1397/04/08
ادرس ايميل اساتيد گروه كامپيوتر

آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر

دكتر محمد رضا سلطان آقايي(مدير گروه كامپيوتر ارشد و دكتري)
msoltanaghaii@yahoo.com
دكتر زهرا حسيني(مدير گروه كارشناسي  كامپيوتر)
z.hossaini@gmail.com

دكتر فرساد زماني (مدير كل اموزش دانشگاه)

farsad.zamani@yahoo.com

مهندس علي سليماني

ali_soleymani_mg@yahoo.com

دكتر امير حسن منجمي

monadjemi@eng.ui.ac.ir

دكتر نرگس حبيبي

narges.habibi@gmail.com

دكتر زهره فتوحي

z.fotouhi@gmail.com

دكتر مينا كيميايي

Cg.khuisf.ac.ir@gmail.com

دكتر محدثه همدانيان

 hamedanian_m@yahoo.com

 دكتر تقي جاوداني

 tjavdani@yahoo.com

دكتر كيوان محبي

keyvan.mohebbi@gmail.com

دكتر محمد رضا خيام باشي

 khayyam.mr@gmail.com

دكتر سجاد فرخي

دكتر عليرضا نوروزي

norouzi.arz@gmail.com

مهندس پيام گوران

payam.gouran@yahoo.com

مهندس حميد رضا خردمند

h.r.kheradmand@gmail.com

مهندس مهران قاضي عسگر

ghaziasgar.univ@yahoo.com

مهندس فرشته اميري

famiri73@gmail.com

مهندس شهروز مسيح

shahrooz_massih@yahoo.com

مهندس الهه دري

elahe.dorri92@gmail.com

مهندس فتح الله كريمي كوپايي

fk_ce@yahoo.com

مهندس ماندانا پنجه پور

mpanjepour@gmail.com

مهندس الهام تقي زاده

elham.taghizadeh@gmail.com

مهندس راضيه عسكرنژاد

raziehasgarnezhad@yahoo.com

مهندس زهرا رنجاني زاده

zanjani.zahra11@yahoo.com

مهندس مينا رهبري

mina_rahbari@yahoo.com

مهندس مجيد مقتدايي

 majidmoghtadai@gmail.com

مهندس وحيد كاوياني
kaviani.vahid@yahoo.com
مهندس شيوا بيگلرپور صدري

 sh-sadri90@gmail.com

مهندس فاطمه دهقاني

 dehghani.fatemeh.ir@ieee.org

مهندس شيوا شماعي

 shiva.shamaei@gmail.com

مهندس ليلا شيخان سوداني
 

 leila.sheikhan@gmail.com

مهندس مرتضي قاسمي
 

morid2zm@yahoo.com

مهندس نفيسه مسائلي
 

nfshmsl@gmail.com

مهندس توران جهانبازي
 

 turan_jahanbazi@yahoo.com

تعداد بازدید:
1744
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal