1397/12/12
استايد پروژه و كارآموزي
كليه دانشجوياني كه دروس پروژه و كارآموزي را در ترم جاري اخذ نموده اند: 
به اطلاع مي رساند كه اساتيد معرفي شده و در پروفايل شخصي دانشجو قابل مشاهده است. طبق نام اعلام شده در پروفايلتان به استاد مربوط مراجعه نموده و برگه را از استاد دريافت نماييد و طبق تاريخ هاي اعلام شده در گروه پيشرفت هاي خود را به اطلاع استاد برسانيد. 
تعداد بازدید:
417
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal