عکس روز
11
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
1- پیام دکتر غلامعلی افروز
2- پیام دکتر عبدالله جاسپی
3- پیام دکتر علی مهداد
4- پیام دکتر احمد علی فروغی ابری
5- رابطه بین هوش فرهنگی و اثر بخشی گروهی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نویسندگان: مهدی ابزری، اکبر اعتباریان، اعظم خانی

6- تاثیر فرهنگ و توسعه سازمانی بر خلاقیت و اثر بخشی کارکنان کارخانه سیمان فارس نو شیراز

نویسندگان: عباداله احمدی، نوشین معتمدی

7- بررسی نقش واسطه ای جو نوآورانه در رابطه بین سبک رهبری تبدیلی با رفتار نوآورانه کارکنان یک شرکت صنعتی در خوزستان

نویسندگان: پروا اسدی، سید محمدمهدی تقوی

8- مقایسه فشار روانی در کارکنان روزکار و نوبت کار در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

نویسندگان: اکبر اعتباریان، سعید صالحی زاده

9- آسیب شناسی روانی سازمان های ورزشی استان اصفهان

نویسندگان: مهرداد افخمی، منوچهر کامکار، اسماعیل عبداللهی لاشکی

10- رابطه بین استرس شغلی و گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان های شهر اصفهان

نویسندگان: هادی امامی دارامرود،ابوالقاسم نوری،حسین سماواتیان، پریناز سجادیان

11-اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر استرس شغلی و حل تعارض کارشناسان شهرداری شیراز

نویسندگان: محبوبه آرام، سلطانعلی کاظمی، حجت اله جاویدی

12-رابطه تعارض شغلی خانوادگی با سلامت عمومی کارکنان کمیته امداد امام(ره) شهرستان شهرکرد

نویسندگان: وحید آقاسی، عزیزاله آقابابائی

13-بررسی میزان تعارض کار- خانواده و عوامل موثر بر آن در بین زنان شاغل همسردار شهر تبریز

نویسندگان: ربابه باقری

14-پیش بینی میل به ماندن در شغل و میل به ماندن در سمت بر اساس رضایت کلی از شغل و تعهد سازمانی و مولفه های سه گانه بالفور و وکسلر در کارکنان خطوط نهایی تولید در یک شرکت صنعتی در اصفهان

نویسندگان: حسام بذر افکن، محمد بابامیری

15-مقایسه سطح سلامت روانی پرستاران زن بخش های چشم، گوش و حلق و بینی اورژانس و سوانح سوختگی در بیمارستان های امیرکبیر و ولی عصر اراک

نویسندگان: آتنا بهرامی نژاد، حمید رضا مهاجرانی، فاطمه رضایی

16-بررسی جو سازمانی و رابطه آن با سلامت روانی کارکنان دانشگاه آزاد تبریز

نویسندگان: کاظم پوروطن

17-بررسی رابطه ی استعداد خستگی شغلی و دلبستگی شغلی کارکنان یک سازمان صنعتی

نویسندگان: سید محمد مهدی تقوی، پروا اسدی

18-بررسی روابط ساده و چندگانه صفات شخصیتی، سبک های حل تعارض با بلوغ شغلی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسندگان: مرتضی چرخ آبی، مجتبی امان ا... نژاد، اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

19-ارتباط ویژگیهای جمعیت شناسی با سبک رهبری وظیفه گرا- انسان گرا، ویژگی های شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولاد حجم اصفهان در سال 1388

نویسندگان: فاطمه خانی، حسین سماواتیان، ابوالقاسم نوری، سید محمد رضا صمصام شریعت

20-بررسی رابطه هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روانشناختی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

نویسندگان: ولی اله خسروی، دکتر عبدالزهرا نعامی، دکتر عبدالکاظم نیسی

21-بررسی نقش میانی رضایت شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در یکی از کارخانه های شیراز

نویسندگان: طاهره رضائی

22-ارتباط احترام سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر شیراز

نویسندگان: راضیه زارع، محمد بابامیری، صالحه پیریایی

23-شناخت رابطه بین سلامت روان و امید به آینده در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی: نقش تعدبل کننده اثرات بهزیستی وجودی، انگیزش، پرستش و سازگاری، تعالی معنوی، حمایت مذهبی و اعمال و نگرش مذهبی

نویسندگان: ایلناز سجادیان، محمد علی نادی

24-رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با اثر بخشی مدیران دانشکده های دانشگاه گیلان

نویسندگان: ایرج شاکری نیا

25-بررسی ارتباط بین استرس شغلی و بهداشت حرفه ای با متغیرهای جمعیت شناختی در کارکنان نوبت کاری و غیر نوبت کاری یکی از واحدهای صنعتی تهران

نویسندگان: دکتر شهناز طباطبائی، محسن دانشوری، دکتر سیمین حسینیان

26-بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی

 نویسندگان: فاطمه شریف عسگری

27-مقایسه کنش های روان نژندانه ی سازمان با کنش های روان نژندانه ی مدیران در بین کارکنان زن و مرد با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی تاهل و تعداد فرزندان

نویسندگان: فاطمه فاضلی، حمید رضا عریضی، حسین سماواتیان

28-عوامل موثر بر انگیزه معلمان سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

نویسندگان: غلامحسین انتصار فومنی، جواد صالحی

29-مطالعه رابطه گرایش به تغییر با سبک های رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله مدیران دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسندگان: بهزاد قاسمی، نقی رعدی افسوران

30-رابطه سبک های شخصیت و کیفیت زندگی کاری با سلامت روان کارکنان نمایندگی سایپا در شیراز

نویسندگان: نسرین قهرمانی، نیلوفر مقتدری، محمد علی نادی

31-بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان در گروهی از کارکنان دانشگاههای شهر تهران

نویسندگان: دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی، مهرآور مومنی جاوید

32-رابطه ی میان ویژگی های شغل و شرایط محیط کار با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان کارخانه گلسار فارس (شیراز)

نویسندگان: مریم کدخدایی، غلامرضا منشی، ابوالقاسم نوری

33-بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان

نویسندگان: بهمن کرد، فریدون احمدی، محمد آزاد عبداله پور

34-بررسی رابطه هوش هیجانی و استفاده از مکانیزم در بین دانشجویان و افراد عادی و ورزشکار در شهرستان بوکان

نویسندگان: علیرضا محمد نژاد، حسن امین پور، دلشاد امیری

35-بررسی سلامت روانی و عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسندگان: علیرضا محمد نژاد، حسن امین پور، افسانه بشیری

36-پیش بینی رضایت مشتریان بر اساس مهارت های کارکنان بخش فروش شرکت ایران خودرو(با استفاده از تحلیل تمایزات)

نویسندگان: فرزانه مزینانی، دکتر منوچهر کامکار

37-بررسی رابطه سبک های رهبری تبدیلی و تبادلی با هوش هیجانی مدیران یک شرکت صنعتی در خوزستان

نویسندگان: امین معاشری، پروا اسدی

38-بررسی اثر بخشی آموزش توانمند سازی روانشناختی برسازگاری شغلی و سرزندگی پرستاران بیمارستان آپادانا شهر اهواز

نویسندگان: مهسا مقدسی، محمد حسین پور، عبدالکاظم نیسی

39-بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان پتروشیمی شهرستان ورودشت

نویسندگان: سمیه منصوری

40-مدل یابی رابطه ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان تربیت بدنی استان اصفهان

نویسندگان: دکتر محمد علی نادی، نفیسه گل شیرازی

41-بررسی نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در رابطه میان انگیزه ارائه خدمات دولتی با رضایت شغلی در بین کارکنان یک شرکت دولتی

نویسندگان: علی ناصری محمد آبادی، ابوالقاسم نوری، آزاده عسگری

42-رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مولفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان

نویسندگان: مهدی نصر اصفهانی

43-بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان، معلمان و مدیران اداره آموزش و پرورش ایلخچی

نویسندگان: اکبر نوریزاده

44-بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی،عواطف شغلی و اخلاق کار اسلامی با بطالت اجتماعی در کارکنان

نویسندگان: سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

45-پیوند میان تقاضاهای شغلی با فرسودگی شغلی: نگاهی بر نقش منابع شغلی از دیدگاه یک مدل تعامل گرا

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، زهرا ادیبی، محمدرضا مصاحبی

46-بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی ادراک شده کارکنان در اداره امور شعب بانک ملی اصفهان

نویسندگان: دکتر سید حمید آتش پور، سید پیمان رحیمی نژاد، سید محمدرضا صمصام شریعت

47-مقایسه رفتارهای شهروندی سازمانی در میان مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر اصفهان

نویسندگان: مریم بازرگانی، اصغر آقایی، علی مهداد

48-رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با فشار روانی و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی

نویسندگان: هاجر براتی، اکرم براتی

49-رابطه بین فشارهای سازمانی با میل به ماندن در شغل کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

نویسندگان: محسن پرتو، ابوالقاسم نوری و علی مهداد

50-مقایسه ادراک خویشتن( حرمت نفس، خویشتن پذیری) و سازگاری اجتماعی کارکنان زن و مرد شرکت ملی حفاری ایران

نویسندگان: علیرضا حیدری، رویا مشاک، معصومه دهدشتی لسانی

51-رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز و دزفول

نویسندگان: علیرضا حیدری، رویا مشاک، زینب عباس زاده

52-عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در کارگران کارخانه های نساجی در تهران

نویسندگان: پروفسور محمود ساعتچی

53-رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز در سال1389

نویسندگان: سیروس سروقد، سارا مستغنی

54-رابطه روان رنجوری سازمانی ادراک شده با سابقه کاری کارکنان یک شرکت تولیدی- صنعتی

