1397/12/12
تعيين دروس جبراني و معادل سازي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته
كليه دانشجويان گرامي كارشناسي ناپيوسته ورودي جديد و آن دسته از دانشجوياني كه تا كنون تعيين دروس جبراني ننموده اند
از 18تا 25 فروردين با در دست داشتن ريز نمرات كارداني ممهور به مهر آموزش اين واحد،  جهت تعيين دروس جبراني طبق ساعات حضور مدير گروه كارشناسي كه در همين سايت اعلام مي شود ( اين ساعات هر هفته به روز مي شود و ثابت نيست) مراجعه نمايند.
مسئوليت عدم مراجعه و تبعات آن برعهده خود دانشجو است. 
تعداد بازدید:
310
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal