RSS نقشه سایت آرشیو اخبار
۱۳۹۷ اول مرداد
لیست مقالات
جستجوی چکیده پایان نامه های دکتری و ارشد
طراحي باغ آموزشي كودكان
نغمه قاسم زاده

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

 طراحي باغ آموزشي كودكان

چكيده

از آنجايي كه مهمترين وتاثير گذارترين دوران زندگي انسان،دوران كودكي اوست.توجه هرچه بيشتر به اين مقطع ضروري مي باشد.كودكان را نبايد با معيارهاي بزرگسالان سنجيد.كودك يك بزرگسال ناقص نيست .او دنيا را به شيوه خود مي بيند .همه ما روزگاري با چشـم هاي كودكـي به اين جـهان نگريـسـته ايم، اما آنچنـان از آن دور افتـاده ايـم كه گويـي هرگـز اين دوران را

نگذرانده ايم.كودكان با يادگيري متولد مي شوند ولازم است كه اين ياد گيري با بازي همراه باشد،تا روحيه خلاق بچه ها از بين نرود.بازي به بچه ها كمك مي كند تا سطح فكري،اجتماعي واحساسي آنان ارتقاء يابد.هدف اين پژوهش نزديك كردن كودكان به طبيعت و ايجاد محيطي جذاب ودلخواه ايشان است كه در آن احساس امنيت كنند.همراه باشيوه برخورد صحيح كه باعث رشد تفكر خلاق در آنان شود.اين پژوهش براساس مطالعه وشناخت همه جانبه كودك وبررسي سيستم آموزشي مختلف وپيشنهاد يك سيستم مناسب براي آموزش كودكان وپرورش خلاقيت ايشان مي باشد. تحقيق ومطالعه در معماري مناسب براي كودكان، در قالب يك رساله از نوع پژوهش توسعه اي ،با ابزار تحقيق كتابخانه اي وميداني ،اطلاعات مورد نياز از طريق كتب، مدارك موجود و ابزار مشاهده جمع آوري گشته ودر پايان ،نتيجه مطالعات انجام شده، تحت عنوان "طراحي باغ آموزشي كودكان" ،كه مكان پيشنهادي زميني ذوزنقه اي شكل به مساحت تقريبي 22000 هزار متر مربع، كه در شرق اصفهان، در خيابان مشتاق دوم ودر مجاورت مادي واقع شده است ودر امتداد شمالي رودخانه زاينده رود مستقر شده است، به منظور ايجاد فرصتهاي لازم براي كودكان، براي انجام فعاليتهاي فرهنگي،اجتماعي ودوستي با محيط زيست ارائه شده است.ايده ي اصلي اين طرح برقراري ارتباط وپيوند بين عناصر كالبدي مجموعه ،با عناصروعوارض طبيعي مانند درختان،مادي ، ناهمواريهاي زمين وتأثير از حركتهاي نرم زاينده رود،در قالبي بهم پيوسته وواحد است.كه باعث بوجود آمدن لايه هايي شده كه گاهي در زمين فرورفته وگاهي برروي هم مي لغزند وگاهي در كنار يكديگر واقع شده اند،به نحوي كه ارگانيك بودن ،انعطاف پذيري وسياليت را در ذهن القا مي كنند.تركيب اين لايه ها كه شكل دهنده حجم هاست ودرگيري آن با فضاي سبز اطرافش مي تواند به تصورات كودك معنا دهد.واحساس عميق وگوناگوني را در كودكان ايجاد كند.واژگان كليدي عبارتند از :كودك، محيط، فضاي بازي، فضاي سبز، پارك

Islamic Azad University Khorasgan Branch

Abstract

Since the most important and the most influential period of man's life is his childhood, it deserves due attention.Children should not be assessed through the adults' criteria. A child is not a defective adult. It sees the world in its own method. All of us have once been children. Yet, we have so passed our childhood that we may claim we have never lived as a child.Children are born along with learning which should be associated with playing so that their creative spirit are not destroyed. Playing helps children enhance their intellectual, social & emotional levels.This research aims to help children approach nature and establish an environment fascinating and pleasant to them in which they feel secured, along with a fit conduct which enhances their faculty of creative thinking. This research is based on the comprehensive analysis & recognition of children, the investigation of different training systems and the recommendation of a system appropriate to children's education and growth of innovation.An architecture, fit for children, was investigated in the form of a mission, of the developmental research type, in a library / field research method. The required data were gathered by means of relevant literature, documents & observation instruments. In the end, the results acquired were presented titled " kids Educational Garden " The architected place is in Moshtagh2 Blvd., on the west of Esfahan. The place is on the 2 sides of a canal, with a trapezoid shape in 22000  Sqm areas. aiming to provide opportunities required by children to conduct socio-cultural activities in compliance with the environment.The major idea of the project is to establish relations between the physical components of the Complex and natural features & elements such as trees, streams, land ups & downs & the effect from the smooth flowings of the Zayandehrood in an integrated & united form.All of these make layers, sometimes penetrating into the ground, sometimes overlapping & sometimes beside each other to impart the impression of organicity, flexibility & fluidity. The combination of these layers forms the bulks the engagement of which with the green surroundings can impart meanings to children's conceptualizations & establish various, profound feelings in children.key words: kid, envirounment, playing place, green environment, park

 

خلاصه
طراحي باغ آموزشي كودكان چکیده
طراحي باغ آموزشي كودكان مقاله
0
0
0
1391/12/26
پایان
Powered by DorsaPortal