نویسندگان: علیرضا سواد کوهی، منوچهر کامکار، حسین سماواتیان

55-رابطه حمایت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در مدیران بومی و غیر بومی سازمانهای دولتی استان گیلان

نویسندگان: ایرج شاکری نیا، ابوالقاسم نوری، دکتر حمید رضا عریضی، حسین مولوی

56-بررسی سطح توانمندی روانشناختی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

نویسندگان: سعید صالحی زاده، اکبر اعتباریان، مژگان عارفی

57-بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی معلمان سازمان آموزش و پرورش بوشهر

نویسندگان: فوزیه حسینی طباطبائی، ملک محمد قدیمی مقدم

58-رابطه بین جایگاه مهار شغلی،خودکارآمدی و عزت نفس با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان و همکاران در کارکنان یک سازمان خدماتی

نویسندگان: محمد رضا غفوری، سروره خاکسار، عبدالزهرا نعامی

59-ادراک کارکنان زن از رابطه ی ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران

نویسندگان: فاطمه فاضلی، حمیدرضا عریضی، حسین سماواتیان

60-وجدانیگرایی به عنوان تعدیل کننده رابطه استرس شغلی و رفتارهای انحرافی سازمان

نویسندگان: هادی فرهادی، علی مهداد

61-بررسی و مقایسه میزان تحول پذیری دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

نویسندگان: ملک محمد قدیمی مقدم، فوزیه حسینی طباطبایی

62-پیش بینی شادکامی مدیران  دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار بر اساس انواع تعهد سازمانی آنها

نویسندگان: منوچهر کامکار، سعید لندران اصفهانی

63-بی عدالتی سازمانی، تعارض هنجاری ادراک شده و رفتارهای انحرافی: مقدمه ای بر فرضیه نظامهای آسیب شناختی هنجاری مرجع

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، زهرا واثقی، محمد رضا مصاحبی

64-رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای ضد تولید کارکنان در شهر اصفهان

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، امیر حسین سمسار، دکتر حمید آتش پور

65-عاطفه منفی و نقش آن در پیوند میان استرس و فرسودگی شغلی با رفتارهای غیراخلاقی: معرفی رویکردی انسان گرایانه در نگاه به رفتارهای غیراخلاقی

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، دکتر جواد خلعت بری، علی اکبر شرافت

66-نقش مبادله رهبر- عضو، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در رابطه ی نقض قرارداد با تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، خیر اله حسین زاده

67-مدل ارتقاء رفتارهای مدنی- سازمانی از طریق قرارداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، سمیه بلالی دهکردی

68-سبک های مدیریت تعارض تعدیل کننده رابطه بین تعارض با سرپرست و همکاران با رفتارهای مقابله ای: مطالعه موردی زنان پرستار

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، زهرا واثقی

69-نقش مولفه های جو اخلاقی سازمان بر رفتارهای انحرافی و رفتارهای مدنی- سازمانی: برخی پارادوکسها و پیش بینی ها

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، سمیه علیمردانی، دکتر اصغر آقایی

70-نگاهی نوین به نقش سبک های دلبستگی در محیط های سازمانی و کاری مطالعه موردی پیوند بین رهبری اخلاقی و ستمگرانه با سرمایه روانی

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، زهرا واثقی

71-نیاز به عدالت متغیری مفقود در پیوند بین اخلاق گرایی مدیران با رضایت شغلی: مقدمه ای بر یک نظریه

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، امین برازنده

72-مدل ارتقاء رفتارهای مدنی- سازمانی از طریق قرارداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نویسندگان: دکتر محسن گل پرور، سمیه بلالی دهکردی

73-بررسی رابطه ساده و چند گانه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یکی از مراکز دولتی استان تهران

نویسندگان: شیما مرتضوی

74-الگوی معادلات ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیتی، وفاداری، رضایت و اعتماد به مدرسه با تعهد دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه مدارس غیر دولتی شهر اصفهان:تبیین نظریه

نویسندگان: محمد علی نادی، میترا محمدی

75-تحلیل عاملی تاییدی تحلیل رفتگی شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی در کارکنان زندان همدان

نویسندگان: مهدی نامداری پژمان، سیروس قنبری، علیرضا نیازی

76-بررسی روابط ساده و چند گانه متغیرهای توانمند سازی روان شناختی با انگیزش شغلی در کارکنان صنایع فولاد اهواز

نویسندگان: عبدالزهرا نعامی، فاطمه آذرنوش،فضل الله شناور، فرشته امین

77-رابطه حیطه های انگیزش خود تعیین کنندگی با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان

نویسندگان: دکتر عبدالزهرا نعامی، صالحه پیریایی

78-رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی و تعارض بین فردی در محیط کار:" آیا چهار نوع عدالت اثر یکسان دارند؟" 

نویسندگان: سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی، کیومرث بشلیده

 
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal