادرس‍ي‌ ف‍وري‌ در ت‍ام‍ي‍ن‌ خ‍واس‍ت‍ه‌ و دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ ح‍دي‍ث‌ رف‍ع‌ در م‍ق‍ررات‌ ح‍ق‍وق‌ ج‍زاي‌ ع‍م‍وم‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ اي‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ق‍اچ‍اق‌ م‍واد م‍خ‍در
ب‍ررس‍ي‌ س‍ي‍ر ت‍ح‍ولات‌ دادگ‍اه‌ ه‍اي‌ اطف‍ال‌ و ش‍ي‍وه‌ دادرس‍ي‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ لاي‍ح‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ج‍دي‍د ( اخ‍ي‍رال‍ت‍ص‍وي‍ب‌ )
ب‍ررس‍ي‌ ش‍ك‍ن‍ج‍ه‌ روان‍ي‌ و اع‍ت‍ب‍ار ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ح‍اص‍ل‌ از آن‌ از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ داخ‍ل‍ي‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ت‍أث‍ي‍ر آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ر س‍ام‍ان‍ده‍ي‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ ك‍ش‍ور
ب‍ررس‍ي‌ ض‍م‍ان‍ت‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌ از ح‍س‍ن‌ اج‍راي‌ ق‍رارداد در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
م‍وارد رف‍ع‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ طرف‍ي‍ن‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ در ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا
ن‍ق‍ش‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ در ارت‍ك‍اب‌ و پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍رم‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ع‍ل‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌
پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍راي‍م‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍ورش‌ و ت‍ج‍م‍ع‍ات‌ غ‍ي‍ر ق‍ان‍ون‍ي‌
ق‍راردادي‌ ش‍دن‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌
س‍ي‍اس‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ج‍راي‍م‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
چ‍ال‍ش‌ ه‍اي‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍اي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا طلاق‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ دادگ‍اه‍ه‍اي‌ خ‍ان‍واده‌:ي‍ك‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍دي‍دارش‍ن‍اس‍ي‌
آث‍ار ص‍دور ح‍ك‍م‌ ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ آث‍ار ان‍ش‍اء ق‍ص‍د در ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ق‍رارداده‍اي‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ 1980 و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
اه‍داف‌ و آث‍ار ت‍ع‍ل‍ي‍ق‌ م‍ج‍ازات‌
ام‍ر م‍خ‍ت‍وم‌ در دي‍وان‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ر روي‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ي‌
م‍ب‍ان‍ي‌ ن‍ظري‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ ف‍ران‍س‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ع‍اطات‌ در ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ع‍ق‍ود ب‍وي‍ژه‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ در ح‍ق‍وق‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
زاي‍ن‍ده‌ رود و ح‍ق‍اب‍ة اص‍ف‍ه‍ان‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
ش‍رط داوري‌ در ق‍رارداده‍اي‌ داخ‍ل‍ي‌ و ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و س‍ي‍ر ت‍ح‍ولات‌ آن‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ ع‍رف‌ در ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍اب‍ع‍ي‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌ در دي‍وان‌ داوري‌ دع‍اوي‌ اي‍ران‌ و اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ري‍ك‍ا ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ادة 989 ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍دود اخ‍ت‍ي‍ارات‌ و وظاي‍ف‌ دادس‍ت‍ان‌ در ام‍ور ح‍س‍ب‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ف‍ك‍ري‌
دادرس‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ وق‍وع‌ ج‍رائ‍م‌ و ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ و ران‍ن‍دگ‍ي‌ در اي‍ران‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از آن‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رم‌ دزدي‌ دري‍اي‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ك‍ي‍ف‍ري‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍وي‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ و پ‍اره‌ اي‌ از ش‍روط ض‍م‍ن‌ آن‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ وآث‍اراص‍ل‌ ح‍س‍ن‌ ن‍ي‍ت‌ درق‍رارداده‍اي‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ي‌
ح‍ق‍وق‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍ارج‍ي‌ در اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ دي‍ن‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍راي‍م‌ زن‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ي‍م‍ات‌ زرت‍ش‍ت‌
آس‍ي‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ت‍ع‍دد ن‍ه‍اده‍اي‌ ق‍ان‍ون‌ گ‍ذار در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اص‍ول‌ دادرس‍ي‌ م‍ن‍ص‍ف‍ان‍ه‌ در خ‍ص‍وص‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ لاي‍ح‍ه‌ ج‍دي‍د آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌1390
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ م‍ه‍ري‍ه‌ و وض‍ع‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍ه‍ري‍ه‌ ك‍لان‌ در ح‍ق‍وق‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌
زوال‌ اي‍ج‍اب‌ درح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ت‍طب‍ي‍ق‌ ب‍ا ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الا م‍ص‍وب‌1390
اص‍ل‌ ت‍س‍ري‍ع‌ در رس‍ي‍دگ‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ در لاي‍ح‍ه‌ ج‍دي‍د آئ‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌
ع‍ب‍ور غ‍ي‍ر م‍ج‍از از م‍رز در م‍ق‍ررات‌ ج‍زاي‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ در ق‍ان‍ون‌ ج‍زاي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ آذرب‍اي‍ج‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ ه‍اي‌ گ‍روگ‍ان‍گ‍ي‍ري‌ از م‍ن‍ظر ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ دي‍ن‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ق‍ت‍ل‌ ه‍اي‌ ن‍ام‍وس‍ي‌ ( در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍رخ‍وار- اص‍ف‍ه‍ان‌ )
ن‍گ‍رش‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ب‍ه‌ م‍اه‍ي‍ت‌ و ت‍ع‍ه‍دات‌ اطراف‌ گ‍ش‍اي‍ن‍ده‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادي‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ن‍ق‍ض‌ م‍ح‍رم‍ان‍گ‍ي‌ در ف‍ض‍اي‌ س‍اي‍ب‍ر
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ در ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‍ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍ق‍وا در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ ازج‍رم‌ از ن‍گ‍اه‌ م‍ك‍ت‍ب‌ ت‍ش‍ي‍ع‌
ج‍رائ‍م‌ ج‍ن‍س‍ي‌ و ب‍ررس‍ي‌ آن‌ در ف‍ض‍اي‌ س‍اي‍ب‍ر
م‍ب‍ن‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ب‍ي‍ن‌ ع‍ام‍لان‌ ض‍رر در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ف‍ص‍ي‍ل‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍رم‍اي‍ه‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ س‍ه‍ام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رائ‍م‌ ب‍ر ع‍ل‍ي‍ه‌ ام‍لاك‌
ب‍ررس‍ي‌ ب‍زه‌ ك‍لاه‍ب‍رداري‌ در ج‍راي‍م‌ س‍ازم‍ان‌ ي‍اف‍ت‍ه‌
ت‍ج‍ارب‌ وك‍لاي‌ زن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از آزار ج‍ن‍س‍ي‌ و ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ و ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ آن‌
م‍اه‍ي‍ت‌، ش‍راي‍ط و آث‍ار اي‍ج‍اب‌ م‍ل‍زم‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ارس‍اي‍ي‌ ه‍اي‌ ق‍ان‍ون‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ اي‍ران‌ و اراي‍ه‌ راه‌ ح‍ل‍ه‍اي‌ آن‌
س‍ي‍ر ت‍ح‍ولات‌ ق‍ان‍ون‍ي‌ دادگ‍اه‍ه‍ا و دادس‍راه‍اي‌ ن‍ظام‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
آث‍ار م‍ال‍ي‌ ازدواج‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
ج‍ن‍ون‌ از دي‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ و پ‍زش‍ك‍ي‌ ق‍ان‍ون‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ي‍زان‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ح‍س‍اب‍داري‌ در ص‍ورت‌ ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ج‍راي‍م‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ص‍ح‍ت‌ و ت‍م‍ام‍ي‍ت‌ داده‌ه‍اي‌ راي‍ان‍ه‌اي‌ در ف‍ض‍اي‌ س‍اي‍ب‍ر در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ م‍اده‌ 220 ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ ( ح‍دودي‌ ك‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ ذك‍ر ن‍ش‍ده‌ ان‍د)
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ق‍واع‍د و م‍ق‍ررات‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ در اي‍ران‌ و ات‍ح‍ادي‍ه‌ اروپ‍ا
رون‍د رس‍ي‍دگ‍ي‌ ب‍ه‌ ج‍راي‍م‌ و ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ ق‍ض‍ات‌ و وك‍لا دادگ‍س‍ت‍ري‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د زن‍ان‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍رگ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اران‍ه‌ در ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ان‍ت‍ش‍ارس‍ه‍ام‌ ج‍دي‍د
ت‍اث‍ي‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اف‍ش‍اي‌ اخ‍ت‍ي‍اري‌ در ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ و ك‍ف‍اي‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ارزي‍اب‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
م‍وارد پ‍رداخ‍ت‌ دي‍ه‌ از ب‍ي‍ت‌ص‍ال‍م‍ال‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ ج‍دي‍د
ب‍ررس‍ي‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از ك‍ودك‍ان‌ ك‍ار در ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
س‍اخ‍ت‍ارگ‍راي‍ي‌ در آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ( م‍ورد پ‍ژوه‍ش‍ي‌ :ف‍ق‍ه‌ ش‍ي‍ع‍ه‌ و ان‍دي‍ش‍ه‌ اروپ‍اي‍ي‌)
ج‍اي‍گ‍اه‌ ف‍رزن‍د خ‍وان‍دگ‍ي‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍زه‍ك‍اري‌ اطف‍ال‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ و م‍رد در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ق‍رار داد و آث‍ار آن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وف‍اي‌ ب‍ه‌ ع‍ه‍د در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
م‍ب‍ان‍ي‌ و اص‍ول‌ ح‍اك‍م‌ ب‍ر ت‍ف‍س‍ي‍ر ق‍رارداده‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
رواب‍ط م‍ال‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
رژي‍م‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ و ق‍رارداده‍اي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ش‍ت‍رك‌ م‍ي‍ادي‍ن‌ م‍ش‍ت‍رك‌ ن‍ف‍ت‍ي‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ پ‍ل‍ي‍س‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ دادس‍ت‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ي‌
م‍ب‍ان‍ي‌ ن‍ظري‌ ت‍ح‍ول‌ ان‍دي‍ش‍ه‌ ت‍ق‍ص‍ي‍ر در ن‍ظام‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ت‍ج‍دي‍د ن‍ظرخ‍واه‍ي‌ از اح‍ك‍ام‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ ج‍دي‍د در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ پ‍رون‍ده‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ درح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌1392
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍د ب‍رك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ و ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دي‌ آزاد ب‍ر ن‍ح‍وه‌ ب‍ك‍ارگ‍ي‍ري‌ داراي‍ي‌ ه‍ا در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ب‍ر ب‍ازده‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍رع‍ادي‌ و اي‍ج‍اد ارزش‌ ب‍راي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍طوح‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ و ض‍ري‍ب‌ واك‍ن‍ش‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ درگ‍ردش‌ ب‍ر ب‍ازده‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ان‍دازه‌ ش‍رك‍ت‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ م‍دي‍ران‌ ارش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ك‍ي‍ف‍ر در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍رم‌
ن‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ي‍ر ح‍ق‍وق‌ ج‍زا در س‍ي‍ر ك‍ش‍ور ب‍ه‌ س‍وي‌ دم‍وك‍راس‍ي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ و ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ح‍ث‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ م‍ص‍وب‌1392
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر در ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د و روش‍ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از آن‌؛ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ ع‍ال‍م‌ اع‍ت‍ب‍اري‌ ح‍ق‍وق‌
ب‍ررس‍ي‌ ب‍ي‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ م‍ت‍ص‍دي‍ان‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و م‍س‍وول‍ي‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر پ‍اراداي‍م‌ ه‍اي‌ ج‍دي‍د ح‍س‍اب‍داري‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ _ س‍ال‌ 86 -91
ت‍اث‍ي‍ر س‍از و ك‍اره‍اي‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ح‍س‍اب‍ر س‍ان‌ داخ‍ل‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ق‍رار س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ داخ‍ل‍ي‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط م‍ي‍ان‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ ون‍س‍ب‍ت‌ ه‍اي‌ س‍ودآوري‌ وب‍ازار در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
رق‍اب‍ت‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اه‍رم‌ م‍ال‍ي‌،ف‍رص‍ت‌ رش‍د،ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ان‍دازه‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ر ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ و ج‍ري‍ان‌ ن‍ق‍دي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر رق‍اب‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌، ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍رارزش‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ س‍ود ت‍ق‍س‍ي‍م‌ ن‍ش‍ده‌ و رش‍د ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر رق‍اب‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌، ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍رارزش‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ ي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ال‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ دان‍ش‌ پ‍اي‍ه‌ و غ‍ي‍ر دان‍ش‌ پ‍اي‍ه‌ و در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ك‍وچ‍ك‌،م‍ت‍وس‍ط و ب‍زرگ‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ح‍ب‍اب‌ ع‍ق‍لاي‍ي‌ س‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ازي‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍ض‍ور س‍ه‍ام‍داران‌ ن‍ه‍ادي‌ دول‍ت‍ي‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار ك‍ن‍ت‍رل‌ ه‍اي‌ داخ‍ل‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رات‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍ر م‍ح‍ي‍ط اطلاع‍ات‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ت‍ج‍دي‍د ارائ‍ه‌ ارق‍ام‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍راي‍ط ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ ب‍ر واك‍ن‍ش‌ ب‍ازار س‍رم‍اي‍ه‌ ب‍ه‌ ه‍م‍وارس‍ازي‌ س‍ود
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ه‍م‍وارس‍ازي‌ س‍ود ب‍ر ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ اطلاع‍ات‍ي‌ س‍ود، ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ي‍ن‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍اي‌ ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ج‍م‍ع‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ان‍دازه‌ و دوره‌ ت‍ص‍دي‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ ش‍رطي‌ و غ‍ي‍رش‍رطي‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ه‌ ك‍ارگ‍ي‍ري‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ ي‍اب‍ي‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ زم‍ان‌ گ‍را (TDABC) در ب‍خ‍ش‌ ICU ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ري‍ع‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ راب‍طه‌ م‍ش‍وق‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود ب‍ر روي‌ ض‍ري‍ب‌ ح‍س‍اس‍ي‍ت‌ س‍ود
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داري‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادي‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادي‌ ب‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍ا
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ن‍رخ‌ ب‍ه‍ره‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ م‍ال‍ي‌ و م‍ان‍ده‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داري‌ ش‍ده‌ ش‍رك‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ روش‌ه‍اي‌ ك‍اه‍ش‌ ري‍س‍ك‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ب‍ر روي‌ س‍ه‍ام‌ رش‍دي‌ و ارزش‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رك‍ت‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ع‍ه‍د در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و اص‍ول‌ ق‍رارداده‍اي‌ اروپ‍ا
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ان‍ت‍ش‍ار ام‍واج‌ پ‍ارازي‍ت‌
ت‍ح‍ولات‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ ت‍ق‍ن‍ي‍ن‍ي‌ اي‍ران‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ح‍م‍اي‍ت‌ ب‍ازپ‍روران‍ه‌ از اطف‍ال‌ ب‍زه‍ك‍ار
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ت‍اس‍ي‍س‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ب‍ا ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ح‍ق‍وق‍ي‌ ت‍اخ‍ي‍ر در اج‍راي‌ اح‍ك‍ام‌ ج‍زاي‍ي‌
م‍م‍ان‍ع‍ت‌ از دس‍ت‍رس‍ي‌ ب‍ه‌ داده‌ و س‍ام‍ان‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ح‍ري‍م‌ اراض‍ي‌ ب‍راي‌ ك‍ارب‍ري‌ه‍اي‌ ع‍م‍وم‍ي‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ارت‍ب‍اط م‍دي‍ري‍ت‌ و طراح‍ي‌ ش‍ه‍ري‌ ب‍ا وق‍وع‌ ج‍رم‌ و پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از آن‌
ب‍ازش‍ن‍اس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اخ‍لاط وام‍زاج‌ ارب‍ع‍ه‌ در ب‍روز ج‍رم‌
ب‍ررس‍ي‌ اص‍ل‌ ص‍لاح‍ي‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ طب‍ق‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍دي‍د م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ج‍راي‍م‌ و ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ داروس‍ازان‌
ق‍ل‍م‍رو اراده‌ در س‍ل‍ب‌ ح‍ق‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍رت‍م‍ي‍زح‍ق‌ ازح‍ك‍م‌
ع‍دم‌ درخ‍واس‍ت‌ اج‍راي‌ ح‍ك‍م‌ ق‍ص‍اص‌ از س‍وي‌ اول‍ي‍اء دم‌ در ف‍ق‍ه‌ و روي‍ه‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ م‍ج‍ازات‍ه‍اي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ در م‍ورد اطف‍ال‌ ب‍زه‍ك‍ار در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ن‍ق‍د وب‍ررس‍ي‌ م‍ج‍ازات‍ه‍اي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ ح‍ب‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ت‍ك‍رار ج‍رم‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ ق‍ت‍ل‍ه‍اي‌ ع‍م‍د ب‍دون‌ ق‍ص‍اص‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
م‍ب‍ان‍ي‌ پ‍رداخ‍ت‌ دي‍ه‌ و خ‍س‍ارت‌ ب‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ي‍ان‌ ح‍وادث‌ ت‍روري‍س‍ت‍ي‌ در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ اص‍ل‌ ف‍ردي‌ ك‍ردن‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ا در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ن‍ه‍اده‍اي‌ م‍ردم‍ي‌ در پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ج‍رم‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ و ج‍اي‍گ‍اه‌ اص‍ل‌ ان‍ص‍اف‌ در ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍اي‌ اي‍ران‌،اص‍ول‌ ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍اي‌ اروپ‍ا و ي‍ون‍ي‍دروا
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ت‍ي‍م‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ در ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ روي‍ان‌ ه‍اي‌ ان‍س‍ان‍ي‌
ن‍گ‍رش‍ي‌ ب‍ر م‍اده‌ 220 ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ م‍ص‍وب‌1392
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ در ج‍راي‍م‌ راي‍ان‍ه‌اي‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍اري‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ ب‍ر اس‍اس‌ اج‍زاي‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ در ش‍راي‍ط وج‍ود ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍اري‌ ارزش‍ي‌ رش‍دي‌ درش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وج‍ه‌ ن‍ق‍د ن‍اك‍اف‍ي‌ و اض‍اف‍ي‌ و چ‍رخ‍ه‌ ت‍ب‍دي‍ل‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد آي‍ن‍ده‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ داراي‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ دول‍ت‍ي‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ر ب‍ازده‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ داروس‍ازي‌ ف‍ع‍ال‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍ظام‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍رك‍اراي‍ي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌ درگ‍ردش‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ي‌ و ن‍وس‍ان‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ خ‍ودروس‍ازي‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
راب‍طه‌ي‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ب‍ح‍ران‌ م‍ال‍ي‌ و س‍پ‍ر م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ ب‍ده‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ س‍ود ب‍ر ع‍دم‌ اطم‍ي‍ن‍ان‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ي‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
راب‍طه‌ي‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ي‍اب‍ي‌ ج‍ذب‍ي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود در ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍رگ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اران‍ه‌ در ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ان‍ت‍ش‍ارس‍ه‍ام‌ ج‍دي‍د
ش‍روط خ‍لاف‌ م‍ق‍ت‍ض‍اي‌ ذات‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ل‍ل‌ ق‍ان‍ون‍ي‌ اطال‍ه‌ دادرس‍ي‌ ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ و راه‍ك‍اره‍اي‌ م‍وج‍ود در روي‍ه‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ ظرف‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ق‍ان‍ون‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ لاي‍ح‍ه‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ت‍ج‍اري‌ اي‍ران‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ ف‍ران‍س‍ه‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ در ح‍وادث‌ ه‍واي‍ي‌ ب‍ا ت‍ك‍ي‍ه‌ ب‍ر ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ 1929 ورش‍و
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ت‍ف‍ك‍ي‍ك‌ ق‍ص‍د و رض‍ا و آث‍ار آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍اي‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ق‍اع‍ده‌ درا در ف‍ق‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ارت‍ش‍اء و اخ‍ذ پ‍ورس‍ان‍ت‌ در س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ اي‍ران‌
دع‍وي‌ اس‍ت‍رداد در ح‍ق‍وق‌ ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌
ن‍ه‍اد ت‍وق‍ي‍ف‌ و ت‍اخ‍ي‍ر اج‍راي‌ اح‍ك‍ام‌ م‍دن‍ي‌ در ق‍ان‍ون‌ و روي‍ه‌ ق‍ض‍اي‍ي‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ ف‍ق‍ه‍ي‌، ح‍ق‍وق‍ي‌ ع‍رف‌ و ع‍ادت‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ع‍ق‍ود م‍دن‍ي‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ دع‍وا،آث‍ار و ن‍ح‍وه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ آن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌
م‍رور زم‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ وح‍ق‍وق‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍اح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ اص‍ل‌ ح‍س‍ن‌ ن‍ي‍ت‌ در دادرس‍ي‌ ه‍اي‌ م‍دن‍ي‌
زوال‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر اع‍ت‍ب‍ارام‍ر م‍خ‍ت‍وم‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ر دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌
ت‍ح‍ولات‌ ق‍ان‍ون‍ي‌ طلاق‌ درن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌
رج‍وع‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‍وق‍ي‌
ت‍طب‍ي‍ق‌ م‍ادر ج‍ان‍ش‍ي‍ن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و اي‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ آم‍ري‍ك‍ا
ب‍ررس‍ي‌ اك‍راه‌ و اض‍طرار در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
وض‍ع‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اطف‍ال‌ ن‍ام‍ش‍روع‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌( ام‍ام‍ي‍ه‌)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ غ‍ب‍ن‌ ح‍ادث‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ زم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍ب‍ي‍ع‌ ت‍وس‍ط م‍ت‍ع‍ام‍ل‍ي‍ن‌
ج‍رم‌ ان‍گ‍اري‌ ج‍راي‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
ت‍ع‍وي‍ق‌ ص‍دور ح‍ك‍م‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ ج‍زاي‍ي‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ م‍س‍ت‍ي‌ در ارت‍ك‍اب‌ ج‍رم‌
ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ 1392 در خ‍ص‍وص‌ ج‍رائ‍م‌ ن‍اق‍ص‌ ( ش‍روع‌ ب‍ه‌ ج‍رم‌، ج‍رم‌ ع‍ق‍ي‍م‌ و ج‍رم‌ م‍ح‍ال‌)
س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ ت‍ق‍ن‍ي‍ن‍ي‌ اي‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ج‍راي‍م‌ ج‍ن‍س‍ي‌
س‍ي‍ر ت‍ح‍ولات‌ اص‍ل‌ ص‍لاح‍ي‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ي‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ق‍ت‍ل‌ م‍ه‍دورال‍دم‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ 1392
ت‍اث‍ي‍ر س‍ازم‍ان‌ ه‍ا و ن‍ه‍اده‍اي‌ س‍ي‍اس‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ف‍رآي‍ن‍د دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رم‌ ان‍گ‍اري‌ ج‍راي‍م‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ت‍ع‍دد و ت‍ك‍رار ج‍رم‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍ص‍ر
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ در ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ م‍ص‍وب‌ س‍ال‌ 92
س‍ي‍اس‍ت‌ ج‍ن‍اي‍ي‌ اي‍ران‌ در زم‍ي‍ن‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ اص‍لاح‍ي‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در م‍ص‍وب‌1389
ت‍ح‍ولات‌ ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ در ح‍م‍اي‍ت‌ از ب‍زه‌ دي‍ده‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ روان‍ي‌ م‍ه‍اج‍م‍ي‍ن‌ ج‍ن‍س‍ي‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ ق‍ت‍ل‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ق‍راره‍اي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍دي‍د آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ ج‍زاي‍ي‌ س‍ق‍ط ج‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ف‍ق‍ه‍ي‌ و ب‍ان‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ م‍ص‍وب‌ س‍ال‌1392
ت‍اث‍ي‍ر س‍وء س‍اب‍ق‍ه‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ در ت‍ك‍رار ج‍رم‌
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍ك‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ و روش‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا رواب‍ط ن‍ام‍ش‍روع‌ پ‍س‌ از ازدواج‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ ش‍راي‍ط ش‍ه‍ادت‌ و ش‍ه‍ود در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌
