1397/12/12
مراجعه مرتب به سايت (بسيار مهم)

كليه دانشجويان محترم كارشناسي كامپيوتر:

از اين پس كليه اطلاعيه هاي گروه كامپيوتر فقط در همين سايت اعلام خواهد شد و اعلام كاغذي در دفاتر وجود نخواهد داشت بنابراين مرتب سايت را كنترل نماييد.
ضمنا كليه فرم هاي مورد نياز شما من جمله سرفصل ها، فرم هاي نمره و ... در همين سايت و در بخش فرم ها قابل دانلود است و نيازي به مراجعه به گروه نيست.
زمان حضور اساتيد غير از مدير گروه نيز در سامانه شخصي آن استاد قابل مشاهده است. سامانه شخصي اساتيد با مراجعه به سايت khuisf.ac.ir انتخاب سامانه شخصي و جستجوي نام استاد در دسترس است. 
زمان حضور مديرگروه كارشناسي در همين سايت اعلام مي شود و لازم به تاكيد است كه اين زمان متغير است و هر هفته تارخ مربوط به همان هفته كنترل شود. 
تعداد بازدید:
227
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal