انگلیسیعربیفرانسه
آب وهوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 0 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 0 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 31698 تعداد کاربران بر خط 198 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پوستر

 

راهنمای تهیه و ارسال مقالات :

 

- مقالاتی که توسط جمعی از مولفین تهیه شده است ، ترتیب اسامی و حقوق مولفین آنها بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود.

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی به عهده نویسنده یا نویسندگان آن مقاله می باشد .

- مقالات توسط هیات داوران دبیرخانه و با همکاری متخصصان مربوطه بررسی و در صورت تصویب انتخاب خواهد شد .

- مقاله بایستی قبلا در هیچ مجله فارسی یا جایی دیگر ارائه نشده باشد.

- مقالات بایستی مستند به نتایج تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشد ویا از تازه ترین مطلب علمی و گرایشهای وابسته که از منابع علمی مختلف اخذ شده است ، تهیه شده باشد

- مقاله باید حداکثر در 15 صحفه با فاصله سطور 1 سانتی و حاشیه 3 سانتی از هر طرف وبا فونت 14

 B Nazanin  تایپ شده و نسخه الکترونیکی تحت word 2007 یا 2003 به دفتر دبیرخانه ارسال گردد.

- جدولها و شکلها در متن مقاله با ذکر شماره مسلسل گنجاده شوند و از قرار دادن آنها در آخر مقاله خودداری گردد. عناوین جدولها در بالا و عناوین شکلها در زیر آنها قید شود .

مقالات باید حاوی عنوان کامل مقاله ، نام ، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ، عنوان و سمت آنها ، نام مؤسسه ای که نویسنده یا نویسندگان در آن مشغول خدمت هستند همراه با نشانی ، تلفن و پست الکترونیکی نیز باشد.

- عنوان : عنوان مقاله باید بر اساس محورهای همایش تعیین گردد

- چکیده فارسی : چکیده فارسی بایستی مجموعه فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر روش ها و نتایج بوده و از 250 کلمه تجاوز نکند.

- مقدمه : مقدمه باید شامل معرفی و توجیه موضوع مورد بررسی ، سوابق کار ، مرور منابع علمی و در نهایت هدف از پژوهش یا نگارش مقاله باشد

- مواد و روش ها : این قسمت در برگیرنده چگونگی انجام کار (وسایل و ابزار به کار رفته ، طرح آماری روشهای به کار رفته ) می باشد . از شرح کامل روش های متداول خودداری و فقط به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرات انجام یافته در روش مذکور اشاره شود.

- نتیجه و بحث : این بخش شامل کلیه نتایج کمی و کیفی به دست آمده و درج یافته های حاصل از پژوهش ونیز تجزیه و تحلیل نتایج و بحث و نتیجه گیری نهایی است

- توصیه ها و پیشنهادها : این قسمت شامل توصیه ها و پیشنهادات نویسنده در رابطه با موضوع مورد تحقیق و بررسی می باشد

- سپاسگزاری : در صورت نیاز ، تشکر و قدر دانی از مؤسسات و اشخاص می تواند با ذکر عنوان «سپاسگزاری» قبل از منابع مورد استفاده قرار گیرد .

- منابع : منابع مورد استفاده ، شامل فهرستی از منابع فارسی در آغاز و سپس منابع خارجی است که بایستی به ترتیب الفبا و مطابق دستورالعمل APA تنظیم گردد.    

 

 

   

 

۱۳۹۷ چهارم خرداد
Web Design by E.Khodadadi & R.Setayesh
Powered by DorsaPortal