وظاي‍ف‌ ض‍اب‍طي‍ن‌ دادگ‍س‍ت‍ري‌ در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ج‍رائ‍م‌ م‍ش‍ه‍ود و غ‍ي‍ر م‍ش‍ه‍ود ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍دي‍د آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌
پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از ب‍زه‍ك‍اري‌ و ب‍زه‌ دي‍دگ‍ي‌ اطف‍ال‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر دادرس‍ي‌ و ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ و آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ م‍ص‍وب‌ 1392
ت‍اث‍ي‍ر ف‍ق‍ر ب‍ر ب‍زه‍ك‍اري‌ اطف‍ال‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ك‍ان‌ اراض‍ي‌ واق‍ع‌ در طرح‌ ه‍اي‌ دول‍ت‌
اب‍طال‌ راي‌ داوري‌ در ق‍وان‍ي‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌ و ق‍ان‍ون‌ آن‍س‍ي‍ت‍رال‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ م‍ال‍ك‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ در اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ ح‍ق‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ك‍ار و دلال‌ در ص‍ن‍ف‌ م‍ش‍اور ام‍لاك‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ق‍ه‍ري‌ ن‍اش‍ي‌ از اف‍ش‍اي‌ اس‍رار پ‍زش‍ك‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ج‍اي‍گ‍اه‌ اص‍ل‌ ص‍ح‍ت‌ در ت‍ف‍س‍ي‍ر ق‍رارداد ه‍ا
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ طب‍ي‍ب‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌ م‍ص‍وب‌1392
اذن‌ ول‍ي‌ در ن‍ك‍اح‌ ب‍اك‍ره‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ و م‍ذاه‍ب‌ پ‍ن‍ج‌گ‍ان‍ه‌
م‍ب‍ان‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ م‍طال‍ب‍ه‌ خ‍س‍ارت‌ م‍ازاد ب‍ر دي‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ ب‍ي‍م‍ه‌ اج‍ب‍اري‌
واك‍اوي‌ م‍ف‍ه‍وم‍ي‌ ع‍س‍ر و ح‍رج‌ در رواب‍ط ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌ ج‍ن‍س‍ي‌ زوج‍ي‍ن‌
م‍اه‍ي‍ت‌ و آث‍ار ش‍رط ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍اپ‍ذي‍ري‌ ق‍راردادي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ا اص‍ول‌ ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍اي‌ اروپ‍اي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ق‍ان‍ون‌ پ‍ي‍ش‌ ف‍روش‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اح‍ك‍ام‌ آن‌ ب‍ا اح‍ك‍ام‌ ب‍ي‍ع‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌
ت‍ع‍ارض‌ ق‍اع‍ده‌ ت‍س‍ل‍ي‍ط و لاض‍رر در م‍وض‍وع‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ت‍ع‍دي‍ل‌ ق‍رارداده‍ا در ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ و م‍ذاه‍ب‌ پ‍ن‍ج‍گ‍ان‍ه‌
ش‍رك‍ت‌ ت‍ض‍ام‍ن‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
م‍اه‍ي‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ق‍رارداد ب‍ه‍ره‌ ب‍رداري‌ از ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اري‌ (ف‍ران‍چ‍اي‍ز) وآث‍ار آن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ب‍ان‍ك‌ در اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادي‌
ت‍اث‍ي‍رم‍ح‍ي‍ط ن‍ام‍طم‍ئ‍ن‌ وق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاري‌ ب‍ازارب‍ره‍م‍وارس‍ازي‌ س‍وددرش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داري‌ در ت‍ص‍م‍ي‍م‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژي‍ك‌ ازدي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ران‌ وك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍وب‌ وك‍اغ‍ذ اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍ررس‍ي‍د ب‍ده‍ي‌ ه‍ا در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اف‍ش‍اي‌ اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ س‍رم‍اي‍ه‌گ‍ذاران‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌ه‍اي‌ 89 - 92
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ق‍ت‍ل‌ ه‍اي‌ ف‍اق‍د ح‍ق‌ ق‍ص‍اص‌ (ن‍ام‍وس‍ي‌)
ج‍راي‍م‌ س‍اي‍ب‍ري‌ :س‍رق‍ت‌ و ك‍لاه‍ب‍رداري‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ج‍زائ‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ع‍م‍ل‌ دي‍گ‍ري‌ در م‍وارد پ‍رداخ‍ت‌ دي‍ه‌ ت‍وس‍ط ع‍اق‍ل‍ه‌ و ب‍ي‍ت‌ ال‍م‍ال‌
ع‍ل‍ل‌ ب‍روز رف‍ت‍اره‍اي‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ري‌ و راه‍ك‍اره‍اي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌، ك‍اه‍ش‌ و پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ف‍رم‍ان‍ده‍ي‌ ان‍ت‍ظام‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍اه‍ي‍ت‌ و آث‍ار و اح‍ك‍ام‌ وف‍اداري‌ زوج‍ي‍ن‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ح‍ق‌ س‍رق‍ف‍ل‍ي‌ و ح‍ق‌ ك‍س‍ب‌ و پ‍ي‍ش‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌ از ح‍ي‍ث‌ م‍ف‍ه‍وم‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ن‍ق‍ل‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌
وق‍ف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ع‍ن‍وي‌
ق‍ان‍ون‌ ح‍اك‍م‌ ب‍ر ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ چ‍ن‍د وج‍ه‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ب‍ان‍ي‌ و م‍وارد ت‍وق‍ي‍ف‌ دادرس‍ي‌ در آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍داس‍ازي‌ اج‍ب‍اري‌ درآم‍ده‍ا و ث‍ب‍ات‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاري‌ اج‍زا درآم‍ده‍ا در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ در ح‍س‍اب‍داري‌ و ارزان‌ ف‍روش‍ي‌ س‍ه‍ام‌ در ع‍رض‍ه‌ اول‍ي‍ه‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ پ‍رت‍ف‍وي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ص‍ن‍دوق‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍ازار س‍رم‍اي‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌، رش‍د ش‍رك‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد آت‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ رن‍گ‌ ه‍ا
ت‍روري‍س‍م‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌ از دي‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر رواب‍ط دول‍ت‌ ه‍ا
ح‍ج‍ي‍ت‌ ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ خ‍س‍ارت‌ م‍ع‍ن‍وي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ اج‍راي‌ ع‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ف‍ران‍س‍ه‌ و ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ع‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ك‍الاه‍ا(CISG)
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ه‍اي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ب‍ا ك‍ن‍وان‍س‍ي‍ون‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ج‍اده‌اي‌
م‍س‍ئ‍وول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ آم‍وزگ‍ار ن‍اش‍ي‌ از ع‍م‍ل‌ دان‍ش‌ آم‍وز در م‍دارس‌ اي‍ران‌ و ب‍ررس‍ي‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ ف‍ران‍س‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ ق‍واع‍د اس‍ت‍ص‍لاح‌ و اس‍ت‍ح‍س‍ان‌ در ق‍ان‍ون‍گ‍ذاري‌
ت‍اث‍ي‍ر اع‍م‍ال‌ خ‍ي‍ار در اخ‍ذ ب‍ه‌ ش‍ف‍ع‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍اه‍ي‍ت‌ و آث‍ار ق‍رارداد ل‍ي‍س‍ان‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ش‍رط ت‍ن‍ص‍ي‍ف‌ داراي‍ي‌ ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د ن‍ك‍اح‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
م‍ب‍ان‍ي‌ ض‍م‍ان‌ پ‍زش‍ك‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌
روي‍ه‌ ق‍ض‍اي‍ي‌ در ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و اج‍راي‌ آراء داوري‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ح‍ق‍وق‌ پ‍دي‍دآورن‍دگ‍ان‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍اي‌ راي‍ان‍ه‌ اي‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ اي‍ران‌ و آم‍ري‍ك‍ا
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ م‍دي‍ران‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ س‍ه‍ام‍ي‌ در لاي‍ح‍ه‌ ج‍دي‍د ت‍ج‍ارت‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ 1393 -1394
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ح‍وه‌ ي‌ ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ دي‍ون‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ م‍ن‍ح‍ل‍ه‌ در لاي‍ح‍ه‌ ج‍دي‍د ت‍ج‍ارت‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍رم‌ ب‍غ‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ج‍رم‌ م‍ح‍ارب‍ه‌ و اف‍س‍اد ف‍ي‌ الارض‌
ب‍ررس‍ي‌ دادرس‍ي‌ ج‍راي‍م‌ اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍وق‍ي‌
ح‍ف‍ظ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ در ق‍ض‍اوت‌ ه‍اي‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ي‌ ( ع‌ ) و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ف‍م‍ي‍ن‍ي‍س‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ي‍م‍اري‌ م‍ح‍ك‍وم‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ در اج‍راي‌ م‍ج‍ازات‍ه‍اي‌ ب‍دن‍ي‌
ج‍رم‌ پ‍ول‍ش‍وي‍ي‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍ران‍زي‍ت‌ م‍واد م‍خ‍در و راه‍ك‍اره‍اي‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آن‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادي‌ ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ق‍س‍ي‍م‌ س‍ود ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ف‍رص‍ت‌ ه‍اي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ و ج‍ري‍ان‌ه‍اي‌ ن‍ق‍د آزاد
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اه‍رم‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ي‌ درش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ف‍راوان‍ي‌ گ‍زارش‍گ‍ري‌ م‍ال‍ي‌ ب‍رع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ درش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ص‍ادرات‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ص‍ادرات‍ي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍اط ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ض‍م‍ن‍ي‌ و آث‍ار آن‌ ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍اي‌ اج‍راي‍ي‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ پ‍اي‍داري‌ س‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍رغ‍ي‍ب‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍م‍وارس‍ازي‌ س‍ود ت‍وس‍ط م‍دي‍ران‌ ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ف‍اف‍ي‍ت‌ س‍ود ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادي‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ف‍ام‍ا و ف‍رن‍چ‌ و ع‍ام‍ل‌ م‍وم‍ن‍ت‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دي‍وان‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در ص‍ل‍ح‌ و ام‍ن‍ي‍ت‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ي‌ م‍رور زم‍ان‌ در ق‍ان‍ون‌ ج‍دي‍د م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ دخ‍ي‍ل‌ در ج‍رم‌ ف‍رار از خ‍دم‍ت‌ در ن‍اج‍ا
ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ س‍ب‍ز
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ ت‍ي‍م‌ پ‍زش‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ش‍راي‍ط و ارك‍ان‌ ص‍دور و اب‍طال‌ اس‍ن‍اد م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍وض‍وع‌ م‍واد 147 و 148 ق‍ان‍ون‌ ث‍ب‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ك‍ارك‍رده‍اي‌ ب‍ارن‍ام‍ه‌ دري‍اي‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ ن‍ف‍ع‌ ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌، ان‍گ‍ل‍ي‍س‌، م‍ص‍ر
اح‍ك‍ام‌ وح‍دود پ‍وش‍ش‌ درك‍ش‍وره‍اي‌ غ‍ي‍ر اس‍لام‍ي‌
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ درم‍ان‍دگ‍ي‌ م‍ال‍ي‌ و ورش‍ك‍س‍ت‍گ‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ درون‌ ش‍رك‍ت‍ي‌، ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ب‍ازار ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رگ‍رس‍ي‍ون‌ لاج‍ي‍ت‌ در ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ح‍اك‍م‍ي‍ت‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ ب‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود، ك‍اراي‍ي‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ال‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ك‍اري‌ و ص‍ادرات‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌
م‍ح‍ي‍ط ن‍ام‍طم‍ئ‍ن‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر راب‍طه‌ي‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ ت‍وطئ‍ه‌ و ت‍ب‍ان‍ي‌ در ج‍راي‍م‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ام‍ن‍ي‍ت‌ م‍ل‍ي‌
ج‍راي‍م‌ ع‍ل‍ي‍ه‌ ح‍ري‍م‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ اش‍خ‍اص‌
ح‍م‍اي‍ت‌ از س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ب‍زه‌ دي‍ده‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ادل‍ه‌ ي‌ ح‍رم‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د، ان‍ب‍اش‍ت‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍س‍ل‍ي‍ح‍ات‌ ه‍س‍ت‍ه‌اي‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ن‍اظر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ آث‍ار ع‍ق‍د اج‍اره‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
ح‍ق‍وق‌ ح‍اك‍م‌ ب‍ر ح‍ل‌ و ف‍ص‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‍ات‌ در ب‍خ‍ش‌ ت‍ع‍اون‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ش‍راي‍ط و اق‍س‍ام‌ دع‍اوي‌ اب‍طال‌ اس‍ن‍اد ث‍ب‍ت‍ي‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ اي‍ران‌
ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ي‍اب‍ي‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍اي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ه‍زي‍ن‍ه‌ ي‍اب‍ي‌ ج‍ذب‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ج‍ري‍ان‌ ه‍اي‌ ن‍ق‍دي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ده‌ و ه‍زي‍ن‍ه‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ب‍ر ب‍ازده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار س‍ه‍ام‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍زه‍ك‍اري‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ي‍اس‍وج‌
س‍ي‍اس‍ت‌ ت‍ق‍ن‍ي‍ن‍ي‌ ش‍روع‌ ب‍ه‌ ج‍رم‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ج‍رم‌ اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ك‍ي‍ف‍ري‌ اي‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ي‍س‌
روش‌ ه‍اي‌ ب‍رت‍ر در س‍ي‍ر رس‍ي‍دگ‍ي‌ ب‍ه‌ پ‍رون‍ده‌ه‍اي‌ ق‍ص‍ور پ‍زش‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍اي‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ت‍وه‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ ادي‍ان‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ م‍اه‍واره‌ اي‌ ب‍رارت‍ك‍اب‌ ج‍راي‍م‌ م‍ن‍اف‍ي‌ ع‍ف‍ت‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍رگ‍ذار ب‍ر ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق‌ س‍وخ‍ت‌ در ك‍ش‍ور اي‍ران‌ و راه‍ك‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‍گ‍ي‍ري‌ از آن‌
ح‍ق‍وق‌ و ت‍ك‍ال‍ي‍ف‌ زن‍دان‍ي‍ان‌ در اي‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ج‍اي‍گ‍اه‌ ت‍رك‌ ف‍ع‍ل‌ در ق‍ت‍ل‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
م‍وارد پ‍ذي‍رش‌ دف‍اع‌ م‍ش‍روع‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ي‌
گ‍ذري‌ ب‍ر ف‍رآي‍ن‍د پ‍ول‌ش‍وي‍ي‌ و اث‍رات‌ آن‌ در ب‍خ‍ش‌ه‍اي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ ت‍ج‍ار وم‍ع‍ام‍لات‌ ت‍ج‍اري‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍رلاي‍ح‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ م‍ص‍وب‌1391
م‍ف‍ه‍وم‌ خ‍ي‍ار ت‍دل‍ي‍س‌ و ج‍اي‍گ‍اه‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌، ف‍ق‍ه‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
روش‌ه‍اي‌ س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ ب‍ه‌ ن‍ف‍ع‌ م‍ن‍اف‍ع‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍دود اخ‍ت‍ي‍ارات‌ م‍ال‍ك‌ در م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ م‍ت‍زل‍زل‌
ام‍ك‍ان‌ دس‍ت‍ور م‍ن‍ع‌ پ‍رداخ‍ت‌ در اس‍ن‍اد ت‍ج‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍رط م‍ق‍دار در م‍ع‍ام‍لات‌ م‍ع‍وض‌
ن‍ظام‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ م‍ال‌ م‍ش‍اع‌ م‍وق‍وف‍ه‌
م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ م‍دن‍ي‌ دول‍ت‌ در ح‍وادث‌ غ‍ي‍رم‍ت‍رق‍ب‍ه‌
اس‍ت‍ق‍لال‌ ش‍رط داوري‌ در پ‍رت‍و ق‍وان‍ي‍ن‌ داوري‌، اس‍ن‍اد ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و روي‍ه‌ ق‍ض‍اي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ا م‍س‍ول‍ي‍ي‍ت‌ م‍ح‍دود در ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ و لاي‍ح‍ه‌ ج‍دي‍د
اس‍ن‍اد رس‍م‍ي‌ لازم‌ الاج‍راء و ن‍ح‍وه‌ اج‍راي‌ آن‌ در ادارات‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاك‌
ادغ‍ام‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍ا ب‍ا ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ لاي‍ح‍ه‌ ج‍دي‍د ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌
ب‍ررس‍ي‌ اح‍ك‍ام‌ وآث‍ار ف‍ق‍ه‍ي‌ وح‍ق‍وق‍ي‌ ش‍ب‍ي‍ه‌س‍ازي‌ ان‍س‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌، ان‍ت‍ق‍ادي‌ و ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ازدواج‌ ب‍ا ف‍رزن‍دخ‍وان‍ده‌( م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ 26 ق‍ان‍ون‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از ك‍ودك‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ي‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ و ب‍د س‍رپ‍رس‍ت‌) درح‍ق‍وق‌ اي‍ران‌ وح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍رخ‍ي‌ ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‌ و پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ر گ‍ل‍ج‍اي‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ ژرب‍را رق‍م‌ رزال‍ي‍ن‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ اف‍زاي‍ش‍ي‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ك‍ل‍زا و اس‍ي‍د آل‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍دي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍رات‌ ب‍رخ‍ي‌ از ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‌ روي‍ش‍ي‌ ب‍ر ش‍ك‍س‍ت‍ن‌ خ‍واب‌، ج‍وان‍ه‌ زن‍ي‌ ب‍در و رش‍د گ‍ي‍اه‍چ‍ه‌ ه‍اي‌ دو ت‍وده‌ زي‍ره‌ س‍ي‍اه‌
م‍دل‌ س‍ازي‌ رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ادام‍ك‌ ك‍وه‍ي‌ (Amygdalus Scoparia) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ن‍روف‍ازي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ه‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌ م‍وازي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ول‍ي‍د ك‍ي‍ك‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ي‌ ف‍راس‍ودم‍ن‍د ب‍ا خ‍اص‍ي‍ت‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍ل‍م‌ خ‍وراك‍ي‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ آب‌ پ‍ن‍ي‍ر ح‍اوي‌ اس‍ان‍س‌ م‍رزن‍ج‍وش‌
ت‍اث‍ي‍ر پ‍روف‍اي‍ل‌ س‍ل‍ول‌ ه‍اي‌ س‍وم‍ات‍ي‍ك‌ ب‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ف‍از م‍ان‍دگ‍ار ش‍ي‍ره‍اي‌ اول‍ت‍را ف‍ي‍ل‍ت‍رش‍ده‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍زودن‌ دو ن‍وع‌ ت‍رك‍ي‍ب‌ پ‍ري‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ لاك‍ت‍ول‍وز و ب‍ت‍اگ‍ل‍وك‍ان‌ ب‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ي‍ك‍روب‍ي‌، ب‍اف‍ت‍ي‌ و ح‍س‍ي‌ پ‍ن‍ي‍ر ف‍ت‍اي‌ ف‍راپ‍الاي‍ش‍ي‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ي‍زان‌ اس‍ي‍دف‍ي‍ت‍ي‍ك‌ و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ آل‍ف‍ا- آم‍ي‍لازي‌ آرد گ‍ن‍دم‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ آك‍ري‍لام‍ي‍د ن‍ان‌ ح‍اص‍ل‌ از آن‌ ه‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر پ‍وش‍ش‌ ك‍ي‍ت‍وزان‌-اس‍ان‍س‌ ل‍ي‍م‍و ب‍ر روي‌ م‍ان‍دگ‍اري‌ ( وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌، م‍ي‍ك‍روب‍ي‌، ح‍س‍ي‌ ) ق‍ارچ‌ دك‍م‍ه‌اي‌ ( آگ‍اري‍ك‍وس‌ ب‍ي‍س‍پ‍وروس‌ ) ك‍ام‍ل‌
اث‍ر زم‍ان‌ ب‍رداش‍ت‌ و روش‌ خ‍ش‍ك‌ ك‍ردن‌ ب‍ذر پ‍ي‍از ب‍ر ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ب‍ذر
ج‍اي‍گ‍زي‍ن‌ ك‍ردن‌ س‍وك‍رال‍وز و اس‍ت‍وي‍ا ب‍ه‌ ج‍اي‌ ش‍ك‍ر ب‍راي‌ ت‍ول‍ي‍د ت‍اف‍ي‌ رژي‍م‍ي‌
ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ ع‍ددي‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ گ‍ذرا ك‍ن‍س‍رو رب‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ در ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دي‌ ن‍ي‍م‍ه‌س‍خ‍ت‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ آل‍وم‍ي‍ن‍ي‍وم‌
ت‍اث‍ي‍ر زم‍ان‌، روش‌ پ‍ي‍ون‍د و ن‍وع‌ پ‍ي‍ون‍دك‌ ب‍ر گ‍ي‍راي‍ي‌ پ‍ي‍ون‍دك‌ ه‍اي‌ آل‍ب‍ال‍و روي‌ پ‍اي‍ه‌ ي‌ م‍ح‍ل‍ب‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر پ‍ي‍ش‌ ت‍ي‍م‍ار آن‍زي‍م‍ي‌ ري‍ش‍ه‌ ي‌ ش‍ي‍ري‍ن‌ ب‍ي‍ان‌ ب‍رران‍دم‍ان‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ع‍ص‍اره‌ وگ‍ل‍ي‍س‍ي‍ري‍زي‍ك‌ اس‍ي‍د ت‍وس‍ط روش‌ ه‍اي‌ رف‍لاك‍س‌ و اول‍ت‍راس‍ون‍د
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍زودن‌ پ‍ودر دان‍ه‌ ي‌ ت‍اج‌ خ‍روس‌ ك‍رون‍ت‍وس‌ ب‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ م‍اس‍ت‌ چ‍ك‍ي‍ده‌
ت‍اث‍ي‍ر اف‍زون‌ م‍س‌ ال‍ي‌ و م‍ع‍دن‍ي‌ در ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍دي‌ و ب‍رخ‍ي‌ آن‍زي‍م‌ ه‍اي‌ ك‍ب‍دي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ول‍ي‍د ق‍ن‍د م‍ي‍وه‌ از ش‍ي‍ره‌ ان‍گ‍ور و ش‍ي‍ره‌ خ‍رم‍ا
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ودر ب‍رگ‌ رزم‍اري‌ (Rosmarinus officinalis) و پ‍ون‍ه‌ وح‍ش‍ي‌(Origanum vulgare) ب‍ر ه‍ورم‍ون‍ه‍اي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍دي‌ و س‍ل‍ول‍ه‍اي‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و ح‍س‍ي‌ دوغ‌ اي‍ران‍ي‌ ت‍ول‍ي‍د ش‍ده‌ ب‍ر پ‍اي‍ه‌ ش‍ي‍ر ش‍ت‍ر و ش‍ي‍ر گ‍او در طي‌ م‍دت‌ م‍ان‍دگ‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ آل‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍دي‌ اس‍ف‍ن‍اج‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍وي‍ه‌ ه‍اي‌ اش‍رش‍ي‍ا ك‍ل‍ي‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ از ب‍س‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ آزم‍ون‌ ه‍اي‌ ف‍ن‍وت‍ي‍پ‍ي‌ و ال‍گ‍وي‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر اف‍زودن‌ ع‍ص‍اره‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ و ه‍س‍ت‍ه‌ ان‍ار( ش‍ه‍رض‍ا) ب‍ر ع‍م‍ر ن‍گ‍ه‍داري‌،وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌، ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و ح‍س‍ي‌ س‍وس‍ي‍س‌ ك‍وك‍ت‍ل‌ در طي‌ ن‍گ‍ه‍داري‌
ج‍داس‍ازي‌ و ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ق‍وي‌ ت‍ري‍ن‌ ب‍اك‍ت‍ري‌ ه‍اي‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ ب‍ي‍وف‍ي‍ل‍م‌ از ص‍ن‍اي‍ع‌ ل‍ب‍ن‍ي‌ و ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ه‍اري‌ ي‍ك‌ ن‍وع‌ ب‍ي‍وس‍ورف‍ك‍ت‍ان‍ت‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍دي‌ و ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ع‍ص‍اره‌ ري‍ش‍ه‌ خ‍ت‍م‍ي‌
اث‍ر م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ام‍ت‍ازون‌ و دگ‍زام‍ت‍ازون‌ ب‍ر ب‍اف‍ت‌ ب‍ي‍ض‍ه‌، ب‍رخ‍ي‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ و ب‍اروري‌ در م‍وش‌
ت‍أث‍ي‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ ب‍ا ج‍ي‍ره‌ ح‍اوي‌ ت‍ف‍ال‍ه‌ ان‍ار ب‍ر س‍ي‍س‍ت‍م‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ب‍رخ‍ي‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ در م‍وش‌
اث‍رات‌ پ‍ودر ص‍ف‍راي‌ گ‍اوي‌ در ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ م‍واد م‍غ‍ذي‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ان‍رژي‌ ق‍اب‍ل‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از گ‍ل‍وت‍ن‌ گ‍ن‍دم‌ ب‍ه‌ روش‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍ور س‍ف‍ي‍د، س‍ب‍ز و آب‍ي‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍رح‍ل‍ه‌اي‌ م‍ت‍ن‍اوب‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌، ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ي‍روئ‍ي‍دي‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‌ ك‍ن‍ج‍د و خ‍ارم‍ري‍م‌ ب‍ا و ب‍دون‌ پ‍رت‍و گ‍ام‍ا ب‍ر روي‌ پ‍ارام‍ت‍ر ه‍اي‌ اس‍پ‍رم‌ ق‍وچ‌ اف‍ش‍اري‌
ك‍ل‍ون‌ س‍ازي‌ ژن‌ FNDC5 گ‍وس‍ف‍ن‍دي‌ در ح‍ام‍ل‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍ر وي‍روس‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ه‌ و ع‍ص‍اره‌ اس‍پ‍ن‍د ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر پ‍ودر ان‍دام‌ ه‍واي‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ رزم‍اري‌ و ع‍ص‍اره‌ آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ت‍ام‌ ض‍د اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ س‍رم‌ و ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ خ‍ون‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ي‍ده‍اي‌ آم‍ي‍ن‍ه‌ آرژن‍ي‍ن‌ و ت‍رئ‍ون‍ي‍ن‌ در ج‍ي‍ره‌ ه‍اي‌ ك‍م‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر س‍ي‍ر و م‍ون‍ن‍س‍ي‍ن‌ س‍دي‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ و اس‍ك‍ور م‍دف‍وع‌ گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ پ‍رواري‌ ت‍غ‍دي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ج‍ي‍ره‌ ح‍اوي‌ م‍ق‍ادي‍ر ب‍الاي‌ ك‍ن‍س‍ان‍ت‍ره‌
ك‍ل‍ون‌ س‍ازي‌ ژن‌ ف‍ي‍ت‍از E.coli ب‍راي‌ اي‍ج‍اد ج‍وج‍ه‌ص‍ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ ت‍راري‍خ‍ت‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ رازي‍ان‍ه‌ (Foeniculum vulgare mill) ب‍ر م‍ي‍زان‌ ت‍ول‍ي‍د و ت‍رك‍ي‍ب‌ ش‍ي‍ر گ‍او ه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ ن‍ژاد ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر ت‍ف‍ال‍ه‌ م‍رك‍ب‍ات‌ ( پ‍رت‍ق‍ال‌) ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ ج‍ي‍ره‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‌ ب‍وم‍ادران‌ در پ‍اس‍خ‌ اي‍م‍ن‍ي‌ م‍وش‌ ه‍اي‌ ال‍ق‍اء ش‍ده‌ ب‍ا اش‍رش‍ي‍ا ك‍ل‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اه‌ ب‍رن‍ج‌ ع‍م‍ل‌ آوري‌ ش‍ده‌ ب‍ا م‍خ‍م‍ر( س‍اك‍اروم‍اي‍س‍ز س‍روي‍س‍ي‍ه‌) ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد رش‍د، ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ گ‍وس‍ف‍ن‍دان‌ پ‍رواري‌
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ص‍اره‌ و پ‍ودر گ‍ل‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ارزش‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ پ‍س‍ت‍ه‌ وح‍ش‍ي‌ ب‍راي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ گ‍وس‍ف‍ن‍د
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ص‍اره‌ درخ‍ت‌ ي‍وك‍ا ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ و ت‍ول‍ي‍د ش‍ي‍ر گ‍اوه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ ن‍ژاد ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
اي‍ج‍اد م‍اه‍ي‌ ه‍اي‌ ق‍زل‌ آلاي‌ ت‍راري‍خ‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ران‍س‍ف‍ك‍ش‍ن‌ اس‍پ‍رم‌، ت‍خ‍م‍ك‌ و ج‍ن‍ي‍ن‌
ت‍اث‍ي‍ر ش‍ك‍ل‌ ج‍ي‍ره‌ ، رن‍گ‌ و ش‍دت‌ ن‍ور ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آب‌ پ‍ن‍ي‍ر ت‍رش‌ و آب‌ پ‍ن‍ي‍ر ك‍م‌ لاك‍ت‍وز ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ چ‍ن‍د ش‍ك‍ل‍ي‌ ه‍اي‌ اگ‍زون‌ 1 ژن‌ BMP15 ب‍ر چ‍ن‍د ق‍ل‍و زاي‍ي‌ گ‍وس‍ف‍ن‍دان‌ ن‍ژاد ل‍ري‌ ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ و اف‍ش‍اري‌
اث‍ر ب‍ي‍وت‍ي‍ن‌ و وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ ب‌ 12 روي‌ ص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ گ‍اوه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌
اث‍رات‌ غ‍ل‍ظت‌ اس‍ي‍دآم‍ي‍ن‍ه‌ ل‍ي‍زي‍ن‌ و س‍طوح‌ اف‍زاي‍ش‍ي‌ گ‍ل‍وت‍ن‌ گ‍ن‍دم‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ اي‍ل‍ئ‍وم‍ي‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ه‍ورم‍ون‌ PMSG و ب‍وس‍رل‍ي‍ن‌ اس‍ت‍ات‌ در روش‌ ه‍م‍زم‍ان‍ي‌ ف‍ح‍ل‍ي‌ ب‍ر ب‍ازده‌ ت‍ول‍ي‍دم‍ث‍ل‍ي‌ م‍ي‍ش‌ ه‍اي‌ اف‍ش‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ك‍م‍ل‌ ن‍ان‍و س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ ب‍ا دو م‍ن‍ب‍ع‌ دي‍گ‍ر س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و خ‍اص‍ي‍ت‌ ت‍ام‌ آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍خ‍م‌ خ‍رف‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ وف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ان‍دازه‌گ‍ي‍ري‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ وع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍ل‍ي‌ زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ت‍ري‍ن‌ ت‍راك‍م‌ و رق‍م‌ ب‍راي‌ ك‍اش‍ت‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در ت‍ب‍ري‍ز
ت‍اث‍ي‍رروش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍رف‌ ع‍ن‍اص‍رري‍زم‍غ‍زي‌ ب‍رش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ رش‍د ، اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍ردوخ‍واص‌ ك‍م‍ي‌ وك‍ي‍ف‍ي‌ ذرت‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد و ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ رش‍د در 5 رق‍م‌ گ‍ن‍دم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ك‍ان‍ولا درج‍ي‍ره‌ م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار ت‍ج‍ارت‍ي‌
اث‍ر ت‍راك‍م‌ در واح‍د س‍طح‌ ب‍ر روي‌ ض‍ري‍ب‌ ت‍ب‍دي‍ل‌، م‍ي‍زان‌ رش‍د در دو ه‍ي‍ب‍ري‍د ج‍وج‍ه‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ س‍ه‌ رق‍م‌ ج‍و ب‍ه‍اره‌ در ت‍راك‍م‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ در ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و آن‍ال‍ي‍ز رش‍د ارق‍ام‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ ب‍ه‍اره‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍رك‍زي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و چ‍ي‍ن‌ ب‍رداري‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ع‍ل‍وف‍ه‌ و ب‍ذر دو رق‍م‌ ش‍ب‍در ب‍رس‍ي‍م‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رك‍رد
ارزي‍اب‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ لاي‍ن‌ ه‍اي‌ گ‍ن‍دم‌ دوروم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ازت‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍راء ع‍م‍ل‍ك‍رد رت‍ون‌ ارق‍ام‌ و لاي‍ن‌ ب‍رن‍ج‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از اس‍ي‍ده‍اي‌ آل‍ي‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ش‍ده‌ ب‍ر روي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر روش‍ه‍ا و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍رب‍ت‌ ش‍ك‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍ل‍ن‍ي‌ زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ي‍زان‌ و زم‍ان‌ م‍ص‍رف‌ ازت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ن‍دم‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ و ب‍رخ‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د ارق‍ام‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ق‍ادي‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ازت‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ چ‍غ‍ن‍در ق‍ن‍د در ش‍راي‍ط ش‍ور در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر ض‍اي‍ع‍ات‌ ك‍ش‍ت‍ارگ‍اه‍ي‌ طي‍ور ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍س‍اب‌ ف‍اض‍لاب‌ ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ش‍ده‌ ش‍ه‍ري‌ و س‍ي‍س‍ت‍م‌ SDI ب‍رك‍م‍ي‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ي‍اه‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر چ‍رب‍ي‌ وال‌ - ك‍ارن‍ي‍ت‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ق‍ادي‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ذر ب‍ر رون‍د رش‍د و ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ ارق‍ام‌ گ‍ن‍دم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اس‍ت‍ف‍اده‌ ازض‍اي‍ع‍ات‌ ك‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ رب‌ س‍ازي‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ طي‍ور گ‍وش‍ت‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍رش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ و م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‌ ارق‍ام‌ ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌
ب‍رآورد ع‍ك‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍رروي‌ ت‍ول‍ي‍د ش‍ي‍ر و ت‍ول‍ي‍د چ‍رب‍ي‌ و درص‍د چ‍رب‍ي‌ ش‍ي‍ر گ‍اوه‍اي‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ، م‍ح‍ي‍طي‌ و ف‍ن‍وت‍ي‍پ‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ش‍ي‍رواري‌ گ‍اوم‍ي‍ش‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
اث‍ر روش‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ م‍رح‍ل‍ه‌ اي‌ درطول‌ دوره‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذاري‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‌ م‍رغ‍ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ل‍رن‍گ‌ ب‍ه‍اره‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ س‍طوح‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ك‍ان‍ولا ب‍ج‍اي‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ س‍وي‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ن‍ژادي‌ و پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ گ‍وس‍ف‍ن‍دان‌ ن‍ژاد ل‍ك‌ ق‍ش‍ق‍اي‍ي‌ و ب‍ه‍م‍ئ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ك‍ود گ‍وگ‍رد و ت‍راك‍م‌ ارق‍ام‌ ج‍دي‍د ك‍ل‍زا ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط اق‍ل‍ي‍م‍ي‌ گ‍رگ‍ان‌ ورش‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍راح‍ل‌ ن‍م‍و، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد لاي‍ن‍ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ روغ‍ن‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ش‍ي‍رواري‌ گ‍اوه‍اي‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍اي‌ دام‌، پ‍دري‌ و م‍ادري‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ف‍س‍ف‍ر و ع‍ن‍اص‍ر م‍ي‍ك‍رو ب‍رخ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ ب‍ذر و ع‍ل‍وف‍ه‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ دواك‍وت‍ي‍پ‌ ي‍ون‍ج‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ل‍پ‍اي‍گ‍ان‌
اث‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ روغ‍ن‌ ك‍ت‍ان‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌ - ت‍رك‍ي‍ب‌ اس‍ي‍ده‍اي‌ چ‍رب‌ و ك‍ل‍س‍ت‍رول‌ زرده‌ ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌ م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍دت‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ك‍ل‍زا در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و ك‍ود ازت‍ه‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ رش‍د و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ زراع‍ي‌ ك‍ل‍زاي‌ ب‍ه‍اره‌ در م‍ن‍اطق‌ س‍ردس‍ي‍ر(ف‍ري‍دون‍ش‍ه‍ر)اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رم‍ك‍م‍ل‌ ك‍ردن‌ ك‍ي‍لات‍ه‍اي‌ آل‍ي‌ روي‌ ، م‍س‌ ، م‍ن‍گ‍ن‍ز ، در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ص‍ف‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌ در م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ارزش‌ غ‍ذاي‍ي‌ ق‍ص‍ي‍ل‌ ج‍و ت‍ول‍ي‍دي‌ ب‍ه‌ روش‌ آب‍ك‍ش‍ت‌ ب‍ا روش‍ه‍اي‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ م‍راح‍ل‌ ن‍م‍و، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ آن‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در ت‍اري‍خ‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ روش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ل‍ف‌ ه‍اي‌ ه‍رز م‍زرع‍ه‌ س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ن‍دم‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ورگ‍وم‌ دان‍ه‌اي‍ي‌ و آن‍زي‍م‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ك‍م‍ل‌ ك‍روم‌ ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ه‍وم‍ورال‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
رق‍اب‍ت‌ ب‍راي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و ت‍رم‍ي‍م‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد در ذرت‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍اري‍خ‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر م‍راح‍ل‌ ن‍م‍و ، اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ه‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و ت‍راك‍م‌ ب‍ذر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ لاي‍ن‍ه‍اي‌ ام‍ي‍د ب‍خ‍ش‌ ج‍و
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌ در م‍ن‍اطق‌ س‍ردس‍ي‍ر
ن‍وع‌ ب‍س‍ت‍ر م‍ت‍راك‍م‌ گ‍ل‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ ارق‍ام‌ ك‍ل‍زا (Brassicanapusl) در ك‍ش‍ت‌ ب‍ه‍اره‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ق‍ادي‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍وده‍اي‌ ن‍ي‍ت‍روژن‌ ، ف‍س‍ف‍ر و پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ آل‍م‍ان‍ي‌
اث‍ر م‍ك‍م‍ل‌ ك‍ردن‌ ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ا ع‍ص‍اره‌ ال‍ك‍ل‍ي‌ ب‍ره‌ م‍وم‌ در م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ م‍ح‍رك‌ رش‍د ف‍لاوف‍س‍ف‍ول‍ي‍پ‍ول‌ و وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ E ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ان‍دازه‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍وراك‌ و ت‍غ‍ذي‍ه‌ م‍رطوب‌ ب‍ر ع‍م‍ك‍ل‍رد پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و م‍رف‍ول‍وژي‌ روده‌ ك‍وچ‍ك‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رآراي‍ش‌ ك‍اش‍ت‌ و س‍طوح‌ ف‍س‍ف‍ر ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ د رم‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍واع‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‍ي‌ ه‍ادر ج‍ي‍ره‌ آغ‍ازي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ام‍ت‍ي‍از رف‍ت‍ار و م‍وض‍وع‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ م‍واد م‍غ‍ذي‌ در گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ي‍رخ‍وار
واك‍ن‍ش‌ گ‍ن‍دم‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ ح‍رارت‍ي‌ در ش‍راي‍ط م‍زرع‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اري‍خ‍ه‍اي‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ه‍اره‌ و س‍اي‍ه‌ ان‍دازي‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ ب‍رگ‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ي‍ك‍رو ب‍ر رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد ذرت‌ دان‍ه‌ اي‌ رق‍م‌ س‍ي‍ن‍گ‍ل‌ ك‍راس‌ 302 در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر گ‍ن‍دم‌ ك‍ام‍ل‌ و خ‍ردش‍ده‌ م‍ول‍ت‍ي‌ آن‍زي‍م‌ و ت‍غ‍ذي‍ه‌ م‍رطوب‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ك‍ارب‍رد ب‍رگ‌ خ‍رم‍ا در ت‍غ‍ذي‍ه‌ ب‍زه‍اي‌ م‍ول‍د رائ‍ي‍ن‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ گ‍ي‍اه‍ان‌ غ‍ال‍ب‌ م‍رت‍ع‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ رش‍د
ت‍اث‍ي‍ر خ‍اك‌ ورزي‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ق‍اي‍اي‌ ج‍و ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ق‍طع‌ آب‍ي‍اري‌ در م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ رش‍د ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ آن‌ در ازق‍ام‌ ك‍ل‍زاي‌ زم‍س‍ت‍ان‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ه‍ي‍ار
ت‍اث‍ي‍ر ان‍رژي‌ ج‍ي‍ره‌ و ه‍م‍زم‍ان‌ س‍ازي‌ ف‍ح‍ل‍ي‌ ب‍ر ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍روئ‍ي‍دي‌ و ب‍اروري‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر دان‍ه‌ ان‍ي‍س‍ون‌ و پ‍ودر ان‍دام‌ ه‍واي‍ي‌ خ‍ارخ‍اس‍ك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ف‍ل‍ور م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ روده‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر رش‍د،ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ورگ‍وم‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌
ن‍ق‍ش‌ س‍وپ‍ر ج‍اذب‌ در ح‍ف‍ظ رطوب‍ت‌ خ‍اك‌ ت‍ح‍ت‌ رژي‍م‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آب‍ي‍اري‌ چ‍م‍ن‌
ارزي‍اب‍ي‌ رون‍د ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در اق‍لام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍ودر و ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‌ درم‍ن‍ه‌ دش‍ت‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍ون‌ ، م‍ورف‍ول‍وژي‌ روده‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ اي‍ل‍ئ‍وم‍ي‌ م‍واد م‍غ‍ذي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ رون‍د ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور گ‍ي‍اه‌ چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د در م‍ق‍ادي‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در ت‍راك‍م‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ در ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ت‍ائ‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ، س‍ي‍س‍ت‍م‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و م‍ورف‍ول‍وژي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ در م‍ع‍رض‌ ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌ آب‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ك‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ارق‍ام‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ع‍د از گ‍رده‌ اف‍ش‍ان‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ن‍ج‍ك‌ خ‍ام‌ و ع‍م‍ل‌آوري‌ ش‍ده‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ، ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و پ‍اره‌اي‌ از ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍ون‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍اري‍خ‌ و روش‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر روي‌ ب‍رخ‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ پ‍ي‍از رق‍م‌ ت‍گ‍زاس‌ ارل‍ي‌ گ‍ران‍و 502 در م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍وي‌ ك‍ام‍ل‌ و خ‍رد ش‍ده‌ ب‍ا پ‍وس‍ت‍ه‌ و ب‍دون‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ و م‍ول‍ت‍ي‌ آن‍زي‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ل‍زاي‌ ب‍ه‍اره‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‍ي‌ و ت‍غ‍ذي‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ي‌ ب‍ا ج‍ي‍ره‌ه‍اي‌ ح‍اوي‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژي‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ش‍اخ‍ص‌ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ور م‍ن‍طق‍ه‌ اي‌ و رن‍گ‌ ن‍ور در س‍ال‍ن‌ پ‍رورش‌ ك‍ام‍لا ت‍اري‍ك‌ ب‍ا س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژي‌ ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رگ‌ ك‍ن‍ار ب‍م‍ب‍ئ‍ي‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌، ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ره‌ ه‍اي‌ ن‍ر پ‍رواري‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ پ‍اي‍داري‌ لاي‍ن‍ه‍اي‌ ام‍ي‍د ب‍خ‍ش‌ گ‍ن‍دم‌ در م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍دي‌ و س‍ه‍م‌ اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد در ش‍ك‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ام‍ي‍د ب‍خ‍ش‌ ج‍و در اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍زري‍ق‌ آن‍ت‍ي‌ آروم‍ات‍از ب‍ا و ب‍دون‌ ف‍اك‍ت‍ور رش‍د ش‍ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ي‍ن‌ ي‍ك‌ در ت‍خ‍م‌م‍رغ‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍م‍اي‍ز ج‍ن‍س‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ك‍م‍ل‌ ل‍ي‍زي‍ن‌ در خ‍لال‌ اواخ‍ر آب‍س‍ت‍ن‍ي‌ و ش‍ي‍رده‍ي‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ از م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌، ه‍ورم‍ون‍ي‌، ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ ش‍ي‍ر و در گ‍او ه‍اي‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌ چ‍ن‍د ش‍ك‍م‌ زاي‍ش‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ن‍دم‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍أث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ش‍ك‍س‍ت‍ن‌ خ‍واب‌ و ت‍ح‍ري‍ك‌ ج‍وان‍ه‌ زن‍ي‌ ب‍ذر چ‍ه‍ار گ‍ون‍ه‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ك‍ل‍زا ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط ت‍ن‍ش‌ و ب‍دون‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ لاي‍ن‌ ه‍اي‌ م‍ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍ار چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ي‍ره‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍زري‍ق‌ ف‍ل‍ون‍ك‍س‍ي‍ن‌ ب‍ر ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دم‍ث‍ل‍ي‌ و ق‍درت‌ ب‍اروري‌ در م‍وش‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ ي‍ولاف‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ و م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍رخ‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍ورف‍وف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ن‍دم‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ پ‍س‌ از گ‍رده‌ اف‍ش‍ان‍ي‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ي‍ره‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ و اج‍زاي‌ آن‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ گ‍ن‍دم‌ دوروم‌ (.(Triticum durum L
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ در ارق‍ام‌ ه‍ي‍ب‍ري‍د ذرت‌ دان‍ه‌ اي‌ ) Zea mays L ( و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ي‌ ژن‍وت‍ي‍پ‍ي‌، رگ‍رس‍ي‍ون‌ و ع‍ل‍ي‍ت‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ در لاي‍ن‌ ه‍اي‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍ا س‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ن‍دم‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رك‍رد
ت‍اث‍ي‍ر ي‍ك‌ آل‍ف‍ا ه‍ي‍دروك‍س‍ي‌ ك‍ول‍ه‌ ك‍ل‍س‍ي‍ف‍رول‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍س‍ف‍ر ف‍ي‍ت‍ات‍ه‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍رات‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ وش‍ك‍ل‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ دان‍ه‌ ذرت‌ وگ‍ن‍دم‌ درج‍ي‍ره‌ ي‌ آغ‍ازي‍ن‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍وس‍ال‍ه‌ه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌
ب‍ررس‍ي‌ واك‍ن‍ش‌ ارق‍ام‌ س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ه‌ ش‍راي‍ط ك‍ش‍ت‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ول‍ي‍د غ‍ده‌ه‍اي‌ ب‍ذري‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و رق‍م‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ آل‍ودگ‍ي‌ ذرت‌ ب‍ه‌ وي‍روس‌ ك‍وت‍ول‍گ‍ي‌ زب‍ر و خ‍س‍ارت‌ ب‍ر رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ي‍اه‌ ذرت‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍وي‍ا ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍اري‍خ‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رك‍رد
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ي‍اه‌ ج‍و ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ اج‍زاي‌ واري‍ان‍س‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ت‍وارث‌ ص‍ف‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ (.(Cucumis sativus L
ت‍اث‍ي‍رال‍گ‍وي‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍م‍ي‌ وك‍ي‍ف‍ي‌ ارق‍ام‌ ي‍ون‍ج‍ه‌ در چ‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ م‍ت‍وال‍ي‌ در خ‍اك‌ ش‍ور در ش‍راي‍ط آب‌ و ه‍واي‍ي‌ اه‍واز
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ك‍س‍ت‍ن‌ خ‍واب‌ ب‍ر روي‌ دو ت‍وده‌ رازي‍ان‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ران‍دازه‌ ب‍ن‍ه‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وري‌ آب‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ روي‍ش‍ي‌ و گ‍ل‍ده‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ زع‍ف‍ران‌ زراع‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ در لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ج‍دي‍د ك‍ل‍زا در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ي‍اه‌ ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍ار ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍راك‍م‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ات‍ون‌ آب‍اد اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازگ‍اري‌ ارق‍ام‌ چ‍م‍ن‌ ب‍رم‍وداگ‍راس‌ ب‍ه‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ در ش‍راي‍ط آب‌ و ه‍واي‍ي‌ ش‍ه‍ر ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ ارق‍ام‌ ج‍و ب‍ا م‍ص‍رف‌ آب‍ه‍اي‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌ و م‍ت‍ع‍ارف‌ (ش‍ور و غ‍ي‍رش‍ور) در ش‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍اي‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍راي‌ ب‍ه‍ب‍ود ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و روغ‍ن‌ لاي‍ن‌ه‍اي‌ س‍وي‍ا
ت‍اث‍ي‍ر طول‌ دوره‌ گ‍رس‍ن‍گ‍ي‌ و ت‍غ‍ذي‍ه‌ ب‍ا ج‍ي‍ره‌ پ‍ي‍ش‌ آغ‍ازي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر اس‍ي‍دي‌ ك‍ردن‌ آب‌ آب‍ي‍اري‌ و م‍ح‍ل‍ول‌ پ‍اش‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ك‍ش‍ت‌ خ‍اك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍رخ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‌ و ف‍ت‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ گ‍ل‌ اطل‍س‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ازت‍ه‌ و پ‍ت‍اس‍ه‌ و اس‍ي‍د س‍ال‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌ ب‍ر رش‍د روي‍ش‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ ص‍ب‍ر زرد (Aloe Vera)
ت‍اث‍ي‍ر پ‍خ‍ش‌ س‍ي‍لاب‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍اغ‌ س‍رخ‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ي‍د س‍ال‍ي‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌ روي‌ ج‍وان‍ه‌ زن‍ي‌ و رش‍د و ن‍م‍و دو گ‍ون‍ه‌ گ‍ل‌ گ‍اوزب‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌
اث‍ر ش‍وري‌ دائ‍م‌ و م‍ت‍ن‍اوب‌ م‍ح‍ل‍ول‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ در ك‍ش‍ت‌ ه‍ي‍دورپ‍ون‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ن‍ان‍وس‍ي‍ل‍ور و اس‍ان‍س‌ چ‍ن‍دگ‍ي‍اه‌ داروئ‍ي‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ س‍اك‍ارز ب‍راف‍زاي‍ش‌ ع‍م‍ر گ‍ل‍ج‍اي‍ي‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ رز رق‍م‌ ش‍ان‍ت‍ي‌
ك‍ارب‍رد پ‍ل‍ي‍م‍ر ن‍ان‍وس‍وپ‍ر ج‍اذب‌ ب‍ر گ‍ي‍اه‌ پ‍الاي‍ي‌ روي‌ ت‍وس‍ط آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ ت‍ح‍ت‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ا آب‌ آل‍وده‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ف‍ل‍ز
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و ش‍وري‌ آب‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ر ك‍م‍ي‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اس‍ان‍س‌ گ‍ي‍اه‌ داروئ‍ي‌ زن‍ي‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍وف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ن‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ گ‍ل‌ ش‍اپ‍س‍ن‍د
اث‍رات‌ ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ ك‍وده‍اي‌ آل‍ي‌ ب‍ر اش‍ك‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در ي‍ك‌ خ‍اك‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌
ب‍رآورد م‍اده‌ آل‍ي‌ ذره‌ اي‌ ) POM ( خ‍اك‌ در زي‍ر ح‍وزه‌ م‍ن‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ري‍ش‍ه‌ زاي‍ي‌ پ‍اي‍ه‌ GF677 و ب‍رخ‍ي‌ از ه‍ي‍ب‍ري‍ده‍اي‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ي‌ ه‍ل‍و x ب‍ادام‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد دو ن‍وع‌ ك‍ود آل‍ي‌ و گ‍وگ‍رد ب‍ه‌ ص‍ورت‌ چ‍ال‍ك‍ود ب‍ر رش‍د و ش‍اداب‍ي‌ ت‍ع‍دادي‌ از درخ‍ت‍ان‌ ف‍ض‍اي‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍رك‍رد
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍ح‍ول‌ و ت‍ك‍ام‍ل‌ خ‍اك‌ ه‍اي‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ض‍اي‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ و م‍ح‍دودي‍ت‌ ه‍اي‌ آن‌ ه‍ا ب‍راي‌ ف‍ض‍اي‌ س‍ب‍ز
ت‍أث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ر گ‍ل‍ج‍اي‍ي‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ رزرق‍م‌ ""Dolce Vita
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ر گ‍ل‍ج‍اي‍ي‌ گ‍ل‌ ه‍اي‌ ب‍ري‍ده‌ ي‌ ژرب‍را
اث‍ر ب‍رخ‍ي‌ پ‍ي‍ش‌ ت‍ي‍م‍اره‍ا ب‍رش‍ك‍س‍ت‍ن‌ خ‍واب‌ و ت‍ح‍ري‍ك‌ ت‍ن‍ژي‍دن‌ ب‍ذر ك‍ن‍ار ك‍وه‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ زاي‍ش‍ي‌ ، ك‍م‍ي‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ي‍وه‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌
اث‍ر ش‍وري‌ م‍ح‍ل‍ول‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ك‍ش‍ت‌ ه‍ي‍دروپ‍ون‍ي‍ك‌
اث‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ س‍ال‍ي‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د و ت‍ري‍ن‍گ‍زاپ‍ك‌ ات‍ي‍ل‌ ب‍ر روي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ دو ج‍ن‍س‌ چ‍م‍ن‌ پ‍وا و ل‍ول‍ي‍وم‌
ت‍اث‍ي‍ر- MCP 1 و پ‍وت‍رس‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ر ان‍ب‍ارم‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ر پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ رق‍م‌ س‍ل‍وا
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍ري‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍اك‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ن‍ظري‍ه‌ از ت‍واب‍ع‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رض‍ا اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ گ‍ون‍ه‌ اي‌ ك‍ف‍ش‍دوزك‌ ه‍اي‌ م‍زارع‌ ي‍ون‍ج‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ل‍ردگ‍ان‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ غ‍ال‍ب‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ن‍ظي‍م‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ رش‍د ( م‍ت‍ي‍ل‌ ج‍اس‍م‍ون‍ات‌ وج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ن‌ ) ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ زاي‍ش‍ي‌ زع‍ف‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ان‍ي‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ رس‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ح‍دودي‍ت‌ ه‍او پ‍ت‍ان‍س‍ي‍ل‌ ه‍اي‌ خ‍اك‌ ه‍اي‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ض‍اي‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌ ( دي‍زل‌)
ت‍اث‍ي‍ر دراز م‍دت‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍رن‍ج‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌، ك‍ان‍ي‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ، م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و م‍ي‍ك‍رو م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ خ‍اك‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍وري‌ چ‍م‍ن‌ ع‍ل‍ف‌ گ‍ن‍دم‍ي‌ ) (Agropyron desertorum در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا چ‍م‍ن‌ ت‍ال‌ ف‍س‍ك‍ي‍و (Festuca arundinacea)
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ ب‍ا م‍ي‍زان‌ آل‍ودگ‍ي‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ (Pb,Zn,Cd) در ف‍ض‍اي‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
آب‍ش‍وي‍ي‌ زي‍س‍ت‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ت‍وس‍ط ب‍اك‍ت‍ري‌ اك‍س‍ي‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ آه‍ن‌ و گ‍وگ‍رد ج‍داس‍ازي‌ ش‍ده‌ از خ‍اك‌ آل‍وده‌ ب‍ه‌ پ‍س‍م‍ان‍د ن‍ف‍ت‍ي‌ پ‍الاي‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.
ت‍اث‍ي‍رب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ي‍ت‍روژن‌ ب‍رروي‌ رش‍د،گ‍ل‍ده‍ي‌ وخ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ گ‍ل‌ ن‍رگ‍س‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ و اس‍ي‍د ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ك‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ ب‍رگ‌ در گ‍ي‍اه‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ م‍ع‍طر(Viola odorata)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ ب‍ر روي‌ رش‍د و ن‍م‍و ب‍ادام‌ ك‍وه‍ي‌ در اراض‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر اس‍ي‍د ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ك‌ و اس‍ي‍د س‍ال‍ي‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌ ب‍ر م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ م‍وج‍ود در گ‍ي‍اه‌ زرچ‍وب‍ه‌(.(Curcuma longa L
اث‍ر ان‍دازه‌ ذرات‌ ب‍س‍ت‍ر ك‍ش‍ت‌ پ‍ال‍م‌ ب‍رخ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ م‍ي‍وه‌ دو رق‍م‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ رازي‍ان‍ه‌، م‍ي‍خ‍ك‌ ه‍ن‍دي‌، ه‍ي‍پ‍وك‍ل‍ري‍ت‌ س‍دي‍م‌ و س‍ال‍ي‍س‍ل‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ع‍م‍ر پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ م‍ري‍م‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ و ن‍رو ف‍ازي‌ در پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ غ‍ل‍ظت‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در خ‍اك‌ و گ‍ن‍دم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍رك‍زي‌ اي‍ران‌
اث‍ر م‍ص‍رف‌ س‍رب‍اره‌ ك‍ن‍ورت‍ور ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ در ت‍غ‍ذي‍ه‌ آه‍ن‌ گ‍ي‍اه‌ ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍س‍ت‍ر ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ پ‍س‍اب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ب‍رخ‍ي‌ از ت‍ن‍ظي‍م‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ه‍اي‌ رش‍د گ‍ي‍اه‍ي‌ ب‍ر ك‍ش‍ت‌ درون‌ ش‍ي‍ش‍ه‌اي‌ آوي‍ش‍ن‌ دن‍اي‍ي‌ (Thymus daenenesis Celak. Subsp. daenensis)
اث‍ر ت‍رك‍ي‍ب‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ح‍ي‍ط ك‍ش‍ت‌ ب‍ر رش‍د ق‍ارچ‌ ش‍اه‌ ص‍دف‌
اث‍ر ورم‍ي‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌، چ‍اي‌ ورم‍ي‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ و ه‍ي‍وم‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د ب‍ر رش‍د، ن‍م‍و و م‍ي‍زان‌ اس‍ان‍س‌ گ‍ي‍اه‌ ش‍م‍ع‍دان‍ي‌ ع‍طري‌
اث‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ي‍دج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ك‌ و ن‍ان‍وك‍ودآه‍ن‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ رز رق‍م‌ ف‍ول‌ه‍اوس‌
اث‍ر ن‍ان‍و ك‍ود ك‍ل‍س‍ي‍م‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ راي‍ج‌ ك‍ودي‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ ژرب‍را رق‍م‌ ص‌اك‍و
اث‍رپ‍اك‍ل‍وب‍وت‍رازول‌ وت‍ري‍ن‍گ‍زاپ‍ك‌ ات‍ي‍ل‌ ب‍رخ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍رف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ چ‍ن‍د گ‍ي‍اه‌ پ‍رچ‍ي‍ن‍ي‌
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍ح‍ول‌ و ت‍ك‍ام‍ل‌ خ‍اك‌ ه‍اي‌ دام‍ن‍ه‌ اي‌ اراض‍ي‌ زري‍ن‌ ش‍ه‍ر - دي‍زي‍چ‍ه‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ت‍وس‍ط گ‍ي‍اه‌ ري‍ح‍ان‌ (.(ocimum basilicum L
اث‍ر اس‍ي‍د ه‍وم‍ي‍ك‌ و ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ك‍ود گ‍اوي‌، ك‍ود ك‍ب‍وت‍ر، اوره‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍ورم‍ون‌ ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ن‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ آل‍وئ‍ه‌ ورا
ب‍ررس‍ي‌ ش‍راي‍ط ج‍وان‍ه‌ زن‍ي‌ و م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ وش‍وري‌ ب‍ذرگ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌.Cressa cretica L
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍س‍ت‍ر س‍ب‍وس‌ ب‍رن‍ج‌ و ورم‍ي‍ك‍ولاي‍ت‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ آب‍ي‍اري‌ ك‍وزه‌ اي‌ ب‍ر ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍اك‍رو پ‍س‍اب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ازن‌ ب‍ر ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌ در گ‍ي‍اه‌ خ‍ي‍ار
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ ش‍ي‍راب‍ه‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ ك‍ود آل‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ و ب‍اك‍ت‍ري‍ه‍اي‌ م‍ق‍اوم‌ ب‍ه‌ آن‍ه‍ا در پ‍س‍اب‌ و زه‍ك‍ش‍ي‌ اص‍ل‍ي‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ك‍ارب‍رد پ‍س‍م‍ان‍د ه‍اي‌ آل‍ي‌ (ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ ، ك‍ود ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ ش‍ه‍ري‌ و ك‍ود گ‍اوي‌) ب‍راي‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ ع‍ن‍اص‍ر ك‍م‌ م‍ص‍رف‌ در خ‍اك‌ وگ‍ي‍اه‌ ذرت‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍زودن‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ك‍ود گ‍وس‍ف‍ن‍دي‌ ، گ‍وگ‍رد وت‍ي‍وب‍اس‍ي‍ل‍وس‌ ب‍ر رش‍د گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ و ب‍رخ‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ خ‍اك‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ج‍زي‍ه‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ ف‍ن‍ل‌ در خ‍اك‌ و پ‍س‍اب‌ م‍ن‍اطق‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر پ‍س‍م‍ان‍ده‍اي‌ آل‍ي‌ ب‍ر غ‍ل‍ظت‌ ب‍رخ‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در خ‍اك‌ و ج‍ذب‌ ت‍وس‍ط ب‍رخ‍ي‌ از گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ در ب‍اغ‌ گ‍ون‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌
اث‍ر ب‍س‍ت‍ه‌ ك‍ش‍ت‌ پ‍ال‍م‌ پ‍ي‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ك‍ش‍ت‌ ب‍دون‌ خ‍اك‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ذب‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ س‍رب‌ و ك‍ادم‍ي‍وم‌ ت‍وس‍ط س‍ه‌ ن‍وع‌ ك‍ان‍ي‌ رس‍ي‌ م‍ح‍ل‍ي‌ ش‍ام‍ل‌ دو ن‍وع‌ ب‍ن‍ت‍ون‍ي‍ت‌ و ي‍ك‌ ن‍وع‌ ك‍ل‍ي‍ن‍وپ‍ت‍ي‍ل‍ول‍ي‍ت‌ از ي‍ك‌ م‍ح‍ي‍ط آب‍ي‌ ح‍اوي‌ اي‍ن‌ ع‍ن‍اص‍ر
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍رخ‍ي‌ درخ‍ت‍ان‌ در ك‍ن‍ت‍رل‌ آل‍ودگ‍ي‌ ه‍واي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ف‍رس‍اي‍ش‌ ب‍ه‌ ه‍در رف‍ت‌ ك‍رب‍ن‌ آل‍ي‌ - ن‍ي‍ت‍روژن‌ و ف‍س‍ف‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍اران‌ س‍از م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ در ح‍وزه‌ آب‍خ‍ي‍ز س‍د ق‍ره‌آغ‍اج‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد پ‍ال‍م‌ ب‍ي‍ت‌ و ش‍ل‍ت‍وك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ك‍ش‍ت‌ خ‍اك‍ي‌
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ و ت‍ح‍ول‌ اف‍ق‌ پ‍ت‍روج‍ي‍ب‍س‍ي‍ك‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ول‍ي‍د ن‍ان‍وذرات‌ زئ‍ول‍ي‍ت‌ ك‍ل‍ي‍ن‍وپ‍ت‍ي‍ل‍ول‍ي‍ت‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ اث‍ر آن‌ ب‍ر روي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ش‍ي‍راب‍ه‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ خ‍اك‌ و پ‍وش‍ش‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ در س‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ ب‍وم‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍رچ‍م‍ب‍وي‌ ف‍ري‍دن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ - ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ در اث‍ر ق‍رق‌ درازم‍دت‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ق‍رق‌ ش‍ده‌ دره‌ ف‍راع‍ون‌ واق‍ع‌ در اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ آل‍ودگ‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در خ‍اك‌ و م‍ح‍ص‍ولات‌ زراع‍ي‌ پ‍ر م‍ص‍رف‌ در ش‍ه‍ره‍اي‌ داراي‌ ف‍راوان‍ي‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ام‌ اس‌ (Multiple Sclerosis)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ و ف‍راوان‍ي‌ ح‍ش‍رات‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ك‍ش‍ت‌ خ‍ال‍ص‌ و م‍خ‍ل‍وط س‍وي‍ا و ذرت‌
اث‍ر ك‍ارب‍ري‌ اراض‍ي‌ ب‍ر روي‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍اك‌ در م‍زرع‍ه‌ ف‍دك‌ واق‍ع‌ در 15 ك‍ي‍ل‍و م‍ت‍ري‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍م‌
ب‍ررس‍ي‌ ق‍درت‌ ش‍ك‍ارگ‍ري‌ (Orius niger (wolff و (Orius albidipennis(Reuter روي‌ ش‍ت‍ه‌ س‍ي‍اه‌ ب‍اق‍لا (Aphis fabae (Scopoli ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رگ‌ خ‍ي‍ار در ش‍راي‍ط آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ زن‍ج‍رك‌ ه‍اي‌ غ‍ال‍ب‌ م‍زارع‌ غ‍لات‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رك‍رد
ب‍ررس‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍رم‌ گ‍ل‍وگ‍اه‌ ان‍ار (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae روي‌ چ‍ه‍ار رق‍م‌ م‍ي‍زب‍ان‌ م‍رج‍ح‌ و غ‍ي‍ر م‍رج‍ح‌ ان‍ار در اص‍ف‍ه‍ان‌
اس‍ت‍ف‍اده‌ از آدم‍ي‍رال‌ ب‍راي‌ ش‍ك‍س‍ت‍ن‌ دي‍اپ‍وز س‍ن‌ گ‍ن‍دم‌ (.Hem.:Scutelleridae) Eurygaster integriceps Put و ت‍ه‍ي‍ه‌ ت‍خ‍م‌ ب‍راي‌ پ‍رورش‌ زن‍ب‍ور پ‍ارازي‍ت‍وئ‍ي‍د Trissolcus grandis درش‍راي‍ط آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‌
ره‍اس‍ازي‌ م‍وث‍ر ك‍ن‍ه‌ ش‍ك‍ارگ‍ر (Neoseiulus cucumeris Oudemans (Acari: Phytoseidae و ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ آن‌ ب‍ا ي‍ك‌ ك‍ن‍ه‌ ك‍ش‌، ب‍راي‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ك‍ن‍ه‌ دو ن‍ق‍طه‌ اي‌ (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranichidae روي‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ در ش‍راي‍ط گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ پ‍اك‍س‍ازي‌ زي‍س‍ت‍ي‌ ج‍ي‍وه‌ ت‍وس‍ط ب‍اك‍ت‍ري‍ه‍اي‌ ج‍داش‍ده‌ از پ‍س‍اب‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‍ك‍ه‍اي‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‌ اوري‍وس‌ ه‍اي‌ ش‍ك‍ارگ‍ر م‍زارع‌ ي‍ون‍ج‍ه‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ي‌ غ‍ال‍ب‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ك‍رم‍ان‍ش‍اه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍أث‍ي‍ر ه‍وا ده‍ي‌ و ره‍ا س‍ازي‌ دان‍ه‌ ه‍اي‌ ل‍وب‍ي‍ا چ‍ش‍م‌ ب‍ل‍ب‍ل‍ي‌ ب‍ا س‍م‌ گ‍ازي‌ ( ف‍س‍ت‍وك‍س‍ي‍ن‌ ) در ك‍ن‍ت‍رل‌ س‍وس‍ك‌ چ‍ه‍ار ن‍ق‍طه‌ اي‌ ح‍ب‍وب‍ات‌ .Callosobruchus maculatus F
ت‍اث‍ي‍ر ه‍م‍زي‍س‍ت‍ي‌ ق‍ارچ‌ م‍ي‍ك‍وري‍ز ب‍ا دو گ‍ي‍اه‌ وت‍ي‍ور و ف‍س‍ك‍ي‍و ب‍ل‍ن‍د ب‍ر گ‍ي‍اه‌ پ‍الاي‍ي‌ ك‍ادم‍ي‍وم‌ از ي‍ك‌ خ‍اك‌ آل‍وده‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ك‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ان‍واده‌ ي‌ Laelapidae م‍س‍ت‍ق‍ر در خ‍اك‌ و م‍رت‍ب‍ط ب‍ا لان‍ه‌ ي‌ م‍ورچ‍ه‌ ه‍ا در م‍ن‍اطق‍ي‌ از ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د
م‍طال‍ع‍ات‌ زي‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ پ‍روان‍ه‌ گ‍ل‌ خ‍وار ان‍ار (Notocelia punicana Kuenetsov (Lep.:Tortricidae در ش‍راي‍ط ص‍ح‍راي‍ي‌
اث‍رات‌ ت‍ر و خ‍ش‍ك‌ ش‍دن‌ خ‍اك‌ و ك‍ارب‍رد پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر ت‍ث‍ب‍ي‍ت‌ ي‍ا آزادس‍ازي‌ پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ در ب‍اغ‌ ه‍اي‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا س‍ن‍ي‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌
اث‍ر م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ زم‍ي‍ن‌ ن‍م‍ا و ك‍ارب‍ري‌ اراض‍ي‌ ب‍ر ن‍وع‌ خ‍اك‌ و ك‍ان‍ي‌ ه‍اي‌ رس‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ل‍ردگ‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ي‍ب‌ و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ خ‍اك‌ روي‌ ت‍وزي‍ع‌ خ‍ل‍ل‌ و ف‍رج‌ در اراض‍ي‌ ت‍پ‍ه‌ م‍اه‍وري‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍وه‍رن‍گ‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ح‍ل‍ول‍پ‍اش‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر ك‍م‌ م‍ص‍رف‌ Zn و Fe ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ وك‍م‍ي‌ م‍ي‍وه‌ و س‍رك‍ه‌ س‍ي‍ب‌ درخ‍ت‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍م‍ي‍رم‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‍س‍ت‍ي‍ك‌ ك‍ن‍ه‌ه‍اي‌ آب‍زي‌ (Acari:Hydrachnidia) اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد ك‍ود آل‍ي‌، گ‍وگ‍رد ع‍ن‍ص‍ري‌ و پ‍ودر لاس‍ت‍ي‍ك‌ در ت‍رك‍ي‍ب‌ ب‍ا ب‍اك‍ت‍ري‌ ت‍ي‍وب‍اس‍ي‍ل‍وس‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ج‍ذب‌ ب‍رخ‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر رن‍گ‌ و ارت‍ف‍اع‌ ت‍ل‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍روم‍ون‍ي‌ در م‍ي‍زان‌ ش‍ك‍ار ب‍ي‍د ك‍ل‍م‌ (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌، ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و م‍ي‍ن‍رال‍وژي‌ خ‍اك‌ ه‍ا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍وام‍ل‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ س‍از در وق‍وع‌ زم‍ي‍ن‌ ل‍غ‍زش‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اف‍س‍رآب‍اد چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌)
اث‍ر ت‍رك‍ي‍ب‌ م‍ح‍ص‍ول‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ك‍ش‍ت‌ ب‍دون‌ خ‍اك‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ي‍ب‌ و ت‍غ‍ي‍ي‍ر ك‍ارب‍ري‌ اراض‍ي‌ ب‍ر خ‍اك‌ ه‍ا و ك‍ان‍ي‌ ه‍اي‌ رس‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ام‍ام‌ ق‍ي‍س‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
ارزي‍اب‍ي‌ رون‍د ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ك‍ارب‍ري‌ اراض‍ي‌ طي‌ 50 س‍ال‌ اخ‍ي‍ر در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍لارد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ص‍اوي‍ر م‍اه‍واره‌ چ‍ن‍د زم‍ان‍ه‌ وGIS
اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‌ NET ج‍ه‍ت‌ اص‍لاح‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ف‍اض‍لاب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ ( اص‍ف‍ه‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ ص‍داي‌ ف‍راخ‍وان‍ي‌ زن‍ج‍ره‌ (Chloropsalta smaragdula Haupt, 1920 (Hem: Cicadidae و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا طول‌، ع‍رض‌ و وزن‌ ب‍دن‌
م‍ع‍رف‍ي‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ي‍اه‍ان‌ ت‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍رس‍وم‌ ج‍ه‍ت‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ي‍دك‍ل‍م‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ش‍ي‍راب‍ه‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ي‍اه‌ ن‍ي‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ ك‍ش‍ت‌ لاي‍ه‌ ن‍ازك‌ غ‍ذاي‍ي‌
اث‍رات‌ درازم‍دت‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍رن‍ج‌، ت‍ن‍اوب‌ ب‍رن‍ج‌، و آي‍ش‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌، ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌، ك‍ان‍ي‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ، م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و م‍ي‍ك‍روم‍وروف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ زري‍ن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍رد ن‍ان‍وس‍وپ‍ر ج‍اذب‌ و اس‍ي‍د ه‍وم‍ي‍ك‌ ب‍ر گ‍ي‍اه‌ ب‍الاي‍ي‌ س‍رب‌ و ن‍ي‍ك‍ل‌ در اراض‍ي‌ آل‍وده‌ ت‍وس‍ط ك‍ل‍زا
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍س‍ت‍ر پ‍رل‍ي‍ت‌ و زئ‍ول‍ي‍ت‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ آب‍ي‍اري‌ ك‍وزه‌اي‌ ب‍ر ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ پ‍س‍اب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ذوب‌ آه‍ن‌
ارزي‍اب‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ظاه‍ري‌ و م‍ي‍زان‌ اس‍ان‍س‌ گ‍ي‍اه‌ ك‍رف‍س‌ ك‍وه‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر روش‌اه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ش‍ك‌ ك‍ردن‌
اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ازن‌ ب‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ در گ‍ي‍اه‌ خ‍ي‍ار
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ك‍ش‍ن‍دگ‍ي‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ ك‍ل‍رپ‍اي‍ري‍ف‍وس‌ ( دورس‍ب‍ان‌) روي‌ ش‍ت‍ه‌ س‍ي‍اه‌ ب‍اق‍لا و ت‍اث‍ي‍ر م‍ي‍زان‌ ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ آن‌ در آب‌ ه‍اي‌ زي‍رزم‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ر ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ در م‍وش‌ ك‍وچ‍ك‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ ن‍ژاد Balb/C
م‍دل‌ س‍ازي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر غ‍ل‍ظت‌ ب‍رخ‍ي‌ از ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌ ك‍ش‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا پ‍س‍اب‌ ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ري‌
پ‍اك‍س‍ازي‌ زي‍س‍ت‍ي‌ ارس‍ن‍ي‍ك‌ ت‍وس‍ط ب‍اك‍ت‍ري‍ه‍اي‌ ج‍داس‍ازي‌ ش‍ده‌ از خ‍اك‌ آل‍وه‌ ب‍ه‌ آرس‍ن‍ي‍ك‌
ت‍اث‍ي‍ر گ‍ل‍ي‍ف‍وزات‌ ب‍ر ت‍وده‌ ب‍اك‍ت‍ري‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ و ام‍ك‍ان‌ ت‍ج‍زي‍ه‌ زي‍س‍ت‍ي‌ آن‌ ت‍وس‍ط ب‍اك‍ت‍ري‍ه‍اي‌ ج‍داس‍ازي‌ ش‍ده‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ص‍رف‌ ه‍م‍زم‍ان‌ س‍وپ‍ر ف‍س‍ف‍ات‌ ت‍ري‍پ‍ل‌ و پ‍ودر س‍ن‍گ‌ ف‍س‍ف‍ات‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ ك‍م‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ج‍ذب‌ ف‍س‍ف‍ر در ي‍ون‍ج‍ه‌ ه‍م‍دان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍زري‍ق‌ ف‍اض‍لاب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌ ب‍ر روي‌ ب‍رخ‍ي‌ از خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ خ‍اك‌ آن‌
اث‍ر پ‍س‍اب‌ ف‍اض‍لاب‌ ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر ب‍ر رش‍د ذرت‌ و ج‍و و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ آه‍ك‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر زم‍ي‍ن‌ و خ‍اك‌ ب‍ر اج‍زاء ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ م‍اده‌ آل‍ي‌ خ‍اك‌ در زي‍ر ح‍وض‍ه‌ آب‍خ‍ي‍ز س‍رخ‍ون‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍ح‍ول‌ و ت‍ك‍ام‍ل‌ خ‍اك‍ه‍اي‌ ش‍ور- س‍دي‍م‍ي‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ و م‍ح‍دودي‍ت‌ ه‍اي‌ آن‍ه‍ا ج‍ه‍ت‌ ك‍ش‍اورزي‌ واق‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ك‍ا
ك‍اب‍رد زئ‍ول‍ي‍ت‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍م‍ن‍ظور ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ م‍وج‍ود در ش‍ي‍راب‍ه‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ ك‍ود آل‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ي‍م‍ار ق‍ب‍ل‌ از ب‍رداش‍ت‌ س‍ال‍ي‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د و ج‍اس‍م‍ون‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ع‍م‍ر پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ رز ارق‍ام‌ دول‍س‍ي‍وي‍ت‍ا و آن‍ج‍ل‍ي‍ن‍ا
ب‍ررس‍ي‌ زي‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ ش‍پ‍ش‍ك‌ (Mercetaspis halli (Green) (Hemiptera: Diaspididae روي‌ درخ‍ت‍ان‌ ب‍ادام‌ و ه‍ل‍و و م‍ع‍رف‍ي‌ دش‍م‍ن‍ان‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ آن‌ در ش‍ه‍رك‍رد
ت‍اث‍ي‍ر آراي‍ش‌ رق‍م‌ گ‍رده‌ گ‍ي‍رن‍ده‌ و م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ م‍ي‍وه‌ س‍ي‍ب‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ زي‍س‍ت‍ي‌ م‍ت‍ي‍ل‌ ت‍رس‍ي‍و ب‍وت‍ي‍ل‌ ات‍ر (MTBE) ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ب‍اك‍ت‍ري‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍زي‍ه‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد پ‍س‍م‍ان‍ده‍اي‌ آل‍ي‌ ب‍رغ‍ل‍ظت‌ ب‍رخ‍ي‌ از ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در خ‍اك‌ و ج‍ذب‌ آن‍ه‍ا ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ گ‍ي‍اه‌ ذرت‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ت‍وس‍ط گ‍ي‍اه‌ ت‍رب‍چ‍ه‌
ارزي‍اب‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ اراض‍ي‌ ب‍خ‍ش‍ي‌ از م‍ن‍طق‍ه‌ دش‍ت‌ م‍ه‍ي‍ار
ب‍رآورد ه‍داي‍ت‌ ه‍ي‍درول‍ي‍ك‍ي‌ اش‍ب‍اع‌ خ‍اك‌ در زي‍ر ح‍وزه‌ م‍ن‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازي‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ (ANFIS) و ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ (RBF)
اث‍ر ك‍ارب‍رد ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ ش‍ه‍ري‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ گ‍ي‍اه‌ ج‍ع‍ف‍ري‌
ت‍اث‍ي‍ر ه‍رس‌ ب‍رگ‌ و گ‍ل‌ ب‍ر ك‍م‍ي‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ي‍وه‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ رق‍م‌ س‍ل‍وا
اث‍ر س‍ي‍ل‍ي‍س‍ي‍م‌ ب‍ر گ‍ي‍اه‌ خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ش‍راي‍ط ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌ در ك‍ش‍ت‌ ب‍دون‌ خ‍اك‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ پ‍ارازي‍ت‍وئ‍ي‍ده‍اي‌ م‍راح‍ل‌ لاروي‌ و ش‍ف‍ي‍رگ‍ي‌ س‍ف‍ي‍ده‌ ك‍وچ‍ك‌ ك‍ل‍م‌ (.(Lepidoptera: Pieridae) Pieris rapae ( L در م‍زارع‌ ك‍ل‍م‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازي‌ ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ ه‍اي‌ پ‍رورش‌ ان‍ب‍وه‌ زن‍ب‍ور (Pteromalus puparum (L.) (Hymenoptera: Pteromalidae
اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود پ‍ت‍اس‍ه‌ و م‍ق‍دار آب‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و روغ‍ن‌ گ‍ي‍اه‌ ك‍ل‍زا در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رك‍رد
اث‍ر ك‍ارب‍رد س‍رب‍اره‌ ك‍ن‍ورت‍ور م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ زب‍ال‍ه‌ي‌ ش‍ه‍ري‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌، ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍رك‍ي‍ب‌ ذرت‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ خ‍اك‌ و اراض‍ي‌ ب‍ر ت‍وزي‍ع‌ خ‍ل‍ل‌ و ف‍رج‌ خ‍اك‌ در م‍ق‍ي‍اس‌ م‍ي‍ك‍روس‍ك‍وپ‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ م‍ص‍ن‍وع‍ي‌ در زي‍ر ح‍وض‍ه‌ س‍رخ‍ون‌، ح‍وض‍ه‌ ي‌ آب‍خ‍ي‍ز ك‍ارون‌ ش‍م‍ال‍ي‌
اث‍ر زائ‍دات‌ خ‍ام‌ و م‍ص‍رف‌ ش‍ده‌ درخ‍ت‌ خ‍رم‍ا ب‍ع‍ن‍وان‌ ب‍س‍ت‍ر ك‍ش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ ژرب‍را
اث‍ر دوره‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‍ي‍ن‍گ‌ و ان‍دازه‌ ذرات‌ زائ‍دات‌ درخ‍ت‌ خ‍رم‍ا ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ل‌ م‍ي‍خ‍ك‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍ان‍و ذرات‌ ب‍ا ت‍ي‍م‍ار ه‍اي‌ راي‍ج‌ ب‍ر طول‌ ع‍م‍ر گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ ژرب‍را
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ م‍وث‍ر ب‍ر رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ادام‌ ك‍وه‍ي‌ (Amygdalus scoparia) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ خ‍وش‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ف‍ازي‌ - ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ ق‍ارچ‌ دك‍م‍ه‌ اي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍واع‌ خ‍اك‌ پ‍وش‍ش‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌، ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و ت‍ن‍اوب‌ گ‍رم‍اي‍ي‌ ب‍ر ان‍ب‍ارم‍ان‍ي‌ ان‍ار (Punica granatum)
ب‍ررس‍ي‌ ري‍زازدي‍ادي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ درم‍ن‍ه‌ ك‍وه‍ي‌ (Boiss. Artemisia aucheri) و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ص‍ي‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ص‍ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ در گ‍ي‍اه‍چ‍ه‌ه‍اي‌ ح‍اص‍ل‌ از ري‍زن‍م‍ون‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌ ك‍ود ه‍اي‌ آل‍ي‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ (Spinacia oleraceae) اس‍ف‍ن‍اج‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و آن‍زي‍م‍ي‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ (.Matricaria recutita L ( ت‍ح‍ت‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وري‌
اث‍ر طي‍ف‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ور LED و ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د ك‍اه‍و
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍ح‍ول‌، ت‍ك‍ام‍ل‌ وگ‍س‍ت‍رش‌ پ‍اري‍ن‍ه‌ خ‍اك‌ ه‍اي‌ س‍ري‌ گ‍ل‍ش‍ه‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ وك‍م‍ي‌ اراض‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍طق‌ ف‍ازي‌ وم‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ پ‍ارام‍ت‍ري‍ك‌ ب‍راي‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ گ‍ن‍دم‌ وج‍و در دش‍ت‌ م‍ه‍ي‍ار( اص‍ف‍ه‍ان‌)
ارزي‍اب‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ ق‍ارچ‌ ت‍ك‍م‍ه‌اي‌ ب‍لازئ‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍واع‌ خ‍اك‌ پ‍وش‍ش‍ي‌
اث‍ر م‍ح‍ي‍ط ه‍اي‌ ك‍ش‍ت‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ك‍م‍ي‍ت‌ ش‍ب‌ ب‍و گ‍ل‍دان‍ي‌ ) ( Matthiola incana
ج‍داس‍ازي‌ ب‍اك‍ت‍ري‌ ه‍اي‌ ت‍ث‍ب‍ي‍ت‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ي‍ت‍روژن‌ از ري‍زو س‍ف‍ر گ‍ي‍اه‌ ه‍ال‍وف‍ي‍ت‌ آل‍روپ‍وس‌ ل‍ي‍ت‍ورال‍ي‍س‌
اث‍ر ك‍لات‍ه‍اي‌ EDTA ، EDDS ب‍ر ران‍دم‍ان‌ گ‍ي‍اه‌ پ‍الاي‍ي‌ س‍رب‌، روي‌ و ك‍ادم‍ي‍وم‌ در گ‍ي‍اه‌ ذرت‌
گ‍ي‍اه‌ پ‍اي‍اي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ س‍رب‌، روي‌ و ك‍ادم‍ي‍وم‌ از خ‍اك‌ ت‍وس‍ط گ‍ي‍اه‍ان‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ و س‍ورگ‍وم‌
ب‍ررس‍ي‌ ري‍ز ازدي‍ادي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ص‍اب‍ون‍ي‌ در ش‍راي‍ط درون‌ ش‍ي‍ش‍ه‌ اي‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍وادآل‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ل‌ ت‍اج‌خ‍روس‌ (Celosiacristata)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ب‍ر روي‌ ع‍م‍ر ان‍ب‍ارم‍ان‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ م‍ي‍وه‌ ان‍ار ( رق‍م‌ م‍ل‍س‌ س‍اوه‌)
ت‍اث‍ي‍ر ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍ورم‍ون‌ ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ن‌ ب‍ر رش‍د، گ‍ل‍ده‍ي‌ و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ دو رق‍م‌ ف‍اي‍ر و ف‍ارو در گ‍ل‌ آن‍ت‍وري‍وم‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ر ان‍ب‍اري‌ و ك‍ن‍ت‍رل‌ آل‍ودگ‍ي‌ ك‍پ‍ك‌ س‍ب‍ز پ‍رت‍ق‍ال‌ رق‍م‌ وال‍ن‍س‍ي‍ا
اث‍ر اي‍ن‍دول‌ ب‍وت‍ي‍ري‍ك‌ اس‍ي‍د و ن‍م‍ك‌ پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ آن‌ در ري‍ش‍ه‌زاي‍ي‌ ان‍واع‌ ق‍ل‍م‍ه‌ س‍اق‍ه‌ س‍وف‍ورا ژاپ‍ن‍ي‌
اث‍ر روش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ش‍ك‌ ك‍ردن‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ك‍م‍ي‍ت‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ب‍ادرن‍ج‍ب‍وي‍ه‌ (.(Melissa officinalis L
ب‍ررس‍ي‌ ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ و ك‍ارب‍رد ه‍ورم‍ون‌ اس‍ي‍د ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ك‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ ي‌ گ‍ل‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ م‍ع‍طر
راب‍طه‌ ش‍دت‌ زرد ب‍رگ‍ي‌ درخ‍ت‍ان‌ چ‍ن‍ار پ‍ارك‌ لال‍ه‌ ب‍ا ب‍رخ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌، م‍رف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ك‍ان‍ي‌ ه‍اي‌ رس‍ي‌
اث‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍وگ‍رد ب‍ر زي‍س‍ت‌ آب‍ش‍وي‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ت‍وس‍ط ب‍اك‍ت‍ري‌ اك‍س‍ي‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ گ‍وگ‍رد ج‍داس‍ازي‌ ش‍ده‌ از خ‍اك‌ آل‍وده‌ ب‍ه‌ پ‍س‍م‍ان‍ده‍اي‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ پ‍الاي‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ن‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ دو رق‍م‌ گ‍ل‌ س‍ل‍وي‌
اث‍ر غ‍ل‍ظت‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ و م‍ن‍ي‍زي‍م‌ در م‍ح‍ل‍ول‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ در ك‍ش‍ت‌ ب‍دون‌ خ‍اك‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍رك‍ي‍ب‌ ت‍ي‍م‍اري‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ن‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ گ‍ل‌ ه‍اي‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ آل‍س‍ت‍روم‍ري‍ا
ارزي‍اب‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍ح‍م‍ل‌ آل‍ودگ‍ي‌ ه‍وا در ب‍رخ‍ي‌ از گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ ب‍اغ‌ گ‍ون‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍س‍ت‍ر س‍ب‍وس‌ ب‍رن‍ج‌ و ورم‍ي‍ك‍ولاي‍ت‌ در س‍ي‍س‍ت‍م‌ آب‍ي‍اري‌ ك‍وزه‌ اي‌ ب‍ر ت‍ص‍ف‍ي‍ه‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ پ‍س‍اب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ري‍ز ازدي‍ادي‌ م‍وس‍ي‍ر اي‍ران‍ي‌ ) Allium hirtifolium boiss ( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ري‍ز ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ت‍داول‌ و ب‍ررس‍ي‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‍ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ آن‌
آل‍ودگ‍ي‌ رس‍وب‍ات‌ زاي‍ن‍ده‌ رود ب‍ه‌ ف‍س‍ف‍ر و ب‍ع‍ض‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در م‍ح‍دود ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ و پ‍اي‍ي‍ن‌ دس‍ت‌ رودخ‍ان‍ه‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ب‍ه‍ت‍ري‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌(.(Triticum Aestivum L
ت‍اث‍ي‍ر ن‍ان‍وك‍وپ‍ر ، ن‍ان‍وس‍ي‍ل‍ور و س‍اك‍ارز در اف‍زاي‍ش‌ ع‍م‍ر گ‍ل‍ج‍اي‍ي‌ گ‍ل‌ ب‍ري‍ده‌ رز دل‍س‍وي‍ت‍ا
ت‍اث‍ي‍ر ش‍وري‌ و س‍ال‍ي‍س‍ل‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ آل‍وئ‍ه‌ص‍ورا (Aloe vera)
اث‍ر ك‍ارب‍رد ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ق‍ب‍ل‌ از ب‍رداش‍ت‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍ل‌ ش‍اخ‍ه‌ ب‍ري‍ده‌ ژرب‍ر رق‍م‌ Triopic Blend
ت‍اث‍ي‍ر ب‍اك‍ت‍ري‌ م‍ح‍رك‌ رش‍د گ‍ي‍اه‌ س‍ودوم‍ون‍اس‌ پ‍وت‍ي‍دا ب‍ر پ‍الاي‍ش‌ س‍رب‌ و ك‍ادم‍ي‍م‌ از خ‍اك‌ ت‍وس‍ط ذرت‌
اث‍ر ل‍ج‍ن‌ ك‍ن‍ورت‍ور ك‍ارخ‍ان‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ه‍م‍راه‌ م‍واد اس‍ي‍دزا ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ خ‍اك‍ه‍اي‌ آه‍ك‍ي‌
ري‍زازدي‍ادي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ك‍رف‍س‌ ك‍وه‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍اف‍ت‌
اث‍ر م‍ص‍رف‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ف‍س‍ف‍ره‌ ب‍ر غ‍ل‍ظت‌ ك‍ارم‍ي‍م‌ و ج‍ذب‌ روي‌ درگ‍ي‍اه‌ ذرت‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ م‍وس‍ي‍ر وح‍ش‍ي‌ اي‍ران‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ارك‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و ص‍ف‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ رش‍دي‌ دو رق‍م‌ خ‍رب‍زه‌ اي‍ران‍ي‌ پ‍ي‍ون‍د ش‍ده‌ ب‍ر روي‌ پ‍اي‍ه‌ه‍اي‌ ك‍دو
چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر و ت‍ح‍ول‌ خ‍اك‍ه‍اي‌ ش‍ور و س‍دي‍م‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍گ‍زي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ن‍اص‍ر ب‍ر، ك‍ل‍س‍ي‍م‌ و پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ م‍ي‍وه‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ رق‍م‌ گ‍اوي‍ت‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ك‍ارب‍رد ك‍وده‍اي‌ زي‍س‍ت‍ي‌ در س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍وده‍اي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ در ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌ ( ه‍ي‍ب‍ري‍د س‍ي‍ن‍گ‍ل‌ ك‍راس‌ ) 704
اث‍ر پ‍اك‍ل‍وب‍وت‍رازول‌ و ت‍ري‍ن‍گ‍زاپ‍ك‌ ات‍ي‍ل‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ظاه‍ري‌ و ك‍اب‍ري‌ چ‍م‍ن‌ چ‍اوداري‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍دت‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ارق‍ام‌ و ه‍ي‍ب‍ري‍ده‍اي‌ ج‍دي‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍وزي‍ع‌ م‍ك‍ان‍ي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در خ‍اك‌ س‍طح‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ي‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ه‍ي‍ب‍ري‍ده‍اي‌ ج‍دي‍دآف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در ش‍راي‍ط ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ه‍ي‍ار
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اري‌ ه‍اي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌ ب‍ادام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ان‍ح‍راف‌ از درص‍د ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ) (Dop در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍ام‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ و ف‍ن‍ول‍وژي‍ك‌ ك‍ن‍گ‍ر ف‍رن‍گ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ك‍ال‍وس‌ و ب‍اززاي‍ي‌ از ك‍ش‍ت‌ ت‍خ‍م‍دان‌ و ب‍س‍اك‌ خ‍ي‍ار
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌، زاي‍ش‍ي‌، ف‍ي‍ت‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و زن‍ده‌ م‍ان‍ي‌ دان‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍رده‌ در ب‍ي‍ن‌ و درون‌ گ‍ون‍ه‌ آوي‍ش‍ن‌ اي‍ران‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ ب‍ر ت‍لاق‍ي‌ پ‍ذي‍ري‌ و ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ب‍ذر در خ‍ي‍ار گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌اي‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد دو س‍ال‍ه‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ زب‍ال‍ه‌، ل‍ج‍ن‌ ف‍اض‍لاب‌ و ك‍ود گ‍اوي‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍اك‌ و ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر غ‍ذاي‍ي‌ و س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ذرت‌
اث‍ر ن‍وع‌ وس‍طح‌ آن‍زي‍م‌ ف‍ي‍ت‍از و ن‍س‍ب‍ت‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ب‍ه‌ ف‍س‍ف‍ر ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد وق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ي‌ ف‍س‍ف‍ر ف‍ي‍ت‍ات‍ه‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ام‍ي‍دب‍خ‍ش‌ ك‍ل‍زا در م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍ب‍وت‍رآب‍اد اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ رون‍د ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ذرت‌ ع‍ل‍وف‍ه‌ اي‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
گ‍ي‍اه‌ پ‍الاي‍ي‌ ه‍ي‍دروك‍رب‍ن‌ ه‍اي‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ آروم‍ات‍ي‍ك‌ ت‍وس‍ط گ‍ي‍اه‍ان‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ و آگ‍روپ‍اي‍رون‌ از خ‍اك‌ ه‍اي‌ پ‍الاي‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍اك‍ت‍ري‍ه‍اي‌ س‍ودوم‍ون‍اس‌ م‍ح‍رك‌ رش‍د گ‍ي‍اه‌ در ك‍اه‍ش‌ ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌ در گ‍ي‍اه‌ خ‍ي‍ار
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ ل‍وب‍ي‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ ف‍ي‍ت‍از و ن‍وع‌ ع‍م‍ل‌ آوري‌ خ‍وراك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد رش‍د و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ اي‍ل‍ئ‍وم‍ي‌ ف‍س‍ف‍ر در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ ال‍ق‍اء ت‍ن‍وع‌ س‍وم‍اك‍ل‍ون‍ال‌ در گ‍ي‍اه‌ اس‍ت‍وي‍ا ب‍راس‍اس‌ ص‍ف‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ك‍س‍ت‍ن‌ خ‍واب‌ و ك‍ارب‍رد م‍ح‍رك‌ ه‍اي‌ زي‍س‍ت‍ي‌ در دو ت‍وده‌ رازي‍ان‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ري‍زازدي‍ادي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ب‍اري‍ج‍ه‌ ) Ferula gummosa Boiss ( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍ن‍ي‍ن‌ ب‍ذر و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ ح‍اص‍ل‌ از ري‍زن‍م‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ آن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ و رواب‍ط خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ب‍رخ‍ي‌ ارق‍ام‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ زراع‍ي‌
ب‍ررس‌ اث‍ر ض‍د ق‍ارچ‍ي‌ اس‍ان‍س‌ چ‍ن‍د گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ در ك‍ن‍ت‍رل‌ ع‍وام‍ل‌ پ‍وس‍ي‍دگ‍ي‌ پ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‍ان‌ داروي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍رپ‍س‌ از ب‍رداش‍ت‌ م‍ي‍وه‌ پ‍رت‍ق‍ال‌ رق‍م‌ وال‍ي‍س‍ن‍ا
ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ي‍ره‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ص‍ف‍ات‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و روغ‍ن‌ در لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ك‍ل‍زا(.(Brassica napus L
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍وده‍اي‌ ن‍ي‍ت‍روژن‍ه‌ ، ب‍ي‍ول‍وژي‌ و دام‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و م‍ي‍زان‌ ت‍ج‍م‍ع‌ ن‍ي‍ت‍رات‌ و ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در غ‍ده‌ه‍اي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍ر ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ و آراي‍ش‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ژن‍وت‍ي‍پ‍ه‍اي‌ ج‍دي‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ (.(Helianthus annus L در ك‍ش‍ت‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ه‌
اث‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ آب‌ آب‍ي‍اري‌ و ب‍س‍ت‍ر ك‍ش‍ت‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ از خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ گ‍ل‌ ج‍ع‍ف‍ري‌
ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ي‍ره‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ص‍ف‍ات‌ م‍وث‍ر در ب‍ه‍ب‍ود ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ آن‌ در ه‍ي‍ب‍ري‍ده‍اي‌ ذرت‌ دان‍ه‌ اي‌ (.(Zea mays L
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ف‍ي‍ت‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ اك‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ون‍ه‌ .Mentha spicata L
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ص‍ف‍ات‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و روغ‍ن‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ ب‍ه‍اره‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ت‍ي‍ل‌ ج‍اس‍م‍ون‍ات‌ ب‍ن‍زي‍ل‌ آدن‍ي‍ن‌ ب‍ر روي‌ رش‍د روي‍ش‍ي‌ و زاي‍ش‍ي‌ ، م‍ي‍زان‌ م‍اروت‍ن‍وئ‍ي‍د گ‍ل‌ رز رق‍م‌ پ‍ل‍وف‍ي‍ن‍س‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍دل‌ HS - ET در ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ن‍ي‍از آب‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍رخ‍ي‌ از ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ پ‍ي‍ش‌ روي‍ش‍ي‌ ب‍ر ش‍ك‍س‍ت‌ خ‍واب‌ در دو ت‍وده‌ زي‍ره‌ س‍ي‍اه‌(Bunium persicum)
اث‍ر پ‍ودر ان‍دام‌ ه‍واي‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ چ‍وي‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ت‍ام‌ ض‍د اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ س‍رم‌ و ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ خ‍ون‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ م‍ح‍رك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد، ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍ج‍دد م‍واد ف‍ت‍وس‍ن‍ت‍زي‌ و م‍ح‍دودي‍ت‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ذرت‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د م‍ق‍اوم‌ و ح‍س‍اس‌ ب‍ه‌ ن‍م‍ات‍د س‍ي‍س‍ت‍ي‌ ت‍وس‍ط ن‍ش‍ان‍گ‍رRAPD
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ج‍دي‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌
اث‍ر ك‍ارب‍رد ك‍ود زي‍س‍ت‍ي‌ ف‍س‍ف‍ر و س‍وپ‍ر ف‍س‍ف‍ات‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ ( رق‍م‌ م‍ارف‍ون‍ا ) در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ان‍واع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ و ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ ب‍ره‌ ه‍اي‌ در ح‍ال‌ رش‍د
آل‍ودگ‍ي‌ رس‍وب‍ات‌ زاي‍ن‍ده‌ رود ب‍ه‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ و ف‍س‍ف‍ر در م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د ، ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ ، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ج‍دي‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌
اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ژل‌ گ‍ي‍اه‌ آل‍وئ‍ه‌ورا (Aloe barbadensis Miller) در آب‌ آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ف‍ل‍ور م‍ي‍ك‍روب‍ي‌ روده‌ ك‍وچ‍ك‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ر ارق‍ام‌ و ه‍ي‍ب‍ري‍د ه‍اي‌ ج‍دي‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍دي‌ و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ س‍ه‌ رق‍م‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍راك‍م‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد اج‍زاد ع‍م‍ل‍ك‍رد و ران‍دم‍ان‌ م‍ص‍رف‌ ن‍ور ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍راح‍ل‌ ن‍م‍و، م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور، ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ س‍ه‌ رق‍م‌ ج‍و در س‍ه‌ ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍وان‌ رش‍دي‌ ت‍وده‌ ه‍اي‌ ب‍ذر گ‍ل‍رن‍گ‌ در آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‌ و م‍زرع‍ه‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا رش‍د روي‍ش‍ي‌، اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد و ع‍م‍ل‍ك‍رد
اث‍رات‌ ح‍ذف‌ ب‍رگ‌ ه‍اي‌ ف‍وق‍ان‍ي‌ ب‍وت‍ه‌ ب‍ر رس‍ي‍دن‌ دان‍ه‌ گ‍رده‌ ب‍ه‌ ب‍لال‌ ب‍وت‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ادري‌ و س‍رزن‍ي‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ن‍ور ت‍وس‍ط ب‍رگ‌ ه‍اي‌ م‍ج‍اور ب‍لال‌، اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد و ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ ذرت‌ ه‍ي‍ب‍ري‍د KSC 540
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍و ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ن‍ي‍ت‍روژن‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍ج‍م‍ع‌ ن‍ي‍ت‍رات‌ در غ‍ده‌ ه‍اي‌ دو رق‍م‌ س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ارزي‍اب‍ي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ري‍ن‌ ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ و آراي‍ش‌ ك‍اش‍ت‌ در ب‍رخ‍ي‌ ارق‍ام‌ آزاد گ‍رده‌ اف‍ش‍ان‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در ك‍ش‍ت‌ دو دري‍ف‍ه‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ه‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ص‍ف‍ات‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ارق‍ام‌ گ‍ن‍دم‌ دوروم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ زي‍س‍ت‍ي‌ ب‍ذر و ش‍ك‍س‍ت‍ن‌ خ‍واب‌ در ه‍ن‍دوان‍ه‌ اب‍وج‍ه‍ل‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر آراي‍ش‌ و ت‍راك‍م‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ن‍ور و ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در گ‍ي‍اه‌ ذرت‌ (Sc 704)در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ل‍زاي‌ ب‍ه‍اره‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍راك‍م‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رك‍رد
اث‍رات‌ ك‍وده‍اي‌ ن‍ي‍ت‍روژن‌، ف‍س‍ف‍ر و پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر ن‍م‍و، اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و ع‍م‍ل‍ك‍رده‍اي‌ دان‍ه‌ و روغ‍ن‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در ك‍ش‍ت‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ه‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ارق‍ام‌ ج‍دي‍د ك‍ل‍زا پ‍ائ‍ي‍زه‌ ت‍ح‍ت‌ م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ق‍طع‌ آب‍ي‍اري‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ س‍رد اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ارق‍ام‌ ج‍دي‍د زم‍س‍ت‍ان‍ه‌ ك‍ل‍زا و ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و روغ‍ن‌ ب‍ا س‍اي‍ر ص‍ف‍ات‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍و در ت‍اري‍خ‍ه‍اي‌ ك‍اش‍ت‌ و ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ن‍دم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رات‌ ب‍ره‍م‌ ك‍ن‍ش‌ اس‍ي‍د لاك‍ت‍ي‍ك‌ و ف‍ي‍ت‍از ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ وري‌ از ف‍س‍ف‍ر ف‍ي‍ت‍ات‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍رخ‍ي‌ ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ب‍ر روي‌ رش‍د گ‍ي‍اه‌ و ت‍ول‍ي‍د م‍ي‍ن‍ي‌ ت‍ي‍وب‍ر در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ در ي‍ك‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ول‍ي‍د غ‍ده‌ ب‍ذري‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ول‍ي‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ش‍ده‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ اي‌ وال‌ - ك‍ارن‍ت‍ي‍ن‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د و ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‌ در گ‍اوه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌
ك‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ع‍ل‍ف‍ه‍اي‌ ه‍رز ك‍ل‍زاي‌ پ‍اي‍ي‍زه‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍واد ض‍د ع‍ف‍ون‍ي‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ آب‌ و غ‍ذا ( ب‍ر پ‍اي‍ه‌ پ‍راك‍س‍ي‍د ه‍ي‍دروژن‌ و ف‍ن‍اوري‌ ن‍ان‍و) ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ، ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍ون‌ و پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ آخ‍ر ف‍ص‍ل‌ در ارق‍ام‌ ولاي‍ن‍ه‍اي‌ ام‍ي‍دب‍خ‍ش‌ ج‍و
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژي‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍رك‍ي‍ب‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ دان‍ه‌ ب‍ل‍درچ‍ي‍ن‌ ژاپ‍ن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ لاي‍ن‌ ه‍اي‌ اص‍لاح‍ي‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ه‍اي‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ي‍ره‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ح‍ل‍ول‌ پ‍اش‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر ري‍زم‍غ‍ذي‌ و رژي‍م‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ و اج‍راي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد پ‍ن‍ب‍ه‌ رق‍م‌ N200
ت‍اث‍ي‍ر ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ گ‍ن‍دم‌ در ج‍ي‍ره‌ پ‍ي‍ش‌ اس‍ت‍ارت‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و م‍ص‍رف‌ خ‍وراك‌ گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ك‍ل‍زاي‌ ب‍ه‍اره‌ در زم‍ان‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ زم‍س‍ت‍ان‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍دي‌ و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ گ‍ي‍اه‌ ج‍و ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط خ‍اص‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ دو روش‌ ك‍اش‍ت‌ ك‍پ‍ه‌اي‌ دوب‍وت‍ه‌ اي‌ و ك‍اش‍ت‌ م‍ح‍ص‍ول‌ و اث‍ر آن‍ه‍ا ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ رش‍دي‌ اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد و ع‍م‍ل‍ك‍رد ذرت‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ن‍وع‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و پ‍ت‍ان‍س‍ي‍ل‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ در ش‍راي‍ط ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ و ب‍دون‌ ت‍ن‍ش‌
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ن‍ي‍از آب‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ ج‍و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ HS - ET در ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ ارق‍ام‌ و لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ج‍و م‍ت‍ح‍م‍ل‌ ب‍ه‌ ش‍وري‌ در م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر روش‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ر ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر غ‍ذاي‍ي‌ در گ‍ب‍اه‍ان‌ زب‍ان‌ گ‍ن‍ج‍ش‍ك‌ ، ب‍رگ‌ ن‍و و ت‍وت‌ ب‍رگ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ روي‌ ب‍رخ‍ي‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ ، ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و اج‍زاء آن‌ در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ذرت‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ه‌ خ‍ام‌ گ‍اودان‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ره‌ ه‍اي‌ ن‍ر پ‍رواري‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ج‍ذب‌ ن‍ور و ض‍ري‍ب‌ اس‍ت‍ه‍لاك‌ ن‍ور در ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍و ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ان‍ت‍ه‍اي‌ ف‍ص‍ل‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ زراع‍ي‌، ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ دان‍ه‌ ارق‍ام‌ گ‍ن‍دم‌
ب‍ررس‍ي‌ ارزش‌ غ‍ذاي‍ي‌ پ‍ي‍ت‌ ع‍م‍ل‌ آوري‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍خ‍ارآب‌ در ج‍ي‍ره‌ گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ن‍ر گ‍اوم‍ي‍ش‌
اث‍رات‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ گ‍وار در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ت‍وان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذاري‌ ، ب‍اروري‌ و ج‍وج‍ه‌ درآوري‌ م‍رغ‌ ه‍اي‌ م‍ادر ب‍وم‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍راك‍م‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ آن‌ در لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ام‍ي‍د ب‍خ‍ش‌ ل‍وب‍ي‍اس‍ف‍ي‍د در م‍ن‍طق‍ه‌ ل‍ردگ‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ف‍ال‍ه‌ ان‍گ‍ور ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ خ‍ون‌ ، ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍اي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ اي‍ل‍ئ‍وم‍ي‌ م‍واد م‍غ‍ذي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ش‍ب‍ي‍ه‌ س‍ازي‌ م‍راح‍ل‌ ن‍م‍و دو لاي‍ن‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ ب‍ه‍اره‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از درج‍ه‌ ح‍رارت‌ و طول‌ روز
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‍س‍ت‍ي‍ك‌ ك‍ن‍ه‌ه‍اي‌ (Parasitengona (Acari: Prostigmata خ‍ش‍ك‍ي‌ زي‌ ان‍گ‍ل‌ ب‍ن‍دپ‍اي‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‌ س‍ن‍ك‌ ه‍اي‌ ش‍ك‍ارگ‍ر Orius و ك‍ف‍ش‍دوزك‌ ه‍اي‌ Coccinellidae م‍زارع‌ ي‍ون‍ج‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ چ‍ادگ‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ از ارق‍ام‌ ع‍ل‍وف‍ه‌اي‌ ( س‍ورگ‍وم‌ ، س‍ودان‌ گ‍راس‌ ذرت‌ در دو ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌
اث‍ر س‍اي‍ز ب‍ن‍دي‌ و دوره‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‍ي‍ن‍گ‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ زائ‍دات‌ درخ‍ت‌ خ‍رم‍ا
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ دور آب‍ي‍اري‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و م‍ي‍زان‌ روغ‍ن‌ دان‍ه‌ ارق‍ام‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ ب‍ه‍اره‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ك‍م‍ل‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ن‌ و اس‍ي‍د ف‍ول‍ي‍ك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ، ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ ، ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژي‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ در گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ازه‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ و پ‍رب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ لاش‍ه‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر س‍طوح‌ ش‍وري‌ و روش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ رش‍د گ‍ن‍دم‌ ( روش‍ن‌)
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ي‍د آل‍ي‌ م‍ح‍اف‍ظت‌ ش‍ده‌ و ن‍س‍ب‍ت‍ه‍اي‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ان‍رژي‌ ب‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ب‍رف‍ل‍ورم‍ي‍ك‍روب‍ي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ اي‍ل‍ئ‍وم‍ي‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ اف‍زاي‍ش‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ك‍ل‍زا ب‍راس‍اس‌ اس‍ي‍ده‍اي‌ آم‍ي‍ن‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ه‍ض‍م‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ آن‍زي‍م‌ ب‍ر...
ب‍ررس‍ي‌ ري‍زازدي‍ادي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ درم‍ن‍ه‌ دش‍ت‍ي‌ (Besser Artemisia sieberi) و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ي‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ ث‍ان‍وي‍ه‌ در گ‍ي‍اه‍چ‍ه‌ ه‍اي‌ ح‍اص‍ل‌ از ري‍زن‍م‍ون‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دو م‍ن‍ظوره‌ از م‍لات‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط اس‍ت‍ف‍اده‌ و ع‍دم‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ك‍ود س‍رك‌ ن‍ي‍ت‍روژن‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ اف‍زاي‍ش‌ گ‍اودان‍ه‌ خ‍ام‌ و ع‍م‍ل‌ آوري‌ ش‍ده‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ ع‍م‍ر ت‍ول‍ي‍دي‌ و م‍ان‍دگ‍اري‌ و راب‍طه‌ ي‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌
اث‍ر ه‍م‌ خ‍ون‍ي‌ و ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ م‍رغ‌ ب‍وم‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
اث‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ س‍طوح‌ اف‍زاي‍ش‍ي‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ك‍ن‍ج‍د ب‍ه‍م‍راه‌ آن‍زي‍م‌ ف‍ي‍ت‍از ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ گ‍اوه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ و ن‍ت‍اي‍ج‌ م‍اده‌ گ‍اوداري‍ه‍اي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و ن‍ي‍م‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ب‍ارك‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ چ‍رب‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‌ ، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد گ‍ل‍رن‍گ‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍راي‍ط ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و م‍ق‍ادي‍رك‍ود ازت‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ دوگ‍ون‍ه‌ گ‍ي‍اه‌ داروئ‍ي‌ ب‍اب‍ون‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر پ‍ودرض‍اي‍ع‍ات‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ ب‍ا و ب‍دون‌ آن‍زي‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ق‍طع‌ آب‍ي‍اري‌ در م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ رش‍د ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ آن‌ در ارق‍ام‌ پ‍اي‍ي‍زه‌ گ‍ل‍زادر م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍اك‍ت‍وره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍س‍ت‌ ال‍ك‍ل‍ي‌ ش‍ي‍رخ‍ام‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ع‍ل‍وف‍ه‌ ه‍ي‍ب‍ري‍ده‍اي‌ ج‍دي‍د ذرت‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ پ‍دي‍وك‍وك‍وس‌ اس‍ي‍دي‌ لاك‍ت‍ي‍س‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ خ‍اك‌ و رژي‍م‍ه‍اي‌ آب‍ي‍اري‌ ب‍ر رش‍د و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ چ‍م‍ن‌ اس‍پ‍ورت‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ رش‍د ، ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د ارق‍ام‌ پ‍ائ‍ي‍زه‌ ك‍ل‍زا
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ك‍ل‍زا ب‍ا و ب‍دون‌ آن‍زي‍م‌ در ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ارزي‍اب‍ي‌ م‍دل‌ Et-Hs در ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ي‍ازآب‍ي‌ م‍ح‍ص‍ول‌ چ‍غ‍ن‍درق‍ن‍د در اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رات‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‍ه‍ا و پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‍ه‍ا ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ش‍رب‍ت‌ ش‍ك‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ص‍ف‍ات‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ل‍ور ب‍اك‍ت‍ري‍اي‍ي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و م‍رف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ گ‍ل‌ ه‍م‍ي‍ش‍ه‌ ب‍ه‍ار
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ و ت‍ك‍ام‍ل‌ خ‍اك‍ه‍اي‌ ورت‍ي‌ س‍ول‌ و ارت‍ب‍اط آن‍ه‍ا ب‍ا ت‍وپ‍وگ‍راف‍ي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍وه‍رن‍گ‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ لاي‍ن‌ ه‍اي‌ ام‍ي‍د ب‍خ‍ش‌ گ‍ل‍رن‍گ‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ گ‍ل‍رن‍گ‌ پ‍اي‍ي‍زه‌ از ن‍ظر ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ ، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ك‍ل‍رد در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ اراض‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍اي‍دار ف‍ض‍اي‌ س‍ب‍ز ش‍ه‍ري‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍اه‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ر
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر پ‍ودر و ع‍ص‍اره‌ گ‍ي‍اه‌ س‍رخ‍ارگ‍ل‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ در ج‍وح‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ چ‍رب‍ي‌ ح‍ي‍وان‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد طي‍ور گ‍وش‍ت‍ي‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ج‍ذب‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ و ف‍س‍ف‍ر
ب‍رآورد ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ه‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و م‍ح‍ي‍طي‌ ص‍ف‍ات‌ وزن‌ ت‍اش‍ش‌ م‍اه‍گ‍ي‌ و ت‍ول‍ي‍د پ‍ش‍م‌ در گ‍وس‍ف‍ن‍د ن‍ژاد ب‍ل‍وچ‍ي‌
اث‍ر آراي‍ش‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د و ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ دو رق‍م‌ چ‍غ‍ن‍در ق‍ن‍د در م‍ن‍طق‍ه‌ اق‍ل‍ي‍د
اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍رروي‌ ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ ، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ زراع‍ي‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ و آراي‍ش‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر روي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍اي‌ زراع‍ي‌ ه‍ي‍ب‍ري‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ ( ه‍اي‌ س‍ان‌33 ) در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍وي‌
ارزش‍ي‍اب‍ي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌ پ‍ل‍ت‌ چ‍س‍ب‍ان‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‍ي‌ آم‍ت‌ و اث‍رآن‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ م‍واد م‍غ‍ذي‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ ب‍ا پ‍ودر م‍اه‍ي‌ در ج‍ي‍ره‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژي‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ت‍وان‌ پ‍رواري‌ و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ لاش‍ه‌ ب‍ره‌ ه‍اي‌ پ‍رواري‌ ن‍ر ن‍ژاد زل‌ م‍ازن‍دران‌
رق‍اب‍ت‌ ب‍راي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و ت‍رم‍ي‍م‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد در آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد 5 رق‍م‌ ش‍ب‍در در ف‍واص‍ل‌ و ت‍اري‍خ‍ه‍اي‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ك‍اش‍ت‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
اث‍رات‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ روغ‍ن‍ي‌ پ‍ال‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر زم‍ان‌ و ارت‍ف‍اع‌ ب‍رداش‍ت‌ ب‍رص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ رات‍ون‌ ب‍رن‍ج‌ رق‍م‌ طارم‌ ه‍اش‍م‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ك‍م‍ل‌ س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ آل‍ي‌ در دوره‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ي‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د آغ‍وز و ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ و اي‍م‍ن‍ي‌ غ‍ي‍ر ف‍ع‍ال‌ در گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ازه‌ م‍ت‍ول‍د ش‍ده‌
اث‍ر م‍ك‍م‍ل‌ م‍خ‍م‍ر س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‌ گ‍اوه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌ در دوره‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ي‌
اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍ل‍ب‍ك‌ اس‍پ‍رول‍ي‍ن‍ا ب‍ع‍ن‍وان‌ م‍ح‍رك‌ رش‍د ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد پ‍اس‍خ‍ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ ج‍وح‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ در گ‍او ن‍ج‍دي‌
اث‍ر اف‍زودن‌ ب‍ره‌ م‍وم‌ در ج‍ي‍ره‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار ت‍ج‍اري‌
م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ازگ‍اري‌ ارق‍ام‌ ج‍دي‍د آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ روغ‍ن‍ي‌ ج‍ه‍ت‌ ك‍ش‍ت‌ دوم‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍ري‍ت‍ي‍ك‍ال‍ه‌ و ت‍اث‍ي‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ ب‍ا و ب‍دون‌ م‍ك‍م‍ل‌ آن‍زي‍م‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ س‍طح‌ م‍ص‍رف‌ خ‍وارك‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار ت‍ج‍اري‌ ( م‍ح‍دودي‍ت‌ غ‍ذاي‍ي‌)
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر دو ن‍وع‌ م‍ول‍ت‍ي‌ آن‍زي‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ذرت‌ و گ‍ن‍دم‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر ش‍ي‍ر خ‍ش‍ك‌ و م‍خ‍ل‍وط آن‌ ب‍ا پ‍ودر آب‌ پ‍ن‍ي‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍راك‍م‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍ر روي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ ذرت‌ س‍ي‍ل‍وئ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍وان‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ و ب‍رآورد پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و ف‍ن‍وت‍ي‍پ‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ ازص‍ف‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ درگ‍وس‍ف‍ن‍د ل‍ري‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍دف‌ م‍ع‍دن‍ي‌ س‍ن‍گ‌ ص‍دف‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ي‍ده‍اي‌ آل‍ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ق‍س‍ي‍ط ك‍ود س‍ول‍ف‍ات‌ پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ ت‍وت‍ون‌ وي‍رج‍ي‍ن‍ي‍ا (رق‍م‌ ك‍وك‍ر347 )
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ ك‍ش‍ت‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‍ه‌ ارق‍ام‌ ت‍ج‍ارت‍ي‌ س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ در ش‍راي‍ط اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍اري‍خ‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ س‍ورگ‍وم‌ دان‍ه‌اي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ي‍زد
ب‍ررس‍ي‌ پ‍ارام‍ت‍ره‍اي‌ س‍ازگ‍اري‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ ارق‍ام‌ پ‍اي‍ي‍زه‌ ك‍ل‍زا در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍رك‍رد
ت‍اث‍ي‍رات‌ پ‍روژس‍ت‍رون‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍زري‍ق‌، ك‍ل‍وپ‍روس‍ت‍ن‍ول‌ - س‍دي‍م‌ و ل‍ول‍ي‍ب‍ري‍ن‌- آب‍ر ق‍طر ف‍ول‍ي‍ك‍ول‌ و ج‍س‍م‌ زرد ت‍خ‍م‍دان‍ي‌ و س‍طوح‌ اس‍ت‍روژن‌ و پ‍روژس‍ت‍رون‌ س‍رم‌ در ت‍ل‍ي‍س‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر آن‍زي‍م‌ ف‍ي‍ت‍از ب‍ر ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ي‌ ف‍س‍ف‍ر ف‍ي‍ت‍ات‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ول‍ي‍ن‌ در ت‍غ‍ذي‍ه‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ام‍ك‍ان‌ ك‍ش‍ت‌ دوم‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ در زم‍ي‍ن‍ه‍اي‌ زي‍ر ك‍ش‍ت‌ ج‍و در ل‍ردگ‍ان‌
اس‍ت‍ف‍اده‌ از دان‍ه‌ گ‍ن‍دم‌ ج‍وان‍ه‌زده‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍رك‍ي‍ب‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌پ‍ذي‍ري‌ ش‍ك‍م‍ب‍ه‌اي‌ گ‍ي‍اه‌ م‍رت‍ع‍ي‌ ك‍ن‍گ‍ر (Gundelia tournefortii) در دو م‍رح‍ل‍ه‌ گ‍ل‍ده‍ي‌ و ب‍ذرده‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ ك‍ي‍س‍ه‌ه‍اي‌ ن‍اي‍ل‍ون‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ وي‍رج‍ي‍ن‍ي‍ا م‍اي‍س‍ي‍ن‌ ب‍ر روي‌ رش‍د و ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ دو ه‍ي‍ب‍ري‍د م‍خ‍ت‍ل‍ف‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍وري‌ اك‍وت‍ي‍پ‌ه‍اي‌ ي‍ون‍ج‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ آذرب‍اي‍ج‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍خ‍ل‍وط س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍ي‍ده‍اي‌ چ‍رب‌ اش‍ب‍اع‌ واس‍ي‍ده‍اي‌ چ‍رب‌ غ‍ي‍راش‍ب‍اع‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍راس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر و ع‍ص‍اره‌ س‍ي‍ر ب‍رروي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد،آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ت‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ و ري‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ روده‌ ك‍وچ‍ك‌ در ج‍وج‍ه‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍رات‌ ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌، ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ و رق‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ن‍خ‍ود دي‍م‌ در ش‍راي‍ط ك‍رم‍ان‍ش‍اه‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍پ‍رم‌ خ‍روس‌ ب‍وم‍ي‌ در رق‍ت‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اس‍پ‍رم‌ طي‌ دو زم‍ان‌ ت‍ل‍ق‍ي‍ح‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍ن‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ب‍اروري‌ خ‍روس‍ه‍اي‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ م‍رغ‍ان‌ ب‍وم‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ي‍د ت‍ان‍ي‍ك‌، م‍ع‍ادل‌ ت‍ان‍ن‌ م‍ي‍وه‌ ب‍ل‍وط ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌
ب‍ررس‍ي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍خ‍ود درج‍ي‍ره‌ م‍رغ‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر رق‍م‌ و ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍رن‍ج‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍رم‌آب‍اد
اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژي‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ج‍ي‍ره‌ ب‍ر رش‍د و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ لاش‍ه‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌ م‍ازن‍دران‌
اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ام‍ت‍ازون‌ در ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ و ب‍اروري‌ در م‍وش‌ م‍اده‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ك‍م‍ل‌ روي‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ آل‍ي‌ و م‍ع‍دن‍ي‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ و ب‍اف‍ت‌ ب‍ي‍ض‍ه‌ در م‍وش‌ ه‍اي‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رات‌ ك‍اش‍ت‌ و ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ زراع‍ي‌ در ه‍ي‍ب‍ري‍ده‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ذرت‌
ت‍ران‍س‍ف‍ك‍ش‍ن‌ ج‍ن‍ي‍ن‌ ج‍وج‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ران‍س‍پ‍وزون‌ PiggyBac
ت‍اث‍ي‍ر ت‍راك‍م‌ گ‍ل‍ه‌ واس‍ي‍د ه‍اي‌ آم‍ي‍ن‍ه‌ گ‍وگ‍رد دار ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد،ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ض‍اي‍ع‍ات‌ ق‍ارچ‌ ص‍دف‍ي‌ (Pleurotus ostreatus) و دك‍م‍ه‌ اي‌ (Agaricus bisporus) ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ت‍ي‍ون‍ي‍ن‌ و ت‍رئ‍ون‍ي‍ن‌ در ج‍ي‍ره‌ ه‍اي‌ ك‍م‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍رآورد اج‍زاء واري‍ان‍س‌ ص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ت‍ول‍ي‍د ش‍ي‍ر درگ‍اوه‍اي‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍ان‍و س‍ل‍ن‍ي‍وم‌ ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ اس‍پ‍رم‌ ق‍وچ‌ اف‍ش‍اري‌ در ش‍راي‍ط آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
اث‍ر م‍ي‍زان‌ و م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر روي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ س‍ي‍ب‌زم‍ي‍ن‍ي‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ و ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ص‍رف‌ خ‍اك‍ي‌ و م‍ح‍ل‍ول‌ پ‍اش‍ي‌ ب‍ر و م‍ن‍گ‍ن‍ز ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ك‍م‍ي‍ت‌ چ‍غ‍ن‍در ق‍ن‍د در م‍ن‍طق‍ه‌ ه‍م‍دان‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ص‍رف‌ روغ‍ن‍ه‍اي‌ س‍وي‍ا و آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌ و پ‍ن‍ب‍ه‌ دان‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر روش‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍رآوري‌ و ن‍وع‌ ف‍ي‍ب‍ر ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ و ت‍غ‍ذي‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ي‌ ف‍ي‍ب‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر س‍طح‌ م‍ك‍م‍ل‌ وي‍ت‍ام‍ي‍ن‍ي‌، ش‍ك‍ل‌ خ‍وراك‌ و ت‍راك‍م‌ گ‍ل‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‌ آس‍اي‍ش‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ آري‍ن‌
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زئ‍ول‍ي‍ت‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ت‍وان‌ پ‍رواري‌ و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ لاش‍ه‌ ب‍ره‌ه‍اي‌ پ‍رواري‌ ن‍ر ن‍ژاد زل‌ م‍ازن‍دران‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر و ع‍ص‍اره‌ ي‍وك‍ا (Yucca schidigera) ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ در ج‍وج‍ه‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ وي‍ن‍اس‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍خ‍م‍ر زن‍ده‌ س‍اك‍اروم‍اي‍س‍س‌ س‍روي‍س‍ي‍ه‌ در ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد پ‍اس‍خ‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ون‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍رات‌ واري‍ان‍س‌ ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ و غ‍ي‍ر ژن‍ت‍ي‍ك‍ي‌ ب‍ر روي‌ ت‍ول‍ي‍د ش‍ي‍ر و درص‍د چ‍رب‍ي‌ در گ‍ل‍ه‌ه‍اي‌ گ‍او ش‍ي‍ري‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌ آذرب‍اي‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ي‌
اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍اي‌ ي‍ادگ‍ي‍ري‌ م‍اش‍ي‍ن‌ ب‍راي‌ پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ م‍ي‍زان‌ اس‍ي‍ده‍اي‌ آم‍ي‍ن‍ه‌ ارق‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ گ‍ن‍دم‌ اي‍ران‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اف‍زودن‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍ي‍دروال‍ك‍ل‍ي‌ س‍ي‍ر ب‍ه‌ آب‌ آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ه‍ورم‍ون‍ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌، اس‍پ‍رم‍ات‍وژن‍ز و ب‍اروري‌ ت‍ح‍ت‌ اس‍ت‍رس‌ گ‍رم‍اي‍ي‌ در م‍وش‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ آن‍زي‍م‌ ف‍ي‍ت‍از و اس‍ي‍ده‍اي‌ آل‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ اي‍م‍ن‍ي‌، ري‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ و خ‍اك‍س‍ت‍ر درش‍ت‌ ن‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ج‍ي‍ره‌ ه‍اي‌ ح‍اوي‌ س‍طوح‌ پ‍اي‍ي‍ن‌ ف‍س‍ف‍ر
ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ ت‍ري‍ت‍ي‍ك‍ال‍ه‌ ب‍ج‍اي‌ ذرت‌ در ت‍غ‍ذي‍ه‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ق‍اي‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ ج‍و ب‍ر روي‌ خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ ذرت‌
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ي‍ولاف‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ و م‍ي‍زان‌ ب‍ذر ب‍ر روي‌ گ‍ن‍دم‌ پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ن‍ان‌ رق‍م‌75-10 -ام‌ ب‍ا ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍راح‍ل‌ اص‍ل‍ي‌ رش‍د
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد و ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ رش‍د ارق‍ام‌ ذرت‌ درم‍ن‍طق‍ه‌ ت‍رب‍ت‌ ج‍ام‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍رئ‍ون‍ي‍ن‌ و ن‍وع‌ ف‍ي‍ب‍ر ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، اي‍م‍ن‍ي‌ و ري‍خ‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ روده‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ت‍راك‍م‌ ب‍وت‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد ارق‍ام‌ ن‍خ‍ود س‍ف‍ي‍د در ش‍راي‍ط دي‍م‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ك‍ردس‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ف‍ن‍وك‍س‍ي‌ ك‍ارب‌ ( ش‍ب‍ه‌ ه‍ورم‍ون‌ ج‍وان‍ي‌) ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد اق‍ت‍ص‍ادي‌ ك‍رم‌ اب‍ري‍ش‍م‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ان‍رژي‌ و پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ در ج‍ي‍ره‌ پ‍ي‍ش‌ آغ‍ازي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و س‍ي‍س‍ت‍م‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍ر اف‍زودن‌ ب‍ره‌ م‍وم‌ درج‍ي‍ره‌ ب‍ررش‍د ع‍م‍ل‍ك‍رد و م‍ي‍ك‍روف‍ل‍ور دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ك‍وده‍اي‌ ك‍م‌ م‍ص‍رف‌ ( م‍ي‍ك‍رو) ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ت‌ زراع‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ اگ‍ري‍ا درم‍ن‍طق‍ه‌ ف‍ري‍دن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌، رش‍د و ت‍ل‍ف‍ات‌ ب‍ره‌ ه‍ا از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ي‍رگ‍ي‍ري‌ در گ‍ل‍ه‌ ه‍اي‌ ع‍ش‍اي‍ري‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ ج‍ن‍ي‍ن‍ي‌ ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌ ب‍ا اس‍ي‍ده‍اي‌ آم‍ي‍ن‍ه‌ آرژن‍ي‍ن‌ و ت‍رئ‍ون‍ي‍ن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌، م‍رف‍ول‍وژي‌ روده‌ ك‍وچ‍ك‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
اث‍رات‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ اي‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍اي‌ دارچ‍ي‍ن‌، آوي‍ش‍ن‌ ش‍ي‍رازي‌، ب‍ره‌ م‍وم‌ وآن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ( اري‍ت‍روم‍اي‍س‍ي‍ن‌) ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ل‍ور ب‍اك‍ت‍ري‍اي‍ي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ زن‍ب‍ور ع‍س‍ل‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ازع‍ص‍اره‌ م‍رزن‍ج‍وش‌، م‍ري‍م‌ گ‍ل‍ي‌ و ك‍ف‍ي‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ح‍رك‌ رش‍د ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ وب‍رخ‍ي‌ ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ازپ‍ودر ب‍رگ‌ س‍ب‍ز چ‍اي‌ و وي‍ت‍ام‍ي‍ن‌ E درج‍ي‍ره‌ ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد ، ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍وش‍ت‌ ب‍رخ‍ي‌ از ...
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ب‍رص‍ف‍ات‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ و م‍ي‍زان‌ ك‍ل‍س‍ت‍رول‌ س‍رم‌ و زرده‌ ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌ در م‍رغ‍ه‍اي‌ ب‍وم‍ي‌ ت‍خ‍م‍گ‍ذار
ت‍اث‍ي‍رات‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‍ه‌ پ‍رچ‍رب‌ س‍وي‍اي‌ ف‍رآوري‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ب‍رش‍ت‍ه‌ و اك‍س‍ت‍رود ش‍ده‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر ش‍ك‍ل‌ ج‍ي‍ره‌ ( آردي‌، پ‍ل‍ت‌، اك‍س‍ت‍رود و ك‍رام‍ب‍ل‌ ) در دوره‌ پ‍رورش‌ ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ و ف‍س‍ف‍ر ج‍ي‍ره‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍رغ‍ان‌ ت‍خ‍م‌ گ‍ذار ب‍وم‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ش‍ت‌ ت‍اخ‍ي‍ري‌ ب‍ر روي‌ ب‍رخ‍ي‌ از خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ اك‍وف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ ارق‍ام‌ س‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ زراع‍ي‌ Brassica در م‍ن‍طق‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍غ‍ذي‍ه‌ ت‍رت‍ي‍ب‍ي‌ ج‍ي‍ره‌ پ‍ل‍ت‌ و آردي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ و رف‍ت‍ار ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر گ‍رس‍ن‍گ‍ي‌ ك‍وت‍اه‌ م‍دت‌ در خ‍لال‌ ف‍از ل‍وت‍ئ‍ال‌ ب‍ر ق‍طر و ت‍ع‍داد ف‍ول‍ي‍ك‍ول‌ ت‍خ‍م‍دان‍ي‌، ان‍دازه‌ ج‍س‍م‌ زرد و م‍ي‍زان‌ ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍روئ‍ي‍دي‌ در ت‍ل‍ي‍س‍ه‌ ه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
اث‍رات‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ب‍وت‍ه‌ روي‌ ردي‍ف‌ ب‍ر رش‍د، ع‍م‍ل‍ك‍رد و اج‍زاء ع‍م‍ل‍ك‍رد ذرت‌ س‍ي‍ن‍گ‍ل‌ ك‍راس‌ 704 درم‍ن‍طق‍ه‌ م‍ي‍ان‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ق‍دار و ان‍دازه‌ ذرات‌ س‍ب‍وس‌ ف‍رآوري‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ه‍ي‍دروت‍رم‍ال‌ ب‍ر وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ب‍اف‍ت‍ي‌ و ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ب‍ي‍س‍ك‍وي‍ت‌ ن‍رم‌
ت‍اث‍ي‍ر اس‍ي‍د ل‍ي‍ن‍ول‍ئ‍ي‍ك‌ م‍زدوج‌ (CLA) ب‍ر ب‍رخ‍ي‌ ه‍ورم‍ون‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌، اس‍پ‍رم‍ات‍وژن‍ز و ب‍اروري‌ در م‍وش‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ن‍ول‍ي‍ك‌ ه‍اي‌ ك‍ن‍ج‍ال‍ه‌ ي‌ س‍وي‍ا و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا اث‍ر ف‍ن‍ول‍ي‍ك‌ ه‍اي‌ پ‍اي‍دار خ‍ال‍ص‌ آن‌ ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ ع‍م‍ر ن‍گ‍ه‍داري‌ روغ‍ن‌ س‍وي‍ا
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر م‍ل‍وك‍س‍ي‍ك‍ام‌ ب‍ر ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍د م‍ث‍ل‍ي‌ ج‍ن‍س‌ م‍اده‌ م‍وش‌ آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر پ‍ودر و ع‍ص‍اره‌ س‍م‍اق‌ (.Rhus coriariaL)ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ف‍راس‍ن‍ج‍ه‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر لاك‍ت‍وب‍اس‍ي‍ل‍وس‌ ك‍ازئ‍ي‌ و لاك‍ت‍و ب‍اس‍ي‍ل‍وس‌ رام‍ن‍وس‍وس‌ در ك‍اه‍ش‌ م‍ي‍زان‌ آف‍لات‍وك‍س‍ي‍ن‌ 1M در م‍اس‍ت‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر چ‍ن‍د ش‍ك‍ل‍ي‌ص‍ه‍اي‌ م‍وج‍ود در ژن‌15 - BMP ب‍ر دوق‍ل‍وزاي‍ي‌ گ‍وس‍ف‍ن‍دان‌ ن‍ژاد ل‍ري‌ ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌، ش‍ال‌، ق‍زل‌ و اف‍ش‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‌ اث‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ زراع‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ رش‍د ارق‍ام‌ ذرت‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍واص‌ آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ ع‍ص‍اره‌ و اس‍ان‍س‌ گ‍ي‍اه‌ ب‍ادرن‍ج‍ب‍وي‍ه‌ دن‍اي‍ي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ آن‌ ب‍ا آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‌ س‍ن‍ت‍زي‌ BHT
ت‍اث‍ي‍ر م‍ت‍ي‍ون‍ي‍ن‌ و س‍ول‍ف‍ات‌ س‍دي‍م‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ج‍وج‍ه‌ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر لاك‍ت‍ات‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ و اس‍ت‍ارت‍ر ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ پ‍ن‍ي‍ر ت‍وف‍و
ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ازي‌ ف‍رم‍ولاس‍ي‍ون‌ ك‍ي‍ك‌ اس‍ف‍ن‍ج‍ي‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا آرد گ‍ن‍دم‌، اك‍اراو ك‍ي‍وي‌ ( ب‍ه‍ب‍ود ده‍ن‍د آن‍زي‍م‍ي‌)
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ه‍ي‍دروك‍ل‍وئ‍ي‍ده‍اي‌ پ‍ك‍ت‍ي‍ن‌، پ‍روپ‍ي‍ل‍ن‌ گ‍لاي‍ك‍ول‌ آل‍ج‍ي‍ن‍ات‌ و ص‍م‍غ‌ ل‍وب‍ي‍اي‌ خ‍رن‍وب‌ ب‍ر پ‍اي‍داري‌ و خ‍واص‌ رئ‍ول‍وژي‍ك‌ دوغ‌ اي‍ران‍ي‌
اث‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍ل‍ب‍ك‌ دري‍اي‍ي‌ س‍ارگ‍اس‍م‌ و پ‍رس‍ي‍ك‍ا در ج‍ي‍ره‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ج‍وج‍ه‌ درآوري‌ و غ‍ل‍ظت‌ ك‍ل‍س‍ت‍رول‌ زرده‌ ت‍خ‍م‌ در ب‍ل‍درچ‍ي‍ن‌ ژاپ‍ن‍ي‌
اث‍ر م‍ح‍ل‍ول‌ پ‍اش‍ي‌ ن‍ي‍ت‍رات‌ ك‍ل‍س‍ي‍م‌ و ن‍ي‍ت‍رات‌ پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌، ك‍م‍ي‍ت‌ و ان‍ب‍ار م‍ان‍ي‌ م‍ي‍وه‌ پ‍رت‍ق‍ال‌ س‍ان‍گ‍ي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ پ‍ي‍ون‍دك‌، روش‌ پ‍ي‍ون‍د زن‍ي‌،ارت‍ف‍اع‌ پ‍ي‍ون‍دگ‍اه‌ و زم‍ان‌ پ‍ي‍ون‍د ب‍ر گ‍ي‍راي‍ي‌ ك‍وپ‍ي‍ون‍د زرد آل‍و و آل‍و روي‌ پ‍اي‍ه‌ آل‍وچ‍ه‌
م‍دل‌ س‍ازي‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ك‍ن‍س‍رو پ‍وره‌ س‍ي‍ب‌ در ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ن‍ي‍م‍ه‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذي‍ر ب‍ر پ‍اي‍ه‌ آل‍وم‍ي‍ن‍ي‍وم‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ دان‌ پ‍ل‍ت‌ و آردي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍وس‍ع‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ب‍ل‍درچ‍ي‍ن‌ ژاپ‍ن‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍وع‌ پ‍ي‍ون‍دك‌، روش‌ پ‍ي‍ون‍دزن‍ي‌ و ارت‍ف‍اع‌ پ‍ي‍ون‍دگ‍اه‌ ب‍ر گ‍ي‍راي‍ي‌ ك‍وپ‍ي‍ون‍د گ‍ي‍لاس‌ روي‌ پ‍اي‍ه‌ م‍ح‍ل‍ب‌
اث‍ر م‍ح‍دودي‍ت‌ غ‍ذاي‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍رخ‍ي‌ آن‍زي‍م‌ ه‍اي‌ گ‍وارش‍ي‌ در ك‍رم‌ اب‍ري‍ش‍م‌ دورگ‍ه‌ ت‍ج‍ارت‍ي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍رگ‌ ه‍اي‌ ت‍وت‌ رق‍م‌ ك‍وك‍وزه‌
ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ب‍ع‍ض‍ي‌ از ارق‍ام‌ ان‍ار در م‍ن‍طق‍ه‌ ارس‍ن‍ج‍ان‌ ف‍ارس‌
ب‍ررس‍ي‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ زي‍س‍ت‍ي‌ Lactobacillus plantarum ، Lactobacillus delbruekii و Lactobacillus rhamnosus در آب‌ ان‍گ‍ور پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ودر و ع‍ص‍اره‌ گ‍ل‌ گ‍ي‍اه‌ ه‍م‍ي‍ش‍ه‌ ب‍ه‍ار ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و ب‍رخ‍ي‌ پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ خ‍واص‌ آن‍ت‍ي‌ اك‍س‍ي‍دان‍ي‌ و آن‍ت‍ي‌ ب‍اك‍ت‍ري‍اي‍ي‌ آل‍وئ‍ورا (Barbadensis miller) و زردچ‍وب‍ه‌ (Curcuma longa) در خ‍م‍ي‍ر م‍ن‍ج‍م‍د م‍اه‍ي‌ ( س‍وري‍م‍ي‌ )
ت‍ول‍ي‍د و ب‍ررس‍ي‌ خ‍واص‌ گ‍ز س‍ي‍ن‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ غ‍ن‍ي‌ ش‍ده‌ ب‍ا ب‍ت‍اك‍اروت‍ن‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍راس‍ن‍ج‌ ه‍اي‌ م‍ت‍اب‍ول‍ي‍ك‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دي‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ 2
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر MAP ب‍ر زم‍ان‌ م‍ان‍دگ‍اري‌ و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ف‍ي‍زي‍ك‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ اس‍ف‍ن‍اج‌ (.(Spinach olerecea L
ت‍اث‍ي‍ر م‍ح‍دودي‍ت‌ غ‍ذاي‍ي‌ و ت‍راك‍م‌ گ‍ل‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ، پ‍اس‍خ‌ ه‍اي‌ اي‍م‍ن‍ي‌ و ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ آس‍اي‍ش‌ در ج‍وج‍ه‌ ه‍اي‌ گ‍وش‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ال‍ي‍اف‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد، ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ ه‍ض‍م‌ و س‍ن‌ از ش‍ي‍رگ‍ي‍ري‌ گ‍وس‍ال‍ه‌ ه‍اي‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍أث‍ي‍ر چ‍ن‍د ش‍ك‍ل‍ي‌ ه‍اي‌ م‍وج‍ود در ژن‌ GDF 9 ب‍ر دوق‍ل‍وزاي‍ي‌ در گ‍وس‍ف‍ن‍دان‌ ن‍ژاد ل‍ري‌ ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ و اف‍ش‍اري‌
ت‍اث‍ي‍رت‍ي‍م‍اره‍اي‌ ق‍ب‍ل‌ از ب‍رداش‍ت‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ض‍اي‍ع‍ات‌ و ان‍ب‍ار م‍ان‍ي‌ ان‍ار
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ف‍رم‍ول‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ اف‍زودن‌ اي‍ن‍ول‍ي‍ن‌ ب‍ا پ‍اي‍دارك‍ن‍ن‍ده‌ه‍اي‌ ك‍اپ‍ا و ي‍وت‍ا ك‍اراگ‍ي‍ن‍ان‌ در پ‍ن‍ي‍ر ف‍ت‍اي‌ ف‍راپ‍الاي‍ش‍ي‌ از ن‍ظر وي‍ژگ‍ي‌ه‍اي‌ ب‍اف‍ت‍ي‌ و ح‍س‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌ ك‍وده‍اي‌ آل‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ اس‍ف‍ن‍اج‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر پ‍ري‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‍ي‌ ن‍ش‍اس‍ت‍ه‌ ب‍رن‍ج‌ و س‍ي‍ب‌ زم‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ر رش‍د لاك‍ت‍وب‍اس‍ي‍ل‍وس‌ اس‍ي‍دوف‍ي‍ل‍وس‌ در م‍اس‍ت‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر غ‍ل‍ظت‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ري‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ه‍ا ب‍ر روي‌ ب‍اك‍ت‍ري‌ ه‍اي‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‍ي‌ م‍اس‍ت‌ پ‍روب‍ي‍وت‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ب‍ي‍وش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ ت‍ع‍دادي‌ از ارق‍ام‌ ان‍ار در ش‍راي‍ط آب‌ و ه‍واي‍ي‌ ش‍ه‍رض‍ا( اص‍ف‍ه‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ پ‍ودر چ‍رب‍ي‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د، چ‍رب‍ي‌، پ‍روت‍ئ‍ي‍ن‌ و ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ش‍ي‍ر و ن‍م‍ره‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ گ‍اوه‍اي‌ ش‍ي‍ري‌ ه‍ل‍ش‍ت‍اي‍ن‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍راك‍م‌ و آراي‍ش‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد دان‍ه‌ و ع‍ل‍وف‍ه‌ دوه‍ي‍ب‍ري‍د ذرت‌
اث‍ر ت‍اري‍خ‌ ك‍اش‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ س‍ه‌ ه‍ي‍ب‍ري‍د و ي‍ك‌ رق‍م‌ آف‍ت‍اب‍گ‍ردان‌
ارزش‍ي‍اب‍ي‌ پ‍ودر م‍اه‍ي‌ ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ در اي‍ران‌ ب‍راي‌ ت‍غ‍ذي‍ه‌ طي‍ور و ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ع‍وام‍ل‌ زم‍ان‌ ع‍م‍ل‌ آوري‌ ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ آن‍ه‍ا
اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ي‍اه‍ان‌ ت‍ل‍ه‌ در ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ ب‍ا ع‍ص‍اره‌ ه‍اي‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ ج‍اذب‌ و داف‍ع‌ در ك‍ن‍ت‍رل‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ب‍ي‍د ك‍ل‍م‌(Plutella Xylostella) ( Lepidoptera : Plutellidae)
اث‍ر ك‍ارب‍رد ف‍ي‍ل‍ت‍ر س‍ي‍ل‍ي‍س‌ در اطراف‌ ق‍طره‌ چ‍ك‍ان‍ه‍اي‌ SDI در خ‍اك‌ در ش‍راي‍ط اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍اض‍لاب‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍رخ‍ي‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ورش‍ن‍ال‌ روي‌ س‍ف‍ي‍د ب‍ال‍ك‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ Trialeurodes vaporarioum در ش‍راي‍ط آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ و گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ب‍رخ‍ي‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ ه‍اي‌ ب‍ي‍ورش‍ن‍ال‌ روي‌ ش‍ت‍ه‌ ج‍ال‍ي‍ز Aphis gossypii در ش‍راي‍ط آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ و گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌
ارزي‍اب‍ي‌ اث‍ر ان‍ت‍خ‍اب‍ي‌ چ‍ن‍د ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ ب‍ي‍ول‍وژي‍ك‌ ( ب‍اك‍ت‍ري‍اي‍ي‌ و ق‍ارچ‍ي‌) ، ه‍ورم‍ون‍ي‌ و ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ روي‌ ب‍ي‍د ك‍ل‍م‌ (Plutella xylostella (Lepidoptera, Plutellidae و پ‍ارازي‍ت‍وئ‍ي‍د آن‌(Cotesia vestalis (Hymenoptera, Braconidae
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ ح‍ش‍ره‌ك‍ش‌ دي‌ ك‍ل‍رووس‌ در م‍ي‍وه‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ ك‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ي‌ گ‍ازي‌ - آش‍ك‍ار س‍از رب‍اي‍ش‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ پ‍ارازي‍ت‍س‍ي‍م‌ ب‍ي‍د ك‍ل‍م‌ در روش‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍دي‍ري‍ت‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍م‍ي‍ت‌ چ‍ن‍د ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ روي‌ ش‍ت‍ه‌ ج‍ال‍ي‍ز (Aphis Gossypii) و دش‍م‍ن‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ آن‌ (Aphidius Colemani) در ش‍راي‍ط آزم‍اي‍ش‍گ‍اه‍ي‌ و گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط غ‍ل‍ظت‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ در خ‍اك‌، آب‌ و ب‍رخ‍ي‌ از م‍ح‍ص‍ولات‌ ك‍ش‍اورزي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد، م‍ب‍ارك‍ه‌ و ل‍ن‍ج‍ان‌ ب‍ا غ‍ل‍ظت‌ اي‍ن‌ ع‍ن‍اص‍ر در س‍رم‌ خ‍ون‌ ب‍ي‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ي‍پ‍ل‌ اس‍ك‍ل‍روز(MS)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ش‍ه‍رك‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ج‍ي‌ ب‍ر م‍ح‍ت‍واي‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ي‍ن‌ آب‍ه‍اي‌ زي‍رزم‍ي‍ن‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازس‍ي‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍م‍ي‍ت‌ ت‍ن‍ف‍س‍ي‌ چ‍ه‍ار اس‍ان‍س‌ گ‍ي‍اه‍ي‌ روي‌ س‍وس‍ك‌ چ‍ه‍ارن‍ق‍طه‌ اي‌ ح‍ب‍وب‍ات‌ Callosobruchus maculatus و س‍وس‍ك‌ ن‍خ‍ودف‍رن‍گ‍ي‌ Bruchus pisorum
ب‍ررس‍ي‌ ب‍ره‍م‍ك‍ن‍ش‌ ق‍ارچ‌ ب‍ي‍م‍ارگ‍ر ح‍ش‍رات‌ (Beauveria bassiana (Bals و ش‍ت‍ه‌ روس‍ي‌ گ‍ن‍دم‌ (Diuraphis noxia (Mordvilko روي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ گ‍ن‍دم‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ارق‍ام‌ گ‍ن‍دم‌ ن‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍ت‍ه‌ م‍ع‍م‍ول‍ي‌ گ‍ن‍دم‌ Schizaphis graminum در ش‍راي‍ط گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ و م‍زرع‍ه‌ در اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌اي‌ ت‍ل‍ه‌ه‍اي‌ ف‍رم‍ون‍ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ( ن‍وع‌ ت‍ل‍ه‌، ارت‍ف‍اع‌ ت‍ل‍ه‌ ) در ب‍دام‌ ان‍دازي‌ پ‍روان‍ه‌ ك‍رم‌ خ‍وش‍ه‌ خ‍وار ان‍گ‍ور در اص‍ف‍ه‍ان‌ (Lobesia botrana(Lepidoptera: Tortricidae
ت‍اث‍ي‍ر ه‍ي‍وم‍ي‍ك‌ اس‍ي‍د و ورم‍ي‌ ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد و اس‍ان‍س‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ ن‍ع‍ن‍اع‌ ف‍ل‍ف‍ل‍ي‌ (.(Mentha piperita L
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‌ زن‍ج‍رك‌ه‍اي‌ خ‍ان‍واده‌ي‌ Cicadellidae در اس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ اي‍ران‌(Hemiptera)
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ (Darkling Beetle( Coleoptera: Tenebrionidae ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‍ي‌ از م‍خ‍ازن‌ اح‍ت‍م‍ال‍ي‌ س‍ال‍م‍ون‍لا در ب‍رخ‍ي‌ از م‍رغ‍داري‌ص‍ه‍اي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اث‍ر دو ن‍وع‌ ح‍ش‍ره‌ ك‍ش‌ روي‌ اي‍ن‌ آف‍ت‌
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍رد م‍ح‍رك‌ص‍ه‍اي‌ زي‍س‍ت‍ي‌ ب‍ر ك‍م‍ي‍ت‌ و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ن‍ع‍ن‍اع‌ ف‍ل‍ف‍ل‍ي‌(.(Mentha piperita L
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ص‍ه‍اي‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ و آن‍زي‍م‍ي‌ در دو ژن‍وت‍ي‍پ‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ رازي‍ان‍ه‌ (.(Foeniculumvulgare Mill ت‍ح‍ت‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وري‌
ارزي‍اب‍ي‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ و ك‍م‍ي‌ اراض‍ي‌ ب‍ا روش‌ ف‍ازي‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا روش‌ پ‍ارام‍ت‍ري‍ك‌ ب‍راي‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍رن‍ج‌ در زري‍ن‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍اده‌ ف‍رار ده‍ن‍ده‌ ك‍ائ‍ول‍ي‍ن‌ ب‍ا س‍م‍وم‌ آوان‍ت‌ (Avant) و ول‍ي‍ام‌ ت‍ارگ‍و (Voliam targo) در ك‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روان‍ه‌ م‍ي‍ن‍وز گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
ت‍اث‍ي‍ر م‍وي‍ان‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ي‍ك‌ س‍ورف‍اك‍ت‍ان‍ت‌ ب‍ا س‍م‍وم‌ ول‍ي‍ام‌ ت‍ارگ‍و (Voliamtargo) و اوي‍س‍ك‍ت‌ (Evisect) در ك‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روان‍ه‌ م‍ي‍ن‍وز گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ي‌(Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae
ب‍ررس‍ي‌ ت‍وان‌ گ‍ي‍اه‌ پ‍الاي‍ي‌ ب‍رخ‍ي‌ ارق‍ام‌ زراع‍ي‌ و گ‍ون‍ه‌ ه‍اي‌ م‍رت‍ع‍ي‌ اطراف‌ ن‍اح‍ي‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ ش‍ه‍رك‍رد در ج‍ذب‌ ع‍ن‍اص‍ر
ب‍ررس‍ي‌ ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ ش‍ي‍م‍ي‍اي‍ي‌ اس‍ان‍س‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ (.(Matricaria recutita L ت‍ح‍ت‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وري‌
ب‍ررس‍ي‌ ص‍ف‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‌ روي‍ش‍ي‌ و زاي‍ش‍ي‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ص‍ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ (.(Matricaria recutita L ت‍ح‍ت‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وري‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ ه‍ورم‍ون‍ي‌ اس‍ي‍د س‍ال‍ي‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌، اس‍ي‍د ج‍ي‍ب‍رل‍ي‍ك‌ و ك‍ي‍ن‍ت‍ي‍ن‌ ب‍ر ص‍ف‍ات‌ روي‍ش‍ي‌ و زاي‍ش‍ي‌ زع‍ف‍ران‌ (.(Crocus sativus L
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ب‍اق‍ي‍م‍ان‍ده‌ ك‍ن‍ه‌ ك‍ش‌ پ‍ي‍ري‍داب‍ن‌ در م‍ي‍وه‌ ت‍وت‌ ف‍رن‍گ‍ي‌ ب‍ه‌ روش‌ ك‍روم‍ات‍وگ‍راف‍ي‌ گ‍ازي‌ - آش‍ك‍ارس‍از رب‍اي‍ش‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‍س‍ت‍ي‍ك‌ دش‍م‍ن‍ان‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ پ‍س‍ي‍ل‌ پ‍س‍ت‍ه‌Lauerer (Hem:Psyllidae) & Agonoscena pistacia Burckhardt و ف‍راوان‍ي‌ آن‍ه‍ا
اث‍ر ك‍ارب‍رد دو ن‍وع‌ پ‍س‍م‍ان‍د آل‍ي‌ ( ك‍م‍پ‍وس‍ت‌ زب‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ري‌ و ك‍ود ح‍ي‍وان‍ي‌ ) ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ب‍رخ‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر غ‍ذاي‍ي‌ در دو ن‍وع‌ خ‍اك‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍دار اس‍ان‍س‌ و م‍واد م‍ؤث‍ره‌ ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ رازي‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر غ‍ذاي‍ي‌ در ژن‍وت‍ي‍پ‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ (.(MatricariarecutitaL ت‍ح‍ت‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وري‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ود ازت‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍م‌ گ‍ران‍ول‌ دي‍ازي‍ن‍ون‌ ب‍ر ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ ج‍م‍ع‍ي‍ت‌ ش‍ت‍ه‌ م‍وم‍ي‌ ك‍ل‍زا .Brevicoryne brassicae L روي‌ س‍ه‌ رق‍م‌ ك‍ل‍زا
پ‍رآوري‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ گ‍ل‌ م‍غ‍رب‍ي‌ ص‍ورت‍ي‌ از طري‍ق‌ ك‍ش‍ت‌ م‍ري‍س‍ت‍م‌ ج‍ان‍ب‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ن‍ظي‍م‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ه‍اي‌ رش‍د گ‍ي‍اه‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ش‍وري‌ آب‌ آب‍ي‍اري‌ و م‍ح‍ل‍ول‌ پ‍اش‍ي‌ ع‍ن‍اص‍ر روي‌ و آه‍ن‌ ب‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ك‍م‍ي‌ و ك‍ي‍ف‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ (.(Nigella sativa L
ت‍اث‍ي‍ر روش‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ش‍ك‌ ك‍ردن‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ ك‍ي‍ف‍ي‌ ق‍ارچ‌ ب‍لازئ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ه‍ورم‍ون‌ اس‍ي‍د س‍ال‍ي‍س‍ي‍ل‍ي‍ك‌ و ت‍ن‍ش‌ ش‍وري‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ رش‍د و ت‍رك‍ي‍ب‍ات‌ م‍وث‍ره‌ داروي‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ ك‍ن‍گ‍ر ف‍رن‍گ‍ي‌ (.(Cynara Scolymus L
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‍س‍ت‍ي‍ك‌ ك‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ خ‍ان‍واده‌ Tenuipalpidae در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ي‍رج‍ان‌ و ح‍وم‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ف‍ون‍س‍ت‍ي‍ك‌ خ‍ان‍واده‌ Myrmelontidae درم‍ن‍اطق‍ي‌ از اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ارزي‍اب‍ي‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ روي‍ش‍ي‌ و زاي‍ش‍ي‌ م‍ي‍ن‍ا چ‍م‍ن‍ي‌ و چ‍م‍ن‌ ت‍ال‌ ف‍س‍ك‍ي‍و و پ‍ت‍ان‍س‍ي‍ل‌ آن‌ ه‍ا در ح‍ذف‌ س‍رب‌ و ك‍ادم‍ي‍وم‌ از خ‍اك‌ ه‍اي‌ آل‍وده‌
اث‍ر م‍ك‍ان‌ ق‍ل‍م‍ه‌گ‍ي‍ري‌ و غ‍ل‍ظت‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اك‍س‍ي‍ن‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍م‍ك‌ پ‍ت‍اس‍ي‍م‌ ب‍ر ري‍ش‍ه‌ زاي‍ي‌ ق‍ل‍م‍ه‌ چ‍وب‌ داغ‍داغ‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ و س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ن‍ان‍وك‍ود ك‍ل‍س‍ي‍م‌ ب‍ر روي‌ ت‍ول‍ي‍د گ‍ل‌ ژرب‍را رق‍م‌ " دال‍م‍ا"
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ك‍ي‌ و ع‍ن‍ص‍ر روي‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ و ف‍ي‍زي‍ول‍وژي‍ك‍ي‌ گ‍ي‍اه‌ زي‍ن‍ت‍ي‌ آل‍وئ‍ه‌ ورا
اث‍ر غ‍ل‍ظت‌ ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اك‍س‍ي‍ن‌، ن‍وع‌ ب‍س‍ت‍ر و وج‍ود پ‍اگ‍رم‍ا ب‍ر ري‍ش‍ه‌زائ‍ي‌ ق‍ل‍م‍ه‌ ه‍اي‌ چ‍وب‌ س‍خ‍ت‌ و ن‍ي‍م‍ه‌ س‍خ‍ت‌ ب‍ه‌ ل‍ي‍م‍و
ت‍اث‍ي‍ر ب‍س‍ت‍ره‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ك‍ش‍ت‌ ب‍ر رش‍د روي‍ش‍ي‌، ع‍م‍ل‍ك‍رد و ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ گ‍ل‌ پ‍ري‍وش‌
ارزي‍اب‍ي‌ ك‍ال‍وس‌ زاي‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر ري‍ز ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ا و ت‍ن‍ظي‍م‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ه‍اي‌ رش‍د گ‍ي‍اه‍ي‌ و ت‍ول‍ي‍د ب‍رخ‍ي‌ از گ‍ل‍ي‍ك‍وزي‍ده‍اي‌ ق‍ل‍ب‍ي‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍اث‍ي‍ر پ‍روژس‍ت‍رون‌ در گ‍ي‍اه‌ گ‍ل‌ ان‍گ‍ش‍ت‍ان‍ه‌ ارغ‍وان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍ي‍م‍اره‍اي‌ خ‍ش‍ك‍ي‌، ش‍وري‌ و دم‍ا ب‍ر ج‍وان‍ه‌ زن‍ي‌ ب‍ذر چ‍م‍ن‌ ف‍س‍ت‍وك‍ا ب‍ل‍ن‍د
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ود ك‍ام‍ل‌ ن‍ان‍و و ت‍ن‍ظي‍م‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ رش‍د س‍اي‍ك‍وس‍ل‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ي‍ات‌ روي‍ش‍ي‌ و زاي‍ش‍ي‌ گ‍لاي‍ول‌
ب‍ررس‍ي‌ اي‍ج‍اد س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍ازي‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍ولاد اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ي‍زان‌ اث‍رگ‍ذاري‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ع‍م‍ده‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ي‌ ب‍ر م‍دت‌ اق‍ام‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍ارج‍ي‌ و ارزي‍اب‍ي‌ وض‍ع‍ي‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ي‌ اي‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ دراي‍ران‌ از دي‍دگ‍اه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ب‍ه‍اي‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ت‍ول‍ي‍د در ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ران‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ ع‍اطف‍ي‌ م‍دي‍ران‌ م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ آن‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ زم‍ي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ ف‍ش‍ار روان‍ي‌ و آث‍ار آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ ت‍داب‍ي‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ت‌ ك‍ن‍ت‍رل‌ آن‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ك‍ارب‍رد ن‍ظري‍ه‌ ن‍ي‍ازه‍اي‌ آل‍درف‍ر در اف‍زاي‍ش‌ ك‍اراي‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‌ رف‍اه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ت‍س‍ه‍ي‍لات‌ اع‍طاي‍ي‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍اي‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و خ‍دم‍ات‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ آب‍اده‌
ب‍ررس‍ي‌ س‍طح‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ از خ‍دم‍ات‌ ش‍رك‍ت‌ ت‍وزي‍ع‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍اي‍ت‌ آن‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ي‍رگ‍ذار ب‍ر ك‍اه‍ش‌ ب‍ه‍اي‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ت‍ول‍ي‍د در م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ولاد م‍ب‍ارك‍ه‌ ازدي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌
ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ اس‍ت‍ق‍رار زم‍ي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ ( ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اث‍ي‍ر آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ در ف‍رآي‍ن‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ازدي‍دگ‍اه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‍ه‍اي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ي‍ان‍دوآب‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍دل‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍اي‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‌ س‍ري‍ع‌ FRO) ( ب‍ر وف‍اداري‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ي‌ پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ م‍دل‌ ( ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ )
م‍وان‍ع‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‌ آوري‌ اطلاع‍ات‌ در پ‍ل‍ي‍س‌+10 (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر اج‍راي‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍رك‍ز آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ ال‍زه‍را( س‌) دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌ 1393
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ان‍گ‍ي‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ادراك‌ از ب‍ه‍ره‌ وري‌ ن‍ي‍روي‌ ان‍س‍ان‍ي‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍طاب‍ق‌ وي‍ژگ‍ي‍ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‌ وش‍اغ‍ل‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و ادراك‌ از ع‍م‍ل‍ك‍رد ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ت‍وزي‍ع‌ ن‍ي‍روي‌ ب‍رق‌ ج‍ن‍وب‌ اس‍ت‍ان‌ ك‍رم‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ ي‌ اب‍ع‍اد س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ي‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ در س‍ازم‍ان‌ه‍اي‌ دان‍ش‌ ب‍ن‍ي‍ان‌" م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍رك‍ت‌ م‍ل‍ي‌ گ‍از اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌"
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ق‍اب‍ل‍ي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ م‍ش‍ت‍ري‌ در ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ ه‍اي‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ك‌ و س‍ي‍رج‍ان‌
راب‍طه‌ ادراك‌ از س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ي‍ر پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍خ‍ش‌ ص‍ف‌ و ن‍ق‍اط ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌ آن‌ از دي‍دگ‍اه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ك‍ل‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادي‌ و داراي‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍س‍ه‍ي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ و م‍ح‍دود ك‍ن‍ن‍ده‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ ت‍وزي‍ع‌ ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ در اداره‌ ك‍ل‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاك‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ دول‍ت‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ س‍ازم‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ي‌ ش‍ه‍رك‍رد ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌) COBRA م‍ب‍ت‍ن‍ي‌ ب‍ر روي‍ك‍رد ش‍ه‍رون‍د م‍ح‍ور )
راب‍طه‌ ادراك‌ از وض‍ع‍ي‍ت‌ ك‍ارراه‍ه‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ك‍ل‌ پ‍س‍ت‌ آذرب‍اي‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ي‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ق‍درت‌ م‍دي‍ران‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ك‍ارم‍ن‍دان‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ ك‍ش‍اورزي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‌ ت‍ج‍ارت‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ن‍ظام‌ ارزش‍ي‌ ب‍ا رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و درك‌ از ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍ه‍رداري‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر در ت‍ول‍ي‍د و پ‍خ‍ش‌ ش‍اي‍ع‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ج‍ارب‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
ن‍ق‍ش‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ در ن‍گ‍رش‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍س‍ه‍ي‍م‌ دان‍ش‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ س‍ت‍اد پ‍اي‍گ‍اه‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ش‍ك‍اري‌ ن‍ه‍اج‍ا
راب‍طه‌ ي‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ در ك‍ار و اخ‍لاق‌ ك‍اري‌ ب‍ا از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ك‍اري‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :س‍ازم‍ان‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ت‍ف‍ك‍ر ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ا ت‍م‍اي‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر دراداره‌ ك‍ل‌ ث‍ب‍ت‌ اس‍ن‍اد و ام‍لاك‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌1391 - 92
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ و رف‍ت‍ار ت‍س‍ه‍ي‍م‌ دان‍ش‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ در اداره‌ ك‍ل‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادي‌ و داراي‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ب‍ا از خ‍ود ب‍ي‍گ‍ان‍گ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‍ي‌ ادراك‌ از ح‍م‍اي‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در اداره‌ ك‍ل‌ ب‍ن‍ادر و دري‍ا ن‍وردي‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ م‍دل‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ ش‍اي‍س‍ت‍ه‌ س‍الاري‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ي‌ م‍وردي‌ :ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌ اس‍ت‍ان‌ ك‍ه‍گ‍ي‍ل‍وي‍ه‌ و ب‍وي‍ر اح‍م‍د)
م‍ي‍زان‌ وج‍دان‌ ك‍اري‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر اف‍زاي‍ش‌ آن‌ در ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر ره‍ب‍ري‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زار ب‍ر خ‍ودم‍خ‍ت‍اري‌ ان‍گ‍ي‍زش‍ي‌ و ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ خ‍وراس‍گ‍ان‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍اب‌ آوري‌ در راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌ و رض‍اي‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دي‍ل‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ م‍ع‍ن‍وي‍ت‌ ف‍ردي‌ در راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍ع‍ه‍د ب‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ه‍اي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ و س‍ازگ‍اري‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍ن‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ اداره‌ ك‍ل‌ ت‍ع‍اون‌، ك‍ار و رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
راب‍طه‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و درك‌ از ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ ك‍اري‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ي‌ ش‍غ‍ل‍ي‌ در ب‍ي‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ح‍ي‍ط ب‍ازاري‍اب‍ي‌ ب‍ر م‍ي‍زان‌ ع‍رض‍ه‌ و ف‍روش‌ ك‍الاه‍اي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ و ه‍ن‍ري‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ك‍ت‍اب‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ي‌ واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد و ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژي‌ه‍اي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ل‍ف‍ي‍ق‌ ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ ه‍اي‌ EFQM وSWOT ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :ش‍رك‍ت‌ ن‍وراي‍س‍ت‍ا خ‍راس‍ان‌)
ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد اوراي‍ز (ORISE) ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ش‍رك‍ت‌ پ‍ي‍ش‍رو دي‍زل‌ آس‍ي‍ا)
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ب‍ي‍وري‍ت‍م‌ در ح‍وادث‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ و ع‍اطف‍ه‌ ( م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ي‌ ) ك‍ارگ‍ران‌ ش‍رك‍ت‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍وت‍ور
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍اي‌ ت‍ك‍م‍ي‍ل‍ي‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ر پ‍رورش‌ ب‍ازي‍گ‍ران‌ ن‍وع‌ A در ش‍رك‍ت‌ گ‍از اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ پ‍اي‍ي‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ در ش‍ه‍ر اروم‍ي‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ م‍دي‍ران‌ و ك‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ و رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌(م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :ش‍رك‍ت‌ اي‍ران‌ ت‍ران‍س‍ف‍و)
ب‍ررس‍ي‌ ب‍ازارگ‍راي‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ب‍ن‍گ‍اه‌ص‍ه‍اي‌ ك‍وچ‍ك‌ و م‍ت‍وس‍ط (SMEs)ف‍ع‍ال‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ي‍ك‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در ح‍وزه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ در رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ پ‍ارس‍ي‍ان‌ در ح‍وزه‌ ي‌ ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ه‍وش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ م‍دي‍ران‌ ك‍ان‍ون‌ ه‍اي‌ آگ‍ه‍ي‌ و ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ م‍ح‍دوده‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ه‍م‍س‍وي‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار و اس‍ت‍رات‍ژي‌ ش‍رك‍ت‌ گ‍از اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ح‍ق‍ق‌ اه‍داف‌ س‍ازم‍ان‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍رك‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداري‌ از ش‍ب‍ك‍ه‌ ه‍اي‌ آب‍ي‍اري‌ ش‍م‍ال‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ ن‍ظام‌ ج‍ان‍ش‍ي‍ن‌ پ‍روري‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍اي‌ دول‍ت‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :م‍ج‍ت‍م‍ع‌ گ‍از پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ي‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ پ‍ذي‍رش‌ ف‍ن‍اوري‌ اطلاع‍ات‌ و چ‍اب‍ك‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍رك‍ت‌ ن‍ي‍ر پ‍ارس‌)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌، س‍اخ‍ت‍اري‌ و ن‍ي‍روه‍اي‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ پ‍ورت‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ ب‍ي‍م‍ه‌ اي‍ران‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‍م‍ن‍دي‌ ك‍س‍ب‌ و ك‍ار و اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ اق‍دام‍ات‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : ش‍رك‍ت‌ ن‍ي‍ر پ‍ارس‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ا ت‍ع‍ارض‌ ادراك‌ ش‍ده‌ و س‍ب‍ك‌ ه‍اي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ آن‌ درش‍رك‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ اي‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ل‍ب‌ وف‍اداري‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌:ش‍رك‍ت‍ه‍اي‌ ب‍ي‍م‍ه‌ آس‍ي‍ا ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اب‍ه‍ر)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ف‍رام‍وش‍ي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازي‌ ك‍ارك‍ن‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌:ك‍ارك‍ن‍ان‌ ش‍رك‍ت‌ س‍اي‍پ‍ا ي‍دك‌
ب‍ررس‍ي‌ و ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ پ‍ي‍اده‌ س‍ازي‌ ب‍ان‍ك‍داري‌ ش‍رك‍ت‍ي‌ در ب‍ان‍ك‌ ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ م‍ش‍م‍ول‌ اص‍ل‌ 44 ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ي‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ب‍ان‍ك‌ ت‍ج‍ارت‌)
ت‍اث‍ي‍ر ع‍ن‍اص‍ر آم‍ي‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاري‍اب‍ي‌ س‍ب‍ز ب‍ر وف‍اداري‌ م‍ش‍ت‍ري‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍رن‍د ش‍رك‍ت‌ ق‍ن‍د ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ش‍ارك‍ت‌ اع‍ض‍اء (س‍ه‍ام‍داران‌) در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ ت‍ع‍اون‍ي‌ م‍ص‍رف‌ ك‍ارم‍ن‍دي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ك‍اره‍اي‌ م‍ن‍اس‍ب‌
ش‍ن‍اس‍اي‍ي‌ م‍وان‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ آم‍ي‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاري‍اب‍ي‌ س‍ب‍ز در ش‍رك‍ت‌ ان‍ج‍م‍ادي‌ پ‍م‍ي‍ن‍ا
ب‍ررس‍ي‌ و ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ ك‍ل‍ي‍دي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ ،از طري‍ق‌ ن‍وآوري‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ك‍ري‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ :ش‍رك‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداري‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از م‍ارون‌)
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍ب‍ك‌ ت‍ف‍ك‍ر چ‍پ‌ م‍غ‍زي‌ و راس‍ت‌ م‍غ‍زي‌ م‍دي‍ران‌ ب‍ا م‍دي‍ري‍ت‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر در ش‍رك‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداري‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از گ‍چ‍س‍اران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ و ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ب‍ا ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ س‍طح‌ س‍ازم‍ان‌ در ب‍ان‍ك‌ م‍س‍ك‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ه‍م‌ راس‍ت‍اي‍ي‌ اس‍ت‍رات‍ژي‌ م‍دي‍ري‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ ب‍ا اس‍ت‍رات‍ژي‌ ت‍ج‍اري‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ر روي‌ ع‍م‍ل‍ك‍رد م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ع‍م‍ل‍ك‍رد س‍ازم‍ان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ و اول‍وي‍ت‌ ب‍ن‍دي‌ م‍ع‍ي‍اره‍اي‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ ج‍و س‍ازم‍ان‍ي‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ب‍ك‌ ره‍ب‍ري‌ از دي‍د ك‍ارك‍ن‍ان‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :ش‍رك‍ت‌ ف‍ولاد خ‍وزس‍ت‍ان‌)
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍وآوري‌ ب‍از، ظرف‍ي‍ت‌ ج‍ذب‌ دان‍ش‌ و ن‍اپ‍اي‍داري‌ ه‍اي‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ك‍رد ن‍وآوران‍ه‌ در راس‍ت‍اي‌ ك‍س‍ب‌ م‍زي‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ي‌ در ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ دان‍ش‌ ب‍ن‍ي‍ان‌
ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ ت‍ول‍ي‍د ص‍ن‍ع‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ي‍د (1350-1376)
ب‍ررس‍ي‌ ع‍دم‌ ت‍ع‍ادل‍ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ دول‍ت‌ و ن‍رخ‌ ت‍ورم‌ ب‍الا س‍ال‍ه‍اي‌ (1340-1377)
ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ واردات‌ آه‍ن‌ و ف‍ولاد اي‍ران‌ ( 1352-1378 )
ت‍اث‍ي‍ر ي‍اران‍ه‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د م‍ح‍ص‍ولات‌ ك‍ش‍اورزي‌ ( دان‍ه‌ه‍اي‌ روغ‍ن‍ي‌ ) ك‍ش‍ور
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ازده‍ي‌ داخ‍ل‍ي‌ آم‍وزش‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‍ي‌ در ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍س‍ت‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍راي‌ س‍ال‍ه‍اي1360-1381
ب‍ررس‍ي‌ ن‍ق‍ش‌ دول‍ت‌ در رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍غ‍ي‍ي‍ر در ت‍رك‍ي‍ب‌ م‍خ‍ارج‌ دول‍ت‌
ارزي‍اب‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ت‍ول‍ي‍د ك‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ص‍ي‍ف‍ي‌ و س‍ب‍زي‍ج‍ات‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌
ك‍ارب‍رد روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ري‍زي‌ خ‍طي‌ پ‍وي‍ا ب‍راي‌ ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ال‍گ‍وي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ زراع‍ت‌ در اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌
ب‍ررس‍ي‌ آث‍ار آزاد س‍ازي‌ و خ‍ص‍وص‍ي‌ س‍ازي‌ ب‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ زاي‍ي‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ي‍م‍ه‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ص‍ادرات‌ ف‍رش‌ دس‍ت‍ب‍اف‌ اي‍ران‌ و م‍ع‍ض‍لات‌ آن‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ ف‍رش‌ ن‍ائ‍ي‍ن‌ )
گ‍س‍ت‍رش‌ راه‍ه‍اي‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ درآم‍دي‌ دول‍ت‍ه‍اي‌ م‍ح‍ل‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ب‍ه‍ره‌ وري‌ ان‍رژي‌ در زي‍ر ب‍خ‍ش‍ه‍اي‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ اي‍ران‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار و ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
آث‍ار پ‍ي‍وس‍ت‍ن‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ي‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ر واردات‌ ب‍خ‍ش‌ ك‍ش‍اورزي‌ اي‍ران‌
اث‍ر ي‍اران‍ه‌ ك‍الاه‍اي‌ اس‍اس‍ي‌ خ‍وراك‍ي‌ ب‍رام‍ن‍ي‍ت‌ غ‍ذا و ت‍غ‍ذي‍ه‌ خ‍ان‍وار
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وري‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ي‍د درم‍ع‍ادن‌ ك‍ش‍ور س‍ال1381
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ن‍ي‍از ارزي‌ ك‍ش‍ور درطول‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ( 1384- 1388 )
ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وري‌ ش‍رك‍ت‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ت‍واب‍ع‌ ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍اي‌ ت‍وري‍س‍م‌ خ‍ارج‍ي‌ در اي‍ران‌
ال‍گ‍وي‌ ت‍خ‍ص‍ي‍ص‌ واردات‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ اي‍ران‌ : م‍ورد ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ طي‌ دوره57-82
پ‍ي‍ش‌ ب‍ي‍ن‍ي‌ دام‍ن‍ه‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار ق‍ي‍م‍ت‌ داخ‍ل‍ي‌ س‍ن‍گ‌ آه‍ن‌ ب‍راي‌ ذوب‌ آه‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍ول‍ي‍د ن‍اخ‍ال‍ص‌ داخ‍ل‍ي‌ در اي‍ران‌
ت‍اث‍ي‍ر س‍طح‌ و ف‍راري‍ت‌ راب‍طه‌ م‍ب‍ادل‍ه‌ ب‍ر رش‍د ت‍ول‍ي‍د ن‍اخ‍ال‍ص‌ داخ‍ل‍ي‌ (GDP) اي‍ران‌ طي‌ دوره1350-83
رف‍ت‍ار پ‍وي‍اي‌ م‍ص‍رف‍ي‌ م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ري‌ ك‍ل‌ ك‍ش‍ورو اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ : ك‍ارب‍رد ال‍گ‍وي‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ ت‍ق‍ري‍ب‍ا اي‍ده‌ال‌ طي‌ دوره‌ ( 84 -58 )
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ در خ‍ص‍وص‌ گ‍س‍ت‍رش‌ پ‍اي‍ه‌ ه‍اي‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ردرآم‍د و ام‍ك‍ان‌ اج‍راي‌ م‍ال‍ي‍ات‍ه‍اي‌ زي‍س‍ت‌ م‍ح‍ي‍طي‌ ( م‍ال‍ي‍ات‌ س‍ب‍ز) در اص‍ف‍ه‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ رف‍ت‍ار ش‍دت‌ ان‍رژي‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ اي‍ران‌ (1374-1382)
اث‍ر م‍خ‍ارج‌ س‍لام‍ت‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اي‍ران‌، ب‍ه‌ ت‍ف‍ك‍ي‍ك‌ اس‍ت‍ان79-86
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ م‍طل‍وب‍ي‍ت‌ دول‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ آب‌ در م‍ص‍ارف‌ خ‍ان‍گ‍ي‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد ب‍راي‌ س‍ال‍ه‍اي‌ 85 - 81 ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍رخ‍ه‍اي‌ ب‍ل‍وك‍ي‌ اف‍زاي‍ش‍ي‌
رق‍اب‍ت‌ پ‍ذي‍ري‌ ب‍ان‍ك‍ه‍اي‌ غ‍ي‍ررب‍وي‌ م‍ش‍ارك‍ت‍ي‌ در ع‍رص‍ه‌ ب‍ان‍ك‍داري‌ راي‍ج‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ك‍اراي‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ص‍ن‍اي‍ع‌ اي‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ گ‍روه‍ه‍اي‌ ع‍م‍ده‌ ISIC در س‍ال‍ه‍اي1374-1385
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ه‍اج‍رت‌ ن‍ي‍روي‌ ك‍ار م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ - س‍ي‍اس‍ي‌ دول‍ت‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍طب‍ي‍ق‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ث‍ر ب‍ر م‍ال‍ي‍ات‌ غ‍ي‍ر م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ در اي‍ران‌ ب‍ا ب‍رخ‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
اث‍ر ن‍ااطم‍ي‍ن‍ان‍ي‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ص‍ادرات‌ ف‍رش‌ دس‍ت‍ب‍اف‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ر ت‍وزي‍ع‌ درآم‍د در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ح‍ل‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ارزي‍اب‍ي‌ ارت‍ب‍اط س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ي‌ خ‍روج‍ي‌ و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ داخ‍ل‍ي‌ اي‍ران‌ و چ‍ن‍د ك‍ش‍ور م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ي‍ن‌ ت‍غ‍ي‍ي‍رپ‍ذي‍ري‌ ت‍ول‍ي‍د و ت‍ورم‌ در اي‍ران‌ (1357-1386) ك‌ اج‍راي‌ س‍ي‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ي‌ ض‍د ت‍ورم‍ي‌
اث‍ر ب‍ان‍ك‍داري‌ ال‍ك‍ت‍رون‍ي‍ك‍ي‌ ب‍ر س‍ودآوري‌ س‍ي‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ در اي‍ران‌ (81-87)
ت‍اث‍ي‍ر م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازي‌ ص‍ادرات‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ( در م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ )
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اي‍ران‌
م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ك‍ارائ‍ي‌ ن‍س‍ب‍ي‌ ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ك‌ رف‍اه‌ اس‍ت‍ان‌ ي‍زد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از DEA ف‍ازي‌
آزم‍ون‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ ه‍م‍گ‍راي‍ي‌ درآم‍دي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ D-8
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍راز ت‍ج‍اري‌ دو ج‍ان‍ب‍ه‌ اي‍ران‌ و ش‍رك‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ ع‍م‍ده‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ درآم‍ده‍اي‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ و ق‍درت‌ خ‍ري‍د دول‍ت‌ ب‍ر رف‍اه‌ اي‍ران‍ي‍ان‌
ت‍اث‍ي‍ر ف‍راري‍ت‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ج‍ري‍ان‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ي‌ در اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رات‌ ع‍وام‍ل‌ س‍ي‍اس‍ي‌ و ن‍ه‍ادي‌ ب‍ر ج‍ذب‌ س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ م‍س‍ت‍ق‍ي‍م‌ خ‍ارج‍ي‌ در دو گ‍روه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ك‍ش‍وره‍اي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ي‍اف‍ت‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ق‍اي‍س‍ه‌ اي‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ت‍ح‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ و در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ )
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ن‍ا م‍ت‍ق‍ارن‌ ش‍وك‍ه‍اي‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ص‍ادرات‌ در اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ از اث‍رات‌ آزادس‍ازي‌ م‍ال‍ي‌ و ح‍ك‍م‍ران‍ي‌ خ‍وب‌ ب‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ و در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
پ‍وي‍اي‍ي‌ ه‍اي‌ م‍ن‍ح‍ن‍ي‌ J در س‍طح‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ در ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ي‌ اي‍ران‌
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ م‍ن‍اطق‌ 14 گ‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رداري‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا روي‍ك‍رد ش‍ه‍ر س‍ال‍م‌
ت‍اث‍ي‍ر ع‍وام‍ل‌ درآم‍دي‌ و غ‍ي‍ر درآم‍دي‌ ب‍ر ارت‍ق‍اي‌ ش‍ادي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ OECD
اث‍ر م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ان‍ك‌ ه‍ا
اث‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ر ان‍ت‍ش‍ار گ‍ازه‍اي‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ اي‌ ( دي‌ اك‍س‍ي‍د ك‍رب‍ن‌ ) و آل‍ودگ‍ي‌ م‍ح‍ي‍ط زي‍س‍ت‌ در ك‍ش‍ور ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ن‍ا
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ش‍اخ‍ص‌ آزادس‍ازي‌ ت‍ج‍اري‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ش‍وك‌ ه‍اي‌ دائ‍م‍ي‌ و زودگ‍ذر س‍ي‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ي‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د و ت‍ورم‌ دراي‍ران‌ ( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روي‍ك‍رد خ‍ودرگ‍رس‍ي‍ون‌ ب‍رداري‌ ) VAR
اث‍رج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر رش‍د ف‍س‍اد م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ :ب‍رخ‍ي‌ از ك‍ش‍ور ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌,[
ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ ب‍ه‌ اي‍ران‌ ره‍ي‍اف‍ت‌ ARDL
ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ واردات‌ دارو در ك‍ش‍ور اي‍ران‌ ( 1390 -1360 ) گ‍روه‌ داروي‍ي‌ آن‍ت‍ي‌ ب‍ي‍وت‍ي‍ك‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍ار ن‍ظام‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ اي‍ران‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍رع‍م‍ل‍ك‍رد آن‌
ان‍دازه‌گ‍ي‍ري‌ ك‍اراي‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ه‍اي‌ ف‍رش‌ م‍اش‍ي‍ن‍ي‌ در اس‍ت‍ان‌ ي‍زد ب‍راس‍اس‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ پ‍وش‍ش‌ داده‌ه‍ا DEA در س‍ال1385
ت‍اث‍ي‍ر ن‍رخ‌ ارز ب‍راش‍ت‍غ‍ال‌ :م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ خ‍اورم‍ي‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ري‍ق‍ا از س‍ال‌ 1990 ت‍ا 2010
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ م‍ال‍ي‍ات‌ ب‍ر ارزش‌ اف‍زوده‌ (VAT) ب‍ر ت‍ورم‌ در اي‍ران‌ و ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
اث‍ر ت‍ح‍ص‍ي‍لات‌ ب‍ر ن‍اب‍راب‍ري‌ ه‍اي‌ درآم‍دي‌ : ش‍واه‍د ت‍ازه‌ اي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍ض‍و ك‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ي‌ ( 1965 -2010 )
ب‍رآورد ن‍رخ‌ ارز ت‍ع‍ادل‍ي‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ب‍راي‌ اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌ :ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روي‍ك‍ر NATREX ( 1368 -1389 )
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍رك‍ي‍ب‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ س‍ب‍د ت‍س‍ه‍ي‍لات‌ ب‍ان‍ك‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ اي‍ران‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ ك‍اراي‍ي‌ دول‍ت‌ در م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و س‍ازم‍ان‌ ك‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ي‌
ام‍ك‍ان‌ س‍ن‍ج‍ي‌ اح‍داث‌ ف‍روش‍گ‍اه‌ه‍اي‌ زن‍ج‍ي‍ره‌اي‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ دو اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍رم‍اي‍ه‌ ان‍س‍ان‍ي‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ غ‍ي‍رن‍ف‍ت‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر دم‍وك‍راس‍ي‌ و ن‍ارس‍اي‍ي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ و ق‍ض‍اي‍ي‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در گ‍روه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز واق‍ع‍ي‌ در اي‍ران‌ و دو گ‍روه‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ول‍ي‍د ك‍ن‍ن‍ده‌ و م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌
پ‍وي‍اي‍ي‌ م‍ن‍ح‍ن‍ي‌ ه‍اي‌ S و J در س‍طح‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ در ت‍ج‍ارت‌ دو طرف‍ه‌ اي‍ران‌ - ه‍ن‍د
ب‍ررس‍ي‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ت‍اث‍ي‍ر آزادي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ر اش‍ت‍غ‍ال‌ در اي‍ران‌ طي‌ س‍ال‍ه‍اي‌1350 - 1387
ت‍اث‍ي‍ر ش‍وك‌ ن‍ف‍ت‍ي‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د و ت‍ورم‌ از طري‍ق‌ واك‍ن‍ش‌ س‍ي‍اس‍ت‌ ه‍اي‌ پ‍ول‍ي‌ و م‍ال‍ي‌ در اي‍ران‌
اث‍ر س‍ه‍م‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ي‌ ب‍ر ف‍ق‍ر در اس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ اي‍ران‌
پ‍رت‍ف‍وي‌ ارزي‌ ب‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ذخ‍اي‍ر ب‍ان‍ك‌ م‍رك‍زي‌ اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ ج‍وه‍ر از ن‍ظر ت‍ج‍رب‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ان‌ و ع‍ق‍ل‍ي‌ م‍ذه‍ب‍ان‌ (ب‍ات‍اك‍ي‍د ب‍ر ه‍ي‍وم‌ و دك‍ارت‌)
ت‍اث‍ي‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍اي‌ خ‍اص‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ ب‍ر س‍ودآوري‌ ب‍ان‍ك‌ ص‍ادرات‌ اي‍ران‌
ارزي‍اب‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ت‍ج‍ه‍ي‍ز م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ان‍ك‌ م‍ل‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر س‍ي‍اس‍ت‌ م‍ال‍ي‌ دول‍ت‌
ن‍ف‍س‌ از دي‍دگ‍اه‌ ش‍ي‍خ‌ اش‍راق‌ ( ش‍ي‍خ‌ ش‍ه‍اب‌ال‍دي‍ن‌ س‍ه‍روردي‌ )
م‍ف‍ه‍وم‌ ع‍ش‍ق‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ي‍ن‍ا، ن‍ي‍چ‍ه‌، و ش‍وپ‍ن‍ه‍اور
ب‍ررس‍ي‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ر در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍پ‍ي‍ن‍وزا و لاي‍ب‌ ن‍ي‍ت‍س‌
ن‍ف‍س‌ از دي‍دگ‍اه‌ اف‍ل‍وطي‍ن‌ و م‍لاص‍درا
ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ از دي‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و م‍ك‍ت‍ب‌ اگ‍زي‍س‍ت‍ان‍س‍ي‍ال‍ي‍س‍م‌
زب‍ان‌ در ان‍دي‍ش‍ه‌ ن‍ي‍چ‍ه‌
ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اخ‍لاق‌ اف‍لاطون‌ و ارس‍طو
ت‍اث‍ي‍ر ت‍ن‍ش‌ ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ت‍ج‍ارت‌ دو ج‍ان‍ب‍ه‌ اي‍ران‌ و ه‍ن‍د در س‍طح‌ ص‍ن‍ع‍ت‌
ارزي‍اب‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍ص‍رف‌ ان‍رژي‌ ه‍اي‌ ت‍ج‍دي‍دپ‍ذي‍ر و ت‍ج‍دي‍د ن‍اپ‍ذي‍ر ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ ك‍ش‍ور
اان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ب‍ه‍ره‌ وري‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ار م‍ح‍ال‌ وب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ ( طي‌ دوره‌ 1373 -1391 )
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر رش‍د ن‍ي‍روي‌ ك‍ار و س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ در ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ و دول‍ت‍ي‌ ب‍ر رش‍د ب‍ه‍ره‌ وري‌ ك‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ي‍د در اق‍ت‍ص‍اد اي‍ران‌
ع‍رف‍ان‌ از م‍ن‍ظر م‍اي‍س‍ت‍ر اك‍ه‍ارت‌ و ح‍ك‍ي‍م‌ م‍لاه‍ادي‌ س‍ب‍زواري‌
ت‍اث‍ي‍ر آزاد س‍ازي‌ ت‍ج‍اري‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‍ي‌ در ك‍ش‍ور ه‍اي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ن‍ا
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ از ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ در م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ اس‍لام‍ي‌ :روش‌ داده‌ ه‍اي‌ ت‍ل‍ف‍ي‍ق‍ي‌
ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ي‍طي‌ و طب‍ي‍ع‍ي‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ري‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ ت‍اري‍خ‍ي‌ ج‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ج‍رب‍ي‌ ره‍ي‍اف‍ت‌ پ‍ول‍ي‌ ن‍رخ‌ ارز در ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و اوپ‍ك‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ي‌ ح‍ق‌ ب‍ي‍م‍ه‌ه‍اي‌ خ‍رد و ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ دول‍ت‌ ( ب‍ه‌ طور خ‍اص‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ي‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ي‌) ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اي‍ران‌
ت‍ج‍ارب‌ م‍وف‍ق‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ت‍ك‍اف‍ل‌ و ن‍ح‍وه‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ري‌ از آن‍ه‍ا در اي‍ران‌
م‍ع‍ن‍اداري‌ گ‍ذاره‌ ه‍اي‌ دي‍ن‍ي‌ در م‍ك‍ات‍ب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ي‌ ق‍رن20
اث‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر ام‍ي‍د ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ن‍ا
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ج‍رم‌ در م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍ه‍اده‍اي‌ ح‍اك‍م‍ي‍ت‍ي‌ ب‍ر ت‍ج‍ارت‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍ض‍و س‍ازم‍ان‌ ك‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ي‌ OIC
ب‍ررس‍ي‌ م‍ف‍اه‍ي‍م‌ م‍ت‍اف‍ي‍زي‍ك‍ي‌ در ال‍م‍ي‍زان‌ در م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ب‍ا ان‍دي‍ش‍ه‌ ه‍اي‌ طوم‍اس‌ آك‍وي‍ن‍اس‌
ت‍اث‍ي‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍اي‌ اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‌ ب‍ن‍ي‍ان‌ ب‍ر ت‍راز ت‍ج‍اري‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرك‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ در اس‍لام‌ ب‍ا ت‍ك‍ي‍ه‌ ب‍رآي‍ات‌ ق‍رآن‌ ك‍ري‍م‌ و ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ك‍اراي‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ ش‍ك‍اف‌ ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‌ در ص‍ن‍اي‍ع‌ اي‍ران‌ ( روي‍ك‍رد ف‍رام‍رزي‌)
ب‍ررس‍ي‌ و ارزي‍اب‍ي‌ م‍ت‍اف‍ي‍زي‍ك‌ از دي‍دگ‍اه‌ ه‍اي‍دگ‍ر
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر وف‍ور م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ي‍ع‍ي‌ ب‍ر رف‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ از ك‍ان‍ال‌ ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ ن‍ه‍ادي‌ در ك‍ش‍ور ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ن‍ف‍ت‍ي‌
ارزي‍اب‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ن‍رخ‌ ارز ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رك‍ت‌ ه‍اي‌ خ‍ودروس‍ازي‌
ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍اي‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ (1370- 1392)
اث‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و اوپ‍ك‌
اش‍ت‍راوس‌ و ن‍ق‍د ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ي‍اس‍ي‌ م‍درن‌
ت‍اث‍ي‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‍ه‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ك‍ش‍ور ه‍اي‌ ص‍ادرك‍ن‍ن‍ده‌ و واردك‍ن‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ م‍ورد ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و OPEC و OECD
اث‍ر آزادس‍ازي‌ ت‍ج‍اري‌ ب‍ر ث‍ب‍ات‌ س‍اخ‍ت‍اري‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ واردات‌ اي‍ران‌ ( ب‍ه‌ ت‍ف‍ك‍ي‍ك‌ گ‍روه‌ ك‍الاي‍ي‌)
رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر ص‍ادرات‌ غ‍ي‍ر ن‍ف‍ت‍ي‌ اي‍ران‌ : ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وري‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ي‍ك‌ و ره‍ي‍اف‍ت‌ ARDL
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز واق‍ع‍ي‌ و ش‍وك‌ه‍اي‌ ق‍ي‍م‍ت‍ي‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ر ت‍ورم‌ در اي‍ران‌ :ب‍ا ت‍اك‍ي‍د ب‍ر ك‍الاه‍اي‌ ت‍ج‍اري‌ و غ‍ي‍رت‍ج‍اري‌
ن‍ق‍ش‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اري‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ در رش‍د ب‍ه‍ره‌ وري‌ ك‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ي‍د در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍رات‌ ح‍ذف‌ ي‍اران‍ه‌ ي‌ ح‍ام‍ل‌ ه‍اي‌ ان‍رژي‌ ب‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ي‌ ت‍ول‍ي‍د ص‍ن‍اي‍ع‌ غ‍ذاي‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر ت‍رك‍ي‍ب‌ م‍خ‍ارج‌ دول‍ت‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و س‍ازم‍ان‌ ك‍ن‍ف‍ران‍س‌ اس‍لام‍ي‌
ت‍اث‍ي‍ر م‍خ‍ارج‌ ف‍ن‌ آوري‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ح‍وزه‌ م‍ن‍ا و آس‍ه‌ آن‌ ( 2008 - 2003 )
م‍ع‍رف‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ رف‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
ت‍اث‍ي‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ي‌،آزادس‍ازي‌ ت‍ج‍اري‌ و م‍ت‍ن‍وع‌ س‍ازي‌ ص‍ادرات‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ( م‍ورد ك‍ش‍ورص‍ه‍اي‌ گ‍روه‌ دي‌ ه‍ش‍ت‌)
ت‍خ‍م‍ي‍ن‌ ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ ب‍رق‌ خ‍ان‍گ‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ش‍دت‌ ت‍ج‍ارت‌ ب‍ر ه‍م‍زم‍ان‍ي‌ ادوار ت‍ج‍اري‌ ك‍ش‍وره‍ا : م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ن‍ا
ع‍ل‍ل‌ ارب‍ع‍ه‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ارس‍طو
ارزي‍اب‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ت‍ول‍ي‍د ف‍ولاد ب‍ه‌ روش‌ ك‍وره‌ ب‍ل‍ن‍د و ق‍وس‌ ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍ي‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آزاد س‍ازي‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ح‍ام‍ل‌ ه‍اي‌ ان‍رژي‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ س‍ي‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ي‌ ب‍ر ت‍ول‍ي‍د واق‍ع‍ي‌ و س‍طح‌ ع‍م‍وم‍ي‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ه‍ا
ارزي‍اب‍ي‌ اث‍رات‌ ه‍دف‍م‍ن‍دي‌ ي‍اران‍ه‌ ه‍ا در ك‍اه‍ش‌ ف‍ق‍ر و ب‍ي‍ك‍اري‌ ( ف‍از اول‌ ه‍دف‍م‍ن‍دي‌ ي‍اران‍ه‌ ه‍ا)
ام‍ك‍ان‌ ج‍اي‍گ‍زي‍ن‍ي‌ درآم‍د م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ ب‍ا درآم‍د ن‍ف‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ اي‍ران‌
اث‍ر گ‍ردش‍گ‍ري‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و گ‍روه8 -D طي‌ س‍ال‍ه‍اي‌ (1988-2009)
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ م‍خ‍ارج‌ ورزش‍ي‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ك‍ش‍ور طي‌ دوره‌ 1379-1386 ب‍ا روي‍ك‍ردي‌ ب‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‌ اق‍ت‍ص‍اد ورزش‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍خ‍ص‍ص‌ ت‍ج‍اري‌ و ب‍ه‍ره‌ وري‌ ص‍ادرات‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ن‍ا
اث‍ر ب‍ه‍ب‍ود س‍لام‍ت‌ و آم‍وزش‌ ن‍ي‍روي‌ ك‍ار ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر م‍خ‍ارج‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ ب‍ر روي‌ ري‍ش‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ : م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ك‍اراي‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ت‍ع‍اون‍ي‍ه‍اي‌ ت‍ول‍ي‍دي‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وي‌
ن‍ق‍ش‌ ح‍م‍اي‍ت‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ك‍ي‍ت‌ در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ك‍ش‍وره‍اي‌ ح‍وزه‌ خ‍اورم‍ي‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ري‍ق‍ا ( م‍ن‍ا ) ره‍ي‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ف‍ض‍اي‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ب‍ر س‍پ‍رده‌ ه‍اي‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ در اي‍ران‌
س‍از و ك‍ار ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍ي‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ت‍ع‍دادي‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ش‍ادي‌ در اي‍ران‌
اث‍ر س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ دول‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ در اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ن‍اب‍راب‍ري‌ درآم‍د و ب‍رآورد ض‍ري‍ب‌ ج‍ي‍ن‍ي‌ ب‍راي‌ اي‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ داگ‍وم‌ (Dagum)
ب‍ررس‍ي‌ ك‍اراي‍ي‌ در ب‍ازار آت‍ي‌ ه‍اي‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ ب‍ه‌ روش‌ ش‍ب‍ك‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ي‌ GMDH ب‍راي‌ دوره2003-2008
ت‍اث‍ي‍ر ب‍ي‌ ث‍ب‍ات‍ي‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ان‍س‍ان‍ي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و خ‍اورم‍ي‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ري‍ق‍ا ) : ( MENA ره‍ي‍اف‍ت‌ رگ‍رس‍ي‍ون‌ وزن‍ي‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ ) ( GWR
اث‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر ن‍اب‍راب‍ري‌ در آم‍دي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ع‍ض‍و م‍ن‍ا
اث‍ر ان‍دازه‌ دول‍ت‌ ، رق‍اب‍ت‌ و ت‍ن‍ش‌ ه‍ا ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ ع‍ض‍و اوپ‍ك‌
ش‍ك‍ل‌ گ‍ي‍ري‌ س‍رم‍اي‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در اي‍ران‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ق‍ي‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادر اي‍ران‌
ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ادغ‍ام‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ي‌ و ك‍ارآف‍ري‍ن‍ي‌ در ت‍ع‍دادي‌ از ك‍ش‍وره‍اي‌ درح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍رض‍ه‌ اع‍ت‍ب‍ارات‌ ب‍ان‍ك‍ي‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ي‍ره‍اي‌ ك‍لان‌ اق‍ت‍ص‍ادي‌ در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ح‍ج‍م‌ ت‍ج‍ارت‌ و م‍ه‍اج‍رت‌ ن‍ي‍روي‌ ك‍ار : م‍ورد اي‍ران‌ و ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ OECD ( 83 -71 )
ك‍اب‍رد م‍دل‌ پ‍روك‍وپ‍ن‍ك‍و در ش‍رك‍ت‌ م‍ه‍ي‍ام‍ان‌ گ‍از اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍رم‍اي‍ه‌ گ‍ذاري‌ ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ي‌ و ع‍وام‍ل‌ ع‍م‍ده‌ ت‍اث‍ي‍ر گ‍ذار ب‍رآن‌ در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ اق‍ت‍ص‍اد زي‍رزم‍ي‍ن‍ي‌ و ف‍رار م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ در اي‍ران‌
ان‍دازه‌گ‍ي‍ري‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ك‍اراي‍ي‌ ت‍ك‍ن‍ي‍ك‍ي‌ و ب‍ه‍ره‌وري‌ ادارات‌ ك‍ل‌ ام‍ور م‍ال‍ي‍ات‍ي‌ اس‍ت‍ان‌ه‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ك‍ش‍ور ب‍ا دو روي‍ك‍رد DEA و SFA و ش‍اخ‍ص‌ م‍ال‍م‌ ك‍وئ‍ي‍س‍ت‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ن‍ح‍ن‍ي‌ S ب‍ي‍ن‌ اي‍ران‌ و ش‍رك‍اي‌ ع‍م‍ده‌ ت‍ج‍اري‌ :ت‍ح‍ل‍ي‍ل‍ي‌ ب‍ي‍ن‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ي‌ و ب‍ي‍ن‌ ك‍ش‍وري‌
راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ و ح‍ق‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ب‍ي‍م‍ه‌ ه‍اي‌ ام‍وال‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ طي‌ دوره‌ 84 -1348
ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ص‍ن‍ع‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردي‌ ب‍ر ف‍ق‍ر و ن‍اب‍راب‍ري‌ درآم‍دي‌ در ك‍ش‍وره‍اي‌ گ‍روه‌ D-8
ت‍اث‍ي‍ر م‍خ‍ارج‌ دول‍ت‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍ا در اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ رض‍اي‍ت‍م‍ن‍دي‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ان‌ و م‍س‍ت‍م‍ري‌ ب‍گ‍ي‍ران‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ي‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ك‌ رف‍اه‌ ك‍ارگ‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ي‍اري‌ در س‍ال1385
ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ م‍زي‍ت‌ ن‍س‍ب‍ي‌ ت‍ول‍ي‍د و ص‍ادرات‌ ب‍رق‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ره‍ي‍اف‍ت‌ DRC ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ ج‍ن‍وب‍ي‌)
اث‍ر ب‍ح‍ران‌ م‍ال‍ي‌ ب‍ر م‍خ‍ارج‌ دول‍ت‌ و رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي‌ ( ره‍ي‍اف‍ت‌ رگ‍رس‍ي‍ون‌ وزن‍ي‌ ج‍غ‍راف‍ي‍اي‍ي‌ )
ب‍ررس‍ي‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍ق‍ر دراس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ ك‍ش‍ور
ب‍رآورد ش‍ك‍اف‌ درآم‍د ، پ‍س‌ ان‍داز و م‍ص‍رف‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظري‍ه‌ ادوار زن‍دگ‍ي‌
ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ م‍رزي‌ ه‍زي‍ن‍ه‌ و ان‍دازه‌ گ‍ي‍ري‌ ك‍اراي‍ي‌ ب‍ان‍ك‍ه‍اي‌ م‍رك‍زي‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : اي‍ران‌ و ك‍ش‍وره‍اي‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌
ب‍رآورد ت‍اب‍ع‌ ت‍ق‍اض‍اي‌ آب‌ آش‍ام‍ي‍دن‍ي‌ ش‍ه‍ر ش‍ه‍رض‍ا
ان‍دازه‌گ‍ي‍ري‌ و ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وري‌ در ش‍رك‍ت‌ ت‍ه‍ي‍ه‌ و ت‍ول‍ي‍د م‍واد ن‍س‍وز ( اك‍س‍ي‍د م‍ن‍ي‍زي‍م‌)
ت‍اث‍ي‍ر ك‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود ب‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ب‍ه‌ درآم‍د(P/E) ص‍ن‍اي‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار اي‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ اث‍رات‌ س‍ي‍اس‍ت‍ه‍اي‌ م‍ال‍ي‌ و پ‍ول‍ي‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ي‌ ه‍م‍گ‍راي‍ي‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا و ت‍وزي‍ع‌ ام‍ك‍ان‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ي‌ در اس‍ت‍ان‍ه‍اي‌ اي‍ران‌
اث‍ر ج‍ه‍ان‍ي‌ ش‍دن‌ ب‍ر ف‍ق‍ر در 101 ك‍ش‍ور ج‍ه‍ان‌ طي‌ دوره‌ 1997 -2002