نشریات علمی

 
 

عنوان : International Journal of Recycling Organic Waste in Agriculture

 

ISSN: 2251-7715

مدیر مسئول: دکتر پیام نجفی

سردبیر: دکترحسین پورمقدس

مدیر اجرایی: دکتر فریدا ایرجی

فصلنامه

زبان: انگلیسی

سایت:  http://ijrowa.khuisf.ac.ir

رایانامه:  Jrowa2011@gmail.com

تلفن: 35352108(031)

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : ISI WOS (ESCI)، Scopus

دارای مجوز وزارتین

 
 

عنوان: دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی

 

مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی

سردبیر: دکترابوالقاسم نوری

مدیر اجرایی: منصوره شمس

فصلنامه

زبان:فارسی با چکیده انگلیسی

سایت: http://jsr-p.khuisf.ac.ir

رایانامه: ravanshenasi_kh92@yahoo.com

تلفن: (داخلی 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : ISC، دارای مجوز وزارتین

 
 

عنوان: پژوهش در برنامه ریزی درسی

 

مدیر مسئول: دکتر احمدعلی فروغی

سردبیر: دکتر علیرضا یوسفی

مدیر اجرایی: منصوره شمس

فصلنامه

زبان:فارسی با چکیده انگلیسی

سایت:  http://jsr-e.khuisf.ac.ir 

رایانامه:  curr_journalkhuisf@yahoo.com

تلفن: (داخلی 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : ISC، دارای مجوز وزارتین

 
 

عنوان : Research in English Language Pedagogy

 

مدیر مسئول: دکتر حسین حیدری تبریزی

سردبیر: دکتر عزیزه چالاک

مدیر اجرایی: مهشید پزشکی

دوفصلنامه

زبان:انگلیسی

سایت:  http://relp.khuisf.ac.ir

رایانامه:  journal.relp@gmail.com

تلفن: (داخلی 2440)، 9- 5354001 (0311)

نمابر: 03115354015 

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : ISC، DOAJ، ProQuest، Google scholar

دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

 
 

عنوان Geoconservation Research :

 

مدیرمسئول: دکتر واچیک هایراپطیان

سردبیر: پرفسور Michael Benton

مدیر داخلی: دکتر حسن حجازی

دبیراجرایی: مهشید پزشکی

دوفصلنامه

زبان: انگلیسی

سایت:  http://gcr.khuisf.ac.ir
رایانامه: 
gcr.journal@gmail.com

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : Google scholar

دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

 
 

عنوان : مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش

 

سردبیر: دکتر احمد رضا موحدی

مدیر مسئول: دکتر رسول نظری

مدیر داخلی: دکتر پریسا نیازی

فصلنامه

زبان: فارسی

سایت: https://4s.khuisf.ac.ir
رایانامه:
4s.journal@khuisf.ac.ir

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشکده علوم ورزشی

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : Google scholar  ،دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

 
 

عنوان: Research on Crop Ecophysiology  

 

مدیرمسئول: دکتر حمیدرضا جوانمرد

سردبیر: دکتر علی سلیمانی

دوفصلنامه

زبان:انگلیسی

سایت: http://roce.khuisf.ac.ir

رایانامه: roce.khuisf.ac.ir@gmail.com

تلفن :35354128 031

فاکس: 35354060 – 031

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه

صندوق پستی: 158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : Google scholar

دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

 
 

عنوان : پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

سردبیر: دکتر محسن دستگیر

مدیر مسئول: دکتر افسانه سروش یار

فصلنامه

زبان: فارسی  با چکیده انگیسی

سایت: http://fbra.khuisf.ac.ir/

رایانامه: fbra.khuisf@yahoo.com

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : Google scholar  ،دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد 

 
 

عنوان : بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی

سردبیر: دکتر مهدی دهباشی                

مدیر مسئول: سید رحمان مرتضوی باباحیدری

فصلنامه                                                                                                                    

زبان: فارسی  با چکیده انگیسی

سایت: http://Pia.khuisf.ac.ir/

رایانامه: Info.iaufr@gmail.com

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

   

عنوان : Journal of Family Centered Health Care

سردبیر: دکتر حیدر علی عابدی

مدیر مسئول: دکتر نرگس صادقی

مدیر داخلی: دکتر مریم رادمهر

فصلنامه

زبان: انگیسی

سایت: http://fch.khuisf.ac.ir/

رایانامه: n45sadeghi@yahoo.com

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

 
 

عنوان : مجله فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم  انرژی سبز

 سردبیر: دکتر حیدر صامت           

مدیر مسئول: دکتر مجید دلشاد

مدیر داخلی: دکتر بهادر فانی

فصلنامه

زبان: فارسی  با چکیده انگیسی

سایت: http://teeges.khuisf.ac.ir/

رایانامه:  teeges@khuisf.ac.ir

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

   

عنوان : Exercise Physiology and Performance

 سردبیر: دکتر   مهدی کارگرفرد     

مدیر مسئول: دکتر خسرو جلالی

دوفصلنامه

زبان: انگیسی

سایت: http://EPP.khuisf.ac.ir/

رایانامه:  EPP@khuisf.ac.ir

آدرس: اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ساختمان اندیشه، دفتر مجله

صندوق پستی:158-81595 

نمایه ها  و مجوزها : دارای سازمان  مرکزی دانشگاه آزاد

 
Powered by DorsaPortal